Ziekenfondsraad is voor budgetteren instellingen d Nachf.sonsf werdp: Kabinet presenteert een actieprogram Aangehouden scholieren vinden geheime wapenopslagplaats Woonlasten blijven stijgen Gered PZC/binnen-buitenland VESTIGINGSREGELING HUISARTSEN AFWIJZEN Aanzienlijke beperking van de aftrekposten nva Regeling voor Argentijnse schulden 'jJSsVi Bede is terug in de Troonrede REORGANISA TIE RIJKSDIENST Brandweer krijgt leiding organisatie rampenbestrijding WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 Dat standpunt geeft de regering in de Nota Woonlasten, die gistermiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd- De regering schrijft daarin te beseffen, dat veel mensen in de laatste jaren een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan wonen. Door intensievere voorlichting wil het kabinet bereiken dat iedereen, ondanks dalende inko- Debestaande subsidies (o.a. huursubsidie) blijven, ondanks de bezuinigingen mens. toch nog zo goed mogelijk de noodzakelijke levensbehoeften kan op die posten, als systeem gehandhaafd. betalen DEN HAAG (GPD) De woonlasten (o.a. huren, hypotheek, gasprijzen) zullen blijven stijgen de komende jaren. De stadsvernieuwing en nieuwbouw tan alleen maar doorgaan als ieder bereid is een groter deel van zijn inkomen zelf aan wonen te betalen. verlaging consequenties zal hebben voor de ziekenfondspremie Hulpverlening voor erfelijkheidson- derzoek moet worden opgenomen in het ziekenfondspakket. Met deze be- AMSTELVEEN (GPD) De Ziekenfondsraad (ZFR) gaat akkoord met het plan ook voor andere instellingen in de gezondheidszorg dan de algemene ziekenhuizen de zogenaamde budgettering in te voeren. Per 1 januari van dit jaar wenden de algemene ziekenhuizen al aan een vast uitgavenbedrag per jaar gebonden, in 1984 gaat dit over het hele terrein gelden. De raad heeft het advies gekregen, dit besluit aan staatssecretaris Van der Reijden (volksgezond heid) mee te delen. De ZFR maakt wel enkele kantteke- laagd. De bewindsman zou met de pingen. Het feit dat de instellingen huisartsen een getal van 2500 zijn binnen het toegestane totaalbedrag overeengekomen. De commissie vindt zelf kunnen „schuiven met geld" kan dat de ZFR over dergelijke zaken zou gevolgen hebben voor de kwaliteit moeten worden gehoord, omdat zo'n van de zorg. Ook de bepaling dat een overschot behouden mag worden en ten tekort uit eigen middelen moet lorden bestreden, kan van invloed ajn. De beroepsbeoefenaars en de instellingen zelf blijven voor de bewa king van het peil verantwoordelijk. Een sterke leiding zal een waarborg zijn om deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, aldus het (Van onze Minister Ruding (finan- State gestuurd kan wor- advies. Bovendien zullen hoge eisen pariementaire redactiei cièni weidt in de Miljoe- den moeten worden gesteld aan de ver- DEN {j^AG Het kabi- nennota nog niet uit Volgens staatssecretaris slaglegging vooral ten opacpte van de net |,eeft besloten tot over de vorm van de Koning, die over belas een aanzienlijke beper- maatregel. tingzaken gaat, zullen king van de aftrekpos- de bestaande drempels financiers (verzekeraars). De wettelij' ke uitvoeringsorganen en de inspectie van de volksgezondheid hebben be ten in loon- en inkom- Dat komt omdat op het in bijvoorbeeld de stu- iangnjke toezichtfuncties. Bij deze stenbelasting. De maat- ministerie nog steeds diekostenregeling en re- haorclrtna mnpt u-nrrlpn rrolpt nn Hp talking moet worden gelet op de moet ln I984 345 ■genaamde erkennmgsmaatstaven mUjo(n op,everen De ran de Instellingen. beperking heeft vooral De commissie vestigingszaken van betrekking op de ziekte- de Ziekenfondsraad vindt dat de kosten- en studiekostc- voorgestcide vestigingsregeling voor naftrek. huisartsen nog niet moet worden ingevoerd. De raad wordt voorge steld dit aan staatssecretaris Van der Heijden mee te delen; morgen, don derdag, wordt hierover beslist. Bezwaar moet worden gemaakt, aldus het advies, tegen de manier waarop men kennis moet nemen van de rege ling en de mogelijkheid om daarover opmerkingen te maken. De zoge naamde ontwerp-regeling Vestiging en Praktijkomvang Huisartsen werd op 15 juli j.l. in de Staatscourant gepubliceerd. Weliswaar moet in dit geval geen advies aan de ZFR worden gevraagd Maar dat zou wel voor de hand hebben gelegen, omdat er duide lijk financiële gevolgen zijn. Volgens de commissie zal de regeling tot kosten leiden als de zogenaamde normpraktijk (aantal patiënten per huisarts voor ziekenfondsrekening) die nu op 2600 is gesteld wordt ver- gewerkt wordt aan het geling voor het bezoek definitieve wetsont- aan zieke verwanten werp. De verwachting is verhoogd worden dat het ontwerp binnen Dat heeft tot gevolg dat enkele weken voor ad- het moeilijker wordt een vies naar de Raad van aftrekpost te claimen handelingen zijn goede resultaten be reikt. Dat staat in een ontwerp-advïes aan staatssecretaris Van der Reijden. De Ziekenfondsraad zal dit advies van zijn commissie verstrekkingen don derdag bespreken. De opneming zou per 1 januari 1984 moeten ingaan. In 1979 besloot de Ziekenfondsraad een zestal stichtingen voor klinische genetica (Rotterdam. Amsterdam. Groningen, Leiden, Nijmegen en Utrecht) een subsidie te geven voor erfelijkheidsadvisering, postnatale enzymbehandeling (dus na de geboor te) en prenataal biochemisch onder zoek (voor de geboorte, alleen voor de Rotterdamse stichting). Toen werd ook overeenstemming be reikt over honorering ten laste van de ziekenfondsverzekering van post nataal en prenataal erfelijkheidson- derzoek, basisbehandeling van erfelijke stofwisselingsziekten en vroege amnionpunctie (onderzoek om onverenigbaarheid van bloed- soorten aan te tonen). De Ziekenfondsraad zal voorstel len de loongrens voor de verplichte ziekenfondsverzekering in 1984 iets op te trekken Berekend is dat het be drag op f 47 850 zou moeten komen, terwijl het nu f 46 650 is; dat betekent een stijging van 2,79 procent Morgen, donderdag, wordt hierover besloten De feitelijke vaststelling is dan aan het kabinet. ADVERTENTIEi Di' XVA is de Nederlandse Vereniging van Makelaars m Assurantiën en Assurantie-adviseurs, waarvan uit sluitend assurantie-kantoren lid zijn, die zijn toegelaten np hun kwaliteit van advies en begeleiding. Zo van De NVA is uw verzekering voor het beste advies. NEW YORK (UPI) Argentinië heeft met veertig banken een regeling ge troffen voor een schuld van 220 mil joen dollar (660 miljoen gulden) van fie staatsluchtvaartmaatschappij Ae- rolinas Argentinas. Verder hebben 300 banken ingestemd net uitstel van dertig dagen voor de betaling van 350 miljoen 105 mifjard gulden) die afgelopen donderdag had moeten worden gedaan. Dat heeft William R. Rhodes, eerste vice-presi dent van Citibank, meegedeeld. Laatstgenoemd bedrag vormde de te rugbetaling op een overbruggingsle- ting van 1,1 miljard dollar die vorig jaar december aan Argentinië is ver strekt. Onderhandelingen over de in 1984 en later vervallende schulden van Argen tinië zullen na de verkiezingen van oktober beginnen. Afronding planologische beslissingen bespoedigd i Van onze Haagse'redactie) DEN HAAG Het kabinet wil plano logische beslissingen zo snel moge lijk afronden. Voor alle procedures die nu lopen, is een actieprogramma sastgesteld. Een besluit over de eventuele inpoldering van de Mar kerwaard zal volgens dat schema bijvoorbeeld in maart 1984 bekend bjn. De definitieve plannen voor de Waddenzee zullen in december dit Jaar worden gepubliceerd. Dergelijke veel omvattende besluiten uoemt het kabinet pas na een proce dure die bekend staat onder de naam Planologische Kernbeslissing jPKB's). Met inspraa+'wan belang hebbenden duurt die procedure te genwoordig drie tot vier jaar. Dat is veel te lang, vindt het kabinet In de toekomst mag dat niet langer dan anderhalf jaar duren. Gemeentebesturen krijgen in de "ieuwe opzet van de Wet op de Ruim telijke Ordening ruimere mogelijk heden vrijstelling te verlenen van bestemmingsplanvoorschriften. Zo- *el provinciebesturen als de minis ter (van ruimtelijke ordening) krij gen grotere bevoegdheden in slepen de kwesties bindende besluiten te "emen. De minister kan v oortaan ook gemeenten aanwijzingen geven over de inhoud van bestemmingsplannen, ■oorheen konden alleen Gedeputeer de Staten dat doen. HAMBURG (RTR) Arbeiders die in Hamburg sinds negen dagen de rijksscheepswerf Howaldtswerke bezet hielden uit protest tegen het plan om 1354 werknemers te ontslaan, hebben hun actie dinsdag beëindigd. Een andere bezetting bij Weser AG in de buurt van Bremen wordt voortgezet. De actie van de 2000 werknemers begon maandag uit protest tegen de voorgenomen sluiting van de werf Enkele duizenden werknemers op werven in het hele noorden van de Bondsrepubliek hielden dinsdag een symbolische staking van een uur. De Westduitse regering heeft inmiddels 431 miljoen mark hulp toegezegd aan de scheepsbouwmdustrie en 230 miljoen aan de scheepvaartmaatschappijen om werven opdrachten te geven. Het aantal orders is in de scheepsbouw afgenomen tot een derde van het niveau van 1982. Werknemers van de Bremense werf Weser AG hebben borden opgehangen met de tekst dag en nacht bezet'. Op het terrein is een tent neergezet waar de stakers de nacht kunnen doorbrengen. -l/frirr CASTAIC LAKE tAP Twee kinderen, de elfjarige Aide Soto en haai zesjarige broertje Rodotjo. raakten tijdens het zwemmen nabij Cas'aic Lake m de Amerikaanse staat Callfomie. in grote moeilijkheden De bovenste foto laat Aide nog net zien. die worstelt om boven te blijven Haar broertje was toen al onder gegaan De tweede foto laat een vrouw zien, die op het hulpgeroep van de kinderen afkwam Aide reikt wanhopig naar haar handen Op de derde foto is een tweede redder te zienApolinol Martinez, die het jongetje vastgrijpt. De vrouw grijpt naar hel meisje, dat intussen ook onder is gegaan. Op de onderste foto worden beide kinderen vastgepakt en naar de kant gebracht tVan onze parlementaire redactie i DEN HAAG De bede is, terug aan het slot van de Troonrede. Koningin Beatrix' laatste woorden bij het uit spreken van de Troonrede waren dinsdagmiddag: „Van harte wens ik u toe dat Gods zegen op uw werk rust". De bede werd afgeschaft door het kabinet-Den Uyl in de Troonrede van 1977 Argument daarvoor was dat een belangrijk, met-godsdienstig deel van de Nederlandse samenleving zich niet in de traditionele bede zou herken- De afschaffing leidde tot veel protes ten uit het land en in de Tweede Kamer, vooral van christelijk-politie- ke zijde. In de jaren na 1977 werd door de Koningin steeds uitgesproken: „U moge die taak vervullen in het ver trouwen dat velen u wijsheid toewen sen en om zegen voor u bidden'' Het kabinet-Lubbers is echter weer tot de echte bede teruggekeerd. ,,De formulering waarmee de Troonrede de laatste jaren werd afgesloten had de verdienste dat er zoveel mogelijk mensen onder gevangen konden wor den", aldus premier Lubbers In een toelichting op de Troonrede Ontslagen b.b. Aan gedwongen onslagen bij het personeel van de Bescherming Bevolking (b.b.) zal niet zijn te ontkomen nu besloten is tot vervroegde opheffing van de organisa tie Staatssecretaris Van Amelsvoort (binnenlandse zaken) heeft dit maan dag aan de tweede kamer meege deeld. Aan hen. aan wie in de nieuwe organisatie voor de rampenbestrij ding geen plaats kan worden geboden zal eervol ontslag worden toegekend met behoud van wachtgeld. iVan onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Miljoenennota 1984 en de departementale begrotingen voor volgend jaar gaan dit keer voor het eerst vergezeld van een „actiepro gramma". Daarin kondigt het kabinet-Lubbers een groot aantal nota's, wetsontwerpen en andere besluiten aan, die het parlement tot 1 januari 1985 tegemoet kan zien. ren (voor 1 april 1984). de nota over het inkomensbeleid (voor 1 november 1983). de beslissing over de inpolde ring van de Markerwaard ivoor 1 mei 1984). een nieuwe wet op de gelijke behandeling van man en vrouw ivoor 1 januari 1985), de beleidsnota bestry- Een aantal van de belangrijkste aan- ding seksueel geweld tegen vrouwen kondigingen uit het actieprogramma (voór 1 mei 1984) en de kaderwet zijn een nieuwe opzet voor de ram- hoger onderwijs ivoor 1 februari 1984) penbestrijdmg ivoor 1 oktober 1983'. voorstellen voor stroomlijning van de administratieve verplichtingen voor Shell CAO Leden van de Indus- het bedrijfsleven ivoor 1 september tnebond CNV zijn 'onder protest' ak- 1984), de wet op het consumentenkre- koord gegaan met het aanbod van diet (voor 1 januari 1985). de herzie- Shell voor een nieuwe cao voor de ning van de Gemeentewet ivoor 1 juni zesduizend personeelsleden bij de raf- De nadruk ligt in het actieprogramma 1984), kiesrecht voor met-Nederlandse fïnadenj in Pernis en de chemische Dit actieprogramma is een uitvloeisel van de plannen van het kabinet voor de reorganisatie voor de rijksdienst. De regeringscommissaris voor de rijksdienst, mr H Tjeenk Willink, heeft in zijn aanbevelingen in het kabinet voorgesteld met zo'n actie programma te komen om meer lijn te brengen in de besluitvorming van het kabinet. volgens premier Lubbers op de nieu we activiteiten van het kabinet Ook voorstellen die reeds bij het parle ment aanhangig zijn, zijn achterwege gebleven. Geen vervolging van neo-nazi NEURENBERG (DPA) De arron disscmentsrechtbank van Neuren berg heeft wegens gebrek aan bewijs besloten de neo-nazi Karl-Heinz HolY- mann niet te dagvaarden wegens een tweevoudige moord. De rechtbank wees de verdenking van de hand tegen Hoffman, leider van een gelijk namige Wehrsportgruppe, en zijn le venspartner Franziska Birkmann, die verdacht werden van medeplich tigheid aan de moord op de joodse uitgever Shlomo Levin en diens part ner Frieda Poeschke. Het paar werd in december 1980 in het Beierse Erlangen doodgeschoten De schoten zouden zijn gelost door een lid van de Wehrsportgruppe, Uwe Behrdent. Het openbaar ministerie in Neurenberg heeft dinsdag direct be roep aangetekend tegen het besluit van de rechtbank Verdwenen man De 67-jarige Groninger M F ten Brink, die al een maand spoorloos was. blijkt zich in Rome te bevinden. De man is daar opgenomen door het Leger des Heils De Groninger werd sinds 25 augustus vermist Hij verliet op die dag in overspannen toestand zijn woning ingezeten bij gemeenteraadsverkie- vestiging in Moerdijk Volgens de zingen ivoor 1 januari 1984). de nota CNV-woordvoerder zijn de leden voor- toenstisch beleid ivoor 1 maart 1983) al teleurgesteld over het feit dat de het informatica-stimulenngsplan Shell-directie ook in het laatste aan- ivoor 1 januari 1984), de wet op de bod heeft vastgehouden aan de eis dat Postbank (voor 1 december 1983), het de automatische prijscompensatie uit wetsontwerp stakingsrecht ambtena- de cao moest VELP—ROZENDAAL (GPD) De scholieren uit Rozendaal, Velp en Arnhem die in verband met een serie inbraken zijn aangehouden en ook verboden vuurwapens bleken te be zitten. hebben in het bosgebied Velp- Rozendaal een uiterst geheime wa penopslagplaats gevonden. Deskundigen van Defensie hebben het onderzoek van het Rhedense re- uvei uc zaak geen mededelingen oleek na de ont doen „In het belang van de staat", ploffing in het toilet van het Rozen- aldus legervoorhchter G A. Struijker. daalse politiebureau eind juli al dat Vaststaat, dat de wapens handgra- deze granaat ook niet uit de oorlogs- naten, geweren en pistolen niet uit tijd dateerde en dat dit type niet in de Tweede Wereldoorlog afkomstig het Nederlandse leger wordt gebruikt zijn Dat werd aanvankelijk wel aan- De Rhedense en de Rijkspolitie, dis genomen, omdat de scholieren onaf- trict Nijmegen, is het zwijgen opge- hankelijk van elkaar verklaarden de legd. Ook burgemeester mr A. V van wapens in de bossen te hebben gevon- Walsum van de gemeente Rheden kan den over de zaak geen mededelingen chercheteam overgenomen en willen Uit het onderzoek van de Explosieven doen. Hoofdofficier van justitie mr. J H. A. M. Peynenburg verklaarde dat de wapenaffairze overgedragen is aan specialisten van defensie". Het is overigens niet de eerste keer dat Defensie weigert uitsluitsel te geven over mysterieuze opslagplaatsen. Drie jaar geleden werd in de Lim burgse bossen een wapendepot ge vonden. Kamervragen over deze kwestie zijn tot op heden onbeant woord gebleven. DEN HAAG (ANP)In de nieuwe opzet van de rampenbestrijdingsor ganisatie worden de operationele leiding en het voorbereiden en onderhouden van verbindingen opgedragen aan de regionale brandwe ren, die tot stand zullen komen op basis van de nieuwe brandweerwet. De commandoposten die bij de BB heidsdiensten en het Rode Kruis, in gebruik zijn. worden overgedra- In die omstandigheden is ook het gen aan die brandweerregio's De korps mobiele colonnes inzetbaar, instandhouding van de infrastruc- aldus Van Amelsvoort. tuur (commandoposten, verbindin- Het korps mobiele colonnes wordt gen en sireneneti wordt volledig in hoofdzaak belast met het redden door het rijk gefinancierd Verder en verzorgen van slachtoffers van zal het rijk de middelen verstrek- rampen en met het transport van ken waardoor de regionale brand- gewonden naar ziekeninrichungen weren 160 personen voor deze ta- Dit korps, dat landelijk inzetbaar ken kunnen aanstellen Dit heeft is. krijgt in de opbouwperiode van staatssecretaris Van Amelsvoort zes jaar de beschikking over 36 van binnenlandse zaken geschre- ziekenautopelotons en negentien ven aan de tweede kamer De frac- geïntegreerde reddings- en genees- ties van PvdA. CDA en VVD in de kundige colonnes Dat betekent tweede kamer hadden hem vorige een vermeerdering met zeven co- week opheldering over de verdere lonnes ten opzichte van de twaalf opzet van de rampenbestrijdings- uit de oorspronkelijke plannen. De- organisatie in ons land verzocht, ze negentien colonnes zullen zoda- Volgens Van Amelsvoort moet mg worden opgezet, dat 114 red- met beperkt beschikbare middelen dingspelotons en 114 zogenoemde zo spoedig mogelijk worden be- 'verzamelplaatsen gewonden' kun- gonnen met de opbouw van een nen worden bemand nieuwe rampenbestrijdingsorgani- f?ndfi K mi V salie Daarom is de beslissing ge 'vL/c/c i\l UIA vallen de opheffing van de BB Van Amelsvoort schrijft het daar- (bescherming bevolking) met twee naast noodzakelijk te vinden dat jaar te vervroegen. Kern De brandweer .vormt in de toe komst de kern van de hulpverle ningsorganisatie. In samenwer king met andere parate diensten, zoals politie en ambulancever voer. doet zij aan rampenbestrij ding en verleent hulp bij groot schalige ongevallen. Voor buiten- ook op regionaal niveau extra ca paciteit beschikbaar komt voor de eerstelijnshulpverlening Het zwaartepunt ligt daar bij de basis- volksgezondheidsdiensten „In overeenstemming met de minister van wvc". zo schrijft hij. „worden deze belast met de voorbereiding, opbouw en het in stand houden van zestig verzamelplaatsen gewon den Zij worden daarbij gesteund door gewone omstandigheden wordt de de vrijwilligersorganisatie organisatie in vredestijd poten het Rode Kruis, waarop hij ook in tieel uitgebreid met extra perso- de nieuwe structuur een beroep op neel en materieel, basisgezond- zijn inzet doet.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5