Vervoerders klagen bij de kantonrechter Terneuzen Miniatuur Walcheren BWjWtWi -yA V- 4 Autoschadebedrijven missen miljoenen door beunhazerij TELOORGANG VAN EEN PRETPARK Wissel Zeeuws-Vlaanderen WERTREDINGEN RIJTUIGENBESLUIT BEBOET Terneuzense beboet na doe-het-zelf rijlessen Nog geen 4icht op 'oomweg 'I mm, E ïiumanten echtpaar op ïe bok naar oude stek9 Nu ook ziekenomroep in bejaardenhuis Breskens Zestig jaar getrouwd «OENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 provincie 23 KNEUZEN Dc internationale transportbedrijven kunnen zo langzamer- ind geen wijs meer uit de regels, waarmee ze in EEG-verband te maken fbben en die bijvoorbeeld doorkruist worden door het Nederlandse Itljdenbesluit. Dinsdagochtend, tijdens de zitting van de kantonrechter in Seuzen, klaagde een vertegenwoordiger van NOB-Wegtransport daarover ten en been. Hij trad op als raadsman van de Internationale Wegtransport V. in Terneuzen, een firma die met bijna tweehonderd vrachtwagens gelijks Europa doorkruist. uiiffeurs van de firma V. waren in troleert Er worden regelmatig aange- de chauffeurs, de veiligheid van het Ook een aantal chauffeurs van de overige verkeer, maar bovendien is firma De R. in Sluiskil was in de fout gegaan In 1981 hadden de contro leurs in twintig gevallen geconsta teerd dat de regels waren overschre den. Daarbij ging het om niet in acht nemen van de voorgeschreven rustpe- het een bescherming rentiepositie van de transportbedrij ven. De regels moeten worden nage leefd. Gebeurt dat niet, dan werkt dat concurrentievervalsend". Kantonrechter mr H A. R. de Mul was rlode va" acM "ur "J3 ?u"e"la,nclse reizen. Advocaat mr H J Tichelman fooijaar van 1982 betrapt op ertreding van het nationale rijtij- nbesluit, maar hadden zich in een mal gevallen ook niet gehouden de regels van de EEG-verorde- Daarvoor moest bedrijfsleider P van de firma zich verantwoorden, werd daarin bijgestaan door Er w: gtransport-deskundige Akkerhuis ji bezwaar maakte tegen een aantal thmsche onderdelen van de dag en verwijzend naai- de ver- jullende regelingen vaststelde: in bedrijf als Verbrugge verkeert in s grote rechtsonzekerheid". Akker- is" vond dat een ondernemer, die oraf alle mogelijke maatregelen sft genomen om overtredingen te oorkomen, eigenlijk slechts gedeel- ijk aansprakelijk is voor de indivi- ïle daden van de chauffeurs. „Er en zich situaties voor dat een chauf- zijn rusttijd naar een bepaalde bent rijdt en daarna een stukje nier rijdt 0111 te gaan rusten Daar- por kon je de ondernemer toch niet nsprakelijk stellen". Akkerhuis tekende, persoonlijke brieven met waarschuwingen aan de chauffeurs verstuurd. Bovendien is onlangs een strakkere organisatie doorgevoerd het met bedrijfsleider B. en Wegtrans portman Akkerhuis eens dat er nogal maakte namens bedrijfsleider D wat oneffenheden in de regelingen in da« chauffeurs op gezette runen wel nptfp 11k nn flip repels wpr- Veiligheid in totaal dertien chauffeurs betrapt op overtredingen. Daarbij ging het vooral om te lang achter het stuur zitten, maar ook om te weinig rusten. Officier van justitie T. Stein eiste per overtreding een boete van 300 gulden. De totale boete liep daardoor op tot ongeveer 4000 gulden. „Die regels zijn er niet voor niets. Het gaal om de veiligheid van te bespeuren Hij constateerde, aan de hand van bewijsmateriaal, dat de fir ma V zeker niet nalaat de chauffeurs zorgvuldig en regelmatig te wijzen op de regels In een viertal gevallen sprak hij het bedrijf vrij in acht andere gevallen achtte hij bewezen dat de chauffeurs de voorgeschreven rusttijd aan hun laars hadden gelapt en ver oordeelde hij het bedrijf tot een boete van 300 gulden per geval, waarvan 100 gulden voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar Voor een defecte tachograaf rekende hij de firma een boete van 75 gulden aan «s er verder op dat d,e firma V. alle bgelijke voorzorgsmaatregelen TERNEl'ZEN maar bovendien het gedrag van Terneuzen wa chauffeurs steekproefsgewijs con- geheel machtig, KANTONRECHTER: LEVENSGEVAARLIJK tijden wel degelijk op die regels den gewezen .Tichelman „En natuur lijk hoort daar ook die rustperiode van minstens acht uur bij Maar het moet duidelijk zijn dat de werkgever dat wel kari willen, maar dat echt goede controle op het moment dat de chauffeurs op pad zijn, met meer mogelijk is". Ook Tichelman wees op de moorden de concurrentie. Voor officier Stein was dat geen reden mild te zijn. Hij stelde bovendien vast dat er, in te genstelling tol de firma V. door De R. geen persoonlijke waarschuwin gen werden gegeven. Bovendien had hij - sinds de chauffeurs waren ge pakt - niets gehoord van een andere organisatie binnen het bedrijf. Hij eiste twintigmaal 300 gulden boete. Kantonrechter De Mul ging daar een heel eind in mee: hij veroordeelde tot betaling van boetes van 300 gulden, waarvan 50 gulden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Mevrouw A. de J. uit de rijkunst nog niet van dat cafe afkwam, zag ik wel zo'n Volvootje of zo. Ja. dat was dat van de iVan onze Haagse redactenn Ji HAAG Er lijkt nog steeds id schol te zitten in de aanleg van Zoomweg. Tracestudies zijn op vil, nu met enkele maanden, ver- ugd. Het is de bedoeling van mi lter Smit-Kroes van verkeer en llerslaat om voor september vol- Dd jaar dc Raad van de Waterstaat te vragen over de.tracémo- lijkheden waarover rijkswater- Ut tegen die tijd een studie heelt [trond. Uit de begroting van hel ijkswegenfonds blijkt overigens op ra enkele wijze welke prioriteit de inister aan de aanleg van de weg ekenl. mouw Smit wil blijkens haar be tting de tracestudie over het héle Dinteloord-Belgische grens naar van de Waterstaat sturen irig jaar nog, onder ex-minister Zee- lking, was het de bedoeling om juist verband met de al jaren durende ing het stuk Hoogerheide rich- grens prioriteit te geven Dat ook te maken met het feit dat de :n zeggen met al te lang meer de logische reservering van de Bsoverschrijdende verbinding 111 streekplannen vast te kunnen Wen. studie zou in dit najaar klaar wen zijn. Mevrouw Smit rept daar IM niet meer over. ondanks het tdatuit de lijst met studieprojec- 1 blijkt dat de Zoomweg. waar het tracéstudie gaat, inderdaad in terns gedeeld. Het is nu blijkbaar loeling dat de twee studies in totaliteit aan de Raad van de «staat worden gezonden Dat K voor september '84 gebeurd zijn. wtiee is de aanleg nog niet veel bterbij gekomen. Immers, ook de Kedure die de tracénota bij de raad de Waterstaat moet doorlopen !t tijd De raad heeft bijvoorbeeld géén advies uitgebracht over de trceg Etten-Leur—Breda: dat ad- werd in maart vong jaar ge- Sd Rndien moet daarna afgewacht "ien welke prioriteit de Zoomweg !t. Een aantal van de wegen die op uitvoeringsprogramma 1984-1981 zal immers toch niet kunnen aangelegd om de eenvoudige dat het geld ontbreekt kantonrechter mr H. A. R. dc Mul dinsdagochtend dan ook toe: „Ik was nog aan het oefenen voor m'n rijbe wijs". Niemand keek er dan ook van op toen ze de politie, die haar in januari van dit jaar op de Dokweg in Terneuzen had aangehouden, geen geldig rijbewijs kon tonen. Diezelfde dag trouwens was door oplettende agenten geconstateerd dat De J. met haar auto in Terneuzen-Zuid door bet rode licht reed. „Ja", gal'ze volmon dig toe, „ik gaf gas omdat het licht al op oranje stond. vertrouwde politie geloof ik". Het gebeurde in Clinge: Van K had er wat moeilijkhe den gehad in een horeca-gelegenheid en was daarna met topsnelheid weg gereden. „Ik was overstuur", maakte hij de kantonrechter duidelijk. De officier Overstuur' Dan niet achter het stuur, zou ik zeggen' Van K. kreeg een boete van 250 gulden. K H G uit Terneuzen had geen goed woord over voor de agenten, die hem op de bon hadden geslingerd, terwijl hij voor een petit-iestaurant in de Nieuwstraat wat diepvriesartikelen had uitgeladen Z n auto stond langs Officier van justitie mr Stein gar haar de stoeprand, die was voorzien een welgemeend advies „Hetlijklme een gele streep .Plotseling sprong voor u beter dat u eerst uw theorie een van die agenten uit de nog rijden eens gaat doen en dat u voorlopig de politie auto. Hij had een sigaret in stopt met de praktijk' De officier z'n mond, geen pet op en z 11 uniform wees er terloops op dat rijden zonder jasje hing open. Die politie-auto stond met eens stil" G schermde met vijf getuigen en klaagde bovendien over ding is bij schadegevallen niet uit te het feit dat de agenten, toen hi hij ze betalen ..Dat kan betekenen dat u op het bureau opzocht, niet voorrede rijbewijs voor bepaalde verzekerings maatschappijen tegenwoordig aanlei- gigantische bedragen moet neertel len" Hij eiste voor het rijden zonder rij be vatbaar bleken De officier achtte wel dat G de overtreding had begaan maar kantonrechter De Mul 4 gl raoic wijs 190 gulden boete en voor het was geenszins die mening loegedan rijden door rood licht 120 gulden' Hij sprak G. vrij. „Volgens mij hebt u Kantonrechter De Mul die sprak daar inderdaad niet geparkeerd al- van een gevaarlijke mentaliteit dus de kantonrechter vonniste conform F. L. uit Axel wilde begin januari z'n W. M L van K uit Hulst verklaarde pas opgeknapte motorfiets uittesten, het plechtig hij had op die van 16 Hij reed regclracht in de armen van januari het stopteken van de achter de politie, die vaststelde dat z'n ken- hem lijdende politie auto met gezien tekenbewijs ongeldig was. Bovcn- Maar de politie auto zeil' had hij wél dien had L. geen rijbewijs. Hij kreeg opgemerkt „Toen ik van de parking 310 gulden boete. Feest lagere school De Warande Axel AXEL De leerlingen van de christelijke lagere school 'De Waran de' in Axel vieren vanmorgen (woensdag) feest. In de morgenuren tussen tien en twaalf worden de kinderen samen met de kleuters van de kleuterscholen Pinkeltje en De Springplank beziggehouden met spelletjes uit de oude doos. Het hoofd van de school. J D van Toorn, geeft odi tien uur het startsein Hij doet. dat verkleed als ridder, daar mee duidelijkmakend dat de spel letjesmorgen niet voor niets Burcht- toernooi is gedoopt Het feest op 'De Warande' kan worden gezien als een vrolijk extraatje voor de leerlingen Voorlichting Sluisse plattelandsvrouwen SLUIS De afdeling Sluis van dc Nederlandse Bond van Platte lands vrouwen houdt donderdag 22 sep tember de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen in café-restaurant 'Bon Appetit' in Sluis. Op deze avond wordt een programma gepresenteerd over belangrijke na slagwerken toegelicht door middel van film dia's en boeken Aan deze avond zijn geen verkoopaktiviteiten verbonden, maar er is wel een verlo ting De aanvang van de bijeenkomst is half acht bede mol VLISSINGEN - Beunhazen bezorgen de erkende auto schadebedrijven jaarlijks een schadepost van vele mil joenen guldens. Volgens schattingen romen de beunha zen zo'n twintig tot vijfentwintig procent van dc markt van autoschadebedrijven af. Mede als gevolg van dc toenemende beunhazerij zijn er het vorige jaar ongeveer duizend arbeidsplaatsen in deze bedrijfstak verdwenen. Dat zegt secretaris J. van de Ree van Focwa-Zeeland (de Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosse- riebedrijf) Bij de Focwa zijn zo'n 1050 bedrijven aangeslo ten. In oktober houdt Foewa-Nederland in Zeeland een twee dagen durend congres. Dat gebeurt in hotel Britan nia in Vlissingen Het congres begint vrijdagavond 14 oktober Zaterdag 15 oktober zullen er verschillende inleidingen gehouden worden door onder andere voorzit ter J Davidse van de afdeling Zeeland, landelijk Focwa- voorzitter W. J. Llth en secretaris R de Blij van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord- Zeeland Volgens de Zeeuwse Focwa-secretaris Van de Ree (hij is ook lid van het dagelijks bestuurt gaan er jaarlijks zo'n vijftig Focwa-bedrijven onderuit als gevolg van de econo mische recessie. lit Zeeland zijn er de laatste paar maanden zo'n vier tot vijf carossenebedrijven verdwenen, omdat ze het niet langer konden bolwerken Van de Ree meent dat de Focwa-bedrijven op het ogenblik nog machteloos staan tegenover de concurrentie van beunhazen. Een van de oplossingen zou een reparatie- plicht (zoals in Belgiei zijn. Dat zou geregeld moeten worden via verzekeringsmaatschappijen. Volgens Van de Ree gebeurt het maar al te vaak dat automobilisten een schadeclaim indienen bij een verzekeringsmaatschappij, de verzekeringspenningen opstrijken en hun auto niet laten herstellen of slechts provisorisch laten opknappen door een beunhaas Door middel van een reparatiepiicht zou dat ondervangen kunnen worden Volgens Van de Ree betekent de huidige gang van zaken met alleen een strop op voor de autoschadebedrijven. het levert bovendien een gevaar op voor de verkeersveiligheid. Voorts zou er - meent Van de Ree - haast gemaakt moeten worden met dc invoering van een verplichte autokeu ring. Alarm op het Molenwater: Miniatuur Walcheren zit in de rats. De Middelburgse toeristenattractie haalt 1984. dal wel. Maar de kans, dat dit beladen jaartal op Miniatuurs grafsteen wordt gebeiteld, is groot. De Zeeuwen lijken het miniatuurpark beu te zijn. Toeristen laten het eveneens afweten. Er moet dus dik geld bij. Nu komt er een onderzoek van een extern organisatiebureau. Dat moet het verlossende woord spreken over 'Walcheren-in-het-klein'. Als de resultaten van het onder zoek vernietigend uitvallen, gaan de poorten op het Molenwater na '84 nooit meer open. Dan is het echt met Miniatuur Walcheren gedaan. Bezoekersaantallen, daar dfaait het Een veel gehoorde opmerking is om 'Hoe lokken we zoveel mogelijk "dat hier helemaal niets voor de toeristen''' is de hamvraag. Dat kinderen is'. Een aantal bezoekers daarvoor verbeteringen en vernteu- oppert de aanleg van een speeltuin, wingen moeten worden aange- Verder is Miniatuur Walcheren, zo bracht, is klip en klaar Maarwelke? menen velen, 'te statisch' ..Er be- De -weinige- loeristen die Miniatuur weegt bijna niets Daarom kunnen Walcheren dinsdagmiddag bezoch- de kinderen niet worden geboeid ten weten het ook niet. Zoveel Die vervelen zich hier dan ook hoofden, zoveel zinnen luidt het dood'is een vaak geuite klacht, gezegde, en dus ook 'zoveel ant woorden' De kleine Brabander laat geen spaan van de attractie heel ..Een puinhoopzegt hij kort maar krachtig ..Als we dit hadden gewe- en gezin poseert dochtertje zit op vaders nek komt nauwelijks met haar krulle- koppie boven het zwaailicht uit ten waren we met gekomen Schan- ,!et gczin koml vakt.r in Miniatuur jgjjg H Bi fiWalcheren. „Weet je", zegt dé man, ,'s Zomers erger ik me hier rot. Dan liggen de lege blikjes bezaaid over de paden. Je breekt je nek over allerlei kabels. Als het even flink regent, zinken dc bootjes naar de bodem van de vijvers. En daar blijven ze dan uren liggen. Waarom trekt één van de personeelsleden dan niet even een paar laarzen aan, om die scheepjes weer te laten dobberen...?" Gisteren stond in deze krant dat vijf van de acht personeelsleden van Miniatuur Walcheren worden ont- dalig dat de gebouwtjes zo slecht zijn onderhouden. En voor die troep moetje nog 3,50 betalen ook Het mag duidelijk zijn. die bezoekers zie je hier nooit meer. „Schrijf er oolc maar bij dat ze het beter moeten aangeven Op weg naar hier zijn we drie keer verdwaald1" De mening van de boze Brabander staat evenwel lijnrecht tegenover die van een uiterst vriendelijk echt paar uit de DDR. Ze bezoeken Mi niatuur Walcheren al sinds mensen heugenis. „Die Blumenpracht". ju belen ze'over de flora m het park. dat er inderdaad zeer fraai bijstaat. „En dan die vlijt, waarmee de mo dellen zijn gemaakt, schitterend Nee. voor deze trouwe Minlatuur- fans mag het park blijven zoals het is „Werbung" zegt de man beslist op de vraag hoe Miniatuur naar zijn mening het bezoekersaantal kan opvijzelen „Ze moeten veel meer reclame maken bij de reisbureaus. Want je maakt mij niet wijs dat iedere Nederlander hier al 'ns is slagen. Het geld is op: over de geweest eventuele bijdragen van gemeente Een jonger stel. duidelijk van zeer en provincie bestaat alleen maar goede huize, kijkt bewonderend onduidelijkheid. In de hoogtijdagen naar de replica van een destijds zeer van Miniatuur Walcheren stond de befaamd hotel Het mimatuurmo- teller van de kassa nog wel eens stil del staat er veel glorieuzer bij dan bij 240.000 bezoekers Ditjaar wordt het origineel aan de voet van de de 130 000 amper gehaald Is Minia- Domburgse duinen ..Het is evident tuur Walcheren nu de enige attrac- dat het onderhoud bijzonder" zorg- tie die de wind tegen heeft'. Direc- vuldig is uitgevoerd Wellicht dient teur L van de Graaf - hij is bezig hier wat meer ieven in de brouwerij te komen. Kijk. hier rijdt slechts' één trein, in Madurodam wel tien." met zijn dertigste en laatste seizoen - vindt van niet. De economische recessie is maar één van de oorza- In de plannen tot het presenteren ken die Miniatuur tegenwerken van dia- en videoshow 'ziet hij geen Van de Graaf noemt er nog een heil'. „Men gaat hier uitsluitend paar. ..Twee jaar achter elkaar had heen als men interesse heeft voor de den we schitterende zomers. Dat is gebouwtjes Zo moet het bfijve Zijn vrouw vult aan 'verheugd te wel fijn voor de toeristen, ons. De mensen gaanmaar het zijn dat alles is gerubriceerd per strand en ze blijven daar. Stel je dorp'. Dit echtpaar komt in de voor dat een gezin in Domburg toekomst - 'als onze dochter ouder is' - beslist nog eens terug logeert, en een uitstapje maakt 1 Miniatuur. Da s heen en terug der- naar Miniatuur Walcheren. Als dat tig kilometer Ze drinken hier op het tenminste dan nog kan terras een drankje en de kinderen krijgen een ijsje. Ze moeten entree geld betalen, en noem maar op. Die mensen zijn meteen dertig gulden kwijt, én dat voor anderhalf uur. Want in Miniatuur Walcheren kan je nu eenmaal niet de hele dag blijven" Om zijn woorden kracht bij te zet ten verhaalt Van de Graaf over één van zijn familieleden .Die stapt 's morgens met de kinderen in de auto en rijdt naar De Efteling. Je betaalt daar één toegangsprijs en je bent de hele dag onder de pannen Als je dan ook nog een tas met gesmeerde boterhammetjes meeneemt, hoef je niet veel uit te geven Daarom gaat het alleen die pretparken, die een dagvullend programma kunnen bie den nog voor de wind". Van de Graal' signaleerde al eer der dat ook in het georganiseer de 'dagje-uit' behoorlijk de klad is gekomen. De Belgen bijvoorbeeld geven geen subsidie meer op schoolreisjes. „De mensen stappen niet meer in zo'n bus. Ze kopen liever een videorecorder", scham pert Van de Graaf. Hij heeft het over 'een veranderd bestedingspa troon'. Miniatuur Walcheren heeft zijn toe komst in eigen hand. Voor die toe komst zfin echter ook een paar factoren van belang, waar niets of niemand iets aan kan doen. Middel burg ligt nu eenmaal in een uithoek van Nederland De reis er naar toe is lang en kost dus geld Tel daarbij de kosten van de Zeelandbrug of de veerboot, en voor de meeslen hoeft het dan niet meer. En natuurlijk is het achterland van Middelburg be droevend klein Waar Madurodam tn de gelukkige omstandigheid ver keert. dat binnen een straal van zeventig kilometer miljoenen men sen wonen, kampt Miniatuur Wal cheren met het probleem dat de dichtstbijzijnde stad met honderd duizend inwoners vijftig kilometer ver is, en bovendien in het buiten land ligt Over enkele maanden wordt de uitslag verwacht van het rap port, dal het organisatiebureau NRIT in Breda over de toekomst van Miniatuur Walcheren opstelt. Welke aanbevelingen hel NRIT zal doen. is ook voor het bestuur van de stichting Miniatuur Walcheren nog een groot vraagteken. Toch lijkt al iets vast te staan: In hel aanbod van het miniatuurpark moet meer variatie komen. Want hoewel de bezoekers veel verschil lende ideeën opperen om Minia tuur uil het slop te halen zijn ze hel over één ding eens. „Het is wel aardig, maar er moet iets nieuws bijkomen. Want ais je het eén keer hebt gezien, dan weet je het wel. Dan hoef je hier echt niet meer terug te komen.. Koen van Dijen WSTERZANDE Dinsdag, gis- was het precies zestig jaar ndat David Bakker (84 jaar) en «•Neeltje de Feyter (81 jaari, Hulsterweg te stenande. in het huwelijk tra- l Het nog bijzonder vitale eeht- - dc heer Bakker is nog wel 5 actief op het landbouwbedrijf "tijn Z()0n bracht die samen jjcrienden, bekenden en familiele- °P een feesteJijke wijze door. begon met een gezellige bij- "omst voor vrienden en kennissen ^woning van het jubilerende paar. korte rondrit door Klooster- s en omstreken ging het richting A-restaurant 'De Linde' in Kloos- een druk bezochte •tie volgde In een jubileum-ad- intie in de dagbladen had hel gevraagd geen bloemen of ïeus mee naar de receptie te bren- jtmaar daarvoor in de plaats een BSge te geven voor de stichting ween kind Daarvoor was een bus tatst bij de ingang van de feest ponder de vele honderden aanwe- ""was ook het college van burge- jjfter en wethouders van Hontenis- stelegram gestuurd. Zo n telegram was er ook van koningin Beatrix Het echtpaar Bakker heeft zes kinde ren. zeventien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen De heer Bakker is direct na zijn huwelijk als zelfstan dig landbouwer begonnen en heeft dat beroep uitgeoefend tot hij zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Toen is het bedrijf door een zoon overgenomen Ondanks dat de heer Bakker als landbouwer vooral vroeger hard en lang heeft moeten werken, voelt hij zich een gelukkig iemand. „Ik heb m mijn leven van alles meege maakt. Twee wereldoorlogen waarbij onze schuren vol met militairen heb ben gezeten Daarnaast hebben we ook twee watersnoodrampen meege maakt Dat was in 1906 en 1953. Waren dat de minder leuke gebeurte nissen, die je nooit meer vergeet, twee uitstapjes naar mijn dochter in Cana da in '56-'57 en '69-'70 zullen we ook niet meer vergeten. Na een leven van hard werken hebben we dat. laatste als een beloning gezien", aldus de jubilaris Het jubileum werd 's avonds beslo ten met een feestavond voor alle Het echtpaar Bakker-De Feyter en dc heer De Bokx-de Blaeij M .„...UUV4^.U ICll IlltT L |®nun gelukwensen kwamen aan- kinderen, kleinkinderen en ach- De commissaris van de konin- terklcinkinderen in 'De Linde' 'TC. Boertien. had een gelukwen- Kloosterzandc. BRESKENS Dinsdagmiddag werd 111 het bejaardentehuis Ter Schelde te Breskens dc ziekenomroep Radio Delta geïntroduceerd. Dit gebeurde tijdens de informatiedag van de stichting Welzijn voor Ouderen in West-Zeeuwsch-Vlaanderen. De start van de ziekenomroep was officieel nadat de directeur van Ter Schelde, de heer Loos. een verzoekje had ge daan. Als eerste werd. hoe kan het ook anders. 'Mijn Zeeuwse Land' van Piet Brakman gedraaid Het ligt in de bedoeling om iedere woensdagmor gen tussen halfelf en halftwaalf uit te zenden. Eens in de maand is er een verzockplatenprogramma. De aan vragen worden bij de bewoners in het tehuis opgehaald. Tevens bestaat de mogelijkheid voor de bezoekers om een plaatje aan te vragen Zij kunnen dit doen via de 'aanvraagzuil in de hal van Ter Schelde Eenmaal in de maand wordt er geestelijke muziek gedraaid en de andere twee uitzendin gen worden gevuld met nostalgische en licht-klassieke muziek. De opna men worden gemaakt in de radiostu dio van Radio Delta, die gevestigd is ln de personeelsfiat naast het zieken huis te Oostburg. Een andere activi teit van de stichting Radio-omroep voor Zieken, Bejaarden en Gehandi capten is het vervaardigen en presen teren van klankdia-series De komen de winter zullen deze series onder meer over de folkloristische dag te IJzendijke, de Sluisse kermis in Ro- zenoord en 800 jaar Biervliet vertoond worden in de diverse bejaardentehui zen De apparatuur voor deze diase ries kon worden gekocht mét de op brengst van de zomerzegels De ziekenomroep wil in de toekomst nog verder uitbreiden. Het aantal medewerkers aan de omroep steeg in ruim twee jaar van vier tot 47 perso nen. Nog steeds kan de omroep mede werkers gebruiken. Om de kosten te bestrijden worden stickers verkocht en donateurs geworven. TERNEUZEN Een tochtje mei een rijtuig naar de plek waar de 80-jarige Jacob de Bokx en zijn 81-jarige echt genote Cornelia de Blaeij het groot ste deel van hun huwelijk gewoond hebben, dat w as dinsdag het hoogte punt van de viering van hun 60-jarig samenzijn. Het diamanten echtpaar vierde dins dag de hele dag feest 's Morgens was het in bejaardentehuis 'De Blide' in Terneuzen feest voor genodigden, kennissen en familieleden Namens het gemeentebestuur kwam loco-bur gemeester A. Doorduyn langs om het diamanten paar te feliciteren. Hij bracht een bloemstuk mee. Telegram men kwamen er van de commissaris van de koningin in Zeeland en konin gin Beatrix Het echtpaar trouwde indertijd in Hoek en kreeg twee dochters Die hebben intussen gezorgd voor zeven kleinkinderen en negen achterklein kinderen. Cornelia de Blaeij werd geboren in Zaamslag Sinds ruim een half jaar woont het nog kerngezonde echtpaar in 'De Blide' in Terneuzen. HU legt vaak een kaartje, zij haalde vorig jaar nog haar zwemdiploma

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 41