Coördinatie gezondheidszorg laat veel te wensen over vmdetSlMt T DIRECTEUR ARTS RA VOZ IN SCRIPTIE: LY itzcrland ark o Gebruikte vouwwagens: Plaats uw familie berichten in de PZC 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 7 OKTOBER ij Moegestreden en na een zeer dapper gedragen lijden, is van ons heengegaan, mijn lieve vrouw en onze lieve moeder ESTHER CHRISTIAANSE-COUZIJN geboren 8 oktober 1934. Wij zijn dankbaar voor het vele dat zy in haar leven voor ons heeft gedaan. K. Christiaanse Ina en Piet Harry en Miriam 4332 VB Middelburg, 5 oktober 1983. Prins Johan Frisostraat 2. De overledene is opgebaard in. de rouwkamer van het Gasthuis. Gelegenheid tot afscheidnemen zaterdag van 17.30-18.30 uur. De crematie zal plaatsvinden maandag 10 okto ber 1983 om 13.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Na de plechtigheid gelegenheid de familie te condoleren in de aula van het crematorium. Moegestreden is van mij heengegaan mijn lieve, enige dochter Middelburg, 5 oktober 1983 Bellinkplein 8 Met droefheid in ons hart geven wij kennis van het overlijden van onze lieve zuster en schoon zuster ESTHER Jan en Rie Couzyn-Brasser Middelburg, 5 oktober 1983 Veerseweg 55 Bedroefd maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend delen wij mede dat heden van ons is heengegaan onze lieve tante Joke en Luc Melse-Couzijn Liesbeth en Tinus Dejrker- Couzijn en kinderen Middelburg. 5 oktober 1983 Erg verdrietig zijn wij door het heengaan van onze lieve, enige zuster en schoonzuster ESTHER Henk en Annie Couzijn-van Heusden Middelburg, 5 oktober 1983 Spanjaardstraat 56 ,,Van 't concert des tevens krijgt niemand 'n program" Dankbaar voor het vele goede wat zij in haar leven voor ons heeft gedaan en betekend, delen wy u met droefheid mede dat na een moedig gedragen lijden is overleden mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder en oma JACOBA JOHANNA VAN DER HART echtgenote van Marinus Jan van der Maas op de leeftijd van 59 jaar. Kruiningen: M. J. van der Maas Hulst: Paul van der Maas Lilian van der Maas-Driessen Natascha Harald Paul-Victor Waarde: Wim van der Maas Annelies van der Maas- Timmerman Richard 4416 CK Kruiningen. 5 oktober 1983. Henri Dunantstraat 15. De crematie zal plaatsvinden zaterdag 8 oktober a.s. in het crematorium te Middelburg om 9.00 Degenen die de crematie willen bijwonen wor den verzocht om 8.45 uur aanwezig te zijn. Geen bloemen. Tot onze droefheid is na een kortstondige ziekte overleden mijn geliefde enigste zuster en onze lieve tante Koos JACOBA JOHANNA VAN DER HART echtgenote van Marinus van der Maas op de leeftijd van 59 jaar. Waarde: J. J. Kole-van der Hart en kinderen Waarde, 6 oktober 1983 Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze gewaardeerde medewerk ster, mevrouw K. VAN DER MAAS Bestuur voetbalvereniging Kruiningen 6 oktober 1983 Moegestreden is na een dapper gedragen lijden van ons heengegaan onze lieve schoondochter, schoonzuster en tante ESTHER CHRISTIAANSE-COUZIJN echtgenote van K. Christiaanse op de leeftijd van 48 jaar. Middelburg: wed. C. C. Christiaanse- de Visser Middelburg: wed. J. Christiaanse-Geldof Middelburg: J. Christiaanse M. Christiaanse-Abrahamse Goes: D. Christiaanse Middelburg: C. Christiaanse Putten: C. Minderhoud-Christiaanse P. Minderhoud Naarden: C. Cijvat-Christiaanse A. Cljvat Tilburg: G. Christiaanse M. Christiaanse-Begeer Middelburg: S. Christiaanse Middelburg: L. Christiaanse R. Christiaanse-Schellings nichten en neven Middelburg, 5 oktober 1983. Heden overleed, nog onverwacht, onze lieve schoonzuster en tante GEERTJE MARIJS echtgenote van Pieter Theune op de leeftijd van 67 jaar. A, Theune-de Meulmeester J. Theune J. Theune-van Belzen M. Loesberg-Theune J. H. Loesberg A van Oorschot-Theune L. P van Oorschot Nichten en neven Vlissingen, 5 oktober 1983. Na een droevig ongeval heeft de HEERE, voor ons geheel onverwacht, van ons weggenomen onze innig geliefde zorgzame man, vader en opa ADRIAAN MALJAARS echtgenoot van Johanna Dekker op de leeftijd van 73 jaar. Geve de HEERE ons de kracht dit smartelijk verlies te dragen. Aagtekerke: J. Maljaars-Dekker Meliskerke: S. Poppe-Maljaars W. Poppe Aagtekerke: Joh. Maljaars M. F. Majjaars-Ovaa Burgh-Haamstede: J. Maljaars M. J. Maljaars-de Visser Vlissingen: E. van der Heijden-Maljaars J. van der Heijden En kleinkinderen 4363 BD Aagtekerke, 6 oktober 1983. Agathastraat 2. Geen bloemen. De begrafenis zal D.V. plaatshebben maandag 10 oktober a.s. om 13.00 uur op de begraafplaats te Aagtekerke. Vertrek van de Kerk der Geref. Gemeente. Bedroefd omdat wij hem moeten missen maar erg dankbaar voor zijn liefde en zorg voor ons geven wij kennis van het nog vrij onverwacht overlijden van mijn dierbare man, onze vader en opa BASTIAAN REMIJN echtgenoot van Antonia Maria van 't Westeinde op de leeftijd van bijna 80 jaar. Lewedorp: A. M. Remijn- van 't Westeinde Anna- Jacobapolder. P. Goense-Remyn M. Goënse Serooskerke (Sch P Remijn M. A. Remijn-Vermuë Wolphaartsdijk: M. Jasperse-Remijn J. J asperse Terneuzen: C. de Clerck-Remijn R. G. de Clerck Oosterhout: N. Remijn E. Remijn-van de Wal Waarde: J. Remijn Ph. Remijn-Uytdewilligen Kerkdriel C. Remijn G. Remijn-Vermuè Cagnes sur Mer J. Remijn en kleinkinderen 6 oktober 1983 Scheldestraat 3 4456 AR Lewedorp Vader ligt thuis opgebaard. Zondag 9 oktober a.s. om 10.30 uur willen wij hem gedenken in de Eucharistieviering in de Parochiekerk van de H. Eligius te Lewedorp. De plechtige uitvaart vindt plaats op maandag 10 oktober a.s. om 14.15 uur in voornoemde Parochiekerk, waarna de begrafenis zal plaats hebben op het R.-K.-Kerkhof aldaar. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in het verenigingsgebouw, Zandkreekstraat. Het is onze droeve plicht te berichten dat geheel onverwacht is overleden onze moeder, behuwd- en grootmoeder GEERTRUID VAN WEELE weduwe van W. Stokman op de leeftijd van 81 jaar. Th. B. P. Stokman C. Stokman-den Hartog en onze kinderen 5 oktober 1983. Nieukerckestraat 55. 4413 EJ Krabbendijke. Moeder is opgebaard in de aula van Huize 'Nieulande'. alwaar gelegenheid tot afscheidne men zal zijn op heden, vrijdag 7 oktober van 19.00-20.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 10 oktober voorafgegaan door een rouwdienst in eerder genoemde aula om 13.30 uur. Teraardebestelling om 14.00 uur op de begraaf plaats te Krabbendijke. Na afloop van de plechtigheid bestaat gelegen heid tot condoleren in het gebouw 'de Rancke', Dorpsstraat Krabbendijke. Heden werd van ons weggenomen onze geliefde zuster GEERTRUID VAN WEELE Sassenheim: mevr. A. van Weele- Verschuure Naaldwijk W. van Weele Kruiningen: mevr. A. van Weele Vlissingen: P. de Boe J. de Boe-van Weele Krabbendijke: C van Weele A. van Weele-van der Maas Krabbendijke. 5 oktober 1983. Het bestuur van de ver voor Prot. Chr. basison derwijs te Grijpskerke, geeft kennis van het overlijden van de heer F. DRONKERS oud-onderwijzer van de lagere school Met grote toewijding heeft hij in opdracht van zijn Schepper, gedurende vele jaren het onder wijs in ons dorp gediend. Wij zullen hem in dankbaarheid blijven gedenken. Het bestuur van de ver. voor Prot. Chr. basis onderwijs te Grijpskerke. Grijpskerke. 5 oktober 1983. MIDDELBURG - „De coördinatie huisarts-specialist verloopt met horten en stoten, de interne coördinatie in het ziekenhuis laat te wensen over, de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen behoeft correctie, tussen het ontslag uit het ziekenhuis en de thuissituatie bevinden zich duidelijke leemtes en de organisatie in de poliklinieken verdient geen schoonheidsprijs". Dit zijn de belangrijkste conclusies die de arts F. van Spanje donderdag heeft gepubliceerd in een scriptie getiteld 'Signalen uit het patiëntenveld". gips was verlost (dat vele hoofdbre kens kostte) in haar rolstoel de gang ingeduwd en ze bleef daar alleen achter. Hoe kwam zij thuis? (ik weet het inmiddels)", zo voegt de onderzoe ker eraan toe Aanbevelingen De heer Van Spanje doet aan het eind van zijn scriptie ook enkele aanbeve lingen Zo vindt hij dat de huisarts informatie dient te geven aan de patiënt, zeker wanneer hem of haar een opname in het ziekenhuis te wachten staat. „Een goed geïn strueerde assistente kan daarbij hel pen en dit zal uiteraard prettiger overkomen dan een hulpkracht die de zaak afhoudt zegt niets te weten of voor maar vijftig procent informa tie geeft". Over de begeleiding in het ziekenhuis zelf, schrijft Van Spanje: „Het contact met de verpleegkundige is het meest bepalend voor de manier waarop de patient zijn ziekenhuisverblijf onder gaat. De zieke wordt in bed gestopt en is geen baas meer over het eigen lichaam. Hij heeft verzorging en en De heer Van Spanje, directeur-arts van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid in Zeeland, verricht te (in zijn eentje) een onderzoek op Walcheren onder veertig willekeurig gekozen patiënten. Hij deed dat in ruim een jaar tijd. Aanleiding voor hem was de vraag die hij zichzelf stelde 'Hoe kijkt de hulpvrager naar de gezondheidszorg9 Via brieven benaderde Van Spanje twintig mensen die bij een zieken fonds zijn verzekerd en twintig parti culier verzekerden. Iedere groep be stond uit tien mannen en tien vrou wen. Hij maakte de scriptie in ver band met zijn opleiding tot sociaal geneeskundige. Het onderzoek bestond uit drie delen: relatie patiënt-huisarts, patint en zie kenhuis, patient en nazorg. Wat het eerste betreft trekt Van Spanje als voorlopige conclusie dat 'op een enke le uitzondering na, de patiënten tevre den zijn over de hulp van de huisarts'. Daarbij kwam wel de wens naar voren om een avondspreekuur in te stellen voor mensen die overdag buiten de provincie werken. Op de vraag of men altijd by zijn of haar huisarts terecht kan, antwoordde 98 procent van de ondervraagden bevestigend. In het gedeelte patiënt-ziekenhuis, constateert Van Spanje dat het ken nelijk nog vaak ontbreekt aan goede voorlichting De patiënten krijgen te weinig informatie wanneer zij het zie kenhuis verlaten, weten niet wat hun toekomstmogelijkheden zijn en dik wijls kunnen ze niet bij hun huisarts terecht omdat die 'de brief (uit het ziekenhuis) nog niet binnen heeft. Ook hoorde Van Spanje regelmatig de opmerking dat 'er veel gesleept wordt met patiënten tussen de ziekenhuizen in Middelburg en Vlissingen'. De on dervraagden pleitten dan ook voor één ziekenhuis. Begeleiding Meer dan de helft van de ondervraag den (zowel mannen als vrouwen) was duidelijk ontevreden over de begelei ding bij opname en ontslag, terwijl zij juist over het verblijf in het ziekenhuis in meerderheid te spreken waren. Een veelgehoorde klacht was dat men zich eenzaam en verloren voelt meteen na binnenkomst in het ziekenhuis. „Je valt in een gat", hoor de Van Spanje. Bij het doorvragen bleek hem dat de patiënten ditzelfde gevoel hebben bij ontslag. Uit de gesprekken die Van Spanje voerde over de nazorg, bleek dat maar liefst zestig procent van de onder vraagden die onvoldoende vond. Van Spanje schrijft: „Er leven bij de ont slagen patiënten kennelijk vragen die bij het ontslag of later op het poliklini sche bezoek niet aan de orde komen. Een patient vertelde: 'dokter ik ben eigenlijk niet zo tevreden over de behandeling', waarop de specialist antwoordde 'maar ik wel' en daar bleef het bij". Van Spanje kreeg ook vragen van patiënten die klachten hadden en die vroegen of en hoe zij 'het hogerop konden zoeken'. „Ik proef daaruit een onzeker gevoel", schrijft de onderzoe ker. De ondervraagden uitten ook klachten over poliklinische afspraken die niet klopten (verkeerde naam, verkeerde datum), dat de ene de wachtkamer te klein en de andere juist te groot was. waardoor gebrek aan privacy ontstond. Wat de nazorg betreft noemt Van Spanje nog een schrijnend voorbeeld: „Een patiènte werd. nadat zij van het lichamelijke hulp nodig. Het pen' is begonnen. De patiënt v ontdaan van zijn eigen identiteit patient komt als een vreemd; binnen. Voordat hij is geaccli; 1 seerd verstrijkt de nodige tijd. j voelt zich naakt. Het verdient das: aanbeveling na te gaan of hie c vanuit de klinische psychologie f en ander gè'daan kan worden". De onderzoeker vindt verder dat waarnemingsvermogen van de r schillende hulpverleners weleensia gescherpt mag worden. „De patic vaak zo gespannen wanneer hij b; dokter en zeker in het ziekeni I komt, dat de kleinste tegemot I ming vaak al voldoende is om he; zijn gemak te stellen". Van Spanje vindt verder: „Ipj hulpverlener heeft uiteraard zij; - gen stijl. Maar toch moeten die d cialisten en die verpleegkundige: denken met een 'meerwaarde' da' gemiddelde patiënt, rond te loj zich eens afvragen hoe zij als pat j daar zouden staan, zitten of ligtf De directeur-arts van de Proving u Raad voor de Volksgezondheid) cludeert tenslotte dat het ouden w weliswaar alleen op Walcherci ji uitgevoerd, maar: „Het is zekeri j- typerend voor Walcheren en zou j, op andere gebieden in Nederland j, toepassing kunnen zijn. Ik ben n overtuigd, dat dit onderzoek au, a ding kan zijn om zich in Nederi op de aangegeven zaken te bezing j GROTE VAART ACILA 5 vn Shayah nr rede Sharjah, ALHENA 5 vn Sao Sebastian nr Salvador, ALNATI 5 120 zo Uhens nr Rio de Janeiro, ALPHACCA 5 te Santos, AMSTELMEER 6 te Seattle, AMSTELPARK 4 330 z Unimak eil nr Portland, ATLANTIC CROWN pass 5 Kp Race nr Halifax, BEGONIA 5 te Puerto Limon, BROERE AQUAMARINE 8 te Ant werpen verw, CHINAWINDS 5 te Oakland. CINULIA 6 te Gent. CONTINENTAL SPI RIT 6 vn Ulsan i proefvaart), COOLHAVEN 5 45 zzw Cabo Santa Marta Grande nr Itsjai. CORAL MAEANDRA 6 te Reykja vik. DALLIA 6 te Puerto Cardon. DAPHNE 5 100 w Glasgow nr Whitegate, DIADEMA 5 24 o Panlellaria nr Rotterdam. DOCKEX- PRESS-l 5 60 nno Dubai nr Jubail, DOC- KEXPRESS-U 5 vn Chita nr Jubail, FE- LANIA 5 50 o Curacao nr Puerto la Cruz, FLAMMULINA 5 vn Conakry nr Banjul, FUSUS 5 120 zw Kreta nr Algeciras, INCO- TRANS SPIRIT 5 te Cristobal, JAVA- WINDS 6 500 z Hiroshima nr Hong Kong, Aruba, MEERDRECHT 5 55 w Algiers nr Bandar Abbas. MOORDRECHT 5 580 zo Groenland nr Montreal, NEDLLOYD AL BANY 5 vn Mauritius nr Kaapstad, NEDL LOYD BANGKOK' 5 vn Bangkok nr Bela- wan. NEDLLOYD COLOMBO 5 200 zo Saigon nr Hong Kong, NEDLLOYD DEJI- MA 5 vn Hamburg nr Gothenburg, NEDL LOYD DELFT 5 65 no Malta nr Port Said. NEDLLOYD FLEVOLAND 5 vn Lobito nr Kribi, NEDLLOYD HOLLANDIA 5 300 w Ouessant nr Ponce, NEDLLOYD HOORN 5 140 wzw Freetown nr Southampton. NEDL LOYD HOUTMAN 6 120 w Sabana nr Dejddah. NEDLLOYD KEMBLA 5 280 n Amazone nr Laguaira. KLEINE VAART ALBERT-V 6 te Rotterdam, ALIDA SMITS 5 te Suez verw. ALSYTA SMITS 5 65 w keywest nr Monrovia. AMANDA SMITS pass 5 Kp Finisterre nr Palermo, ANDREA SMITS 5 60 z Athene nr Birkenhead, AN GELA SMITS 5 50 o Aden nr Panamaka naal, BASTIAAN BROERE 5 30 w Esbjerg nr Rotterdam. BEURSGRACHT 5 25 o Gibraltar nr Nystad, BICKERSGRACHT 5 te Rotterdam. BONTEGRACHT 5 240 nw Oranjestad nr Cabo Delo, BROUWERS GRACHT 5 40 zo Kalmar nr Mantyluoto, CAROLA SMITS 5 vn Kingston. CASA BLANCA 5 100 nno Azoren nr Havana, CECILIA SMITS 5 30 z Startpoinl nr Point Lisas, CHRISTINA 6 te Puerto Limon. CHRISTINA SMITS 5 vn Algiers nr Cadiz. CLAUDIA 6 te Rotterdam, CLAUDIA SMITS 5 te Maputo. COMBI TRADER 5 dw Ameland nr Gent. CORRIE BROERE pass 5 Westhinder nr Livomo, DUTCH GLORY 5 vn Antwerpen nr Hull, Dili 10 MATE 5 vn Rotterdam nr Vllssia^w' DUTCH SPIRIT 5 te Rotterdam, EU) 'e 50 w Aden, ELGER 5 50 n La Com: j* Passes, FRISIAN 5 60 n Cabo Villa ac Mostyn, GABRIELLA 5 500 no Panac va naai nr Auckland. GEERT BOD? z( passsa 5 Beachyhead nr Paramaribo, vo SOM 6 vn Rotterdam nr Nantes. HHt KERKGRACHT 5 100 zzw FlnlsUn f Venetie. HEERENGRACHT 5 180 zoCi^ pagos nr Los Angeles, HEGA 5 vn Ei dam nr Belfast. HERMAN BODEWES; te nno Falklands nr Rio de Janeiro, H( kt MANGRACHT 5 60 zw Kp de Goedei nt nr Port Elizabeth. JOHN-V 6 te Rotte; KLAZINA 5 dw Fehmam nr Fehs np LAURA CHRISTINA 5 200 ono Bohi 5 nr Havana. LAURIERGRACHT 5 50 eo Ouessant nr Amsterdam. LEU 1e' GRACHT 7 te Kemi verw. LEO POLA5 pc 250 z Recife nr Santos, LINGEGAS 5. Ai Humber nr Tees, LIJNBAANSGRAC: be vn Bremen nr Amsterdam, MAASB01 bo 25 w Texel nr Sheemess, MAASHAY2 op 200 z Lissabon nr Duinkerken, M! ,n STROOM 6 te Rotterdam. MAKIRI Si 5 100 n Dakar nr Belfast, MARE NOT: 50 nw Annaba nr Port Jerome, MARG1. '0I THA 6 te Barcelona, P> Pasvorm exclusiviteit en service v.a. 229,-. modeschoenen Noordstraat 24-26 - Terneuzen Arkoo kweekkassen, de beste voor het minste geld. Arkoo kweek kassen zijn mooi, ruim, i degelijk en vol- I komen onder- I houdsvrlj. Bo vendien stuk- I ken voordeliger dan vergelijk bare kassen op dc markt. Kom kijken of we Iets teveel zeggen over de kwaliteiten en prijzen van Arkoo-kassen. Zeker weten; met Arkoo bent u beteri (Jw dealer: MEEUWSE HANDELSONDERNEMING B.V. Postbus 190 A. Plesmanweg 6 Tel.nr. 01100-12620. 4460 AD Goes 4462 GC Goes Alpenkreuzer Senior Alpenkreuzer Super Alpenkreuzer Super Alpenkreuzer Senior Alpenkreuzer Super Raclet Eurocamper de luxe Sunrider André Jamet de luxe '79 met access. '81 metópl.rem access. '76 met access. '72 met access. '77 met access. '77 met res.wiel '77 metópl.rem. '77 met access. '78 met access. ATTENTIE!Wegens overname nog enke le: Alpenkreuzers Super GT Export 1983 met winterkorting: 4.920,- (op op) CARAVANBEDRIJF VAN OER LINDEN - AXEL (tel. 01155-1546). Algehele begrafenisverzorging Rouwbedrijf Fa. J. Hoekman Zn. (v/h A. A. Hillebrand Goes) Langeweg 1. 4431 CE s-Gravenpolder Telefoon 01103- 1444. b.g.g.2408 grafkisten - rouwtransporten - bcgrafemsautoverhuur - taxi-onderneming OOK ZITTEND ZIEKENVERVOER GEMEENTE WESTERSCHOUWEN be: Op de afdeling financien van de gemeentesec! Dc tane kan worden geplaatst een MEDEWERK(ST)ER Functie-informatie De taak bestaat hoofdzakelijk uit: voorbereiding mandatering; controle en verwerking fin. adm. gemeen dal werken; afi assistentie bij gemeentebegroting, -reken; en begrotingswijzigingen. behulpzaam bij verder op de afdeling voorl mende werkzaamheden. Een verdere taakuitbreiding zal plaatsvinÈ afhankelijk van opleiding en ervaring van aangestelde. Functie eisen: het bezit dan wel studie voor het diplo; F.B.A.: —bekendheid met een aantal van de genoero werkzaamheden. ;ge Aanstelling zal afhankelijk van opleiding: ten ervaring plaatsvinden in de rang van Uf f (niveau 3) of adjunct-commies «niveau 5i salt resp. 1.954,- tot 2.406,- en 2.038,- tot 2"' per maand. Sollicitaties kunnen binnen 10 dagen na versd ning van dit blad worden gezonden aan college van burgemeester en wethouders Westerschouwen, Kloosterweg 60, 4328 C Burgh-Haamstede. 0o

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 12