PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT asbedrijven wijzen prijsverhoging af Onderwijs sluit aan bij acties van ambtenaren DDR groef tunnels naar Westen voor spionnen WAARf) Grootmeester van Italiaanse vrijmetselarij aangehouden ONODIG JURIDISCHE STAPPEN WSPfóBVERHOG11^ LtlNSTUlVrR^§; Tegengas Fransen kunnen nog wat leren van Nederlandse kaasmakers DE JAGER-TOLHOEK Nobelprijs literatuur voor William Golding Journalisten in Zuid-Afrika gearresteerd ilater regen Eerst enkele opklaringen, geleidelijk meer bewolking en in de middag en avond mogelijk regen. Middagtempe- ratuur ongeveer 17 graden. Wind draaiend naar zuidwest en toene mend tot matig en aan de kust vrij krachtig- ie jaargang no. 235 rijdag 7 oktober 1983 GOES: Houlkade 7 lel 01100-21250' zalerdag van 10.00-12.00 i 1001 bouwmaterialen onder één dak! IVan onze correspondent) LONDEN De Britse schrijver Wil liam Golding: (72) was zelf gisteren nog het meest erover verbaasd dat hij de winnaar van de Nobelprijs voor literatuur 1983 is geworden. „Ik weet ook niet waarom ik 'm heb gekregen. Ik wist het niet eens. Jour nalisten hebben het me vandaag ver teld", aldus de bebaarde schrijver. Een van de juryleden van het comité dat de Nobelprijs uitreikt, liet giste ren weten het niet met de keuze van dat comité eens te zijn, omdat hij Golding een te kleine en onbelangrij ke schrijver acht. Daarover valt te discussiëren, zeker is evenwel dat Golding eigenlijk maar met één boek echt internationaal naam gemaakt heeft. Dat is zijn eerste roman, „Lord of the flies", dat in 195R op de markt kwam. nadat het door maar liefst 17 uitge vers was verworpen. Het boek, dat hij op 43-jarige leeftijd schreef, was direct een doorslaand succes. „Lord of the flies" gaat over een groepje jongens die op een onbe woond eiland terechtkomen, en daar een eigen maatschappijtje vormen. Gaandeweg echter verliezen de mees ten van de jongens hun vernisje be schaving, en het droomeiland wordt het decor van sadisme, wreedheid, primitieve angst en dood. Het boek, dat vaak als allegorie wordt beschouwd, is tekenend voor Gol- Slot zie pagina 2 kolom 4) ROME (AFP) Generaal Giovanni Ghinaz- zi, grootmeester van de Italiaanse vrijmet selarij, is donderdag in verzekerde bewa ring gesteld wegens het achterhouden van inlichtingen op een hoorzitting van de parlementaire enquêtecommssie die een onderzoek instelt naar de activiteit van Loge P2 ('Propaganda Due') van de voort vluchtige logebroeder Licio Gelli. De generaal werd ondervraagd over dossiers die waren aangetroffen in het gebouw van de groot-loge bijge naamd 'della Piazza del Gesu'. Omdat grootmeester Ghinazzi - die de bijeenkomst indertijd leidde - geen enkele opheldering verschafte, besloot voorzitter Anselmi over te gaan tot het ter plaatse in verzekerde bewaring stellen van de generaal in het gebouw van de hoorzitting. De vrijmetselaarsloge van de Piazza del Gesu heeft altijd gezegd dat zij niets afwist van de activiteit van Licio Gelli en zijn clandestiene P2. Gelli wordt beschul digd van spionage, samenzwering tegen de staat en oplichting. Hij ontsnapte in augustus uit de gevange nis Champ-Dollon van Genève, kort voordat de Zwit serse overheid hem zou uitleveren aan Italië. ELDOORN (ANP) De Nederlandse gasbedrijven zijn tegen de door minister Van ardenne van economische zaken gewenste verhoging van de gasprijs voor kleinverbruikers an 3 cent per kubieke meter per 1 januari 1984. leden van de vereniging van ex- ging van de btw met een procent. verbruikers, meer dan tot nu toe het joltanten van gasbedrijven in Neder- Minister Van Aardenne wil de prijs geval is, laten bepalen door de prijs nd (Vegin) schaarden zich donder- per kubieke meter aardgas voor klein- die moet worden betaald voor de in Apeldoorn unaniem achter het orstel van hun hoofdbestuur, om de sprijsverhoging zo nodig langs juri- iche weg aan te vechten. Volgens de gin is er geen enkele reden om de js van het aardgas voor kleinver- likers te verhogen. Vegin wil een eventueel ingrijpen de minister in de gastarieven oot tegen de uitdrukkelijke wil van Ègasbedrijven in de prijs per kubie- raeter aardgas toch met drie cent lusief btw te verhogen) zonodig idisch laten toetsen via een civiele icedure, een beroep op de raad van of op het hof van justitie in xemburg. „Pas als de rechter ons in ongelijk stelt, leggen wij ons bij i prijsverhoging neer", aldus Vegin- orzitter A. Kaland donderdag, n verhoging van de huidige gasprijs oor kleinverbruikers nu ongeveer ,5 cent exclusief btw) is volgens de onaanvaardbaar. ,,In een tijd t de inkomens teruglopen en de tijzen stijgen is de verhoging van de pprijs sociaal-maatschappelijk ge- i ontoelaatbaar", aldus Kaland. noemde de huidige inkoopsprijs de gasbedrijven aan de Gasunie talen, verantwoord en redelijk. De arieven stijgen volgend jaar volgens Vegin bovendien al door een verho- DEN HAAG (ANP) De algemene, katholieke en protestants-christe lijke onderwijsbonden (ABOP, KOV en PCO) sluiten zich via hun cen trales aan bij de acties die door de ambtenaren worden ontwikkeld. De acties zijn in de eerste plaats gericht tegen de voorgenomen korting van 3,5 procent op de ambtenarensalarissen. Dit hebben de drie don derdag besloten, aldus KOV-voorzitter Nico Snel. Dit besluit komt nadat de eerste twee on derwijsvakorganisaties hebben uitgemaakt niet met minister Deetman van onderwijs en weten schappen te willen on derhandelen over het gezamenlijk onderwijs- werkplan. Alleen de PCO had met krappe meerderheid besloten er nog wel over te willen praten. De drie hebben voorts besloten het Ne derlands Genootschap van Leraren (NGL) uit te nodigen voor overleg. (Zie ook pagina 13) hoeveelheid huisbrandolie, die nodig zal zijn om aan dezelfde hoeveelheid warmte te komen. Dat prijsverschil bedraagt volgens de Vegin momen teel ongeveer 18 cent. De Gasunie wil zelfs nog verder gaan dan de minister, door de gasprijs per 1 januari 1984 met 3,4 cent te verhogen en in de jaren 1985 en 1986 telkens met drie cent. De Vegin vindt echter dat de inkoops prijs die de Gasunie aan de Neder landse distributiebedrijven berekent, gelijk moet zijn aan de prijs die de Gasunie vraagt aan binnenlandse grootverbruikers en buitenlandse gas bedrijven. Die prijs is gekoppeld aan stookolie, goedkoper dan huisbrando lie. De Vegin verwerpt de koppeling' van de aardgasprijzen aan die van huisbrandolie. „Grootschalige omschakeling op huisbrandolie is in ons land feitelijk onmogelijk, omdat de Nederlandse woningen volledig op de toepassing van aardgas zijn afgestemd. De klein verbruikers kunnen, als zij dat zou den willen, in verreweg de meeste gevallen alleen al om bouwtechni sche redenen aardgas niet door olie vervangen", aldus de Vegin. APELDOORN (ANP) Tijdens de vergadering van de Vegin, gisteren in Apeldoorn, zongen leden van de actiegroep Tegengas, in blauwe jassen en met blauw geschilderde gezichten van de kou) protestliederen tegen de hoge gasprijzen. SCHIETINRICHTINGEN ONTMANTELD Duur onderwijs De kosten van deelname aan het voortgezet onderwijs zijn veel te hoog. (PAGINA 3) Autoverzekering Ra de invoering van het bo- '.nus-males-verzekeringssys- teern voor auto's komt doorrij den na een ongeval steeds vaker voor. (PAGINA 5) Havengeld De havengelden van Vlissin- gen-Oost gaan volgend jaar iets omhoog, maar de regels voor kortingen worden soepe- (PAGINA 15) Geen fietscross De jeugd kan zaterdag geen fietscrosswedstrijden houden op de Middelburgse Markt. Ook kan er niet op een op blaasbaar tnatras geklommen worden, en er kan evenmin aan ski-wedstrijden worden gedaan. Dat alles wilden sportleiders van 'Recreatie sport' organiseren, maar door communicatiestoornissen met de organisatoren van de PZC- loop was men niet op de hoog te van het feit, dat de politie maar zeer geringe ruimte voor dat alles beschikbaar had kunnen stellen. (PAGINA 19) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenl.: 3 en 5 Opinie en achtergrond: 4 Financiën, economie: 7 Varia: 9 Provincie: 11, 13, 15 en 17 Sport: 19 en 21 ABIDJAN. IVOORKUST <RTR> Hel aan president Seyni Kountche getrouwe leger van Niger heeft woensdagavond een poging om diens bewind omver te werpen verijdeld. Dit heeft premier Oumarou Mamane donderdag bekendge maakt In een radiotoespraak die werd ontvangen in de hoofdstad van Ivoorkust, Abidjan, zei Mamane dat een groep gewapende mannen gebruik had proberen te maken van het verblijf van generaal Kountche in Frankrijk om zich meester te maken van de macht. Volgens diplomatieke kringen in Niamey is een aantal officieren gearresteerd. Of de nieuioe couppoging slachtoffers heeft geëist is niet bekend. BONN (UPI) De DDR heeft min stens vier geheime tunnels gegraven onder haar met mijnen en hekken afgesloten grens met de Bondsrepu bliek om gewapende verkennerspa trouilles en agenten onopgemerkt naar het Westen te sturen. Dit is donderdag bekendgemaakt door wel ingelichte kringen in Bonn. De tunnels werden ontdekt bij de steden Ratzeburg en Luebeck in het MAASTRICHT (ANP) In de Maastrichtse wijk 'de Heeg' is van een vrije busbaan, die regelmatig als sluipweg door automobilisten gebruikt werd, een 'bus-sluis' gemaakt door het aanbrengen van betonnen drempels, die zó hoog zijn, dal de hoog op de wielen staande bus er wel overheen kan, maar een gewone auto niet. Onverlaten, die het toch proberen kost het dan wèl het motorblok noorden en in Beieren en hun uitgan gen waren gemaskeerd als holen in de grond. Een woordvoerder van het Westduitse ministerie van binnenlandse zaken zei dat in de loop van 1983 aan de West duitse kant van de grens met de DDR acht Oostduiste patrouilles waren ge signaleerd. In 1982 merkten Westduit se grenswachten 20 soortgelijke pa trouilles op. De woordvoerder zei dat de officieren die van de patrouilles deel uitmaak ten bekend stonden om hun betrouw baarheid en loyaliteit aan het Oost- duitse regime en daarom de tunnels niet gauw zouden gebruiken als rou tes voor een vlucht naai' het westen. Het bericht over de tunnels is gevolgd op de bekendmaking van de Oost- duitse leider Honecker woensdag dat alle 60.000 dodelijke automatische schietinnchtingen aan zijn grens met het westen werden ontmanteld- De inrichtingen werden in 1971 aange bracht om mensen af te schrikken die vluchtneigingen hadden. Eenmaal in werking gesteld door een voetangel slingerden de inrichtingen een regen van granaatscherven in het rond. Een 30-jarige Oostduiste telefoon- monteur is er donderdag in geslaagd nabij de Beierse plaats Irmelshausen over de Westduitse grens te komen, ondanks het feit dat Oostduitse grensbewakers hem onder vuur na men. In acht dagen tijd zijn nu zes Oost duitsers naar het westen uitgeweken. Behalve de monteur bereikte donder dag ook een 27-jarige Oostduitser Beiers grondgebied. Hij kwam in de vroege ochtend ongedeerd door een mijnenveld. JOHANNESBURG (UPI) De Zuid- afrikaanse politie heeft donderdag 22 zwarte en blanke journalisten gear resteerd die in Johannesburg protes teerden tegen de hardheid waarmee van overheidszijde wordt opgetreden tegen zwarte krakers. Het is in Zuid- Afrika verboden dat zwarten en blan ken samen demonstreren. Een politiewoordvoerder deelde mee dat alle arrestanten in dienst waren van de krant De Star en het vooruit strevende blad de Rand Daily Mail. Zij zullen vandaag voor het gerecht verschijnen. Blij maken met een dooie mus TTet - echt kansloos ge- \>i I JTlworden - project Vaste cNSj? I Oeververbinding Wester- schelde (VOW) blijft kenne- - 'J lijk nog jaren goed voor vrij blijvende politieke prietpraat zonder tot een werkelijke beslissing of tot daden te komen. De afgelopen dagen hebben Zeeuwse kamerleden van twee in omvang niet onaanzienlijke politieke partijen (Eversdijk, CDA en Van der Doef, PvdA) daarvan een staaltje te zien gegeven in de vorm van een nieuwe truc om Zeeland blij te maken met een dooie mus. Verma kelijk is daarbij dat de één de ander poogt vliegen af te vangen, dat daar over allerlei (al dan niet gemaakte) boosheid ontstaat en dat betrokke nen de indruk blijven wekken dat ze met hun fraaie verhalen nog serieus genomen denken te worden ook, In werkelijkheid is het eigenlijk allemaal te miniatuur om over te praten. Het wordt daarom hoog tijd dat ln be stuurlijk Zeeland het besef door breekt dat men zich rondom het praat-project Vaste Oeververbinding Westerschelde niet opnieuw aan het Haagse Binnenhof een rad voor ogen moet laten draaien. Het kabinet-Lub- bers heeft de VOW afgeschreven door vast te stellen ,dat er nil geen mede werking aan zal worden verleend en ln de tweede kamer is geen meerderheid te vinden om de regering van die beslissing af te brengen. Iedere andere voorstelling van zaken op dit moment is vals. Maar goed, er moet dus nog een volwaardig debat in de tweede kamer komen over de weigering van het kabinet om groen licht te geven voor de uitvoering van het VOW- project. Veel meer dan de handen in onschuld wassen en wonden likken kan een dergelijk debat niet worden. Na jaren van met de mond aan Zee land beleden steun en medewerking ls dat natuurlijk niet zo eenvoudig. Het komt er in feite op neer dat alle supporters van weleer met grote hoe veelheden boter op het hoofd de af tocht moeten zien te dekken. Om het geheel niet al te zuur te laten eindigen is daarom opnieuw naar de beproefde methode gegrepen: verwachtingen wekken en voorbehouden maken. Eversdijk heeft deze week zijn gehoor in Axel voorgehouden dat hij de twee de kamer tot de uitspraak wil zien te brengen: „De VOW is een goed pro ject, dat in de naaste toekomst zeker kansen moet krijgen. De realisatie ervan moet direct aan snee komen als de financieel-economische situatie van het rijk het toelaat." Alsof er nog mensen zijn die echt in dit soort van vrijblijvendheden geloven. Ook Van der Doef komt met een reuze stunt als hij meldt dat er nu - uitgerekend na het 'nee' van het kabinet - meer enthousiasme in zijn fractie is ont staan voor een vaste oeververbinding Westerschelde. Jammer, dat ze er daar zo lang over nagedacht hebben toen de tijd rijp was om beslissingen te nemen. Het maakt dus nogal een goedkope indruk, - dat sfeertje van bewogen woorden en krokodilletranen in dé tweede kamer over het VOW-project. Tien jaar lang is er doorlopend een politiek van dikke beloftes bedreven met steeds als puntje bij paaltje kwam begrip voor het standpunt van opeenvolgende kabinetten dat een echte beslissing afhankelijk werd ge steld van telkens weer andere voor waarden. De jongste vondst in dit opzicht is dat „de financieel-economi sche situatie van het rijk uitvoering van het project moet toelaten". Gro tere dooddoener is nauwelijks te be denken. Nee. als de tweede kamer echt iets voor Zeeland wil doen nu het kabinet het VOW-project heeft afge voerd dan zou men daar beter druk kunnen uitoefenen voor een snelle verbetering van de veerdiensten Wes terschelde. Het cynische spelletje met loze beloftes over de aanleg van een brugtunnelproject is juist ten koste gegaan van de kwaliteit van de veer diensten. Eversdijk en Van der Doef weten beiden heel goed dat vernieu wing van de PSD-vloot en aanpassin gen van de accommodaties in de Westerschelde-veerhavens niet meer kunnen wachten op een VOW-project dat na het 'nee' van het kabinet nil nog voor jaren alleen maar op papier zal bestaan. En ze weten eveneens dat wanneer de Westerschelde-veerdien- sten over een aantal jaren goed met dubbeldekkers zijn geoutilleerd een vaste oeververbinding nog minder kans maakt dan op het ogenblik. Kortom, er is alles aan gelegen dat men in de tweede kamer tot het besef komt dat er ook aan de goedgelovig heid in Zeeland grenzen zijn. Hoe ontnuchterend zo'n conclusie dan ook is. vdM PARIJS (AFP) De Franse minister van buitenlandse handel, Edith Cresson, heeft donderdag de Nederlanders ten voorbeeld gesteld aan de Franse kaasmakers. Op een persconferentie bij haar terugkeer van een bezoek aan de Verenigde Staten verklaarde zij dat de Fransen, die 400 verschillende soorten kaas maken, zich moeten laten inspireren door de Nederlanders die de Amerikaanse markt overstromen met drie soorten 'muizenkaas'. Daarmee wordt gewone kaas aangeduid waarmee muizen in de val worden gelokt. De Franse minister doelde op Goudse, Edammer- en commissiekaas (een groot model Edammer). Nederland - zoals generaal De Gaulle placht te zeggen „een klein land, maar een grote natie" - exporteert ongeveer 300.000 ton kaas naar de Verenigde Staten, tegen de Fransen 250.000 ton per jaar, aldus mevrouw Cresson Zij was eerder minister van landbouw.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1