ZEELAND" Familieraad behartigt belangen patiënten Surséance van betaling voor ASD in Zierikzee L Concurrentieslag gemeentegidsen almanak if PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT UNIEK PLAN VERPLEEGHUIS TER VALCKE Welzijnsstuurgroep is ernstig verdeeld over advisering Het hele dorp liep uit.. 45 BANEN IN GEVAAR Kist munten bij inbraak in Goes gestolen PAGINA 11 VRIJDAG 7 OKTOBER 1983 TERNEUZEN Niet alleen in Hulst is een hevige concurrentiestrijd ontslaan tussen de uitgevers van de jaarlijkse gemeentegids, ook in Terneuzen zijn er moeilijkheden gerezen. De gemeente Terneuzen geeft al jaren in goed overleg met drukkerij Duerinck-Krachten in Kloosterzande de gemeentegids 'Samen leven' uit. Adverteerders, waarmee gemeente en Duerinck al jaren zaken deden, belden de afgelopen weken ongerust met gemeentelijk voorlichter Otto Vosveld van Terneuzen. Van acquisiteurs van 'de concurrent' hadden ze begrepen dat 'Samen Leven' niet meer zou verschijnen. Die 'concurrent' is uitgeverij Stadsperiodieken Nederland. Die mengt zich de laatste tijd nadrukkelijk op de markt. In Hulst had dat tot gevolg dat de inwoners naast het informatiegidsje 'Hulst van A tot Z' deze week ook het boekwerkje 'Ons Hulst' in de bus vonden. 'Hulst van A tot Z' wordt uitgebracht door Publimedia. Met dat bedrijf doet de gemeente Hulst alweer een paar jaar zaken. Volgens Publimedia zou uitgeverij Stadsperiodieken Nederland heel wat verwarring zaaien bij de kandidaatadverteerders en zelfs misleidend tewerk gaan. Datzelfde lijkt te gebeuren in Terneuzen. Voorlichter Otto Vosveld zegt: ,,We hebben gehoord dat de samenstellers van ons informatieboekje bij de advertentiewerving wel degelijk last hebben ondervonden van de praktijken van de medewerkers van Uitgeverij Stadsperiodieken Nederland. Het was vaak veel moeilijker de mensen nog te bewegen een advertentie in 'Samen Leven' te plaatsen omdat men er niet meer in geloofde Maar het moet duidelijk zijn: de gemeente werkt enkel met de mensen van Duerinck- Krachten'. Een bemiddelingspoging van Vosveld, die vertegenwoordigers van Duerinck en van Stadsperiodieken uitnodigde voor een gesprek, leverde niets op. Vosveld tenslotte. „Ik vind het allemaal maar lastig." GOES In het Goese verpleeghuis Ter Valcke worden de mogelijkheden voor oprichting van 1 een familieraad onderzocht. Het wordt de eerste in Zeeland. Functie van de raad: gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie van het verpleeghuis. Directeur A. Schraven ziet voor de familieraad min of meer een soortge lijke rol weggelegd als de onderne mingsraad vervult. Als zinvolle taken noemt hij onder meer: het behartigen van de collectieve belangen van de patiënten;1iet bevorderen van de leef- en woonfunctie van het tehulfe; het bevorderen van een goed contact tus sen de instelling en de familie. Schra ven vindt dat de familieraad zo zelf standig mogelijk moet kunnen werken, voorzien van een, overigens beperkt, budget dat door het tehuis beschikbaar wordt gesteld. De directeur van Ter Valcke gaat er wel vanuit dat de taken en bevoegd heden van de familieraad in een dui delijk reglement worden vastgelegd Ook hecht hij aan een periodiek over leg tussen de raad en het verpleeg huis. Daarbij gaan zijn gedachten ui naar een contactcommissie uit he huis, waarbij informatie, overleg, ad Vies en toetsing plaatsvinden. Schra ven vertelt dat enkele verpleeghuizen In Zeeland een verwantenraad ken nen, terwijl er ook in een verpleeghuis een bewonerscommissie is. Hij gelooft 'itde mogelijkheden (en dus ook het ilang) van de familieraad verder llen reiken. :hraven onderstreept dat het wel of Inlet oprichten van de familieraad in de eerste plaats een zaak is van de families zélf. Hij voegt eraan toe dat de raad in beginsel een adviesorgaan lis en niet bedoeld is voor het verrich- van vrijwilligerswerk of te funge- jren als klachtencommissie. De direc teur van Ter Valcke wijst erop dat illieleden als patiënt aan de zorg 'an het personeel van het verpleeg huis worden toevertrouwd, omdat een 24-uurs verzorging voor de familie zelf onmogelijk bleek. „Iets toevertrou wen aan een ander wil niet zeggen dat men ook alle verantwoordelijkheid voor het welzijn van het familielid in het verpleeghuis legt", betoogt Schra ven. „Men blijft medeverantwoorde lijk en dat kan op twee manieren worden ingevuld. Aan de basis, door het werk van alle dag, wat men doet als men op bezoek is, het delen van lief en leed, praten met het familielid, het uitwisselen van informatie met de zusters. Aan de top, het oprichten van een familieraad met een bepaalde positie in de organisatie met bevoegd heden en medezeggenschap naar het totale patiëntengebeuren". Onmachtig De directeur van Ter Valcke (onder deel van de stichting verpleeg- en rusthuizen Zeeland) kan zich best voorstellen dal men zich als familie lid in bepaalde omstandigheden on machtig voelt tegenover het ver- 'I k. Schraven t HEINKENSZAND De regionale stuurgroep werkloosheid voor Noord- en Zuid-Beveland gaat een briefschrijven aan de zes Bevelandse gemeentebesturen waarin begrip wordt gevraagd voor de problema tiek waar de stuurgroep mee bezig is. In die brief zal gewezen worden op de problemen die de stuurgroep heeft in het benaderen van de Bevelandse werklozen. Ook wordt in het schrij ven aandacht gevraagd voor de inge wikkelde materie die het opzetten van projecten voor werklozen vormt. Aanleiding tot die brief vormt de kritiek die in verschillende gemeente raadsvergaderingen is uitgesproken aan het adres van het project mensen zonder baan. Met de brief wil de stuurgroep nagaan in hoeverre de gemeentebestuurders nog achter het project staan. De voorzitter van de stuurgroep, drs P J. Vollaard, noem de de kritiek van de gemeentebestu ren niet terecht. „Dat verdient het project niet", stelde hij. Daarom wilde hij ook weieens weten wat de gemeen tebesturen denken van een notitie van de begeleidingscommissie van het project waarin uitvoerig op de problemen wordt ingegaan. Vollaard voegde er aan toe dat de sociaal culturele projecten, voor zover die worden uitgevoerd, uitstekend lo pen en dat alleen de werkervarings projecten wat moeilijk van de grond komen. De secretaris van de begelei dingscommissie P. J. Elenbaas vulde aan dat het ontzettend moeilijk is om de doelgroep van het project te berei ken, omdat die mensen toch al in zo'n uitzichtsloze positie zitten. Verder had Elenbaas flinke kritiek op de wijze waarop de FNV projecten van de stuurgroep benadert door te zeggen dat ze 'besmet' zijn. Als voorbeeld noemde hij het project rond de verhui zing van de padvinderij Kadogro te Heinkenszand. Verder vond hij dat niet al te zeer gekeken moet worden naar aantallen omdat het in sommige gemeenten moeilijk is projecten op te zetten. Elenbaas stelde dat de ge meentebesturen niet alleen moeten zeggen dat ze iets voor de werklozen willen doen, maar zich er ook daad werkelijk voor moeten inzetten. Dat is nu juist waar de stuurgroep mee bezig is en dan zou je alleen nog kunnen discusiëren over de wijze waarop dat gebeurt, bracht hij naar voren. Bereidheid pleeghuis. Als voorbeeld geeft hij: men ziet geen mogelijkheid de belan gen van vader, moeder of partner te behartigen; men ziet geen kans ideëen over het verblijven in het verpleeghuis over te brengen. Schraven acht het ook mogelijk dat de familie meer informatie wil hebben over bijvoorbeeld: het reilen en zeilen van het verpleeghuis; de taak en functie van de instelling; het beleid dat inzake het welzijn van patiënten wordt gevoerd. Volgens hem is invoe ring van een familieraad op zich niks nieuws: in vroeger tijden was het een bijeenkomst van familieleden, waarin de gemeenschappelijke belangen wer den behartigd door een vertegenwoor- .diger vanuit elk gezin of tak van de familie. Schraven. „Als we praten over een familieraad in relatie tot het verpleeghuis, dan hebben wij het over de belangenbehartiging van onze pa tiënten door hun familieleden. Je zou een familieraad in zekere zin ook kunnen vergelijken met de onderne mingsraad. die de belangen van het personeel behartigt". Het nauwer betrekken van de familie bij het verpleeghuisgebeuren klemt naar de mening van Schraven temeer, omdat het er als gevolg van de bezui nigingen niet gemakkelijker op wordt. Uitbreiden van personeel of het aan tal verpleeghuizen zit er niet meer in, terwijl wél in enkele jaren de behoefte aan verpleeghuisbedden met 5000 zal toenemen. „Er is dus duidelijk een veranderingsproces op komst, dat van invloed kan zijn op het verblijf in het verpleeghuis", meent Schraven. „Een veranderingsproces dat draait om de patiënt, waarbij die patient betrokken zou moeten zijn om zijn belangen te kunnen behartigen, of moet laten behartigen". Donderdag werd tijdens een thema avond voor familie, patiënten en per soneel gepraat over het oprichten van een familieraad. Met behulp van een enquêteformulier werden menin gen en wensen gepeild. Het is de bedoeling dat de raad in Ter Valcke uit 14 leden gaat bestaan (1 familielid per vleugel in het huis). De Kapelse burgemeester G. Huit- sing achtte het niet zinvol aan de gemeentebesturen te vragen of ze politiek nog wel achter het project staan. „Dan had u dat wel gemerkt", sprak hij. Wel deed hij de suggestie om de gemeentebesturen nog maar eens op de problemen te wijzen. Wethouder H. Cornelisse van de gemeente Reimers- waal wees er op dat hij de nodige problemen zou krijgen om het project in zijn gemeenteraadsvergadering te verdedigen. Overigens liet hij blijken daar wel toe bereid te zijn. Maar hij liet ook doorschemeren dat het goed zou zijn wanneer het project aan spraak kan maken op een aantal i wapenfeiten. SIRJANSLAND Kleuterleidster Maya van der Linde (20) van de experimentele basisschool in Sirjansland en haar vriend Jan Jaap Vink (22) kregen donderdag onverwacht de gelegenheid om het eigen dorp eens vanaf de rug van een kameel te bekijken. School en ouders hadden de vijftienjarige kameel Gerda uit Eede uitgenodigd ter ere van het feit dat de kleuterjuf vandaag (vrijdag) in het huioelijksbootje stapt. Het hele Duivelandse dorp liep uit om de opmerkelijke inleidende 'huwelijksvoorstelling' te aanschouwen. De kosten voor het afhuren van Gerda nam de plaatselij ke middenstand voor zijn rekening. En Gerda voerde het voor deze gelegenheid in antieke bruidskledij gestoken aanstaande paar onaangedaan langs het vele bekijks. „Het was geweldig leuk. Want de verschij ning van een echte kameel in Sirjansland was met name voor het bruidspaar van vandaag een complete verrassing", aldus schoolhoofd G. Oele. GOES De heer A. F. uit Goes heeft donderdagmiddag bij de Goese ge meentepolitie aangifte gedaan van diefstal van een aantal oude munten. F. ontdekte de diefstal nadat hij was teruggekeerd van vakantie. Bij een onderzoek in zijn woning bleek een geldkist met daarin de munten te zijn gestolen. De waarde van deze munten is nog niet bekend. ZIERIKZEE Het aannemingsbe drijf Schouwen-Duiveland bv (ASD) te Zierikzee verkeert in ernstige fi nanciële problemen. De arrondisse mentsrechtbank te Middelburg heeft het bedrijf op eigen verzoek surséan ce van betaling verleend en een be windvoerder aangesteld. Bij ASD werken ongeveer 45 mensen. Volgens de bewindvoerder, mr J. A. M. Dietvorst te Goes, valt momenteel nog niet te zeggen of hij een oplossing voor de problemen zal kunnen be werkstelligen. De banken hebben de kredietverlening gestaakt. En formeel is daardoor ook de betaling van het personeel in het geding gekomen, aldus mr Dietvorst. Overigens maakte de bewindvoerder desgevraagd duidelijk alles m het werk te zullen stellen om de ASD van een totale ondergang te redden. Daar voor gaat hij in eerste instantie probe ren om bij de banken een zogenaamd boedelkrediet los te krijgen. Mr Diet vorst: „ASD is van oudsher een gere- Vier truien gestolen uit winkel in Axel AXEL Gisteren zijn in de Noord straat in Axel omstreeks 13.30 uur bij de firma Deij vier truien ontvreemd. De rijkspolitic van dc groep Axel kon de daders enige tijd later arresteren en twee van de gestolen truien ach terhalen. ZEEUWSE Smoes Die Middelburgse lerares had een nieuw pand betrokken en nou leek het haar aardig een avondje voor de collega's te houden ter inwijding. De meesten vonden hel leuk, maar één van de collega's gevoelde volstrekt geen lust de party te bezoeken. Nou vond hij het wat cru om gewoon te zeggen: „Ik heb geen zin". Hij zei daarom vooraf niets. Om achteraf mee te delen: ■■Zeg, ik kon zaterdagavond niet. We kregen opeens visite en daar zaten we aan vast. Ik. hoop dat het leuk geweest is". ..O", zei zijn vrouwelijke colle ga, „er is zaterdagavond nie mand gekomen. Het was na melijk vrijdagavond" Hij probeert thans naarstig een nieuwe smoes te verzin nen. Maar hij weet, dat hij daar niet goed in is. HEINKENSZAND Het is belang rijk dat de jeugd al op jonge leeftijd leert bepaalde facetten in het land schap te waarderen. Daarom moe ten kinderen bewust worden ge maakt van het landschap. Dat zei donderdagavond de burgemeester van Borsele, drs G. C. G. van den Heuvel bij de opening van de ten toonstelling 'Kijken naar land schap' in het ontmoetingscentrum 'De Stenge' in Heinkenszand. Met die woorden onderstreepte Van den Heuvel nog eens het belang van het project dat meteen met de ope ning van de expositie wordt gehou den onder de Borselse lagere scho len. Het is namelijk de bedoeling dat de scholieren naar aanleiding van de tentoonstelling één of meer foto's maken van het landschap dat hen omringt. Een foto van de Goese fotograaf Ben Seelt die heel wat facetten van het Zeeuwse landschap in zich bundelt. Hand in hand met de landbouw gaat de recreatie, omringd door het Zeeuwse polderlandschap. Op niet al te grote afstand daarvan domi neert echter de industrie De expositie laat foto's zien van vier Zeeuwse fotografen die hun visie op dat landschap hebben gegeven. Die fotografen zijn Sophia van den Heu vel uit Middelburg, J Marimssen uit Middelburg, Ben Seelt uit Goes en Wim Riemens uit Middelburg Te vens is een dia-serie te zien van Seelt en Riemens. De tentoonstelling is een initiatief van de Zeeuwse cultu rele raad (een van de vele goede initiatieven van die raad, volgens Van den Heuvel) en was eerder te zien in Veere. De foto's laten vooral zien uit welke afzonderlijke elemen ten het landschap is opgebouwd. De serie bestaat uit vier delen: schaal in het landschap met hoogspannings masten; de overgang natuur-cultuur met wegen in het landschap; harmo nie en disharmonie met woningen in het landschap en tot slot de conclu sie: mooi of lelijk. Het geheel is tot en met 2 november in 'De Stenge' in Heinkenszand. Toeristen komen alleen maar met dc stoomtram Goes-Borsele door die gemeente als het slecht weer is en dan rijden ze er met diezelfde tram weer uit, zo gaf hij aan. nommeerd bedrijf en van groot belang voor de werkgelegenheid in de regio. Maar het zal voornamelijk van de banken, bedrijfsvereniging en fiscus afhangen of wegen gevonden kunnen worden om het bedrijf te behouden". Als voornaamste oorzaak voor de hui dige financiële problemen van ASD noemde de bewindsman een de laat ste jaren 'enorm gekelderde omzet', en het doen van forse investeringen. Een woordvoerder van het bedrijl verwees woensdag voor commentaar van de directie naar de bewindvoer der. Daarbij gaf hij overigens als zijn persoonlijke mening te verstaan dat de situatie van ASD zeker niet uit zichtloos is, „Het personeel en de bonden zijn tijdig ingelicht. We heb ben de werkgelegenheid hoog in het vaandel staan en zien wel degelijk mogelijkheden voor de toekomst". Districtsbestuurder L. J. Reijgersberg van de Hout- en Bouwbond CNV ontkende dat de bond tijdig zou zijn ingelicht. „We zijn wel aan het ziek bed van ASD geroepen maar zoals zc vaak in dergelijke gevallen pas in een vrij laat stadium En nu ligt het lot van ASD geheel in handen van de banken", aldus Reijgersberg. Nieuw onderkomen FIOM Middelburg MIDDELBURG - Fiom-Zeeland heeft met ingang van 1 oktober een andere kantoorruimte betrokken, zo blijkt uit een donderdag verschenen pers bericht. De stichting verhuisde van Loskade 1" naar Varkensmarkt 1 in Middelburg. In deze nieuwe behuizing beschikt FIOM nu over een eigen groepsruimte hetgeen voor de uitvoering van het werk een flinke verbetering betekent. Bovendien is het voor het eerst dat FIOM een 'eigen' pand behuist. Voof- heen was er steeds sprake van onder huur bij andere instellingen. In het pand aan de Varkensmarkt blijven de gebruikelijke kantoortijden gehand haafd. Namelijk van maan in de mor genuren van negen uur tot half één. Maandag-, disndag- en donderdag middag bovendien tussen half twee en half vier. Het telefonnummer blijft onge ijzigd 01180-27311.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11