Stimulans aankoop stillere huishoudelijke apparaten Rabobank Q ABN in trek op prijshoudend damrak PZC/ financiën en economie MEERJARENPROGRAMMA WINSEMIUS Notu en NVJ tegen plan verhoging btw Groei aantal motorvoertuigen AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 RENKUM (ANP) Er is een polent iele koper voor Heveadorp bij Renkum en de onderhandelingen over de verkoop van hel nu nog aan Vredestein toebehorende dorp zijn in een vergevorderd stadium. Dit heeft een woordvoerder van de gemeente Renkum dinsdag meegedeeld. Hij wilde niet zeggen wie de kandidaat-koper is. Als de transactie slaagt zullen onder meer de bijna 50 karakteristieke neten kap-woningen in het dorp w orden opgeknapt Vredestem tracht al jaren - en lot nu toe zonder succes Heveadorp te verkopen. De firma heeft er een hypotheek op van zeker tien miljoen gulden, hetgeen zwaar drukt op de onderneming die na vertrek uit Heveadorp elders in Renkum een nieuwe fabriek opende. DEN HAAG (ANP) Op stofzuigers, wasmachines en wasemkappen moeten met ingang van volgend jaar etiketten komen, die aangeven hoeveel lawaai deze produkten maken. Later moet een regeling voor een dergelijke etikettering ook gaan gelden voor andere produkten. Zodoende kan de aankoop van stillere apparatuur gestimuleerd worden. Dit staat in het Indicatief Meerjaren programma Geluid, dat minister Win- semius imilieubeheen tegelijk met zijn begroting naar de tweede kamer heeft gestuurd, De minister wil bovendien geld geven Voor stimulering aan instellingen zonder winstoog- ding aan de bron merk die Investeren in geluidsarme AMSTERDAM (ANP) De Neder landse Organisatie van Tijdschrif tuitgevers (NOTU) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zijn tegen het plan van de regering om de btw voor tijdschriften te ver hogen van vier naar vijf procent. Ze hebben een dringend beroep ge daan op de tweede kamer zich tegen die verhoging te verzetten De beide organisaties willen dat tijd schriften worden vrijgesteld van btw Deze sector staat toch al zo onder druk door de recessie en door allerlei overheidsmaatregelen Hierdoor is de hoeveelheid advertenties in drie jaar met bijna de helft gedaald, aldus NOTU en NVJ Ook de Nederlandse Nieuwbladpers. de organisatie van niet-dagelijks ver schijnende kranten, is tegen de voor genomen btw-verhoging. In een briel aan premier Lubbers pleit deze orga nisatie ervoor om de btw voor deze sector af te schaffen. FNV: problemen kraanmachinisten Rotterdam opgelost ROTTERDAM (ANP) De organisa tie van havenwerkers in Rotterdam (SVZ) en de vervocrsbond FNV heb ben dinsdag een oplossing bereikt over problemen die met de 400 kraan machinisten waren gerezen over de interpretatie van de nieuwe cao. Volgens een woordvoerder van de vervoersbond FNV in Rotterdam zijn de werkgevers akkoord gegaan met een voorstel van de bond om de kraanmachinisten m de Rotterdamse haven uit te sluiten van een al of niet gedwongen overstap naar de arbeids reserve SHB. Onder de kraanmachinisten was afge lopen week ernstige onrust ontstaan over de cao-bepaling betreffende het overhevelen van vast personeel naar de arbeidspool SHB. De kraanmachi nisten dreigden maandag op twee door de bond uitgeschreven vergade ringen in actie te zullen komen als zij verplicht zouden worden om naar de SHB over te stappen Amsterdamse wisselmarkt HaMire ToflOOi Zweedse kroon hki Deense kroon •100, Noorse kroon 10oi Canadese dollar Oost shilling ilOOi Spaanse pes 100» ii. n& I' ilOUl 2,97575-97825 4,4915-4965 11I 795-845 36,975-7.025 5.5385-5435 137 95-38,00 122.90-23 00 18.635-685 2,41325-41575 15.9030-9130 3,4970-5070 1.9010-9710 26450-6550 1.6450-6650 1.6550-6650 85.458570 BUITENLANDS H VNKPAPIER AMSTERDAM .ANP, - De atlviesh sen taan- en verkoopprijzeni vour bui lands bankpapier geldend m Arnsien op de volgende werkdag luidden a Amerikaanse d Duitse mark i I00i Hal. llre'lOOOOi Portugese esc l 109 75 113,75 35.50 135 75 30.25 38.75 29.50 n-lok Banken 20460 Verzekering 17 Handel e ,i 70 Renden) Slaa waarvan 3-5 jr waarvan 5 8 jr rend pandbrivve 139.)U 139.70 128 30 129J0 15110 151.20 110.60 11120 1 142.90 143.00 234.30 237,30 9.04 AMSTERDAM (ANPi - Prijzen van maan dag 14 00 uur. Goud fijnmetaal 39.280- 39 780.vorige 39 180-39 680 Bewerkt 41.770 laten, vonge 41.670 laten Zilver üjnmetaal 1105-1175,vorige 1110-1180 Bewerkt 1240 laten, vorige 1240 laten. produkten. Ook zal een milieutoeslag op grond van de wet mvesterings rekening <wir) volgend jaar waar schijnlijk ook gelden voor geluidsar me grondverzetmachines en pompen. 'an lawaaibestrij- voor volgend jaar vier miljoen gulden uitgetrokken. Dit bedrag zal de komende jaar oplopen tot zes miljoen gulden in 1986 Om de geluidshinder van het wegver keer terug te dringen wil de minister in navolging van de Bondsrepubliek Zelmid uit handel Het Zweedse farmaceutische concern Astra heeft deze week in alle landen het anti- depressiemiddel Zelmid uit de handel genomen omdat het in een aantal gevallen ernstige bijwerkingen, waar onder verlammingen, blijkt te heb ben. De directie van Astra in Neder land heeft dit desgevraagd bevestigd. regels stellen aan het vrachtverkeer. Er komen gebieden waar vrachtver keer niet of alleen in bepaalde periode mag komen. Dit zal echter niet gelden voor vrachtwagens die geluidsarm zijn gemaakt. Ook werkt de minister aan een wijzi ging van de luchtvaartwet, die moet voorkomen dat luchtvaartmaat schappijen nog langer weigeren hun heffingen voor geluidshinder t.e beta len. De maatschappijen vinden, dat er geen juridische grondslag Is voor deze heffing, zolang er geen zonenng is. Die zonering houdt in, dat wordt vastge steld hoeveel vliegtuiglawaai in de diverse gebieden rondom luchthaven of vliegveld mag doorklinken. AMSTERDAM - De directeur van de Amsterdamse Stadsreiniging, ex-minister Boersma heefl dinsdag een bezoek gebracht aan de Stichting Milieubrigade. Op de foto bekijkt hij gezetenop een oude straatvegerswagen een rapport, waann de stichting verantwoording aflegt over het gebruik van de subsidie van de gemeente Amsterdam. ADVERTENTIE Afpersen Heineken De I politie heeft de 30-jange Surinamer J. N. uit die plaats aangehouden, omdat hij medeplichtig zou zijn aan de po ging om van de Heineken bierbrouwe rij geld af te persen. Het is de vierde aanhouding in deze zaak DEN HAAG (ANPl Het aantal personenauto's in ons land steeg tus sen 1 augustus 1982 en 1 augustus 1983 met 99.000 (2.1 procent). Het aantal bedrijfsauto's steeg in dezelf de periode met 3.000 (0,8 procent) en het aantal motorfietsen met even eens 3.000 (2,5 procent). Het ministerie van economische za ken heeft dat aan de hand van gege vens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt. Op 1 augustus van dit jaar bedroeg het totaal aantal motorvoertuigen in Ne derland 5.245.000, onderverdeeld in 4 729 000 personenauto's, 391.000 be drijfsauto's en 125.000 motorfietsen. Bacterievuur Gelderland Als de bestrijding van bactenevuur in Gelderland met spoedig lgemener en intensiever wordt aangepakt, is de situatie niet meer in de hand te houden en zal de schade aan fruit boomgaarden. boomkwekerijen en openbaar groen een rampzalige om vang aannemen, die waarschuwing heeft het landbouwschap in Gelder land laten horen in een brief aan alle gemeentebesturen in die provincie en aan andere instanties die openbaar groen in beheer hebben De Rabobank is een brede bank voor ondernemers uit het agrarische bedrijfsleven en voor ondernemers uit het middenen klein bedrijf. U wen dal <1«- Rabobank lickcnd staal .ils de baitk voor hel agrariM lie lx rii i|lsleven Van veehouder ini /uivclfabrikanl. Maar is lid u ook bekend dal één op de vier ondernemers uil hel midden- en klein- Ixxlrijl wérkt mei de Rabobank1' En steeds meer ondernemers kunnen zich uitstekend inden in de aanpak van de Rabobank. Geen wonder. Want 3,100 vestigingen met een sterke plaatselijke betrokkenheid en een brede deskundigheid in lal van diensten maken de Rabobank tot meer dan een goede buur van het midden- en kleinbedrijf. Thuis in elke bedrijfstak. AMSTERDAM (ANP) - Een rustig Damrak heeft zich op de ochtend van Prinsjesdag ongeveer in de lijn van Wall Street ontwikkeld. Het meren deel van de actieve fondsen gaf stij gingen te zien. hoewel deze meestal nogal beperkt bleven. In trek bleek ABN die rond het middaguur f 7 duurder was geworden op f 372. Van de internationals was Akzo f 0,40 beter op f78,10. Unilever en Kon. Olie bewogen zich iets boven het slotni- veau van maandag, terwijl Philips en Hoogovens onveranderde prijzen voor zich lieten noteren. KLM verloor f 0,70 op f 150.80. Van de verzekeringsfondfsen moest Ennia twee kwartjes terug naar f 161, maar Amev en Nationale Nederlan den konden zich ruim handhaven De uitgevers waren gevraagd, wat VNU een winst opleverde van f 3.30 op f 108.60 en Elsevier-NDU van f 7 op f 380. Bij de aannemers was HBG f 1,50 beter op f 91.50. Océ v d.Grinten zakte f 2 tot f 200 en ook Heineken moest licht terrein prijsgeven De staats- fondsenmarkt nam een afwachtende houding aan. Op de lokale markt waren veel koersen eveneens hoger. De fraaie uitkomsten van Blydenstein-Willink in de eerste zes maanden werden beloond met een vooruitgang van f 50 op I 1780. Van der Giessen-de Noord werd nog eens f 10 boven de biedkoers van maandag op f 145 verhandeld Twentsche Kabel was ook f 10 beter op f220. De Telegraaf werd f 3 duurder op f 175 en Nutricia f 2 op f 81 Wessanen bleek beleggers f 3.20 meer waard op f 117.50 IHC werd f 2,50 hoger geadviseerd op f 47 Ook Hage- Euroguldcnslening NMB De Nederlandsche Middenstandsbank heeft de inschrijving op haai- vljijarige 9 pet Euroguldennotes maandag ge sloten. Het bedrag van de lening werd vastgesteld op f 100 min, aldus de bank meyer lag goed in de markt. Nier- strasz daarentegen zakte f 50 terug naar f 750. Otra raakte f 2,30 kwijt op f 70,50 en ook Drukkerij de Boer lag gedrukt. Op de actieve markt bleef VNU oplo pen en vroeg in de middag was de winst gegroeid tot f 5.50 op 110.80. De internationals kregen de neiging iets af te brokkelen, terwijl de rest van de markt een duidelijk afwachtende hou ding begon aan te nemen. De koersen van de onderliggende aan delen waren dinsdag op de Europese Optiebeurs overwegend hoger. De in ternationals waren onveranderd De actiefst verhandelde klassen waren Philips, Kon. Olie en Nationale Neder landen De totale omzet tot 12 uur bedroeg 2851 contracten, Banken beveiligen groene betaalcheque beter tegen fraude AMSTERDAM (ANP) - Het uiterlijk van de groene betaalcheques wordt ingrijpend gewijzigd. De vormgeving zal moderner zijn waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwe moge lijkheden voor beveiliging legen fraude. De bijbehorende betaalpas zal worden voorzien van een contro lenummer dat de acceptant moet overschrijven op de cheque, zo heeft de Stichting Bevordering Checuevcr- kcer bekendgemaakt. Vóór de komende jaarwisseling zullen alle gebruikers van groene betaalche ques door hun (spaar)bank worden uitgenodigd een vernieuwde betaal pas te komen ophalen. De oude be- taalpassen zijn vanaf 1 januari 1984 ongeldig De verspreiding van het nieuwe model begint op 1 oktober. Eind 1967 introduceerden de banken de groene betaalcheque. Ruim 1.2 min Nederlanders hebben deze cheque. In 1974 werd met succes de Eurocheque geïntroduceerd die nu omstreeks 2.2 min gebruikers telt Am H P 142 50 149.K Am M 25.80 MM Am TicT iNdt) 197,00 197,10 ASARCO I 110.00 108,00 All R 144.50 144,00 B Comp 126,30 131$ Burr Corp 160 50 163,00 VnriEC Laatste 7 75 Lyons 97.60 98 00 11 00Maan OT 101.OO 10120 9 50 M.iasv O T 101 00 10100 7.25 Macintosh 73 163 50 163.00 9 00 Mcneba 74 97.50 97.30 7 00 NBM B 72 38,50 36 50 Holce 37 60 37.60 HALL Tnlst. 219,50 217 00 Holl seasearch 3.75 3 75 Alvamy 145.50 146 50 America Fnd 239 00 2*°00 Binn Belï.VG 153.50 «54,00 Can P Ent 11180 113.» Chrysl 69 20 65» Cltir 199 60 112» Binnrnl Aandelen Ihoofdfondsenl AIIOl.D '".SO 17180 AKZO ",50 77.80 AHN 305 00 372.00 AMEV 'MM 126 00 9 00M.iaav.O7 101 JU 10130 11 50 Nal Inv 80 i«fi 60 107 20 11 0(1 ld 74 102 50 102 50 9 75 ld 74 161.50 101,70 8 501(175-2 100.00 100.00 10 00 OasU 74 101 20 101 40 7 25 Ncderh 73 - 23.50 7 75 Nutricia 72 800Nl)verd 70 101.00 10100 6.50 Oce v d Gr 69 108 00 108 00 10.00 PonL 74 90.20 97,00 7 50 Proost..B 71 95.60 95,60 Holt -Kloot 119.00 - U9.00 Hunter D. 1800 17,10 HVAMyencort 11600 116.00 IHC-Inter 44,50 48.50 Ind Maatsch 87,00 89.00 1BB Kondor 235,50 235.20 BOGAMIJ 168 00 '70 50 Chemical F 33,30 33.a0 Col Gr Sh 28 60 38 00 Conccntra 19.6O 19-70 Goldmines 149000 500.00 Holland F 166.00 186,00 Cole-Palm 64 30 63® ContrDC 154 00 Dart Kr 204 00 206!» Dow Chem 105 30 106 M Eastm Kod 214 00 211.00 Exxon Corp 114,40 113.00 Fluor Corp 63 50 63.20 Boskalis West m 45.00 -15,00 Dordtsche Pel) 122 80d 123.00 Dordtsclie Peli '20 50d 121.20 Elxcwer-NDU 3.3 00 37900 Entua lO'OO 16150 POII 44 70 44 80 Gisl Brocades 16200 101 70 Heineken 12240 122 50 Heineken Hold. '06.50 1OC8O 9 50KI15I 101,50 101.50 8 75 ld 75 100,90 100.40 8 501(1 15) 100.50 100.50 8 25 ld 70 100 60 100 60 800 ld 71 100 50 10080 800 ld 72 99 50 99 50 7 50 ld 69 9720 97 20 7 25 ld 66 99.10 99,00 7 25 ld 73 97,30 97,30 6.50 Rollneo 67 76 50 7050 0 50 ld 1000 77.50 77 50 8 00 Sanders 72 98 50 98.00 8 75 Schuitema 76 98 50 14 00 SHY-H 81 123 50 125.00 8 75 Slevin Gr 76 9220 9220 5 00 Tyco IntF 69 - 8 25 Vlh-But. 70 - 9 00 VMF Stork 76 89 90 89.90 8 50 Volker Stevtn 7 86 U0 86 1)0 Kempen Beg 95 30 95 J0 Kiene S 285.00 285,00 Kluwer 103.50 103 50 KBB 29 30 29 50 ld eert 28 70 29 20 ld 6 rum 10.20 10 20 Kun Ned Pap 55.00 55 60 Krasnap.sky 91.00 92 00 Kwalln 14,30 Intcrbonds 621,00 622,00 Japan Fund 31.50 3120 Leveraged 159 50 158.50 New-York Ind 1225.00 235.00 Obam 11580 11580 Old Court Dlr 105 80 105 50 SciTeeh 10.15 10 30 Sums bel 50 80 50 80 Technology 42 60 Tokyo PH 109 00 110 00 Ford Motor 10 18260 184 704 Gener El 147 10 148.00 Gener F 141.00 140» Gener Motors 211.00 216» Getty Oil 192.50 1"» Gillette 129.00 130» Goodvear 88,00 Hitachi 890.00 8W® Holl beton gr. oooo 91,00 Hoogovens 33 50 33.50 KIM 150 00 1511 00 KLM ireci 149.00" 15100 K..notie 126 20d 1.»; 5» N.ii Nederlanden '60.00 niO.80 Ncdlloyd Groep 91 00 91.60 NMB 146.20 47 *?0 6 50 ld 66 97 .10 97.40 6 50 ld 68 95 50 95.50 8.75 NOB 70 101 30 101.30 7.75 ld 73 94 10 94 30 7 00 ld 60 94 50 94 50 6 00 ld 64 93 80 93 90 9 75 NMB 74 i03 00 103 00 7 60 W'hnve 78 146 00 146.80 7 11» W mi 11 ril 73 99.50 99.06 8 75 WU Hyp 75 97 501 97.60 Hlnnen) Aandelen ACFHold. 158 00 15500 Landre&GI 125.00 126.00 Lelds.Wol 98,50 98.50 Macintosh 146.00e 147.26 Maxw Pelr 328,00d 325,00 MHV A dam 15 20 15 20 Mncara Ell 550 50d 560 00 Unifonds ia 40 '8 50 Vance, Snnd i8 60 '8 50 Viking 50,25 51 00 Wereldhnve 153 00 153.70 AMFRIKA lorlg. aandelen) Am Express 38 80 39 50 Inl. Bub Much 36600 361,00 Int Flav&Fr 90 00 00,«0 Int Tel&Tel 130.00 128.00 Kroger 114.00 114f0 Liu Ind 189 80 101® LockhC 350 00 3735) MerckiiCo 273 50 279» Oom li Grinten 202.00 20050 Van Ommeren 28 00 27.90 Pakhoek Hold 57 60 58.40 Pakhoed Hold 51,aO 52,00 Philips 48.00e RohMO 314,00 316,70 Roduinco 127 40 127.50 Rollnco 30550 307A0 Rorenlo '92 30 10360 Unilever 226.20 226 50 Ver beril VNU HM 80 110 50 8 50 NMB 76 99 00 98 90 6 75 ld kap 72 95 00 95.00 Banken. Handel, Industrie 8 50 NS 70 101.00 101,30 7 26 ld 72 95.00 95 00 8 00 Wat sch 96 80 96.60 7 75 OTRA 72 90 30 89.60 8I111 PA;C gr 72 - 7,75 p.-lkh. 73 96 20 96 20 7 00 ld 08 96.00 96,00 7 00 ld 72 96 20 90.20 Amfas 88 70 90 00 Md Rubbei 9 90d 9.80 Asd Rijtuig 256 00 258.00 Ah t Bromt 211,00b 211,00b Ant, Verr 195 00 195.00 AssSt.R'dum 70,50 71 50 Audct 159,50 160 00 AuLInd Rt 1330.00 1330.00 Hallast N 75 10 75.50 BAM Hold 53.00 53 40 Batenburg 396.00 396 00 Beck.van 1U7 50 110.00 ld 1 10 7006 OOd 7100.00 "1 1 4 1470,OOd 1470,00 Mulder MIJnb.W 520,00 520 00 Naaiden 41,20 41 40 Nugron 26 90 26,90 NBM Bouw 710 7.30 Nedap 405,00 410.00 Ncd Crediet 32.00 32 60 NV,-, Schvpshyp 210 001 210 00 Ned Springs! 3950.00a - Am Motors 8 70 8 30 Am Tel&Tel 66 80 67 10 Asarco 39.90 39 30 All Rtchl 48.55 48.35 Beth Steel 25 00 25.40 Boeing Comp 41.90 43 90 Burroughs 54 40 55.8O Citicorp 37 40 38.10 Colcale 22.00 22 50 Cons Food» - Control Data 53.75 54.50 Dow Chemical 36.00 36 70 Mi nr. Mining 23 8 00 236» Mils El 380 00 380» Nab Br 11750 118» North Am. PbC 210 00 212® Pepsieo 99 00 98.® Phil Morr 188.00 1923? Phil Pell- 105,30 107.50 Pol Corp 82 50 81.10 Proct&Gamblc I69 00 16740 Quak Oats 136.00 136® RCA Corp 84 00 84.® Schlumbcigci 164 70 167® SST8 108.20 10820 Banken. Handel Industrie 7 2S ld 66 97 50 97 50 6 50 ld 67 95.00 95.00 5 25 ld 64 97,50 97 50 Heets* 123.50 124 00 Begemann 75 50 75.50 Bolmdo 392 S0 391.00 Berkels P 26.50 26.80 Nierstrasz 750.00 Noril 99.00 100 80 Nutricia GB 79 00 80 00 Nkjverdal 94 70 94 80 Du Pont 52 30 52 30 Eastman Kodak 69 50b 69.40 Exxon Corp 37 75 38.00 S Roeb 111 50 113» Shell Can 6150 61» Shell Oil 135 51) 134.» II 25 Akzo 102:80 103,00b III 75 Akzo 107.30 107.20 0 50 AkZO 10100 10110 9 25 Akzo 100.90 100,90 11 25 ABN 74 161 60 102.00 7 75 Pechmey 93,60 93.60 9,75 Plllllps75 10160 101 80 8.00 Phll!ps72 99.90 99 80 G 00 Pcgl-n»57 95.50 95.50 5 5» ld 58 93 70 94.06b Blvdenst C - 1780 00 Boer Druk 90.00 88.00 Bols 87.50 88.10 Borsumll w 210 00 210.50 Orenstein 187 50 1894)0 Ufa 72.8O 72.00 Palembang PoluHout 50 50-80 Fluor Corp 20 80 20,60d Ford Motoi 01.45 62,70 General Eleotr 50 30 50,80 General Motors 71 25f 72 90 Getty Oil 64,00 64 10 sFOH Cal 108 50 18938 Tandy Corp 123.50 123.» Tex Instr 366.00 365.» Un Pac C 175 60 174.20 10 511 ld 1974 103.70 103.70 9 75 Kl 79-99 102 00 02.00 9 50 1(179-94 162 511 102.50 9 00 ld 75 100 60 100 70 8.601(1 1975 100,00 8 0(1 ld 71-86 08,60 98 60 8 Oil ld 73-88 99 70 99 70 10 75 Amro 74 103,00 103 20 5 00 ld 58 93 00 93 00 6 00 PGEM 64 9330 9330 4 50 ld 59 9750 97.50 «SORRPljp 95.80 95,80 8 50 RynlDis 98 70 98 70 7I2Rl)hSch 17 70 17,70 6 00 Schiphol 88.50 88,50 8 50 Shell 75 100.80 100 20 Br.iat Bouw 143 00 143.00 Brccvast - 216.00 Breevast eert 210 00 213.00 Btvdero 179 50 182 0» Brcdero eert 172 50 175.50 Bühntl Tett c 40,50 47.20 Caland Hold 3-1,00 34 00 Calve Deert 300.50 306.50 Porcel Fles 128 00 128 00 Proos 14; Bi 91 00 92.80 Radcmakers 150.00 Ravasl 22 50 Reesink 255 00 255.00 RIVA 702.00 715 00 ld eerl 086,00 690 00 l!ohll.'4!jisk 65.00 05.00 Gillette 4400 Gulf Oil 41 50 42 00 Honeywell Inc 120 00 120.70 IBM 123.90 124 10 Intern Flavor 31,00 31 OOd Intern Paper 53,50 54.60 Intern Tcl&Tel 43.00 42 80 Lit Ion Ind 02,50 Url St St 87 30 «7» Wum-Lamb C 81 40 82» West tl 139.80 1439 S»S5 ssafesss"' Akzo iwrr- 25.90 20.80 9 75 1(175 103 20 103.00 9 75 ld 80-00 103,00 104.00 8 75 nl 73 100.40 100.00 8 2.6 1(171 101,00 100 50 7 7.6 1(1 72 0G 10 96.40 I0GSHV72 100.60 100 50 nl r, pet eert 17553)0 1755,06 Ccntr Sulk 108.50 109 50 ld eert 110 00 108,60 RommcnhoU 415011 -100.20 Sanders 4 4 05 Lockheed Alrci 38,50 41.50 L.T.VCoi'P 17 40 18 30 Mobil Oil 33.20 32 30 Breew-usl' i'wii'i' 54.00 54.00 KLMIWHBI 156.0016100 8 70 id 73 95 60 99.60 7 751(171 86 9900 98.8» 7 50 1(173 88 97 80 97.50 7 50 McesHTZ 97 oü 97.110 8 75 UanqueP 75 90 50 96,50 8 00 Bwf Lntil» 91 50 91.50 8.50 BOZ 98 50 98.50 8 25 ld 99 50 911,50 8 25 Breevust 71 97,50 97 50 8 »U Breevasl 73 92.70 92 70 8 25 Bi eden - 71 97.00 96 50 8 00 Br Pelr 99 50 99 20 7 251(172 9700 97 20 tnOHCeehi.il» 11420 114 20 7 35 CMC 72 ggjQ 95 50 9 50 CRBocrl bx 10) 20 101 20 8 mi Cl LBN .1 9" 00 96 70 10 6SHV73 100.00 100 20 7 00 Skol Hl 98.00 98 00 7 26 Tö-.-ll 72 95.20 95 20 8 75 Unilev75 101.0» 100 80 6 00 Umlev66 94.60 95 00 7 12 V MF 69 75.60 76.S0 8 75 VNU 75 98.20 98.20 C'onvcrlcerbnrc Obligaties 4 75 Akzo 85,60 80 30 i. 75 nn.Re.73 99.30 5 50 AmRo 69 - 173.00 8 50 Boskalis W 76 97,10e 70 11.00 Bredere 81 105.90 6 25 Buhrm T 73 - 7.25 Buhrro T76 96 00 96.50 7 00 Cr LBN 74 75 99 70 »9.50 Ceteco 171 10 171 10 id reu. 168 50 168 00 Chamotle 18 30 17.80 Cmdu-Key 20 50 20 60 Claimmdo 390.00 393.00 Credit LBN 49.20 48.70 Dell My 70 00 68 00 IlesscauX 52,20 53,00 Dorpen Co 9100e 95.00 Douwe Egberts 57 70 57 30 Econoslo 54.00 5450 F.MBA 210.00b 215.00 Kriks 9270 93 80 Kokker 3830 38 20 Fumess 38 00d 37.50 Gamma 11 57 10e 57.60 S III.1 kreek 105 20 107 00 Srhurlema 90,00 90 00 Schuppen 17300 173.00 Sehuttersv 4200 42.00 Smit Intern 41m 41.50 Telegraaf 17300 17550 Textiel Tw 85,50 86.50 Till) Hyp bk 2.30 2 20 Tw Kabel H. 210.00e 220 00 Twvnstra en G 30 20 30.20 Ubblnk 135 00 137.50 Ver Glasf 275 00 278 00 VMF-Stork 77 00 76.50 Veto cerl 36.00 35.70 VRG Gem Bcz 49 00 49 50 Wegen C cerl 42.80 43 50 Norlh Am.Phil 7070 71 60 Occ Pcti.Corp 24 20 Pepsieo 3330 3320 |-:ii:ip Mollis 6370 65.30 Philips Petroleum 35.50 Polaroid Corp 29 70 29.80 Quaker Oats R C.A. 28 80 28.70 Rep Steel 25.20 26 40 Sehlumbcrgcr 56.20 56 00 Scars Roebuck 37 20 38.00 Shell Oil 45 70 45.60 SperryCorp 43,70 45 10 Standard Oil 35 75 36 70 Tandy 41 75 42 20 Texaco 37 00 37.00 Texas Inslrum 124.50 122 50 NalNediWir 61 815 00 825.» Nat Kedtwrr 7-675.00 683® Sumabcl -wir 6 70 670 WUH -wrrB" 32 60 J260 Mgifleprljren funds (Ned.' ABN' brlegg p 101.22 ABN obhg 1 56.17 AMRO AF 330 40 AMRO OC 214.91 AMRO AC 169.12 AMRO OF 167.69 Amva belegg 20143 Belegg v d 7 14 06 Bemco d b 17» 10 BemcoJb 211 so 8 00 Elsev -NDU 100 00 100 00 4 00 Elaion80 93 10 9350 8 75 Elsevier-NDU 106,50 10G50 7 25 Furn 73 93,20 93,00 ld 5 pet PW 18.001 18.001 Oei.Delft C 150,50 150.00 Ocrolabr - 64,00 Wessanen e 114.30 117 70 Westh.n AmI 210 50 210 50 Woliers Sams 12200 124 50 Union Carbids 69.60 70.00 Union Pacific 59.50 58.80 U S.Steel 29.30 29.40 Canam f nv 120.00 Ea.Lvgfv.w 16,37 7 2.6 H&gemcycr 97 50 97,50 7 00 Hein Bier 9950 99,50 6 tl» Holcc Dlv 88 50 88.50 5 75 Gtsl-Broc 73 222,00 223 00 5 25 Hoogov 68 81 50 7 25 Kappa 73 96 00 94.00 C. lessen 135 00b 145.00 Goudsmit 87 00 85.00 (ariisso 171.00 175 00 Wyers 46.10 46,20 Wijken Her 71 no 72.00 He-leggings lust W.irnci Lambert 27.20 28 01) Weslingh El 46 60 47 20 Woolworth 35.30 35,60 Ea.L. vgfd. 12,93 E a.L. vgfa b. 17.4» Esmeralda 94.90 8 00 Hoogov71 97 80 97 80 8 00 ld 72 97 20 97 20 700 KLM 68 96 50 90 30 8.75KNSM75 98 00 98 00 8 75 KBB 75 76 70 76.50 7 75 K N Pap 72 11600 na 00 Hoek s Mach 66 50 67 60 Holdoh 170.00 173.00 Alg Fondsenb 144.00 145 00 AlrenU 129.60 129.70 All Lyons 130.00 - AMAX Inc 82 00 80.50 Unico 72.90 Unifonds 1970

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 6