Rente en aflossing kosten staat 23,5 miljard gulden Planbureau verwacht 900.000 werklozen Raad van State: ernstige kritiek op inkomensbeleid Koningin Beatrix levert 32 mille in Bezuinigingen PZC/I TOENAME IN TWEE JAAR MET 50 PROCENT Openbaar ministerie: twee per cel Salarissen ministers te hoog begroot Begroting '84 timm*»""»»» iltmmilM CONSUMPTIE OP NIVEA U1976 Hardere aanpak fraude WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 miljoenennota binnenland iVan ome parlementaire redactie) DEN' HAAG Koningin Beatrix levert volgend jaar flink in. Haar persoonlijke inkomen gaat in één klap f 32.000 achteruit. Ook de ande re leden van het Koninklijk Huis laten volgend jaar een veer. In totaal bedragen de kosten voor het „Huis van de Koningin" voor 1984 bijna f9.1 miljoen. De ..uitkering" aan koningin Bea trix zal volgend jaar bijna f5.65 miljoen bedragen, dat is f35.000 minder dan dit jaar. Van dat bedrag is ..slechts" f 870.000 haar persoonlij ke inkomen. Dit jaar was dat f902.000. Ook prins Claus, prinses Juliana en prins Bernhard krijgen een uitke ring ui* dn schatkist Alle drie leve ren zij duizenden guldens in. Prins Claus, die dit jaar nog moest rond komen van f 1,085 miljoen, moet dat in 1984 doen van f7000 minder Claus' persoonlijke inkomen be draagt f339.000. en dat is f12.000 minder dan dit jaar De rest is ook bij hem voor personeels- en overige kosten Prinses Juliana heeft in 1984 f 24 000 minder te besteden dan dit jaar. Haar persoonlijke inkomen be draagt volgend jaar f 492 000. tegen f511.000 dit jaar Ten slotte prins Bernhard. die vorig jaar nog een uitkering kreeg van f904.000 en vol gend jaar tevreden moet zijn met f899 000 Zijn persoonlijke inkomen daalt van f246 000 naar f237 000 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In 1984 zal de rijksoverheid maar liefst 23,5 miljard gulden moeten betalen aan rente en aflossing op de staatsschuld. Dat is 4,3 miljard gulden meer dan dit jaar en ruim 8 miljard meer dan in 1982. Rente en aflossing zijn daarmee in twee jaar tijd met 50 procent toegenomen en zullen over enkele jaren de grootste begrotingspost zijn. Het financieringstekort van de totale overheid (rijk en lagere overheden) vordt voor 1984 geraamd op 12,1 tVan onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het probleem van het tekort aan cellen is ondanks de capa citeitsuitbreiding van de inrichtin gen niet opgelost. Twee gedetineer den op één cel kan een gedeeltelijke oplossing zijn voor het tekort aan cellen in huizen van bewaring en pvangenissen. Dit schrijven de pro cureurs-generaal in het jaarverslag cin het Openbaar Ministerie. De tweede kamer heeft zich hier tegen uitgesproken De procureurs-generaal vinden ook dat het aantal gevallen «aarin vervangende hechtenis wordt uitgezeten, omdat een boete niet wordt betaald, moet verminderen. Een werkgroep van het Openbaar Ministerie onderzoekt de mogelijkhe den uitvoering van geldboeten te be vorderen door de verkoop van goede ren van de veroordeelde of door be slag op giro- of bankrekening. Destaging van de criminaliteit is ook dit jaar weer aanzienlijk, maar minder dan in de afgelopen jaren gewoon was geworden. In totaal is de criminaliteit 13,7 procent (109 740 zakeni gestegen 'egen 15 procent in 1981. Misdrijven die in 1982 minder vaak a]n voorgekomen dan in 1981, zijn onder meer mishandeling en aanran ding op straat. Het percentage opgeloste gevallen is rang jaar verder gedaald tot 26,3 procent. procent van het nationaal inkomen, ofwel ruim 42 miljard gulden. Het tekort valt zo 0.3 procent lager uit dan dit jaar. de eerste daling in vele jaren. Minister Ruding voorspelt in de Mil joenennota dat wanneer een strak beleid ter verlaging van het financie ringstekort wordt volgehouden, rond 1987 een stabilisatie van de staats schuld en van de rentelast zal optre den. Toch blijft Ruding optimistisch over de mogelijkheid om het tekort in 1986 terug te brengen tot 7,4 procent, de doelstelling uit het regeerakkoord. „Het moeilijkste is het keerpunt en dat hebben we nu wellicht gehad" Ruding verwacht dat het economisch herstel zich doorzet en het tekort daarna snel verder zal dalen. „We zullen zien dat roeien tegen de stroom op verandert in roeien met de stroom mee", aldus Ruding. De totale staatsschuld al het tot nog toe door de staat geleende en nog niet afgeloste geld bedroeg op 30 juni van dit jaar f64 miljard gulden. Tien jaar geleden was dat nog maar 38 miljard. Deze schuld en dus ook de rente en aflossingen zullen de komen- Strengere normen bestrijding zure regen DEN HAAG (GPD) Minister Winse mius (milieubeheer) gaat strengere normen opstellen voor de uitworp van zwaveldioxide en stikstofox.vde in de atmosfeer. Deze stoffen en am moniak zijn de oorzaak van de zure regen die zoveel schade aan monu menten en bossen toebrengt. Op den duur- mag per jaar niet meer dan 350.000 ton zwaveldioxyde (S02i en 200.000 ton stikstofoxyde (NOx) worden geblazen Deze plafonds lig gen momenteel op 500.000 ton S02 en 600.000 ton NOx 'Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In de begrotingen voor 1984 van de diverse ministeries is voor de salarissen van dc ministers tnstaatssecretarissen zo'n f 5000 bru to mcér uitgetrokken dan voor dit jaar. Toch betekent dat niet dat dc bewindslieden er, in tegenstelling tot alle andere Nederlanders. 3,5 procent op vooruit zouden gaan. Hen minister zou volgens de begrotin gen in 1984 een salaris van f171.390 per jaar (f 14.282 per maand) ontvan gen. Dit jaar is dat f 166.770, ofwel 113.780 per maapd. De minister-presi dent krijgt daarnaast als enige be windsman nog een representatiever goeding van f 12.000 per jaar. hetzelf de bedrag als dit jaar Volgens het ministerie van financiën ■shier echter sprake van een onjuiste weergave. Dit onderdeel van de begro- '.ingen is al enkele maanden geleden opgesteld, op een moment dat nog Wet te zeggen was hoe de inkomens ach m 1984 zouden gaan ontwikkelen, inmiddels is echter een korting van W procent aangebracht op alle amb tenarensalarissen, en die zullen dus °°h de ministers en staatssecretaris sen ondervinden Die wijziging kon echter niet tijdig meer in de begro tingsstukken worden opgenomen zal nu later middels een nota van *)iaging gebeuren. Dan zal ook de nu nog aangekondigde vooruitgang voor de staatssecretaris sen, van f 152.500 naar f 157.000 bedra den (f13.100 per maand) ongedaan morden gemaakt In de begrotingen Drilt voor alle bewindslieden oven lens ook nog uitgegaan van een op "taximaal f5200 afgetopt vakantie- géld. Set kabinet heeft echter aangekon- ~gd de voor dit Jaar geldende aftop- pmg m 1984 weer ongedaan te willen ■naken. Dat betekent dat alle hoge ambtenaren en dus ook de bewinds- ■jeden in 1984 mogelijk weer het volle re vakantiegeld krijgen, dus maxi maal f 12.825. Jfibtenaren opeengepropt mjksambtenaren moeten voortaan "P kantoor met minder ruimte genoe- drii nemen. De normen voor aantallen herkante meters per ambtenaar wor- «n volgend jaar verlaagd. Dat bete- «nt bijvoorbeeld voor een door- ®neambtenaar dat zijn kamer met collega's moet worden gedeeld i Van onze parlementaire redactiei DEN HAAG Het kabinet-Lubbcrs heeft in zijn eerste, echte Miljoe nennota voor bijna 11 miljard gulden aan bezuinigingen opgenomen. Daarmee wordt volgend jaar dc grootste bezuinigingsoperatie van na de oorlog een feit. Op de diverse departementen en de speciale fondsen wordt volgend jaar 3.6 miljard gulden bezuinigd (de doorwerking hiervan loopt de komende jaren op tot 7.5 miljard gulden in 1988), op de sociale zekerheid 3 4 miljard gulden, op de ambtenarensalarissen 3 miljard gulden en op de uitgaven voor volksgezondheid 1.2 miljard gulden. Dat is totaal ruim 11.2 miljard gulden. Omdat een aantal bezuinigings maatregelen pas per 1 juli volgend jaar ingaan, zullen de werkelijke uitgaven van de overheid volgend jaar met 10.6 miljard gulden worden verminderd. Hoge colleges van Staat5,8 Algemene zaken 2.0 Buitenlandse zaken 2.7 Justitie19.5 Binnenlandse zaken410 Onderwijs en wetenschappen 842 0 Financien10.0 Defensie 105 0 Volkshuisvesting, ro en milieu 94.0 Verkeer en waterstaat 140 2 Tolheffing benzineaccijns 170.0 Economische zaken92.7 Landbouw en visserij 80,0 Sociale zaken en werkgelegenheid 419,0 Wel/ijn. volksgezondheid, cultuur 372.7 Omroep 30.0 Wetenschapsbeleid84,0 Civiele verdediging 36.6 Ontwikkelingssamenwerking 500 Diverse personeelsreducties189.8 Fonds investënngsrekening 50.0 Effect verlaging minimumloon 114 0 Korting personeel staatsbedrijven 158 0 Gemeente-en provinciefonds 351.1 1 Sociale Zekerheid - bevriezing sociale uitkeringen - korting 3,5 procent per 1 januari op sociale uitkeringen en op de uitkeringspercentages wao. ww en wwv - extra verlaging uitkeringspercentage wao, ww en wwv naar 70 procent perl juli 1984 - bevriezing kinderbijslag fraudebestrijding totaal 3610,1 - enkele andere maatregelen 125 2. Beperking opbouw vakantiedagen bij ziekte 3 Arbeidsvoorwaarden collectieve sector: - korting 3,5 procent salarissen van ambtenarenpn trendvolgers - 2 procent personeelsreductie overheid - nadere maatregelen (w.o. doorwerking herziening sociale zekerheidsstelsel 4. Volksgezondheid - wijziging ziektekostenverzekeringen - beddenreductie, bouwmaatregelen - stabilisatie kosten specialistische hulp - doorwerking maatregelen geneesmiddelen - bezuinigingen op tandheelkunde, fysiotherapie en kraamzorg - beperking beheerskosten ziekenfondsen - doorwerking salariskorting collectieve sector op tarieven vrije broepen - salarismaatregelen in cao ziekenhuizen subtotaal 1243 Mééruitgaven: huisartsenhulp collectieve preventie correctie bezuinigingen Eindtotaal bezuinigingen 11.300 Dit eindbedrag is hoger dan het totaal van de nieuwe bezuinigingen voor 1981 10,6 miljard), omdat in de tabel met de bezuinigingen op de departementen en de fondsen ook een aantal ombuigingen 800 miljoen) is opgenomen, die al in de Voorjaarsnota waren aangekondigd. de jaren nog flink toenemen, ook al slaagt, het kabinet erin om het finan cieringstekort langzaam terug te drin gen. De rentelasten bedroegen in 1980 nog 2,3 procent van het nationaal inko men Dit jaar is dat 4,4 procent, „dat is evenveel als de begrotingen van land bouw. justitie en welzijn, volksge zondheid en cultuur bijelkaar". aldus minister Ruding. In 1988 kunnen daar volgens Ruding nog eens de begrotin gen van binnenlandse en economi sche zaken worden opgeteld. Wanneer echter het financieringste kort op het huidige, te hoge niveau zou blijven, dan zullen staatsschuld en rentelast tot ver in de negentiger jaren blijven stijgen. Dan ontstaat zelfs de situatie dat in 1988 de totale staatsschuld 90,3 procent van het nationaal inkomen uitmaakt. In de meest gunstige situatie zullen de rentelasten tot 1988 in elk geval met bijna de helft toenemen „Zelfs al zou het financieringstekort nu 7,5 procent zijn in plaats van 12.1. dan zouden we in 1990 nog 22 miljard gulden aan rente en aflossingen moe ten betalen", zei Ruding deze week De geraamde rente en aflossingen op de nationale schuld voor 1984 worden verdeeld over: de vaste schuld istaats- lenmgem 19,7 miljard gulden, de vlot tende schuld (schatkistpapier, korte- termijnleningen) 3 miljard en de rente over de reserves ivan de staatsbedrij ven) 678 miljoen gulden. De staat heeft overigens tol nog lor geen grote problemen met de finan ciering van dc staatsschulden. In heel 1982 schreef het Rijk op de openbare markt tien geldleningen uit die 17,8 miljard gulden opbrachten. In de eerste zes kreeg het Kijk via zes staatsleningen al 18,5 miljard binnen. Onlangs werd bekend dat inmiddels vrijwel liet hele financieringstekort van de bin nenlandse kapitaalmarkt is gedekt. ONZE SCHULD anp KKC- ONTWIKKELING NATIONALE SCHULD (binnenland en buitenland) in miljard gld 180 177 1979 1980 1981 1982 1983 per ultimo Begr. 1984 (1983) (milj. guldens) Huis der Koningin 9 '9J Colleges van Staat 172 (160) Algemene Zaken 46 (51) Antilliaanse Zaken 246 (245) Buitenlandse Zaken 3505 (3537) Justitie 3184 (3121) Binnenlandse Zaken 4067 (3786) Onderwijs en Wetenschappen 26150 (25521) Nationale Schuld 23487 (19168) 4512 (4103) 13063 (12673) Volkshuisvesting RO en Milieu 16198 (14508) Verkeer; Waterst 10258 (10083) Economische Zaken 4053 (3842) Landb. en Visserij 2865 (2711) Sociale Zaken 22310 (22824) Welzijn. Volksgez.- heid Cult 11100 (9124) Aanvullende posten 342 (1678) Gemeentefonds 12020 (12378) Provinciefonds 983 (993) Rijks wegenfonds 1125 (1052) Investeringsrek 5300 (5300) Belastingafdr. EG 3420 (3405) Tot. 168415 (160272) (Van ome parlementaire re'dactiei Volgens de Raad bestaat er bovei DEN HAAG De Raad van State, het dien geen enkele norm waaraan g hoogste adviesorgaan van de rege- toetst kan worden of verschillen i ring, heeft in zijn commentaar op de beloning tussen mensen uit het be- Miljoenennola ernstige kritiek op drijfsleven en mensen die hun inko- kritiek van de Raad goed af. De Raad is het vooral een doom in het daar voelt de regering niets voor. De DEN HAAG De Raad van State, het dien geen enkele norm waaraan ge- tot nu toe bereikte vrijwillige loonma tiging in het bedrijfsleven past vol gens Ruding immers binnen de door de regering gestelde grenzen een aantal hoofdpunten van het be- men van de overheid krijgen wel Belastingverhoging als middel om tot leid van het kabinel-Lubbers. Vooral aanvaardbaar zijn. eerlijker verhoudingen lussen ambte- ïkomensbeleid komt er in de De Raad voegt daar aan toe dat deze naren en andere werknemers te ko- an State niet ongelijke behandeling schade kan toe men. zoals de Raad van State sugge- brengen aan het juist de laatste tijd in reert, zou de doelstelling tot verlaging brede knng gegroeide besef voor de van de lastendruk doorkruisen, aldus oog dat ambtenaren, trendvolgers en ernst van de economische situatie. De Rudine uitkeringstrekkers méér moeten mie- Raad adviseert de regering daarom De Raad van State stelt in zijn cum- veren dan de werknemers in het be- naar andere methoden te zoeken. mentaar dat in het straffe bezuini gingsbeleid te weinig aandacht wordt besteed aan de gevolgen voor de werkgelegenheid. De bezuinigin- Minlster Ruding (financïèni wijst in gen zullen, zo stelt de Raad, de werk- een leaetie de kritiek van de Raad loosheid juist doen toenemen, van State van de hand De financiële Ruding wijst ook die kritiek van de dnjfsleven. „De offers die nodig zijn moeten op een rechtvaardige wijze worden verdeeld over de diverse groe pen in de samenleving" „Wanneer van eën categorie van bur gers door dwingende maatregelen Looningreep grotere offers 111 de pnvé-sfeer worden situatie van het rijk maakt eenzelfde hand Hij erkent dat de bezuinigingen loonontwikkeling tussen collectieve op korte termijn tot een iets grotere ru uuoraLurê.». ««v. -- sector en bedrijfsleven de eerstko- werkloosheid zullen leiden Dat moet aanden van dit jaar bereidheid om noodzakelijke offers te mende jaren met mogelijk, stelt hij. echter worden aanvaard, omdat het brengen sterk wordt aangetast en kunnen bovendien in de maatschap pij als geheel ernstige spanningen van Volgens Ruding zal loonmatiging bij stapje terug van de overheid door de overheid verbetering in de finan- verlaging van het financieringstekort cièle positie van de staat brengen. en de daling van de lastendruk - sociale'aard gaan ontstaan", zo waar- Gelijke loonmatiging voor iedereen ruimte zal scheppen voor het bedrijfs- schuwt de Raad van State zou een loonmaatregel betekenen. DE WERKLOOSHEID (augustus )983) «iiliiiiililliiwii ooooocooo 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 BB Openstaande vraag naar personeel anp KKC leven, wat op langere termijn de werk gelegenheid alleen maar ten goede kan komen. Minister Ruding vindt dat de Raad te somber is wanneer hij concludeert dat gerekend moet worden op een blijven de werkloosheid voor velen. Op lange re termijn ziet Ruding wel degelijk kansen voor het verminderen van de werkloosheid Belastingen De Raad bekritiseert ook de door de regering voorgestelde verlaging van de vennootschapsbelasting van 48 naar 43 procent, als onderdeel van de lastenverlichting voor het bedrijfsle ven Het tarief van deze belastings oort is in Nederland zeker niet te hoog, aldus de Raad. Het hoge advies college ziet veel meer in een algemene verlaging van de inkomstenbelasting voor zelfstandige ondernemers. Ook is de Raad het met eens met de voorgestelde beperking van de aftrek mogelijkheden in de inkomstenbelas ting van „buitengewone lasten" Op die manier worden mensen, die buiten hun schuld gedwongen worden tot hoge onkosten (voor bijvoorbeeld ziekte overlijden, bevalling of studie), extra belast zonder dat daarmee in hel koopkrachtbeeld is rekening ge houden. Ook de btw-verhoging met één pro cent voor beide tarieven vindt geen genade in de ogen van de Raad van State. Hij verwacht nadelige gevolgen voor de middenstand en waarschuwt voor een toenemende neiging tot be lastingontduiking. Twijfels heeft de Raad van State tenslotte ook over het plan school geld te gaan heffen voor 12 tot 16- jarigen. (Van onze redactie economie DEN HAAG Het economische her stel dal zich dit jaar in de wereld aftekent, zal zich volgend jaar voort zetten. Het Centraal Plan Bureau, een van de belangrijkste adviesorga nen van de regering, constateert dat in de Macro Economische Verken ning die telkenjare bij de Miljoenen nota wordt uitgebracht. Het herstel in Nederland zal blijkens de rappor tage van het CPB echter betrekkelijk zijn. „Maar de eerste stappen zijn gezet", schrijft minister van econo mische Van Aardenne in een voor woord. De werkloosheid zal volgend jaar tot nieuwe recordhoogte stijgen Voor 1984 wordt een gemiddeld aantal werklozen voorspeld van 900 000 Dat houdt in dat gevreesd moet worden dat het aantal aan het eind van dat jaar de 900.000 royaal zal zijn over schreden Op het ogenblik zijn om en nabij 820 000 mensen werkloos. Wel zal het tempo van de stijging wat lager worden, aldus het Planbureau Daarmee lijkt een aantal van 1 mil joen werklozen vooralsnog buiten zicht te blijven. Het verwacht voor de werkgelegenheid overigens erg weinig effect van arbeidstijdverkorting. De exporterende bedrijven zullen vol gend jaar het meest profiteren van de internationale opleving De stijging van de Nederlandse export wordt met 5.5 procent zelfs groter geraamd dan de toeneming met 4 procent van de totale wereldhandel In de Macro Economische Verkenning wordt berekend dat de lonen volgend jaar met zullen stijgen Vorig.jaar werd er een stijging van 3.5 procent vermeld. Door vergroting van de ar- beidsprodukliviteii zouden volgend jaar de loonkosten per eenheid pro- dukt zelfs met een procent of drie kunnen dalen, Duurder Hel levensonderhoud zal in de loop van het volgend jaar drie procent duurder worden. Daarmee zal 1984 zich niet onderscheiden van het lo pende jaar. In 1982 lag de inflatie nog op (i procent De Nederlander zal zich komend jaar overigens opnieuw iets in zijn beste dingen beperken. Daalt de 'particulie re consumptie dit jaar met anderhalf procent, volgend jaar zal er nog eens 2 procent afgaan Daarmee zal men terug zijn op het. niveau van 1976. De daling in de bestedingen zal vol gend jaar net als in 1983 vrij gelijkma tig over grote categorien verdeeld zijn. Een uitzonderingen in negatieve richting voorziet de MEV in de buiten landse vakanties. Daaraan zullen we met elkaar volgend jaar 7 procent mmder aan besteden Dergelijke uit zonderingen worden ook verwacht in bestedingen „met een luxe karakter Wel wordt een verdere stijging ver wacht in de autoverkopen. Dat hangt samen met het feit dat autos die omstreeks 1977 (heel goede jaargan gen i werden gekocht, nu aan vervan ging toe zijn. Investeringen Stijging voorziet het CPB ook in de bedrijfsinvesteringen. De accenten blijven daarbij liggen op de investe ringen in de chemie, de energiesector en de delfstoffenwinning .Daarnaast mag een herstel van de investeringen in bedrijfsgebouwen worden ver wacht zo schrijft het bureau, De overheidsinvesteringen zullen echter teruglopen. De daling wordt geraamd op 4 procent Het CPB stelt vast dat het investe- rmgspeil ook in 1984 nog laag zal zijn, maar duidelijk is de stijging van de investeringen in een aantal sectoren, evenals dc tendens tot herstel binnen de industrie" iVati ome parlementaire redactie) DEN' HAAG In de diverse begrotin gen kondigt de regering een scherpe re bestrijding aan van fraude en milieuverontreiniging. Zo zullen er mogelijk sociale rechercheurs wor den aangesteld en zal de verjarings termijn voor milieudelicten worden verlengd. Tussen minister Korthals Alles (justi tie) en minister Winsemius (V-ROMi vindt nog overleg plaats over de straf fen voor milieudelicten. De twee wets wijzigingen die eraan komen, moeten de verjaringstermijn voor ernstige vormen van milieuverontreiniging, die nu varieert van twee tot zes jaar. op 12 jaar brengen. Dit is bijna de maximumduur voor het verjaren van een misdrijf In het kader van de fraudebestrijding komt het volgens Korthals Altes steeds vaker voor dat zijn departe ment weigert goedkeuring te hechten aan de oprichting van een naamloze of een besloten vennootschap. Op 1 januari a.s zullen 265 nieuw- opgeleide controleurs worden aange steld Daarnaast zal de controlesector tot '87 met ongeveer 1400 mensen worden uitgebreid. In het fraudebe- leid past ook de invoering van een fiscaal nummer per 1 Januari '86.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7