BOUWMABKf FLIPSE Benzinedamp woningen van garagebedrijf afkomstig Afrikaanse middag in jongerencentrum Midgard Middelburg Vlissingse schietvereniging krijgt nieuwe accommodatie weekenddiensten PZC/Streek bv VRIJDAG 7 OKTOBER 1983 WEINIG TWIJFEL NA VLISSINGS ONDERZOEK: VLISSINGEN - De gemeente Vlissin- gen stelt op korte termijn een nader uitgebreid onderzoek in naar de deugdelijkheid van de benzine-in- stallatic van het garagebedrijf De Muynck aan de Paul Krugerstraat in Ylissingen, naar aanleiding van klachten van buurtbewoners over benzinedampen in hun woningen. De resultaten van een eerste onderzoek, deze week, doen volgens een woord voerder van de gemeente Vlissingen ernstig vermoeden, dat de oorzaak van de dampen daar te vinden moet zijn. Daarom worden de benzinelei dingen van de opslagtanks naar de pompen bloot gelegd om te kijken waar zich eventuele lekken bevin den. Dit onderzoek moet binnen en kele weken zijn voltooid. De Vlissingse brandweer heeft naar aanleiding van klachten van buurtbe woners over benzinedampen in hun woningen, afkomstig uit de riolering, enkele metingen verricht en daarbij verschillende keren benzinedampen geconstateerd. Sommige buurtbewo ners dachten dat de benzine afkom stig moest zijn van de garage in de omgeving, maar bewijzen daarvoor waren er niet. Het eerste onderzoek heeft nu aangetoond dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk heid deze dampen inderdaad worden veroorzaakt door benzinestation. De eerste klachten bij de gemeente dateren van ongeveer zes weken gele- Disco wijk vereniging Dauwendaele Middelburg MIDDELBURG De wijkveremging Dauwendaele in Middelburg houdt morgen, zaterdag, een tweetal disco's voor de jeugd. Van twee uur tot half vier is er zaterdagmiddag een mini- disco voor de jeugd van zes tot en met twaalf jaar en Disco DD verzorgt zaterdagavond tussen half acht en elf uur een disco voor de jeugd van twaalf jaar en ouder. Beide evenementen worden gehouden in de grote zaal van het Ontmoetingscentrum Dauwen daele. den en leken volgens gemeentewer ken aanvankelijk niet erg verontrus tend De bewoners vertelden echter al langer last te hebben van die dampen, maar nooit eerder aangifte te hebben gedaan, tot zij zich ziek gingen voelen en last kregen van misselijkheid en hoofdpijn. Gezien de aard van de klachten, die volgens milieu-ambtenaar ing A Mat- jze van de gemeente Vlissingen ernstig zijn, wordt geprobeerd dat nadere onderzoek op zo'n kort mogelijke ter- Open dag in politiebureau Arnemuiden ARNEMUIDEN - In het politiebureau irijkspolitie) aan de Spoorstraat 38 in Arenmuiden wordt vrijdag (vandaag) een open dag gehouden Belangstel lenden kunnen van 14 tot 21 uur een kijkje komen nemen in het sinds juli vorig jaar geopende maar nog met geheel aangeklede gebouw. In het postbureau kunnen foto's beke ken worden en folders van de veldpoli tie. Verder is er materiaal aanwezig over een ME-opleiding en wordt een diaserie(tje) over het werk van de rijkspolitie vertoond Expositie Duitse en Franse werken in Montparnasse MIDDELBURG - In Galerie Montpar nasse te Middelburg wordt zaterdag 8 oktober een tentoonstelling geopend met werken van Duitse en Franse kunstenaars ondergebracht bij Kunstuitgeverij Edition Raymopd'. die vestigingen heeft in Parijs en Bonn. Montparnasse is gaan samen werken met deze uigeverij en vandaar de expositie. De tentoonstelling is ook nog te bezichtigen op zondag 9 en maandag 10 oktober van 11 tot 21 uur. Er worden werken tentoongesteld van Bernhard Charoy. Domimque. Sevy en Saint-Geniés. De opening zaterdag is om zeven uur 's avonds. MIDDELBURG - Als voorbereiding op het grote African Music Festival dat morgen, zaterdag, in de Middel burgse Concert- en Gehoorzaal wordt gehouden, houdt het jongerencen trum Midgard aan de Kuiperspoort in Middelburg zaterdagmiddag een 'Afrikaanse middag'. Vanaf drie uur. is in Midgard een video-film te zien met opnamen, die de VPRO-televisie heeft gemaakt van het African Music Festival dat in augustus in Delft is gehouden. De videoband laat optredens zien van Manu di Bango (Kameroen). I Fang Bombi. Fatali en Busi Malongo Deze groepen spelen alle Westafrikaanse muziek, die zijn wortels heeft in de Manbingo-cultuur. De geluidsband van deze optredens was dinsdag te horen in het VARA-radioprogramma Moondogs Verder is zaterdagmiddag in Midgard een kapster uit Kameroen aanwezig. Zij, Suzan Enown. voorziet alle vrijwilligers van een Afrikaans kapsel. Verder stelt Midgard belangstellen den in de gelegenheid om zaterdag avond in Midgard te eten. Tijdens die maaltijd zijn ook de leden van Xalam aanwezig. Deze groep vormt, zoals gemeld, het hoogtepunt van het Afri can Music Festival dat zaterdag avond in de Concert- en Gehoorzaal wordt gehouden Het optreden van Edgar Cairo, die het voorprogramma voor zijn rekening neemt, begint om negen uur. De zaal gaat een uur eerder open. Optredens van Xalam zijn ove rigens ook te zien tijdens de vertoning van de videoband. WEEKENDDIENSTEN WALCHEREN 8 EN 9 OKTOBER 1983 Centraal alarmnummer 01100-14444. Artsen: Vlissingen: za. 0.00-24.00 uur: G. de Greef, W Klooslaan 1 tel. 68021. Zo. 0.00-24.00 uur J. A B. Cramer, Ger- brandystraat 6, tel. 65498 Visites aan vragen vóór 10 uur Spreekuur voor dringende gevallen 12.30-13 00 en 17.30-18.00 uur izonder afspraak). W. N Osterman, De Kempenaerstraat 2. tel. 79791, het hele weekend voor eigen patiënten bereikbaar Middelburg: vrij. 18.00-za. 24.00 uur J. K. Dominicus, Dam 30. tel. 12830; zo. 0.00-24.00 uur: F L. Berghauser Pont, privé Hammarskjöldlaan 39, praktijk Bellinkplein 1, visites aan vragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: tel. 37393. 12.30- 13.00 en 17.30-18.00 uur. Middelburg-Zuid: patiénten van de artsen Jansen. Perquin en Kodde, zie dienst onder Souburg. Nieuwland en Amemuiden. Souburg, Nieuw land en Arnemuiden: za. 0.00-24.00 uur. H Kapteyn-Snij- ders, zo 0.00-24 00 uur N Kapteyn Lekstraat 6, Oost-Souburg, tel 01184- 61630. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur Gapinge, Grijpskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: za. 8.00-zon 23.00 uur: J W. Oosterhoff, Markt 10, Veere, tel. 01101-271 Weslkapelle, Zoutelande, Koudeker- ke, Domburg, Aagtckerke, Biggeker- ke en Meliskerke: voor de praktijken van de artsen Van Eede, Vaandrager. Noorlander en Van der Male Vrij. 18.00-zon 24 00 uur: P K Noor lander, Middelburgsestraat 94. Kou- dekerke. Tel. 01185-1231. Voor de praktijken van de artsen Bouwense en Stutterheim (ook voor Grijpsker ke) A. Stutterheim. Beukelmanstraat 8, Mehskerke, tel. 01186-1760. Tandarts: Spreekuur zat. en zon. van 11.00-12.00 uur: G. H. P. J. Miljoen, Eemstraat 3. Oost-Souburg, tel. 01184-61530. Dierenartsen: Grote huisdieren: Dierenartsenmaat schap Middelburg, tel. 01180-33803; kleine huisdieren: A. Ruys, Middel burg, tel 01180-13118. Consult alleen na telefonische afpraak. visites aan vragen van 8-9 uur Dierenartsenprak tijk 'Oostkapelle' Ouden Domburgse- weg 33A te Oostkapelle. tel. 01188- 1443 Behandeling kleine huisdieren op afspraak Apotheken: de dienst van elke apotheek vangt aan om 17.30 uur en eindigt vrijdag morgen daaropvolgend. Middelburg: W K Hummelen, Markt 69, tel, 12134. Vlissingen: J. M. H. van de Sande, Badhuisstraat 30-32, tel. 12066. Wijkverpleegkundigen: Walchercn-Oost: Middelburg-Stad: H. van Weelu, Fazantenlaan 16. Veere. tel. 01181-614 bgg 01180-12228. Zuid, Nieuwland en Arnemuiden: W Adnaanse. Jasmijnstraat 9 Middel burg. Tel 34645 b.g.g. 14366. Aagtekerke, Domburg, Oostkapelle, Grijpskerke, Serooskerke, St.-Lau- rens, Veere, Gapinge en Vrouwenpol der: L. Vogelaar, Markt 36, Veere, tel. 01181-339. Vlissingen (stad): M. Jansen, tel 01180-27583. West-Souburg, Papegaaienburg, Bos- senburgh, Westerzicht, Paauwen- burg, Oost-Souburg en Ritlhem: W Verhagen, tel. 01184-61541 Koudekerke, Meliskerke. Biggeker- ke, Zoutelande en Weslkapelle: vr 19 00-ma 8 00 uur. L. de Wolf. West- straat 17. Koudekerke, tel. 01185-2494. Verloskundige: vrij. 18 00-ma 8.00 uur: Vlissingen: H. Klompe, Doornenburg 91, tel. 71140. mijn te laten uitvoeren ,,Die dampen vormen een niet te onderschatten probleem in de woningen. Ze leveren nog geen explosiegevaar op. maar zijn wel bijzonder hinderlijk", aldus de heer Matze. De installaties voor de superbenzine en diesel zijn bij het onderzoek deug delijk gebleken. Het'onderzoek spitst zich dan ook geheel toe op de onder grondse tanks en leidingen voor de normale benzine. Wat niet deugdelijk blijkt te zijn móet worden vernieuwd. Met het college van b en w van Vlissingen moet nog worden overlegd over eventuele dwangmaatregelen Werpwedstrijden van 'De Knoraene' ZOUTELANDE - De Zoutelandse vis club 'De Knoraene' hield een wed strijd in ver-gooien op het strand. Winnaar werd D Huibregtse. tweede R. Rhemrev en derde D. van de Voorde. Bij de jeugd won R. Roose, vóór F, van de Voorde. Collecte WESTKAPELLE - De opbrengst van de collecte voor de Nierstichting in Westkapelle was 2.253,80 De nieuwe schietaccommodatie van de 'Fles'komst naast het gebouw van VTV tlinks op foto), waar nu nog groen staat. Kostbaar Garagehouder A. tie Muynck beves tigde donderdag de resultaten van hel eerste onderzoek. Hij zei nog helemaal niet te weten welke kosten zijn verbonden aan eventuele ver nieuwingen aan de installatie. „Het wordt wel een kostbare geschiede nis", vertrelde hij desgevraagd, „maar wij zien geen enkele aanlei ding om hier te vertrekken. De ver koop van benzine gaat gewoon door. Ook tijdens het onderzoek, want we hebben enkele tanks afzonderlijk staan die we gewoon kunnen blijven gebruiken", aldus de heer De Muynck. De heer De Muynck was nog niet exact op de hoogte van de resultaten van het eerste onderzoek, omdat hij het officiële rapport daarover nog niet heeft ontvangen Informeel was hij echter al wel op de hoogte gebracht. Hij bevestigde donderdag, dat ook in een van de huurwoningen boven de garage benzinedampen waren gecon stateerd. De gemeente Vlissingen heeft ruim tien klachten ontvangen, waarbij doorgaans aangifte was ge daan namens verschillende buurtbe woners. Jeugdsoos Nieuw en Sint-Joosland NIEUW- EN SINT JOOSLAND - De jongerensoos Heart Breaker in Nieuw en Sint-Joosland is het nieuwe sei zoen begonnen. Elke vrijdagavond kunnen de jongeren terecht, in De Oude Bakkerij in Nieuw- en Sint- Joosland. De soosavonden beginnen om half negen en duren tot elf uur. VLISSINGEN - De Vlissingse schiet vereniging 'De Fles' hoopt halverwe ge het volgend jaar de beschikking te hebben over een nieuwe schietac commodatie. De vereniging wil het gebouw realiseren op een terrein nabij de atletiekbaan aan de Bas- kensburgweg in Vlissingen. De bouw is echter niet in overeenstemming met de bestemming die op het terrein rust. Het Vlissingse college van b en vv heeft inmiddels voorgesteld een zogenaamd voorbereidingsbesluit te treffen om daarmee de afgifte van een bouwvergunning mogelijk te ma ken. Het voorstel komt dinsdag 11 oktober aan de orde tijdens de verga dering van de commissie openbare werken, die om 19.30 uur begint. De schietvereniging kwam in novem ber vong jaar plotseling zonder ac commodatie. De voormalige bierbrou werij 'De Meiboom' aan de Flesse- straat in Vlissingen waarin de vereni ging haar onderkomen had, moest wijken voor nieuwbouw Hoewel de vereniging de toezegging van de ge meente had dat het pand kon worden gebruikt tot er vervangende accom modatie beschikbaar was, kwam de sloop voor de leden volkomen onver wacht. In overleg met de gemeente werd uiteindelijk gekozen voor nieuwbouw nabij de atletiekbaan. Het terrein heeft echter de bestemming groen voorziening en gedeeltelijk de sub bestemming 'veldsport' Om nu de bouw van een schiethal mogelijk te maken willen b en w de bestemming wijzigen. Het. gebouw kan volgens voorzitter P. Witteveen van de schietvereniging in ongeveer zes maanden worden opge- l vnkken, omdat gekozen is voor zoge naamde 'pre-fab'-bouw. De accommo datie wordt ruim dertig meter lang en vijftien meter breed. Het. gebouw krijgt zes schietbanen van twaalf me ter voor het schieten met klein kaliber en vijf banen van 25 meter voor zwaar kaliber. Verder komt er een ruimte voor de uitgiRe van de wapens en munitie, een kantine en een kluis waarin de wapens en munitie worden opgeborgen. De accommodatie wordt onder meer voorzien van een invali dentoilet. 'De Fles' is van zins invali den te betrekken bij de sport die, zo verklaarde de heer Witteveen eerder dit jaar, bijzonder geschikt is om door gehandicapten te worden beoefend. Welke aannnemer de schietaccom modatie gaat bouwen is nog onbe kend. De heer Witteveen verwacht dat de bouw. kosten 350.000 gulden, in de tweede helft van oktober kan worden aanbesteed. Wanneer kan worden begonnen hangt volgens de voorzitter af van het tijdstip waarop het voorbereidingsbesluit wordt ge nomen. „Wij staan in ieder geval te popelen om te beginnen", aldus de heer Witteveen. De leden van de vereniging zullen een deel van de werkzaamheden, met name het tref fen van schiettechnische voorzienin gen, zelf uitvoeren. Overigens zou de voorzitter graag nog één oneffenheid in de plannen willen gladstrijken: „In het eerste door ons ingedoende plan was de dakhelling naar de mening van de welstandscom missie te klein en op grond daarvan hebben we de plannen aangepast Dat kost ons echter wel tien- tot vijftien duizend gulden méér, omdat we nu afwijken van de standaardmaten die de fabriek kan leveren. Ik sluit niet uit dat dit onderdeel alsnog bijgesteld kan worden". Volgens de heer Witteveen is de op merking van de welstandcommissie gemaakt om het uiterlijk van de schiethal aan te passen aan dat van de turnzaal van de Vlissingse Turn Vereniging, die op enkele meters van de bouwplaats staat. Zwitserse jongeren bezoeken hervormdt gemeente MIDDELBURG Dit weekein brengt een groep van 39 personen i de hervormde gemeente van hetsu je Zurzach in Zwitserland een bezci aan Middelburg. Het zijn jongeren! in contact staan met jongeren uit» hervormde wijk van de OntmoetinJ kerk. Een ontmoetingsprogramnu|| voorbereid Daarin is ook een bijzj' dere kerkdienst opgenomen, die sj dag om tien uur wordt gehouden inf] Ontmoetingskerk aan de Oostersch| destraat en waaraan mederwerli wordt verleend door het Jonge koor Middelburg. Filmavond Marnix in West-Souburg WEST-SOUBURG Vanavond lv. dag) wordt in buurthuis 'Marnix' de Noordbeekseweg 18 in West burg de film 'Le vieux fusil' verb van regisseur Christian Séguy. j avond wordt georganiseerd door: scholierencafe van het buurtht - Aanvang 20 00 uur c Expositie van Klaus Staeck in Middelburg en Vlissingen MIDDELBURG - In jongerencentn Midgard in Middelburg hangt van tot en met 24 oktober een expos van de kunstenaar Klaus Stae Staeck maakt affiches met een di lijke politieke achtergrond. St woont en werkt in West-Dultsland houdt zich als jurist en graficus bn» met het internationaal recht. Q De tentoonstelling hangt van 10 en met 16 oktober in De Piek Vlissingen, in het kader van een k J( fascistisch project. GEMEENTE ARNEMUIDEN HINDERWET Burgemeester en wethouders van Arnemuiden brengen overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van de wet algemene bepalingen milieuhygiè ne. ter openbare kennis dat hun college op f oktober 1983 vergunning ingevolge de hinderwet heeft verleend aan Thermosan B.V., Keetweg9i te Arnemuiden voor het oprichten en in werkbij houden van een inrichting waarin metaal verspi nende werkzaamheden worden verricht, gelegen aan de Keetweg 9a te Arnemuiden De vergunning' is overeenkomstig de ter inzage gelegde ontwerp-beschikkmg verleend, waarbij voorwaarden ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hindei voor de omgeving gesteld. De vergunning en andere terzake zijnde stukker. liggen met ingang van 10 oktober 1983 tot ld november 1983 voor een ieder ter inzage ta II gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, a u wel elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en va: ui 13.30 tot 16.00 uur, alsmede elke dinsdag va: ri 17.00 tot 20.00 uur. Gedurende deze periode kan tegen de verleend! vergunning beroep worden ingesteld door: a. de aanvrager; b de betrokken adviseurs, c. degenen die tegen de aanvraag en ontwerp beschikking bezwaren hebben ingediend; d, enige andere belanghebbende die aantoont ji dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweea om tegen de aanvragen cn ontwerp-beschik king bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht aan Hareki Majesteit de Koningin en worden gezonden aai de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, postbus 20019, 2500 EA s-Graven jj hage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomst!te artikel 60a van de wet op de raad van state ee: I verzoek doen om schorsing van de beschikk:::foÉ dan wel tot het treffen van een voorlopig! voorziening. Dit verzoek moet binnen de boven genoemde termijn worden gericht aan de voorn: ter van de afdeling voor de geschillen va: bestuur van de raad van state, postbus 20018 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordl niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor het inzien van de stukken op dinsdagavond dient men zich te wenden tot de gemeentebode. Langstraat 43 te Arnemuiden. Rl Arnemuiden, 7 oktober 1983 Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester. M. M. Markusse. de secretaris, J. Kroon. VOOR ALLE VOORKOMENDE BOUWMATERIALEN OOK VOOR MACHINAAL TIMMERWERK ZOALS RAMEN. DEUREN, KOZIJNEN. ENZ OOK NAAR UW IDEE OF ONTWERP GROTE SORTERING EIKEN, MIRANTIE, GRENEN EN VUREHOUT LEIDIN<5-ISOLATIE MET SNELSLUITINzt 015 .fl 3.zs p.m' 022 0£87m fl.4.Z5 ZOTER a* aoELSLumi^ 015%. ,fl 2.35p.m' 022%.fl.2.95 0gg7m f13.2-5 VLOEKHOUT c^scha&ftA en gepbeojd -19x91% m' Alle prijzen zijn Inclusief 18% b.t.w Zolang de BADHUISSTRAAT 8A 4371 EL KOUDEKERKE TELEFOON 01185- openingstijden: maandag 1/m vrijdag van 8.30-12 30 en van 13.00-17 30 uur zaterdag van 8.30-12.30 en van 13.00-15.00 uur TADIATOR-FOLIE T 4 "fèrPAK van 4-vel vzm J 47x120c.m....f].9T5 ISOLATIE-DEKEN DAZ Rol 500x60x6 0*1 per rol .fl~l2?5

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 16