Reagan doet Russen nieuwe voorstellen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ambtenaren willen overleg opschorten alle GROOT Computer op lagere school 'IfcéfZc-afeaéek' Aanslag m Marseille Deimrel vrij Prof. R. Romer gouverneur Antillen Nog half jaar met 150 man in Unifil mHERVATTING START-OVERLEG Zonnig maar fris Flinke perioden met zon. Middagtem- peratuur van 13 graden in het noor den tot 17 graden in het zuidwesten van het land. Matige wind uit oost tot zuidoost. !26e jaargang no. 230 !aterdag 1 oktober 1983 ANJELIERSTRAAT 5-7 Telefoon 01100 16810 Solidariteit op de tocht TNe sociale onrust onder •wi l i—'de ambtenaren en trendvolgers in Nederland 1- H begint al hink op tempera- J tuur te komen De afgelopen dagen zijn op drukbezochte vak bondsvergaderingen de messen voor het naderend protest tegen de plan nen van het kabinet luidruchtig gesle pen. Globaal cijferwerk op basis van deze eerste opwarmers levert het beeld op dat ongeveer een half mil joen mensen bereid is tot actie over te gaan tegen de voorgenomen salaris kortingen. Over de vorm van deze 'acties' wordt nogal geheimzinnig ge daan Maar dat is gebruikelijk in de strategie van de sociale oorlogsvoe ring. Op een demonstratieve bijeen komst van politiemensen kwamen de handen op elkaar om 'harde acties' te voeren, waarbij dan in het midden werd gelaten wat daaronder nu pre cies moest worden verstaan. Vergelij kingen met 'Belgische toestanden' worden populair. Kortom, de woede begint zich te mobiliseren, De ambte naren hebben weinig of geen vertrou wen in de uitkomst van het overleg dat hun organisaties binnenkort nog met minister Rietkerk (binnenlandse zaken) zal voeren. Het ziet er dus naar uit dat de Nederlandse samenleving komend najaar te maken krijgt met slecht functionerende of stakende overheidsdiensten als douane, brand weer. politie, openbaar vervoer, ge vangeniswezen. belastingdienst, stadsreiniging en allerlei instellingen in de verzorgende en dienstverlenen de sector In de komende weken van de algemene politieke beschouwingen in de tweede kamer over de rijksbe groting-1984 zal duidelijk worden hoe warm het er straks op straat zal toegaan. Opvallendst wapenfeit bij de voor bereiding van het gevecht tussen ambtenaren (met hun 'volgelingen') en kabinet is de gnmmige houding van de christelijke vakbeweging, de CNV-bonden dus. Ook daar gaat men de staking niet langer uit de weg en lijkt een beslissing in het parlement niet meer de uiterste grens voor ver zet. In de top van het CNV klinken bittere woorden over het sociaal be leid van het kabinet tegenover 'het eigen personeel', de trendvolgers en de uitkeringstrekkers. De verwijde ring tussen CNV en CDA op dit stuk van parallel lopende belangenbeharti ging en politiek wordt uiterst scherp voelbaar CNV-voorzitter Van der Meulen heeft het CDA (dat het blij kens het deze week verschenen rap port 'Appel en Weerklank', een open hartig zelfonderzoek, toch al zo moei lijk heeft met zichzelf) in feite de wacht aangezegd Zijn verhaal kwam erop neer dat steeds meer vakbonds leden van het CNV grote moeite heb ben om nog iets van sociaal bewogen politiek in de opstelling van het CDA te herkennen en dat het aan het CDA is om daarin verandering te brengen. Trc gi "trouwens. ook binnen de vakbewe- ging als geheel roepen de kabi netsplannen om ambtenaren, trend volgers en uitkeringstrekkers 3,5 pro cent op hun inkomen te korten grote spanningen op. Deze 'ongelijke be handeling' vergeleken met de werkne mers in het bedrijfsleven zal ongetwij feld moeilijkheden geven lussen bij voorbeeld industriebonden en ambte narenbonden en tegenstellingen die er in de onderlinge verhoudingen al waren nog verder verscherpen Het harde bezuinigingsbeleid dat het ka- binet-Lubbers in de nog komende jaren van deze regeerperiode wil voe ren heeft lange armen Vandaar dus de verwoede pogingen (van onder meer de FNV) om deze 'nieuwe onge lijkheid' op voorhand weg te werken met een voor iedereen evenredige inleveringsoperatie Gezien de reac ties in politiek Den Haag hebben ze weinig kans van slagen, zodat juist de vakbeweging er ernstig rekening mee moet houden dat de effecten van het overheidsbeleid tegenover de ambte naren in eigen gelederen nog ver en langdurig zullen voortwoekeren. Steeds vaker duikt de laatste tijd dan ook de suggestie op dat een algemene loonmaatregel misschien nog wel eens de beste oplossing zou kunnen zijn om uit de problemen te komen, Het kabinet heeft bij herha ling laten weten voor zo'n ingreep erg huiverig te zijn. Er moet op de ambte narensalarissen worden gekort om het (financierings)tekort van de over heid terug te brengen. Een algemene loonmaatregel werkt in dit opzicht juist averechts: zo zullen bijvoorbeeld de belastinginkomsten beduidend te ruglopen Maar ook de vakbeweging komt danig met zichzelf in conflict als ze - bij wijze van spreken - een algeme ne loonmaatregel over zich afroept. De laatste jaren is van deze kant steeds aangevoerd dat de sociale part ners (vakbeweging en werkgevers) bij de loonvorming en in het arbeidsvoor waardenoverleg hun eigen verant woordelijkheid moeten (kunnen) ne men. Er zyn zelfs pogingen onderno men om soortgelijke ingrepen van opeenvolgende kabinetten in het re cente verleden internationaal veroor deeld te krijgen. De geloofwaardig heid van de vakbeweging op dit punt ls dus heel duidelijk in het geding. Al bij al lijken de acties, nu op til, dan ook vrij uitzichtloos. Tenzij ze ertoe zouden leiden dat er echt nieuwe inhoud kan worden gegeven aan het begrip onderlinge solidariteit. Zoals de vlag er nu bijhangt staat dat begrip stevig op de tocht En zicht op veran dering is er voorlopig niet. vdM VASHINGTON (AFP) De Amerikaanse president, Ronald Reagan, zal de Sowjet-Unie lieuwe voorstellen doen over ontwapening op het gebied van strategische intercontinentale lystemen voordat de Start-onderhandelingen volgende week in Genève worden hervat. Dit is rrijdag uit welingelichte bronnen vernomen. natoren. Deze wilden daarmee reage ren op de bezorgdheid van de binnen landse en internationale publieke opi nie over de onophoudelijke groei van de kemwapenmacht van de twee su- permogendheden. Debat in Bonn leagan zal de voorstellen aanstaande erop vertrouwen dat de duidelijke vorige zittingen voor compromisop- linsdag in hun geheel of gedeeltelijk verkoeling van de betrekkingen tus- lossingen toonde. penbaar maken tijdens de ontvangst sen Washington en Moskou na het Het idee om twee strategische wapens Bondskanselier Helmut Kohl van p het Witte Huis van het hoofd van incident met de Zuidkoreaanse te ontmantelen iedere keer als er een West-Duitsland heeft vrijdag bekend- ie Amerikaanse delegatie bij de on- Boeing niet van invloed zal zijn op de nieuwe geplaatst wordt is al in mei dat °b 21 november in het Verenigde Stalen, de Sowjet-Unie lerhandelingen over strategische wa- interesse die de Sowjet-Unie tijdens geopperd door drie Amerikaanse se- ens, generaal Edward Rowny, vóór liens vertrek naar Genève. )e president van de Sowjet-Unie, Joe- 1 Andropov, wees deze week jongste 'oorstellen van Reagan over beper- ling van middellange-afstandraket- en in Europa krachtig van de hand. 'olgens zeer betrouwbare bronnen taan de Verenigde Staten nu op het iunt Moskou bij het Start-overleg de auild-down' formule voor te stellen, ifwel de automatische vernietiging an twee strategische raketten wan- leer een nieuwe exemplaar geplaatst rordt. Westduitse parlemehl een debat ge houden zal worden over de plaatsing van nieuwe Amerikaanse kernraket ten in de Bondsrepubliek. Kohl zal het debat openen met een regerings verklaring. MARSEILLE AFPDPA.KTR) Bij De handelsbeurs, waarop 25 landen een bomaanslag op een internationa- vertegenwoordigd zijn, werd gehou- Ie handelsbeurs in Marseille zijn vrij- den in het congrescentrum m het dag een dode en vijfentwintig gewon- oostelijk deel van Marseille, den gevallen. De paviljoens van de In een anoniem telefoontje aan de politie van Marseille heeft de groep 'Orly' zich voor de aanslag verant woordelijk gesteld. Deze groep be hoort tot het geheime Armeense leger voor de bevrijding van Armenië (Asa- Algerije werden bij de aanslag nield. Naar verluidt zouden er twee explo sies zijn geweest, een krachtige en een minder krachtige. ALS RIETKERK WOENSDAG NIET TOEGEEFT ANKARA (RTR'DPA/AFP) In Tur kije zijn vrijdagmiddag 16 prominci- te ex-politici vrijgelaten, onder wie de conservatieve oud-premier Suley- man Demirel. Zij waren sinds 2 juni geïnterneerd op de militaire basis )e Amerikaanse vertegenwoordigers Canakkale aan de Dardanelles tij de Start-onderhandelingen zouden Door dit verrassende besluit gaan de militaire leiders van Turkije voorbij aan een van de bepalingen uit een eerder militair decreet waarin stond dat de 16 vooraanstaande conserva tieve en sociaal-democratische politi ci niet zouden worden vrijgelaten vóór de verkiezingen van 6 november. De parlementsvergadering van de Raad van Europa heeft vrijdag een resolutie aangenomen waarin het Turkse mili taire regime van president Kenan Evren opgedragen wordt om voor Van onze parlementaire redactie) )EN HAAG Prof. dr. René A. januari 1984 zijn beleid op het gebied lomer, rector magnificus van de Uni- van de mensenrechten te veranderen 'ersiteit van de Nederlandse Antil- Gebeurt dit niet dan zal Turkije ge en, wordt de nieuwe gouverneur van r0yeer(i worden uit de 21 leden tellen- Ie Nederlandse Antillen. Daartoe raad. leeft het kabinet vrijdag besloten. ZOETERMEER (GPD) De ambte- den hebben vrijdag in Zoetermeer narenbonden zullen op alle niveaus hun strategie besproken Er is een elk overleg met de overheid opschor- permanente commissie gevormd die landelijk de acties zal coördineren en leiden. ten, wanneer woensdag in een ge sprek met minister van binnenlandse zaken Rietkerk mocht blijken dat aan de plannen van het kabinet te *n de vergadering is nagegaan welke tornen valt. De organisaties zullen actiemogelijkheden er in de verschil- echter eerst de ledenraad bijeen moe ten komen alvorens tot staking kan worden overgegaan. lomer (54) was al door minister- iresident Don Martina van de Antil- en als eerste op de voordracht aan iet- kabinet geplaatst Romer volgt Irs. B. Leito op, die onlangs zijn unctie na dertien jaar neerlegde en leze week in Den Haag afscheid nam. )e nieuwe gouverneur van de Neder- andse Antillen is socioloog. dan al hun krachten bundelen met andere middelen te pogen de politiek tot andere gedachten te brengen. De toppen van de vier overkoepelen de centrales van de ambtenarenbon- luropese beweging De 59-jarige [ederlandse christen-democraat ijouke Jonker is vrijdag in Brussel loor de federale raad van de Europese «weging met algemene stemmen tot lgemeen secretaris van die Europese «weging benoemd. Hij volgt in die inctie de Duitser Thomas Janssen MOGELIJK NEDERLANDSE WAARNEMERS NAAR SHOUF •1ÉW YORK (ANP) Minister Van len Broek heeft vrijdag in New York Ie mogelijkheid dat Nederland waar- lemers beschikbaar zal stellen voor :ontrole op de naleving van het be- itand in het Libanese Shouf-gebergte liet categorisch uitgesloten. Na gesprekken met collega's uit een lantal landen van het Midden-Oosten n de wandelgangen van de algemene (ergadering van de Verenigde Naties verklaarde hij dat een beslissing over iet beschikbaar stellen van waarne mers afhangt van de taak die hen zal «■'orden toebedeeld en van het aantal De gesprekken, onder andere met zijn lollega's van Libanon, Syrië en Jorda- Tiè hadden hem. zoals hij het uitdruk te „alleen nog maar bezorgder" ge naakt over de toestand in de Liba- aon. Een akkoord over het zenden van waarnemers is tot nu toe onmogelijk gebleken door verzet van Syrië. Het idee dat voor de Shouf een korps waarnemers zou worden gevormd naar analogie van de multinationale macht, dat wil zeggen buiten de Ver enigde Naties om, sprak minister Van Jen Broek absoluut niet aan. HAARLEM (GPD) Op honderd lagere scholen in ons land gaan de Nederlandse spaarbanken 15 okto ber een proef starten met micro computers. Wanneer de proef aan slaat zal de computer volgend jaar op alle basisscholen zijn intrede doen. De bedoeling is dat leerlin gen van vijfde en zesde klassen spelenderwijs wennen en leren werken met een zogenaamde thuis computer. Het project heeft de naam Input gekregen. Input is het eerste concrete initia tief voor computeronderwijs op lan delijke schaal voor basisscholen Omdat het leren werken met ccn micro-computer, met name voor het basisonderwijs nogal een nieuwe ervanng is, wordt Input begeleid met door de spaarbanken gratis beschikbaar gestelde lesboekjes en computer-software (programma tuur). In een toelichting op het project zegt drs. R. Deelen. directeur van de Nutsspaarbank West-Nederland, te vens voorzitter van de Stuurgroep Input: „Uiteraard hebben de spaar banken belang bij dit initiatief Wij willen op die manier onze binding met de jeugd versterken" „Daarnaast zeggen wij dat in deze Haarlemse scholieren konden vrij dag al 'spelen' met de computer moderne tijd kinderen de vaardig heid van het werken met de compu ter moet worden bijgebracht willen zij m de maatschappij van morgen in welk beroep dan ook een echte kans hebben". Al financieren de spaarbanken zelf mee in het project Input (zo'n 300.000 gulden), toch zullen de scho len die meedoen aan Input zelf ook geld op tafel moeten leggen Het gaat om een bedrag van 1500 gulden voor de aanschaf van de computer lende sectoren zijn. Binnen alle cen trales is grote animo geconstateerd voor het voeren van acties, ook al zou de Nederlandse samenleving daar ernstig door worden ontwricht. Vooralsnog zal men zich in het alge meen beperken tot model- en stipt heidsacties. De Algemene Centrale van Overheidspersoneel, waarin de Abva-Kabo de boventoon voert, heeft echter het voorbehoud gemaakt dat zij in bepaalde situaties mogelijk al eerder naar zwaardere wapens (even tueel ook staking) zal grijpen. De CFO (de CNV-bond voor ambtena ren en personeel in de gezondheids zorg en het maatschappelijk werk) heeft stakingen overigens ook niet uitgesloten. In deze organisatie zal Gemeenten schorten overleg met Rietkerk op DEN HAAG (ANP) Het centraal orgaan, de landelijke organisatie van gemeenten als werkgevers, heeft in een extra vergadering besloten het overleg met minister Rietkerk (bin nenlandse zaken) in het bestuurlijk beraad op te schorten. In het bestuurlijk beraad overleggen de vier overheidswerkgevers «rijk. pro vincies. gemeenten en waterschap pen) over de coördinatie van het per soneelsbeleid bij de overheid. Rietkerk is op geen enkele wijze tege moet gekomen aan de bezwaren van de gemeentelijke werkgevers tegen de kabinetsvoorstellen voor de arbeids voorwaarden en het werkgelegen heidsbeleid in 1984, aldus het centraal orgaan. Het centraal orgaan vreest dat de plannen van het kabinet ernstige ge volgen zullen hebben voor zowel de omvang als de kwaliteit van de ge meentelijke werkgelegenheid. IMPORTVERBOD EG ZEEHONDEHUIDEN BRUSSEL (DPAl In de Europese gemeenschap treedt vandaag het im portverbod in werking voor huiden van jonge zeehonden. Het besluit daartoe werd al eind februari geno men. Tot nu toe was de Europese gemeen schap de grootste afnemer van de huiden van jonge zadel- en klapmuts robben. Korter werken De ABOP-leden verwerpen het plan om salaris in te leveren om 10 procent korter werken mee te financieren. (PAGINA 3) Gasschepen De controle van gasschepen op de Westerschelde wordt verscherpt. (PAGINA 5) Kolen Het Landbouwschap vreest ernstige gevolgen voor mens en milieu bij de ingebruikna me van de nieuwe PZEM-ko- lencentrale bij Borssele. (PAGINA 7) De Nederlandse voetbalclubs lootten zware tegenstanders in de verschillende Europa Cup toernooien: de overlevings kansen lijken klein, maar de penningmeesters kunnen te vreden zijn. (PAGINA 13) Binnen- en buitenland: 2 en 3. Financiën, economie: 4. Provincie: 5, 7, 8, 9 en 11. Sport: 13. Weekendkrant: 17, 18, 19, 20. 21, 23. 25 en 27. iVan onze parlementaire redactie) DEN HAAG Voor ten hoogste zes maanden en met een kleinere een heid, 150 man in plaats van de huidige 800, zal Nederland blijven deelnemen aan de vredesmacht van de Verenigde Naties in Libanon, Unifil. Daartoe heeft het kabinet vrijdag besloten onder grote inter nationale druk. Eerder was beslo ten om alle Nederlandse soldaten vanaf 20 oktober terug te laten komen. Onder het huidige mandaat van Unifil zal Nederland nog hooguit een halfjaar meedoen. Premier Lubbers sloot na afloop van het kabinetsbe raad niet uit, dat m die periode nieuwe regelingen tot stand komen waarbij het vredeslegertje zinvoller kan opereren dan nu. In dat geval is Nederland bereid opnieuw toe te treden. De grootste oppositiepartij, de PvdA, wil op korte termijn een de bat in de Tweede Kamer. De socia listen achten een verlenging van de Nederlandse aanwezigheid alleen aanvaardbaar, als er zient is op een zinvol nieuw mandaat voor Unifil op korte termijn dat door alle partijen wordt geaccepteerd. De eenheid zal alleen worden inge zet voor taken die onder het huidige mandaat van Unifil vallen, bena drukte Lubbers vrijdag. Zij zal dus niet worden ingezet in de gebieden waar actief strijd wordt gevoerd. Defensie heeft een tirailleurcom pagnie uit Assen aangewezen om de Nederlandse aanwezigheid bij Uni fil voort te zetten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1