PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT cties en stakingen imbtenaren op til Lech Walesa krijgt Nobelprijs vrede pVERLEG ZONDER RESULTAAT 'Nederlandsche Bank misleidde schuldeisers in zaak Tilburgsche' INZET VOOR MENSENRECHTEN Perioden met zon perioden met zon en voornamelijk in iu ochtend nog een bui. Middagtem- feratuur ongeveer 16 graden Matige westelijke wind. aan de kust eerst nog (jachtig. ,toJ6e jaargang no. 234 onderdag 6 oktober 1983 Vandaagop pagina 6 De advertentierubriek over uitgaan. Meer informatie over adverteren 01184-15144, heer v d Bulck. IfjN (DPA/RTR) In de bondsrepubliek Duitsland is lag een 'vredesstaking' van vijf minuten gehou- Tienduizenden werknemers gaven hiermee gehoor een oproep van de Duitse vakcentrale DGB „edewerkers van de fractie van de sociaal-democrati- e SPD hielden, te zamen met fractieleider Hans- Jochen Vogel, een korte manifestatie voor het parlements gebouw. De voorzitter van de DGB, Ernst Breit, zei tijdens een persconferentie dat het opvoeren van de conventione le en de nucleaire bewapening geen bijdrage aan de vrede levert. Volgens Breit hebben de tienduizenden stakers laten zien dat zij geen kernraketten in Eruopa willen (zie ook pagina 3) ^}EN HAAG (ANP/GPD) Stiptheidsacties achter het loket het postkantoor, meerdaagse stakingen bij de spoorwegen werkonderbrekingen bij de politie. Deze en nog meer door vakbonden georganiseerde acties staan ons land te achten. De ambtenarencentrales en het kabinet zijn woens- 4g in een gesprek niet nader tot elkaar gekomen. ibtenaren, trendvolgers en uitke- stakingen voor bij de spoorwegen. De igstrekkers zullen volgend jaar 3,5 politiebonden van FNV en CNV beslo- >du ocent meer moeten inleveren dan ten woensdag hun acties op elkaar af •955 Tknemers in het bedrijfsleven en te stemmen. Brandweerlieden in Am- t vindt de vakbeweging onaan- sterdam hielden manifestaties op de ardbaar. Dam. 19; jensdag. nog tijdens het overleg, ten de vierhonderd PTT-ers van de Minister Rietkerk (binnenlandse za- ntrale directie in Groningen het ken) kwam woensdag niet tot over- b ts af door het werk een uur lang eenstemming met de ambtenarencen- "^er te leggen. Hun collega's elders in trales. Vertegenwoordigers van orga- t land zullen het maandag kalm nisaties uit de gezondheidszorg en de doen achter hun loketten. De welzijnszorg braken zelfs een gesprek rvoersbonden bereiden meerdaagse .lok KOV tegen onderhandelingen iver plan korter erken in onderwijs met minister De Koning (sociale za ken) over de arbeidsvoorwaarden af. Minister De Koning bleef bij zijn standpunt, dat de financiën van de overheid alleen op orde kunnen wor den gebracht indien het kabinet voor 1984 diep ingrijpt in alle inkomens in de collectieve sector Terwijl veel vakbonden woensdag al stakingen en acties aankondigden, maakten andere bekend dat zij acties zullen opschorten. Het opschorten van de acties gebeurt omdat het plan van het kabinet om de 32.000 werknemers van omroep, zie kenfondsen en bedrijfsverenigingen ook tot trendvolgers te maken niet doorgaat. Na PvdA en WD, die me nen dat arbeidsvoorwaarden voor de ze werknemers in cao-overleg tot stand moeten komen, heeft nu ook het CDA zich tegen het plan uitge sproken. Dat bleek woensdag na een gesprek tussen de tweede-kamerfrac tie van het CDA en een delegatie van de FNV. Reeds voor dit gesprek had minister De Koning verklaard zich in deze kwestie te zullen schikken naar de meerderheid in de tweede kamer. Het overleg tussen Rietkerk en de vier centrales voor overheidspersoneel (ACOP, CCOOP. CMHA en Ambtena- rencentrum) over de arbeidsvoor waarden in 1984 werd na vier uur afgebroken. De besprekingen worden op 2 november voortgezet, maar de Slot zie pag. 3 kol. 5) KHAAG (GPD) Er komen geen dtrhandelingen met minister Klman over het plan tot arbeids- Iverkorting dat opgesteld werd or dc drie grote onderwijsvakorga- aties. Het hoofdbestuur van de iholieke Onderwijs Vakorganisa- (KOV) nam woensdag unaniem de slissing het plan in te trekken. de FNV-onderwijsbond ABOP I.OOO leden), die vorige week besloot et met minister Deetman op basis n het plan te gaan onderhandelen, de KOV met haar 46.000 leden de eede grote onderwijsbond die zich ;en onderhandelingen keert. Alleen PCO, evenals de KOV bij het CNV ngesloten, heeft zich, overigens met zeer krappe meerderheid, voor derhandelingen op basis van het m uitgesproken. PCO heeft laten weten er geen hoefte aan te hebben om het plan ader steun van ABOP en KOV aan letman aan te bieden. Vooral de twikkelingen op politiek niveau, fen volgens KOV-voorzitter Niko el de aanleiding voor het hoofdbe- ïur om het plan in te trekken, enals de ABOP. blijft de KOV arstander van arbeidstijdverkor- als middel om de bestaande ppe werkgelegenheid in het onder- opnieuw te verdelen, een eigen bijdrage van de onder wenden, een wezenlijk onder- I van het plan van de drie grote lerwijsbonden, is echter geen spra- meer. Schulden Een groeiend aantal huishou dens in Nederland kampt met financiële moeilijkheden. De regeling van particuliere schulden moet worden verbe terd. (PAGINA 5) Winst PZEM De PZEM venvacht over 1983 5H miljoen gulden winst. De tarieven gaan niet omhoog. (PAGINA 15) Kabel-tv Temeuzen duldt geen dwang achter kabeltelevisie. Anten neverbod of aansluitplicht zijn int den boze. zo blijkt uit een enquête. (PAGINA 19) Radio en televisie: 2 Binnen- en buitenl.: 3 en 5 Financiën, economie: 7 Kunst en cultuur: 9 Provincie: 15, 17, 18, 19 en 21 Sport: 23 WASSENAAR iANPi De echtgenote van de president van Mozambique, mevrouw Machel tlinksi trekt een fraaie sjaal uit bij haar aankomst in Wassenaar waar zij en president Samora Moises Machel rechts) aanzaten aan een diner van de Nederlandse regering. In het midden premier Lubbers. AMSTERDAM iANPi Demonstrerende brandweerlieden lieten gisteren op de Dam weinig onduidelijkheid bestaan over de vraag hoe zij over de voorgenomen korting op hun salarissen denken. Zij slingerden een brandweerpop de lucht in op een vangzeil met toepasselijke tekst en verbrandden twee huizen, dat van 'belastingconsulent Lubbers' en dat van uitbeenderij Rietkerk'. iVan onze correspondent) OSLO, WENEN Lech Walesa, de leider van de Poolse verboden vakbeweging Solidariteit, heeft de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Het Noorse Nobelcomité heeft dit gister morgen in Oslo bekendgemaakt. Walesa was kandidaat gesteld door de Westduitse Bondsdag en parlementariërs uit verschillende Westeuropese landen. DEN HAAG (GPD) De Nederlandsche Bank zou volledig op de hoog te geweest van de ramp zalige financiële situa tie van de inmiddels failliet verklaarde Til burgsche Hypotheek bank. Bovendien zou de Nederlandsche Bank. die toezicht moet hou den op het Nederlands bankwezen, actief heb ben meegewerkt aan misleiding van de schuldeisers van de hy potheekbank. Dat schrijft het weekblad Vrij Nederland van deze week aan de hand van vertrouwelijke docu menten. Uit de gepubliceerde stukken blijkt, dat de Nederlandsche Bank al in juni 1981 wist van de financiële positie van de hypotheekbank. Bij de handelsbanken, die geld in de Tilburg sche hadden gestopt, begon in die tijd al enige achterdocht te ont staan. Slavenburg's Bank vertolkte die vrees door f2,5 miljoen van zijn tegoed van f5 mil joen bij de hypotheek bank terug te halen. Toch verlangde de Ne derlandsche Bank van de handelsbanken, dat zij nog eens 18 miljoen gulden aan de Tilburg sche zouden lenen. De Nederlandsche Bank stelde de Tilburgsche voor de handelsbanken in te lichten over de kri tieke s tuatie Maar om toch verzekerd te zijn van de medewerking van de handelsbanken stelde de Tilburgsche aan de Nederlandsche Bank voor de externe accountant een bericht te laten opstellen waar in de „gegevens" over de bank moesten worden gerelativeerd en waarin teve seen „verbeterde prognose-methodiek" werd aangekondigd. De Nederlandsche Bank stemde daarmee in en noemde dat zelfs een „correcte handelwijze" Hoewel de Nederland sche Bank toen al kon weten dat het verlies van de Tilburgsche tien tallen miljoenen gul dens hoger was (later zou blijken dat het ver- lieshet bedrag van f 100 miljoen al was gepas seerd). stemde zij ermee in dat de hypotheek bank pandbrieven in de handel bracht President Duisenberg van de Nederlandsche Bank heeft tot nu toe ontkend vooraf gewe ten te hebben van de slechte financiële posi tie van de Tilburgsche. Als argument voerde hij aan, dat de Neder landsche Bank pas achteraf kennis neemt van de jaarverslagen van de bankinstellin gen. Vrij Nederland toont echter aan, dat het jaarverslag over 1981 van de Tilburgsche vooraf ter inzage is ge zonden aan dc Neder landsche Bank. De prijs, waaraan een goude medaille en een geldbedrag van ruim f 570 000,- is verbonden, wordt 10 december in Oslo uitgereikt Walesa, die het nieuws van zijn verkiezing via de autoradio hoorde tijdens een uitstap je. reageerde verheugend en zei het geldbedrag te zullen overdragen aan het fonds van de r -k. kerk voor ont wikkeling van de landbouw Hij zei niet zelf naar Oslo te proberen te gaan om de prijs in ontvangst te nemen maar de poolse atoriteiten te vragen of zijn vrouw Danuta mag gaar.. Te gen Walesa wordt momenteel een felle campagne gevoerd door de Poolse overheid en pers. De regering wil Walesa voor de rechtbank brengen op beschuldiging van overtreding van de deviezenwet. Voorzitter Egil Aarvik van het vijf leden tellende Nobelcomité motiveer de de keuze van Walesa met een verwijzing naar diens „grote inspan ningen" om de Poolse arbeiders vak bondsrechten te bezorgen, een van de fundamentele mensenrechten uit het Handvest van de Verenigde Naties. Bovendien heeft hij voortdurend ge poogd ccn dialoog in stand te houden tussen de organisatie die hij vertegen woordigde en de Poolse regering. Wa lesa's poging om een vreedzame op lossing voor de Poolse problemen te bereiken waren een bijdrage tot ver mindering van de spanningen tussen Oost en West, aldus Aarvik Walesa is mede-oprichter van de in 1981 buiten de wet gestelde vriie Bankpresident Argentinië - De president, van de Argentijnse centrale bank. Julio Gonzalez del Solar, is woensdag vrijgelaten zonder in staat van beschuldiging te zijn gesteld, zo is uit bronnen bij het Argentijnse minis terie van economische zaken verno men. Gonzalez werd maandag opge pakt op last van een federale rechter die hem verdacht van fraude bij de onderhandelingen over uitstel van be taling voor de buitenlandse schulden van Argentinië vakbeweging Solidariteit. Hij werkt als elektromonteur op de Lenin- scheepswerven in Gdansk. Daar leid de hij in de zomer van 1980 de sta kingsacties. die uiteindelijk de zgn. akkoorden van Gdansk tot resultaat hadden De Poolse autoriteiten erken den daarbij Solidariteit als een vnje vakbeweging en stonden hervormin gen in de bedrijven toe Solidariteit werd daarmee de eerste vrije vakbeweging m een communis tisch geregeerd land Het charisma en het eenvoudige taalgebruik van de uiterst gelovige Walesa, vader van zes kinderen, maakte hem onmetelijk po pulair in Polen. Met de „coup" van het leger en het uitroepen van de uitzon deringstoestand kwam een einde aan de legale activiteiten van Solidariteit. Walesa bleef elf maanden lang gein- terneerd, maar die tijdelijke verdwij ning uit het openbare leven en de intensieve roddelcampagnes konden zijn populariteit niet aantasten. De Poolse radio, die het nieuws van de toekenning van de Nobelprijs aan Walesa pas uren later meldde, be schuldigde het comitel voor de No belprijs ervan indirect van het doen van een voor polen en de socialisti sche landen vijandige politieke keus. De polen zelf reageerden ontroerd en verheugd. Moskou noemde de toekenning een 'opzettelijke provocatie'. Paus Johannes Paulus en de r.-k. kerk in Polen uitten voldoening over de keuze, evenals president Reagan van de Verenigde Staten. Er kw amen vele instemmende reacties uit het buiten land. tZie ook pagina 3) Lech Walesa Lech Walesa: strijder voor de vrede e Nobelprijs voor de vre- -Lr de is bij Lech Walesa in I goede handen terechtgeko- men De leider van de verbo- - den vakbond Solidariteit in Polen, kan 'de hoogste westelijke on derscheiding' beschouwen als een er kenning van zijn uitzonderlijke lei derscapaciteiten en zijn oprecht en vreedzaam streven naar verbetering van het lot van de arbeidende bevol king in zijn land. Ruim drie jaar alweer is Walesa de meest besproken man in zijn land. In die korte spanne tijds heeft hij de opgang en ondergang meegemaakt van zijn' vrfje vakbond Zonder ooit een duimbreed te wijken voor de heersende regimes in Polen, heeft Walesa altijd gepleit voor de dialoog Oók toen de militaire rege ring-Jaruzelski aan haar systemati sche vernietiging van de vakcentrale begon. Het gesprek gaande houden betekende méér voor hem dan weer een staking te moeten organiseren om concessies van de regering af te dwin gen. Vrij en onverschrokken als Walesa is. is hij de moeilijkheden niet uit de weg gegaan, maar hij heeft ze niet willens en wetens opgezocht. Geweld is hem vreemd. De tot een uitzonder lijk leider uitgegroeide elektricien van de Leninwerf in Gdansk, ziet meer in overleg dan in confrontatie. Openlijk verzet, zoals een aantal radicale lei ders van Solidariteit wilde, wees Wa lesa af. Bij het nemen van vaak moei lijke beslissingen toonde hij zich een pragmaticus, een man met oog voor de realiteit. De realiteit bijvoorbeeld, dat het regime van generaal Jaruzels ki stevig m het zadel zit. 'Hij weet wanneer hij zijn voet op het gaspedaal en wanneer op de rem moet zetten.' heeft één van zijn naaste medewer kers ooit over hem gezegd. 'Hij voelt situaties op een volmaakte manier aan en met een enorm verantwoorde lijkheidsgevoelVanuit die verant woordelijkheid komt Walesa op voor de belangen en vrijheden van het Poolse volk, dat nog maar nauwelijks twee jaar geleden massaal lid was van de door hem geleide onafhankelijke vakbond. Volkstribunaal of volksheld9 Voor Walesa was en is het om het even. Beroofd van zijn achterban, geschei den van zijn vrienden en medestrij ders en door het huidige regime afge schilderd als een paria en bedrieger, zet hij zich onverminderd m voor de idealen van Solidariteit. In dat op zicht is hij onverzettelijk. Aan die karaktereigenschap hadden de Polen het dne jaar geleden te danken dat Solidariteit een legale status kreeg. Tot dan toe nog nooit vertoond in een communistisch land. Momenteel doet de Poolse regering verwoede pogin gen hem deviezensmokkel aan te wrij ven. een wat al te doorzichtige smoes om de ex-leider van Solidariteit van zijn aanhang te isoleren. Ook nu nog pleit Walesa voor de dialoog tussen de inmiddels verboden vakbond en de regering. Hij blijft een man met wie elke Poolse regering rekening moet houden, ook al is zijn werkelijke macht geringer dan die van de eerste de beste partijfunctionaris of legeroffi cier. Aan moreel prestige heeft hij in elk geval gewonnen. Zolang het Pool se volk Walesa blijft zien als symbool van de vrije vakcentrale, betekent hij een potentieel gevaar voor de rege ring. De aan Walesa toegekende Nobel prijs bekleedt hem met gezag en prestige, is het niet bij zijn regering dan is het by het Poolse volk en - voor zover nog nodig - bij de internationale gemeenschap. Het is typerend voor de eerste reacties van achter het Ijzeren Gordijn, dat meteen wordt gesproken over 'politiek' en 'provocatie'. Het zijn dezelfde woorden die werden ge bruikt, toen in 1975 de Russische atoomgeleerde en strijder voor maat schappelijk recht, Andrej Sacharov, werd onderscheiden met de Nobel prijs voor de vrede. Ook bij die gele genheid geen blijdschap bij de rege ring, maar een kil afwijzen. Zowel de Russische regering in 1975 als de Poolse regering anno 1983 hebben volstrekt andere ideeén over vrijheid, democratische rechten en sociale rechtvaardigheid dan de beide Nobel prijswinnaars Zij brengen hun rege ringen in verlegenheid. Het soort reac ties, dat ons nu weer uit Warschau bereikt, is voorspelbaar en gezien de belangen, die er voor de Poolse rege ring op het spel staan, niet onbegrij pelijk. Voor de regering in Warschau is het dan ook een tegenvaller dat uitgerekend Walesa de Nobelprijs voor de vrede krijgt Voor betrokkene zelf een erkenning van zijn strijd voor vrijheid en recht en in het verlengde daarvan vrede. Dim (Van onze rtv-redactie) BRUSSELIn België zullen binnenkort 300 radiozendver gunningen worden afgegeven voor de zogenaamde 'vrije omroepen', in ons land beter bekend als 'piraten'. De BRT beschouwt deze radiozenders niet als concurrenten. De directeur-generaal van BRT-radio Jos op de Beek vertelde gisteren tijdens de jaarlijkse persconferentie van de BRT dat hy geen moeite heeft met deze zenders: „Wij maken nationale en regionale programma's. We kunnen geen plaatselijke programma's maken voor bijvoorbeeld Vilvoorde Daarom hebben we met deze radiozenders geen moeite." België en Nederland zullen bij de herverdeling van de frequenties op de FM-band (conferentie in Genève moet nog plaatsvinden) er gezamenlijk voor pleiten dat deze vrije radio's uitzenden op frequenties tussen 104 en 108 mhz op de FM-band.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1