e Gezamenlijk beleid voor buitenlandse werknemers i NAJAAR1983 Wissel Zeeuws-Vlaanderen Plaats uw familie berichten in de PZC GEMEENTE HULST op BOUWCENTRUM FASSAERT TERNEUZEN Vrachtwagens 's nachts buiten centrum Sluis BEKENDMAKING WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 nfnaufiasW -aw reek SOLI DEO GLORIA! SOLI DEO GLORIA' Onze ouders g C. RINN en J. RINN-VERSCHF.LLING i hopen D V 27 september a.s 60 jaar getrouwd te j I zijn 5 i Ome bede is O, God. wil hen nog bewaren 5 bi) 't klimmen hunner jaren" Hun adres is Rooseveltlaan 21. 4571 HS Axel U kunt hen en ons A C Rinn en J Rlnn-Faas Zuidsingel 40. Axel. op die dap met dit heuglijke feit feliciteren tussen 19 30 en 21 30 uur in het ver gebouw inaast de Geref Kerki Kerkdreef 19 Axel i september 1983. T Na een liefdevolle verzorging in 'De Blaauwe Hoeve' te Hulst is van ons heengegaan, op de leeftijd van 85 jaar, onze beminde, zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader HECTOR BERNARD PICA VET weduwnaar van Caroline Maria Schopman Hulst Ben Pica vet Ineke Picavet-Dieleman Hulst Octaar Picavet Joke Picavet-Eggermont Hulst: Reggie Picavet Joan Picavet-Don Gnot Hulst Eduard Picavet Annie Picavet-Faas Aerdenhout Rose-Marie Giraudi-Picavet Giovanni Giraudi Hulst Agnès Schelfhout-Picavet Emiel Schelfhout San Felice Sul Panaro rit.). Elsa Puviani-Picavet Amilcare Puviani Tilburg. Rudie Picavet Detje Picavet-Maas Merchtem (B.t Tilly Marvin-Picavet. Claude Marvin Kleinkinderen en achterkleinkind 4561 NT Hulst. 19 september 1983 Truflinoweg 2 Correspondentie-adres B Picavet. Zoutestraat 16. 4561 XB Hulst De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 23 september om 10.30 uur in de kapel van 'De Blaauwe Hoeve' te Hulst, waarna bijzetting zal plaatsvinden op de R -K. begraafplaats te Hulst. Samenkomst voor aanvang van de uitvaart dienst in bovengenoemde kapel Donderdag 22 september om 19.00 uur zal een Eucharistieviering gehouden worden in de kapel van 'De Blaauwe Hoeve' De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van 'De Blaauwe Hoeve' Gelegenheid tot condoleren in 'De Blaauwe Hoeve' na de begrafenis. Zij die door onvoorziene omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven dit bericht als zodanig te beschouwen HINDERWET Burgemeester en wethouders van Hulst, maken gelet op artikel 12 van de wet algemene bepalin gen milieuhygiëne bekend dat op 15 en 22 augustus 1983 bij hen een aanvraag is ingekomen voor een vergunning ingevolge de hinderwet van respectievelijk: a. Dechon Industrie. Industrieweg 10 te Hulst, tot het wijzigen van een metaal- en houtbe werkingsinrichting op het perceel Industrie weg 10 te Hulst, b. Maatschap R. en A. van Mullem. Koninginne straat 11 te Nieuw-Namen tot het oprichten en in werking hebben van een stlerenmesterij op het perceel Koninginnestraat 11 te Nieuw- Namen; een en ander zoals op de bij de aanvraag behorende bescheiden nader is aangegeven. De aanvragen en andere terzake zijnde stukken liggen met ingang van heden gedurende een maand op de gemeentesecretarie, afdeling alge mene zaken. Grote Markt 21 te Hulst ter inzage, elke werkdag van 08.00 tot 12.00 uur en van 13 00 tot 17.00 uur. alsmede op 24 september. 1. 8 en 15 oktober 1983 van 09.00 tot 12 00 uur op het groepsbureau der rijkspolitie Hulst. Van der Maelstedeweg 52 te Hulst, bovendien na deze bezwarentermijn tot het einde van de termijn waarbinnen beroep-kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, op de gemeente secretarie elke werkdag van 08 00 tot 12.00 uur en van 13 00 tot 17 00 uur Desgewenst kan aldaar een mondelinge toelich ting op de stukken worden verkregen Gemotiveerde bezwaren kunnen gedurende een maand na heden schriftelijk bij het gemeentebe stuur worden ingebracht. Degene, die een be zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoon lijke gegevens niet bekend te maken Een ver zoek daartoe dient te zamen met het bezwaar schrift te worden ingediend. Gemotiveerde bezwaren kunnen tevens monde ling. op een daartoe strekkend verzoek, tot 14 oktober 1983 in persoon of bij gemachtigde worden ingebracht Daarvoor dient vooraf een afspraak te worden gemaakt Gelegenheid zal dan worden gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, de aanvrager en dege nen die mondelinge bezwaren wensen m te brengen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op dat zij die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven, en een ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwa ren tegen de ontwerp-beschikking in te brengen c.q. tegen de definitieve beschikking in beroep te komen. Hulst. 21 september 1983. Burgemeester en wethouders van Hulst. de burgemeester. P. Molthoff. de secretaris. J. F van Denderen Stichter William Booth Donze Visserstraat 61 4531 BB Terneuzen Telefoon 01150-94111 Postgiro 358536 Op zondag 25 september komt de Gospelgroep Hatikwa naar Terneuzen, je kunt ze horen in het gebouw van het Leger des Heils aan de Donze Visserstraat 61. De Evangelisatiedienst begint om 17.00 uur! Laat u niet deze kans ontnemen, maar kom! en neem uw gezin, buren en kennis sen mee. De groep Hatikwa en de heilsoldaten van Terneuzen zien naar u uit. M. Gerretsen luitenante gemeente rs Hinderwet Wijziging van in het verleden verleende hinder wetvergunningen Burgemeester en wethouders van Terneuzen maken op grond van artikel 37. eerste lid van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne het vol gende bekend. Zij hebben het voornemen om de navolgende in het verleden verleende hinderwetvergunningen te wijzigen: a de d.d. 26 september 1978 aan de heer Tak Chi Lau verleende vergunning, voor het oprich ten, in werkmg brengen en in werking houden van een Chinees-Indisch restaurant op het perceel plaatselijk bekend Markt 16, Terneu zen. thans geëxploiteerd door de heer T. P Chi: b de d.d. 16 juni 1981 aan het recreatieschap 'De Braakman' vei leende nieuwe, de gehele in richting omvattende, vergunning als bedoeld in artikel 6a der hinderwet ten behoeve van een recreatiecentrum op het perceel plaatse lijk bekend Middenweg 1. Hoek, c de d d. 12 april 1983 aan de heer A F Snoeren verleende nieuwe, de gehele inrichting omvat tende, hinderwetvergunning als bedoeld in artikel 6a der hinderwet ten behoeve van een inrichting voor recreatieve doeleinden (jacht haven en tenniscentruml op het perceel plaat selijk bekend Hazenlaan 26 (Braakman). Hoek: d de d.d. 13 januari 1981 aan de heer P L. M Hoefeijzers verleende vergunning, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een café-bedrijf op het perceel plaatselijk bekend Nieuwslraat 16. Terneu zen, thans geëxploiteerd door de heer J Kabus. e. de d d 30 september 1969 aan de fa A O Acke verleende vergunning, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting voor het bakken van vocdings- en genotmiddelen op het perceel plaatselijk bekend Axelsestraat 82. Terneuzen. thans geèxploiteerd door de heer A C. Fooi. i de d d 2 maart 1976 aan de heer Lok Wing Wan verleende vergunning, voor het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een Chinees-Indisch restaurant op het perceel plaatselijk bekend Zuidlandstraat. 28 Terneuzen. thans geexploiteerd door de heer J H. Wang. g. de d.d 16 augustus 1978 aan de N V Koninklij ke Maatschappij 'De Schelde' verleende, nieu we. de gehele inrichting omvattende, vergun ning als bedoeld in artikel 6a der hinderwet ten behoeve van een constructiewerkplaats. alsmede de 14 april 1981 verleende vergun ning. voor het uitbreiden en wijzigen van een constructiewerkplaats met een 6 000 liter tank voor propaan op het perceel plaatselijk bekend Industrieweg 32. Terneuzen; h de d.d 28 april 1981 aan de heer J A Lippens verleende nieuwe, de gehele inrichting omvat tende vergunning als bedoeld in artikel 6a der hinderwet ten behoeve van een landbouw bedrijf annex kolenhandel en tankstation op het perceel plaatselijk bekend Nieuwlandse Molen 4, Biervliet., i. de d.d. 20 januari 1981 aan mevrouw C. A. de Graaf-van Tatenhove verleende vergunning, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een cafetaria op het perceel plaatselijk bekend Langestraat 43. Hoek. j de d.d. 2 januari 1979 aan het bestuur van de Vereniging voor Algemeen Christelijk Voort gezet Onderwijs voor Zeeuwsch-Vlaanderen verleende vergunning, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een schoolgebouw op het perceel plaatselijk bekend Zeldenrustlaan 2. Terneuzen. De wijziging van bovenvermelde vergunningen houdt in dat daaraan een aantal aanvullende voorschriften wordt verbonden Deze aanvullen de voorschriften hebben betrekking op het voor komen of beperken van geluidsoverlast buiten de genoemde inrichtingen als gevolg van het ge bruik van geluidsapparatuur ten behoeve van het ten gehore brengen van muziek Zij wijzen er op dat op grond van het bepaalde in artikel 38 van de wet algemene bepalingen milieuhygiëne van 22 september tot en met 5 oktober 1983 terzake gemotiveerde schriftelijke bezw:aren kunnen worden ingediend Desgewenst kan degene, die een bezwaarschrift indient, verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Terneuzen. 21 september 1983. Burgemeester en wethouders van Terneuzen C Ockeloen. burgemeester A J. van Pagee, secretaris. l Wl-I....1.1. Stichter William Booth Donze Visserstraat 61 4531 BB Terneuzen Telefoon 01150 94111 Postgiro 358536 Speciaal voor jullie jongens en meisjes is er in het gebouw van het Leger des Heils een Goed Nieuws Club Het zou leuk zijn, dat jij die dit leest ook eens bij ons komt kijken, en natuurlijk met alles mee doet. De middag begint om twee uur. Tot ziens hè! Op zaterdagmiddag vanaf 1 oktober gaan we oefenen voor een kerstmusical voor de mensen uit Terneuzen, heb je zin om mee te doen, je zult zien hoeveel mensen je door je spel gelukkig kunt maken. En bovendien je leert weer andere kinde ren kennen, kom maar eens aanwippen op 1 oktober om twee uur in de Leger des Heils zaal aan de Donze Visserstraat 61. JIJ doet toch ook mee!!!! VIJF ZEEUWS- VLAAMSE GEMEENTEN SLUIS Het nachtelijk parkeren van vrachtwagens in de bebouwde kom van Sluis wordt verboden. Het college van b en w werkt aan een wijziging van de algemene politie verordening die in oktober aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Vrachtwagenchauffeurs zullen voor taan verplicht worden hun combina ties 's nachts neer te zetten op het speciale parkeerterrein dat enkele ja ren geleden al Werd aangelegd aan de Burg. Aemoutsweg in Sluis Dat ter- Sluis krijgt weer l uch tbuks veren igi ng SLUIS Sluis krijgt misschien weel een 'luchtbuksvereniging' Vrijdag 23 september worden alle belangstellen den voor zo n club vernacht in café restaurant Buitenlust om over een eventuele oprichting te praten Sluis kende jaren geleden een bloeiende luchtbuksvereniging maar die be staat intussen met meer Leden van de nieuw vereniging zullen ouder moeten zijn dan 18 jaar De vergade ring over de (her)oprichting begint om 20 uur. rem is tot op heden nauwelijks ge bruikt. omdat de chauffeurs him vrachtwagens nog overal in de be bouwde kom mogen neerzetten. Daar komt binnenkort verandering in. Burgemeester J Asselbergs ziet nog enkele kleine hobbels' die eenomen ZEVAC puzzelrit/L in Kloosterzande KLOOSTERZANDE Tegelijk met de Bamisfeesten in Kloosterzande or ganiseert de ZEVAC (Zeeuws-Vlaain- se Automobielclub) traditioneel de Bamisrit. Normaal is dit ofwel een onëntatierit ofwel een kaarüeesnt, die telkens meetelde voor het club kampioenschap van de vereniging De Bamisrit dit jaar is echter een puzzel- rit Er zal zondag worden gereden in een tweetal klassen, de wedstrijdklas se is er voor de geroutineerden. terwijl beginnende autosportbeoefenaren in de toerklasse uit kunnen komen. Om 13.31 uur zal de eerste deelnemende wagen vertrekken, terwijl er vanaf 13.00 uur kan worden ingeschreven in de feesttent op het Marijkeplein in Kloosterzande moeten worden We moeten nog be spreken met de rijkspolitie of er in de gemeente nog een tweede parkeer ruimte voor vrachtwagens aangewe zen zal moeten worden. Bovendien zit er nog een addertje onder het gras. Een parkeerterrein voor vrachtwa gens dient binnen de bebouwde kom t.e liggen We moeten even verifiëren of dat nu wel zo is. Anders zal de komgrens op die plaats enigszins ver legd dienen te worden Dat moeten we nog opnemen met het provinciaal bestuur Bij de laatste excursie van de Sluisse gemeenteraad hebben de politici uit gebreid bij de problematiek stilge staan. die in de vorige raadsvergade ring al was aangekaart door de PvdA- Doi fractie Volgens de Sluisse burgen^ ter is er in het college en de raadsj ties eenstemmigheid over het b« de apv aan te passen om vracht, genchaufi'eurs 'dwingend' het gebij van het speciale terrein aan de Bui Aemoutsweg voor te schrijven „Ne het niet meer dan een verzoek. E slaat duidelijk niet aan Het zai deze manier moeten gebeuren" Op het terreintje zal straks een schei hokje dienen te komen, waar 4 W' chauffeurs hun (bromifiets kiir„-; faP1 stallen. Volgens Asselbergs is fe goed mogelijk dat alleen de vrachln gens met. gevaarlijke stoffen er «3 plaatsje kunnen vinden. Voor de resterende wagens kan sehien een ruimte dichter bij bebouwing worden gereserveerd. Ook voor dit najaar en de komende winter brengt Aspens een kollektie mode in de maten 38-58, die geheel is afgestemd op de vrouw die niet of moeilijk kan slagen in de normale konfektie maten. Naast modellen van Aspens uit Zweden van hel kreukvrije Asplene-Jersey,, brengen wij voor dit najaar een ruime sortering rokken, blouses, spencers, vesten en twinsels in op elkaar afgestemde kleuren Ook onze kollektie wintermantels mag gezien worden. Komt u eens kijken, het is beslist de moeite waard Modehui: - ^1 voor grote en speciale maren Nieuwe Burg 31 Middelburg Tel. 01180-28378 Ook de Delia is uit ie breiden tot elk gewenst formaat, ook L-en U-vorrmg! Keiler-dealers voor Zeeuwsch-Vlaanderer mm FASSAERT BOUWSTOFFEN lp-—: Absdaalseweg 19, Hulst tel. 01140-12455. Ook zaterdag en zondag open. Mr. F. J. Haarmanweg 26 ook vrijdagavond tel. 01150-20851 en zaterdag open WIJZIGING VERORDENING IN GEMEENTERAD TERNEUZEN Vijf Zeeuws-Vlaam- se gemeenten hebben een gezamenlij ke werkgroep ingesteld om een regio naal beleid voor buitenlandse werk nemers op polen te zetten. De ambte lijke werkgroep brengt eind oktober advies uit aan de gemeentebesturen. Op deze manier onderzoeken Terneu zen. Axel, Sas van Gent, Hulst en Hontenisse de mogelijkheden om sa men te werken bij de opzet van het nieuwe beleid Achtergrond van deze stap is namelijk de ontmanteling van de grote, overkoepelende welzijnsor ganisaties die zich hiermee bezighou den. Hun plaats wordt in de toekomst het rijk denkt aan 1986 volledig overgenomen door gemeentebesturen die subsidies kunnen verdelen aan activiteiten vóór en dóór buitenlan ders Omdat veel aspecten die hiermee sa menhangen een regionaal tintje heb ben willen .de gemeenten onderzoek of er op bepaalde gebieden niet beter samengewerkt kan worden Afstemmen „Voor de gemeenten is dit een nieuwe materie", zegt welzijusambtenaar G. Tabak die namens Terneuzen in de ambtelijke werkgroep zit. ..Turkse gezinnen wonen bijvoorbeeld in de Commissie welzijn Hulst wil niet op alles bezuinigen HULST De commissie Welzijns planning Hulst wil enkele uitzonde ringen maken op de algemene 'nul lijn' die is aangekondigd voor het welzijnsprogramma voor het komen de jaar. Vier instellingen dienen vol gens de commissie méér te krijgen dan vorig jaar. Het open jongeren centrum 'Kontrast' zou bijna 600 gul den meer dienen te krijgen dan de ruim 4.600 gulden subsidie die dit jaar wordt verleend, omdat er jaar lijks 1500 gulden huur betaald moet worden voor het Houtenkwarticr. De Stichting Gemeenschapswerk Hulst staat op de lijst voor ruim drie ton in 1984, bijna 15 000 meer dan dit jaar De stijging is volgens de commis sie noodzakelijk wegens de verplichte deelname aan het pensioenfonds PGGM. Het voimings- en ontwikkelingswerk in de gemeente zal volgend jaar een verdubbeling van de subsidie onder gaan. omdat de bijdrage per persoon is vastgesteld op 15 gulden voor hoog stens 20 deelnemers Dat komt uit op 3000 gulden in plaats van de huidige 1500 gulden. Ook het Alfabetiserings project Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen kan rekenen op meer financiële steun, die verband houdt met een groter aantal cursisten (tien) m 1984. terwijl er nu acht deelnemers zijn. Het be drag dient volgens de commissie van 10.240 naar 12 800 gulden opgetrok ken te worden Alle overige instellingen blijven op de veelbesproken 'nullijn'. De Welzijns- commissie bespreekt hel ambtelijk voorbereide voor-ontwerp Welzijns programma in de vergadering van donderdag 22 september aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het Hulster stadhuis. hele Kanaalzone. Elke gemtal dient een beleid op le zetten willen dat zoveel mogelijk onderlij op elkaar afstemmen". Volgens hem gaat het om een tola subsidiebedrag van 29 000 guli voor de Zeeuws-Vlaamse gemeede In Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen Kanaalzone wonen ongeveer duiza gastarbeiders De drie West-Zeeuü Vlaamse gemeenten doen met iw omdat zij nauwelijks gastarbeid binnen de grenzen hebben Het nieuwe beleid van het njk ke feitelijk neer op een kleinschalig aanpak. Bovendien wordt de verlegd naar 'zelforganisaties' \i buitenlandse werknemers. De reps nale en provinciale stichtingen a den alleen nog een ondersteunal functie krijgen De ambtelijke werkgroep dient bekijken of gemeentelijke samenwt king op dit vlak wel kan en in welt vorm die regionale aanpak gernü seerd zou kunnen worden. Oecumenische groep Sas van Gent houdl discussie-avond SAS VAN GENT De oecumenisd werkgroep Sas van Gent houdl derdag 22 september een lezing ioD Roselaer aan de Noordstraat. voordracht wordt verzorgd door Oostburgse leraar C. Schijve, di praat over 'vredesopvoeding en desondcrwijs'. Na de lezing wordt er gediscusas over hoe moet je omgaan met eüta bij conflicten, verdraagzaamheid kansen geven aan anderen. Voorde bijeenkomst, die toegankelijk is ra alle belangstellenden, zijn specË uitgenodigd de ouderverenigmj! leerkrachten en bestuur van dele? en kleuterscholen in de gemeente.i avond wordt gehouden in het kadi van de vredesweek en begint om 20.1 Vogelkeuring Clinge CLINGE De vogelvereniging I Vlaamse Gaai uit Clinge houdl zaü dag 24 september een tafelkeuring zaal De Troubadour te Clinge. vogels kunnen tot tien uur m ochtend worden ingebracht ten om twee uur in de namiddag keuring begint. De keurmeester bijl kanaries is de lieer Begijn uit Steka (Bi. terwijl bij de tropen de keuringz worden verricht door de heer Vaat Bunt uit. Etten-Leur Deze tafelis ring wordt georganiseerd in sans werking met de vogelverenigingen! Kloosterzande en Hulst. De toega is gratis. HULST De tweede rond van interne competitie van de schaak* emging Hulst is gespeeld Vrp avond '23 september speelt het een team tegen het vierde team n schaakvereniging Het Witte Paards Sas van Gent voor de competitie* de Zeeuwsche Schaakbond e-' klas Zuid Uilslagen W van Denderen-C v Cffl l-u. W Schlllemans-H de Rijc.k 1-0. Dhondt-H Liem 1-0; Dhr Bos-P Pin® remise. E Francken-J Bareman W Kentie-A v Opstal 0-1 D. de Bun* Vergouwen 0-1 GEMEENTE OOSTBURG De burgemeester van Oostburg maakt ingevolge artikel 22 van de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad 111 de vergadering van 15 september 1983 heeft besloten te verkla ren dat een wijziging van het geldende bestem mingsplan wordt voorbereid voor a. Het perceel tussen de Stuerboutstraat en de Tersteynstraat te Waterland kerkje, b Het perceel Slijkplaat 6 te Hoofdplaat: c. Het perceel nabij de Provincialeweg 35 te Groede: d Beschermde natuurgebieden in het buitenge bied, een en ander zoals is aangegeven op de bij de besluiten behorende tekeningen. Genoemde besluiten en tekeningen liggen vanaf donderdag 22 september 1983 ter gemeentesecre tarie (Schouwburgstraat 2. sectie ruimtelijke ordening) te Oostburg voor een ieder ter inzage. Oostburg, 21 september 1983. De burgemeester voornoemd. Mr C T. Spijkerboer O IM Q. IE!

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 42