RUDING 'Met elkaar moeilijkheden overwinnen 'Als het herstel eenmaal loopt, dan gaat het hard' miljoenennota gemakkelijker af te zien van de prijs compensatie en deze te bestemmen voor herverdeling van werk en voor de versterking van het bedrijf of de instelling, waar men werkt. Zo wordt de vorig najaar met werknemers er. werkgevers afgesproken beleidslijn om het arbeidsvoorwaardenoverleg daarop te richten, versterkt. De enor me toevloed van jongeren en vrou wen op de arbeidsmarkt maakt de verdeling van het werk door deeltijd banen en anderszins tot harde nood zaak Dat is moeilijk, maar toch moeten wij het werk zo organiseren dat meer mensen kansen krijgen. Dat zijn wij elkaar verplicht. Inkomensoffers van ambtenaren en van hen die werkzaam zijn bij door de overheid gefinancierde instellin gen, zijn mede noodzakelijk om de daar aanwezige werkgelegenheid zo goed mogelijk in stand te houden; tegelijk echter ook om via de herver deling van de beschikbare werkgele genheid meer burgers kans op werk en inkomen te geven. Het gaat daar bij om tienduizenden. De vandaag uitgebrachte werk- gelegenheidsnota gaat in op het herstel van economie en werkgele genheid. op de verdeling van het werk en op de mogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden om zinvol werk buitenshuis te verrichten. Het bedrijfsleven, bestaande en nieu we bedrijven, met allen die daarin werkzaam zijn, zullen weer het draagvlak moeten worden van groeiende werkgelegenheid en wel vaart Daartoe moeten wij het over heidstekort en de druk van belastin gen en premies verminderen. Hiertoe wordt nu een forse aanzet gegeven Het financieringstekort gaat. zij het bescheiden, dalen De sociale pre miedruk daalt aanzienlijk. Ondanks belastingmaatregelen stijgt de totale belastingdruk in de samenleving niet. Zelfs bij de krappe kas van de overheid heeft de regering toch een lastenverlichting voor het bedrijfsle ven voorgesteld, voor bedrijven en zelfstandigen De regering dient van daag soberder begrotingen in Om echter te voorkomen dat bij de stij gende rentelast en de scherp geste gen kosten van de werkloosheid ten laste van de rijksbegroting, de over heidstaken te sterk ingekrompen worden, moeten belastingmaatrege len genomen worden. Deze verzwa ringen staan dus tegenover verlich tingen De belastingmaatregelen zijn zo gekozen dat zij duidelijk het zwaarst drukken op de burgers met de hogere inkomens. Op deze wijze worden de lasten van de hogere werkloosheid en de bedragen ge moeid met de lastenverlichting voor het bedrijfsleven naar draagkracht verdeeld, en komt ook volgend jaar geld beschikbaar voor een bijzonde re uitkering aan hen die van het minimum rond moeten komen. Bij het herstel van de werkgelegen heid kan het niet alleen gaan om lastenverlichting en beheersing van kosten. Daarom heeft het kabinet ook een begin gemaakt met de ver eenvoudiging van de regelgeving in ons land Deze taakstelling heeft niet alleen betekenis voor de economie. Burgers en bedrijven hebben recht op een overheid die sober is in haar regelge ving. Strikt waar het moet, maar niet alomvattend en bureaucratisch Een overheid die zich onthoudt van wat door anderen minstens zo goed ge daan kan worden Een overheid die zich beperkingen oplegt, maar hel der en strak is daar. waar zij moet optreden, zoals bij de bestrijding van fraude, van handel in drugs en van aantasting van het milieu. Als wij hierin slagen zal de rechtsstaat win nen aan geloofwaardigheid en kracht De instandhouding van een krachtige rechtsstaat, voor waarde voor het behoud van onze democratie, is éen van onze eerste opgaven De rechtsstaat kan echter alleen gedijen in een samenleving, waarin alle burgers kans hebben zich te ontplooien, waarin emancipatie gerealiseerd kan worden, waar natio nale en groepstradities beleefd kun nen worden en waar groepen met verschillende opvattingen en gebrui ken elkaar tolereren en waarderen. Het gevoel van onzekerheid en ge brek aan geborgenheid, en soms zelfs een gevoel van stuurloosheid zijn zeker niet alleen te wijten aan de economische teruggang. Daarom is zo belangrijk het weefsel van de samenleving, van gezin tot wijk. van eigen vereniging tot rijkgeschakeer de media, waarmee men zich ver want kan weten, waar men zich thuis voelt Onze rechtsstaat is ook ge diend met betere bestuurlijke ver houdingen, met de zeggenschap zo dicht mogelijk bij de burgers Met het oog hierop zal voortgegaan wor den op de moeilijke weg van de decentralisatie. binnenland 8 #0E WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 Ik sta ook niet te juichen dat het nu allemaal zo goed gaat met ons land. Maar degenen die nu bewéren dat wij Nederland met ons beleid in een neerwaartse spiraal duwen, laten blijken dat zij het niet begrijpen". Geen spoor van twijfel bij minister van financiën dr. H. O. C. R. (Onno) Ruding bij de presentatie van zijn eerste 'eigen' Miljoenennota. Ruding is een man die een harde aanpak nastreeft. „Geen zachte medi cijnen: daarmee kom je er niet". En de problemen aanpakken, waar ze wor den veroorzaakt „Niet de symptomen betekend. Nu hebben we die met tot doorgaan. Stel dat we met twee pro naren (en de trendvolgers) en meer bij het bedrijfsleven, maar er kleven enorme bezwaren aan' sterkte met twee procent terug moet". „Er zit natuurlijk bij de ministeries her en der wel wat overtollig vet, maar „Dat zou een loonmaatregel hebben je kunt niet ieder jaar met snijden bestrijden, maar doortasten tot in de het jaar 3000 uitgesloten, maar 't is écht niet onze bedoeling om dat wat vorig jaar aan vrije loononderhande lingen op het spoor is gezet, al in het kern". Niet de rook wegwapperen, maar het vuur doven. Na Andriessen en Van der Stee pro- beert nu Ruding steun te krijgen voor eerste jaar de nek om te draaien" forse bezuinigingsvoorstellen. An- Ruding wil overigens óók niet zeggen driessen mislukte en stapte op. Van dat elke tegenvaller in de komende der Stee boekte nauwelijks resultaat, jaren dus opgevangen zal worden Ruding is vastberaden de geschiede- door opnieuw uitsluitend te korten op nis in te gaan als de minister van de ambtenarensalarissen en de uitke- fïnanciën die wèl slaagde. ringen. Ambtenaren en uitkeringstrekkers krijgen het daarbij stevig voor de -Veel belangrijker is echter dat ik er kiezen; verlaging van de salarissen bij niet uit kom met mijn rijksbegroting, de overheid, verlaging van uitkerin- Meer doen elders via een loonmaat- gen. Maar toch: ..De mensen begrij- regel betekent gewoon dat ik uit pen naar mijn indruk best dat we het bedrijfsleven minder belasting- boven onze stand leven. En trouwens, zelfs na de voorgestelde verlaging van de uitkeringspercentages per 1 juli volgend jaar. zijn de uitkeringen nog duidelijk hoger dan in de ons omrin gende landen". Hoofdprobleem Hoofdprobleem voor hel kabinet is het grote tekort op de staatsfinan ciën, het verschil tussen wat de staat ontvangt en uitgeeft. „Wij móeten dat verbeteren. Daar is weinig ver schil van mening over, maar als je het op een andere manier zou doen dan die waarvoor wij nu hebben gekozen, kom je er niet uit. Het is op zich helemaal geen gekke gedachte om minder weg te halen bij de ambte- geld ontvang en minder premie-in komsten heb" Homburg Waarom heeft het kabinet niet net zo gedaan als de vleeswarenfabriëk Homburg, waar de werknemers voor de keus werden gesteld: zeven pro cent loon inleveren of het bedrijf dicht? Wat in het geval van de staat een sterke verkleining van het amb tenarenapparaat zou betekenen. „Wij kijken naar de totale salarissom die we betalen. Natuurlijk kan het probleem ook worden opgelost door het met minder ambtenaren te doen. Ten dele doen we dat ook: we hebben immers de afspraak dat op een groot aantal departementen de personeels- cent zouden hebben gezegd maar tien procent, dan zouden té veel over heidstaken de nek worden omge draaid". Een dergelijke maatregel zou volgens Ruding 'te veel gedonder' in de sa menleving veroorzaken „Nu zeg ik niet dat alles wat de overheid doet heilig en onmisbaar is. maar de men sen verwachten nu eenmaal dat de overheid bepaalde taken, van onder wijs tot de burgerlijke stand, vervult". Volgens Ruding zijn de zekerheden voor ambtenaren hoezeer ze op het ogenblik ook te lijden hebben bo vendien nog steeds groter dan die van de werknemers in het bedrijfsleven. „De mensen in het bedrijfsleven zul len in 1984 veel minder gepakt wor den. Maar dat geldt alleen als ze nog werk hebben. En omdat in het be drijfsleven meer mensen eruit vliegen dan bij de overheid, is de kans ook groter dat je terugzakt tot het uitke ringsniveau. Ik meen ook dat in het bedrijfsleven al veel meer is ingele verd dan uit de inkomensplaatjes (waar Ruding overigens zo snel moge lijk vanaf wil) blijkt" Tweedeling Ruding is niet bang dat in de samen leving een twee-deling zal ontstaan: aan de ene kant de mensen in het bedrijfsleven die het komende jaar relatief gering gepakt zullen worden. aan de andere kant de ambtenaren die moeten inleveren en de uitke ringstrekkers, de zwakken in de sa menleving, die de klappen krijgen. „Vergeet niet dat het bij de overheid uit de hand is gelopen, niet bij het bedrijfsleven. Dat is alleen maar achteruit gegaan. Je trekt de Neder landse kar alleen maar in het spoor trekt door de collectieve sector te verminderen". „Dat is het gevolg van de ontwikke ling van de afgelopen tien jaar. We zitten nu eenmaal met een krankzin nig hoog financieringtekort Dat kun nen we niet oplossen door de collectie ve lasten nog verder te verzwaren. Dus de uitgaven moeten omlaag. Dat is ook structureel-economisch nodig Je moet meer ruimte geven aan het bedrijfsleven" f Keerpunt Nederland heeft de economische ver slechtering jarenlang kunnen opvan gen dankzij hel aardgas. Maar dat loopt nu ook terug. „Nu zitten we klem. Voor het blok", zegt Ruding. Maar niet zonder uitzicht. Ruding spreekt zelf nadi'ukkelijk van een „keerpunt". „Het nemen van de wending is het moeilijkste. Maar ik geloof wel dege lijk dat de Nederlander begrijpt dat we maatregelen moeten nemen. An ders verschuiven we de ellende naar de toekomst. En de toekomst, dat zijn niet onze kinderen, dat zijn wijzelf. Ik wil later met met een schuldgevoel rondlopen dat ik de Nederlandse sa menleving heb Ingezeept met enorme problemen van rente en aflossing. Dat vind ik slecht rentmeesterschap" Ruding wijst de vergelijking dat de wal nu definitief het schip gekeerd heeft, van de hand. Dat is hem te passief Het beleid van het kabinet is het gevolg van een 'bewuste keuze. Wel stelt hij dat het kabinet die keuze eenmaal gemaakt hebbend weinig alternatieven had om het an ders te doen. Het „keerpunt" is op een aantal pun ten merkbaar: het financieringstekort gaat eindelijk iets (0,3 procent) naar beneden, de inflatie is lager dan ooit. Toch stijgt de werkloosheid volgend jaar met 100.000 en leveren miljoenen Nederlanders procenten van hun in komen in. Begrijpt Ruding dat veel mensen het „keerpunt" zo helemaal niet als een succes zien? „Nederland kampt, in tegenstelling tot de ons omringende landen, met een zeer forse jaarlijkse toename van het arbeidsaanbod: meer jeugdigen en gehuwde vrouwen die werk willen Dat zijn er alleen al 70.0P0 per jaar. Daar valt gewoon niet tegenop te roeien Gelukkig stijgt de werkloos heid inmiddels minder snel dan we vijf maanden geleden nog dachten We hebben de ramingen voor 1984 met zo'n 30 procent naar beneden kunnen bijstellen" „En wat het loon betreft denkt de Nederlander veel meer te hebben in geleverd dan in werkelijkheid Vol gend jaar moeten de mensen inder daad wat achteruit, maar modaal en het minimum zullen qua koopkiacht ook in 1984 stukken beter af zijn dan in 1973" Maar volgens Ruding zullen de men sen over met al te lange tijd zelf de positieve kanten van het beleid gaan merken Zo gaat de collectieve lasten druk (het totaal van belastingen en sociale premies) volgend jaar voor het eerst m jaren bijna éen procent omlaag „Als de mensen helemaal geen resultaten zien zeggen ze natuur lijk ook na een paar jaar: barst maar' De oppositie zal in ieder geval trach ten gaten te schieten in het optimis me van de minister. Den Uyl is zijn geraamd De werkelijkheid is andea messen al aan het slijpen. Maar dat 18.3 miljard. Volgens Ruding is h« doet Ruding (nog) weinig. „Neem nou kabinet Van Agt-Den Uyl toen „ophcii de kerncijfers. Je ziet geen juichend gebracht" door de 'deskundigen'. Ma, beeld, maar niemand zal dit. met 12 dacht toen nog dat het niet op fet procent financieringstekort, durven met de olieprijs. „Wij hebben de aar:- te beschrijven als een neerwaartse gasraming in één klap omlaag a- j spiraal. Dan hebben ze het écht niet bracht", goed door". „Ten tweede: wanneer wij een bedrag Jjjjg „Er is ook geen sprake van een gefor- aan ombuigingen voorstellen, danu- jj]j0| ceerde terugbrenging van het finan- dat en dat is een groot verschil mf,, eieringstekort. Wat erg belangrijk is. het verleden helemaal gespecii- is dat wij door dit beleid ruimte ceerd, inclusief de doorwerking. War creeren via die vermindering van de incidenteel gedoe, daar hebben gjr collectieve lastendruk, zonder dat niets aan. Dat zijn eendagsvliegen' en daar is veel misverstand over „Bovendien hebben wij gestreefdnaa |j de totale belastingdruk omhoog gaat. dat soort van ombuigingen waarmee Sommige belastingen stijgen wel, je ook de oorzaak van de overschrij- maar daar staat tegenover dan ande- dingen aanpakt Neem de individuelt nir' re omlaag gaan". huursubsidie: als je ziet hoe dat gm- ry plodeerd is, dan is het volkome: :Li 1 eKOrt redelijk en ook in het belang vanóe Van die resultaten zal het succes van rest van de samenleving datje daari- - de Ruding-aanpak afhangen. Maar hij gaat snijden. En als je dat niet daa; zou niet de eerste minister van finan- doet maar ergens anders, dan bUjfi|*;e® ciën zijn, die zich verkeek op de het doorgroeien", politieke en economische mogelijkhe- den. Vaker zijn voorspellingen gedaan AïïlultlQS over het financieringstekort die door Het financieringstekort loopt in m de feiten achterghaald werden. Waar terug, maar minder (slechts 0,3 pro s.. haalt Ruding het optimisme vandaan cent) dan de regering bij haar aantië k c dat hij niet in dezelfde kuil valt als al (jen voor ogen stond. Toch blijft Ru u l: die anderen? ding ervan uitgaan dat het voorlopig! ten einddoel van dit kabinet, een tekort Bgr Ruding recht de rug. schuift de stoel van 7,5 procent in 1986, haalbaar! aan „Dat zal ik nu eens precies vertellen. Ten eerste pretenderen wij „Ik heb daar méér dan hoop op. ïi dat wij realistisch ramen. Dat past bij zijn voor een belangrijk deel alhit het karakter van dit kabinet en van kelijk van de buitenlandse conjunt- ondergetekende. Ik ben niet gehuurd tuur. Als die aantrekt heeft dat gun: om praatjes te verkopen die ik niet stige effecten voor het financiering kan waarmaken Dat is struisvogelpo- tekort. Meevallende werkloosheid - litiek Ik hoop hier nog een paar jaar meevallende belastingontvangsten. te zitten en dan zou ik het het volgend maar ook meer groei. Het werkt du jaar op mijn eigen brood krijgen'van beide kanten. Natuurlijk is de Als voorbeeld noemt Ruding de aard- taakstelling ambitieus. Maar als he gasinkomsten. Twee jaar geleden nog eenmaal loopt dan kan het 1 werden die voor 1984 op 31 miljard gaan". is de is b« De letterlijke tekst van de troonrede die koningin Beatrix dinsdag uit sprak, luidt: Leden der Staten-Generaal. Ons land wordt deze jaren zwaar op de proef gesteld. Velen verlo ren hun baan. Talrijke jongeren konden nog niet aan de slag komen. De steeds grotere financiële tekor ten van de overheid konden dat niet verhelpen. Deze hebben slechts ge leid tot steeds hogere rentelasten en daarmee weer tot grotere tekorten. Welvaart en werkgelegenheid van land en burger werden steeds ver der aangetast. De begroting die u vandaag wordt aangeboden en het beleid van de regering zijn dan ook allereerst gericht op het doorbreken van deze situatie. Ten behoeve van het herstel zijn aanpassingen nodig. Het kabinet is zich bewust dat sommige daarvan burgers en groepen van burgers zeer pijnlijk treffen door achteruitgang van inkomen, door grote veranderin gen in werk- en leefomstandigheden, of door het ontstaan van onzeker heid. Toch wil het kabinet de nood zakelijke ingrepen niet uit de weg gaan. Er staat te veel op het spel De ontwrichting van welvaart en werk gelegenheid, die de laatste jaren steeds ernstiger werd, moet een halt toegeroepen worden; pas dan kun nen wij samen aan herstel gaan werken Herstel is mogelijk. Daarom moeten wij nu doorzetten. Met el kaar kunnen wij de moeilijkheden overwinnen, opdat er weer zekerheid komt voor ouderen en kansen voor jongeren. Het verbeterend interna tionaal getij stelt ons juist nu in staat een keer ten goede te bewerk stelligen De wijzigingen in de sociale zeker heid zijn erop gericht dit stelsel betaalbaar te houden. Om de pijn eerlijk te verdelen is gekozen voor deels een algemene vermindering, deels een bijzondere aanpassing van de hogere uitkeringen Mede op grond van de adviezen van de So ciaal-Economische Raad en in sa menspraak met U. Leden van de Staten-Generaal, zal de komende ja ren een vernieuwd, rechtvaardig en betaalbaar stelsel van sociale zeker heid uitgewerkt moeten worden De voorgestelde maatregelen maken het mogelijk de sociale premies te verlagen ten gunste van werkenden en uitkeringsgerechtigden. Op deze wijze kan het verlies aan koopkracht wat beperkt worden Voor de werkenden is het daardoor behoeve van de stadsvernieuwing en de verbetering van het milieu. Dit zijn welbewuste prioriteiten Wij moeten ons dat bij bezuinigingen elders wel realiseren Diezelfde kwaliteit van de samenle ving komt tot uitdrukking in de volksgezondheid, de bejaardenzorg en in het cultuurbeleid. Ook hier zal de regering in nauwe samenspraak met de Staten-Generaal initiatieven nemen om het met de beschikbare middelen eenvoudiger en beter te doen ons meer baserend op moge lijkheden en verantwoordelijkheden van de burger zelf. Het gaat ddarbij niet in de eerste plaats om een bestuurlijk-technisch vraagstuk; welzijn en welzijnsbeleid moeten im mers hun wortels hebben in gesprei de verantwoordelijkheid en gerech tigheid Uit het actieprogramma dat het ka binet U vandaag presenteert blijken reeksen van concrete bestuurlijke inspanningen. Hier en nu gaat het om de keus voor een bestuurlijk handelen van een overheid, die zich wil baseren op de kracht van de burgers, op hun saamhorigheid en die de samenleving zo wil inrichten dat. wat zwakker is. niet van de weg geduwd wordt. Ons land mag zich ook dit jaar weer verheugen in het behoud van vrede. Helaas bieden de ontwik kelingen in de politieke en militaire verhoudingen tussen Oost en West nog steeds weinig uitzicht op een wezenlijke vermindering van be slaande tegenstellingen. Een toereikende defensie-inspan ning van het westelijk bondgenoot schap blijft voor handhaving van vrede en veiligheid noodzakelijk. De prijs die wij in verband daarmede zelf betalen is zeker niet te hoog. In de defensienota zullen de plannen voor onze krijgsmacht voor de ko mende tien jaar neergelegd worden. Het kabinet blijft bij voortduring binnen en buiten het bondgenoot schap hameren op hel aambeeld van de wapenbeheersing Het moet mo gelijk zijn de wapenwedloop te door breken zonder te grote risico's te nemen, gegeven onze verantwoorde lijkheid. oorlog te voorkomen. De uitvoering van het bJAVO-dubbelbe- sluit van 1979 inzake nucleaire mid- dellange-afstandraketten en de be sprekingen daarover in Geneve, ko men nu in een belangrijke fase Plaatsing van nieuwe raketten aan NAVO-zijde moet zo enigszins moge lijk worden voorkomen, maar daar tegenover moeten de middellange- afstandraketten ter andere zijde ont manteld worden. Als dit doel niet in één stap bereikt kan worden, dan dient met kracht naar tussenoplos singen te worden gestreefd De rege ring wil een samenhangend beleid voeren op het gehele terrein van de nucleaire wapens. Naast de bevorde ring van de onderhandelingen in Genéve. zet zij zich daarom in voor de vermindering van afhankelijkheid van andere kernwapens, met name de korte-afstandwapens. Om werkelijke resultaten te berei ken bij de wapenbeheersing en bij de terugdringing van de rol van de kernwapens, is samenwerking in bondgenootschappelijk verband on misbaar. De talrijke regionale con flicten en oorlogen in de wereld ma ken het duidelijk hoeveel er nog schort aan de voorwaarden om vrede te bezwaren. Naast de risico's ver bonden aan te veel wapens, levert het contrast met de armoede in zovele landen, een voortdurende aansporing tot wapenbeheersing Vooral de armste ontwikkelingslan den worden nu al jaren achtereen geteisterd door stagnatie en achter uitgang, hetgeen voor vele miljoenen mensen daar onaanvaardbare ar moede met zich brengt. Het moet ons een plicht zijn al het mogelijke te doen om deze nood te helpen leni gen. Gelukkig heeft een aantal ont wikkelingslanden zich wel met suc ces uit de stagnatie en onderontwik keling bevrijd en een zeker groeitem po bereikt. Daarom moeten wil, naast voortgezette steun aan de arm ste ontwikkelingslanden, economi sche samenwerking met deze landen bevorderen. Daarmee is niet alleen armoedebestrijding, maar ook her stel van gunstiger economische ont wikkelingen in de wereld en in ons land gediend Met betrekking tot de Nederlandse Antillen kunnen wij terugzien op een geslaagde rondetafelconferentie, Het komt nu aan op de uitwerking van de resultaten daarvan. Voor de Europese Gemeenschap draagt ook ons land een eigen ver antwoordelijkheid. Wij moeten ons ten uiterste inspannen deze Ge meenschap, belangrijk voor welvaart en ontplooiing in vrijheid, te bewa ren en verder te ontwikkelen. Ook dat vergt aanpassing en vernieu wing. Slechts zo kan het landbouw beleid zijn goede rol blijven vervul len en kunnen nieuwe taken, waar onder het vervoersbeleid, aangepakt worden. Slechts zo kan de Gemeen schap een gezonde financiële basis verschaft worden en betaalbaar blij ven. En slechts zo is het mogelijk de toetreding van Spanje en Portugal verantwoord te laten plaatsvinden Leden der Staten-Generaal. Volgend jaar herdenken wij de sterfdag, dan 400 jaar geleden, van Willem de Zwijger, de Vader des Vaderlands. Een lange reeks van generaties heeft sindsdien ons land gebouwd tot wat het nu is. Ook in deze generatie worden van alle Ne derlanders inspanningen en saamho righeid gevraagd. Steeds weer moe ten wij eigentijds inhoud geven aan onze tradities van vrijheid en van respect voor elkaar, normen en waar den behoeden en levend houden Onze democratie is een groot goed Krachtens deze democratie zijn aan U. Volksvertegenwoordigers, veel ta ken en zorgen toevertrouwd. Van harte ivens ik V toe dat Gods zegen op uw werk rust De kwaliteit van de samenleving moet worden bepaald door de instel ling en inspanning van de burger. Dat geldt voor het vraagstuk van de minderheden die hun plaats moeten kunnen vinden in onze samenleving Dat geldt voor het onderwijs, waar naast de noodzakelijke yersobering veel werk wordt verzet voor belang rijke nieuwe plannen met name in het voortgezet onderwijs; het kort middelbaar beroepsonderwijs en het leerlingenstelsel vormen daar een bijzondere uitdaging Belangrijke initiatieven op het gebied van volwassenen-educa tie en met betrekking tot de toepas sing van de informatie technologie in onderwijs en onderzoek zijn slechts voorbeelden van het feit dat de rol van het onderwijs in de samenleving eerder toe- dan af neemt. Overziet men de ontwikkeling van de rijksbegroting dan valt op hoe gestaag de inspanningen zijn ten De koningin tijdens het uitspreken van de troonrede. Centrale figuur in parlementair Den Haag is deze iceek minister van financiën dr. H. O. C. R. tOnnoi Ruding, oud-directeur van de Amro-bank, nu de boekhoudervan de Staat der Nederlanden. Hij bood de Tioeede Kamer op deze Prinsjesdag de Miljoenennota aan, waarin het financiële reilen en zeilen van het land wordt beschreven. Harde maatregelen zijn hij en zijn collega-ministers in het kabinet niet uit de weg gegaan. Maar daarmee is in de rijksbegroting voor 1984 dan ook-..een keerpunt" bereikt, zoals hij dat noemt. Voor het eerst zit weer een daling in het financieringstekort, het verschil dat er telkenjare gaapt tussen de inkomsten van de staat waarvan de belastingen het leeuwedeel uilmakem en de uitgaven die uit de schatkist moeten ivorden gedaan. In zijn kamer in het ministerie van financiën hadden onze Haagse redacteuren Hans de Bruyn, Louis Burgers en Jan Harren een gesprek met de bewinds-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 8