T Archiefbeleid rijk gaat problemen geven s iAS§A19$A175A19$J J sSjü?-' NAJAAR 1953 095 65 10 JJïgramJ GLzan ezette. Een dag zonder krant is een klok zonder klepel. WISSEL SCHOUWEN STREEKARCHIEF: Middenstand Zierikzee beraadt zich over toekomst toeristendagen De Zuidhoek in Zierikzee houdt een open dag O 1 Adverteren doet verkopen N RUND- EN ■mm VARKENSVLEES ylt&r-GULDENS GOEDKOPER WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 PZC/streek ZIERIKZEE De streekarchiefcom missie Schouwcn-Duiveland en Sint- Philipsland voorziet bij doorvoering van het uitgestippelde archiefbeleid van de rijksoverheid op enige onder delen financiële en praktische pro blemen voor de gemeenten en water schappen. In een dinsdag in het Zie- rikzeese stadhuis gehouden vergade ring besloot de commissie, in overleg met de provinciaal archiefinspec teur. de punten van kritiek ter kennis te brengen van het betrokken minis terie en de Vereniging van Neder landse Gemeenten. Deze betreffen onder meer het be leidsvoornemen van de minister om wekelijks vijf dagen verplicht te stel len waarop de archiefbewaarplaatsen kunnen worden geraadpleegd. Dit is een zaak waar de gemeenten grote problemen mee hebben, met name gelet op de daaraan verbonden kos ten, aldus werd aangetekend bij de discussienota van de commissie 'nota archiefbeleid die deze dagen onder meer de aandacht heeft van alle ge meente- en waterschapsbesturen In het commentaar van het streekar- chivariaat Schouwen-Duiveland en Sint-Philipsland op de ministeriële beleidsvoornemens wordt onder meer gesteld dat de mogelijkheden om de archieven te raadplegen in de regio momenteel zeer beperkt zijn Aan het streekarchivanaat zijn twee archiva rissen verbonden, zodat ook bij over brenging van de archieven in de ge meentelijke bewaarplaatsen 'raadple ging niet elke dag kan plaatsvinden'. In de regel namelijk slechts om de veertien dagen, en ten aanzien van Zierikzee op vier dagen van de week Een mogelijkheid om de voorwaar den van openstelling op vijf dagen te ondervangen zou zijn een centrale berging van de archieven. ..Maar op een dergelijke hoeveelheid materiaal is geen van de bestaande depots berekend". Overigens zal waarschijnlijk een cen traal deeldepot worden ingericht in het kader van de op stapel staande uitbreiding van het gemeentehuis te Nieuwerkerk. Daar komen de archie ven te berusten van de gemeenten Middenschouwen en Duiveland en van het waterschap, is de bedoeling Oorspronkelijk was het voornemen om ook de archieven van Smt-Philips- land en Brouwershaven in het toe komstige deeldepot te Nieuwerkerk onder te brengen. Maar de gemeente raad van Brouwershaven oordeelde dat de eigen stukken in eigen huis moeten blijven, ondanks de huidige ruimteproblemen, zo meldde burge meester C Slabbekoorn de streekar chiefcommissie. Verder bleek Sint- Philipsland bij nader inzien geen be hoefte te hebben om aan het centrale deeldepot deel te nemen. Want voor lopig hebben we nog ruimte genoeg, verzekerde burgemeester T A Vogel. Geen ruimte tekort hebben de overige gemeenten. Brujmsse, Westerschou- wen en Zierikzee De streekarchiefcommissic heeft in tussen formeel geen enkele bemoeie nis met het voornemen van b en w van Duiveland om in het gemeente huis Nieuwerkerk een centraal deel depot te vestigen, mede ten behoeve van Middensehouwen en het water schap. Overigens betreurde de com missie het afhaken van Brouwersha ven, waar de problemen rond de archiefbewaring momenteel het grootst zijn. Maar, luidde de slotsom van de commissie, een centrale deel- berging voor alleen Duiveland, Mid densehouwen en het waterschap is beter dan niets. Thools koor Rehoboth viert jubileum fHOLEN - Het christelijk Thools mannenkoor Rehoboth viert donder dag 22 september zijn "tienjarig be staan met een zang- en orgelavond in de Nederlands hervormde kerk in Tholen. Aan deze avond werken mee het koor onder leiding van dirigent ,1. Rijkse, de tenor Johan Baay en orga nist Klaas Jan Mulder. Het koor onderhoudt goede contacten met het Urker Visserskoor Crescen do hel christelijk mannenkoor 'Sal- valori' uit Nunspeet en het. schriste- lijk mannenkoor 'Ethan' uit Yerseke Het koor heeft al drie platen gemaakt en meegezongen op een vierde Uit de verkoop hiervan w-erden goede doelen gesteund De herdenkingsbijeen komst begint om 19.30 uur. ZIERIKZEE De Zicrikzeese onder nemers gaan zich ernstig beraden over de vraag of het wel verantwoord is om verder te gaan met het houden van toeristendagen op de wijze zoals die afgelopen zomer plaatsvonden. Zoals gemeld vonden veel midden standers de toen gekozen opzet 'vol strekt onacceptabel' en 'Zierikzee on waardig'. wat met name tol uitdruk king kwam in een artikel in dc PZC. De door de ondernemers uit de bin nenstad geleverde kritiek gaf maan dagavond tijdens de raadsvergade ring aanleiding tot vragen van PvdA- fractieleider D. van der Wekken. Bur gemeester Th. de Meester "betreurde de wat hij noemde 'negatieve kritiek achterop, en dat nog wel in de pers'. .Want een aantal mensen heeft grote inspanningen geleverd om program ma's ten uitvoer te brengen die waren goedbevonden door de ledenvergade ring van de Zierikzeese ondernemers- De burgemeester noemde overigens een deel van de kritiek terecht, gelet op het feit dat de ondernemers inmid dels besloten hebben om zich nader te gaan beraden over de opzet van de toeristendagen volgend jaar. Desge vraagd dooi Van der Wekken liet hij weten dat het college bij de komende ZOC-ledenvergadering - op 31 oktober - aanwezig zal zijn en de ontwikkeling 'met aandacht zal volgen'. Of het college zelf initiatieven zal aandragen achtte De Meester afhankelijk van de komende reacties. „Maar intussen zijn er in de kringen van de midden stand geluiden te vernemen die erop duiden dat er een wijziging van de toeristendagen plaats moet hebben" Wethouder L. J van Gastel had er desgevraagd door de PvdA-woord- voerder geen bezwaar tegen dat ook de middenstandscommissie zich eens over de problematiek van de toeris tendagen gaat buigen. ZIERIKZEE Het werkvoorzie ningsschap De Zuidhoek te Zierikzee houdt voor het eerst na drie jaar weer een open dag. Zowel het indus- trieel toeleveringsbedrijf als het cul tuur-technisch bedrijf staan voor ie dereen ter bezichtiging open op za terdag 1 oktober, van 9,00 tot 12.00 In het verleden werden de Schouwen- Duivelandse sociale werkplaatsen eenmaal in de twee jaar voor het publiek opengesteld En over de be langstelling op die open dagen viel bepaald niet te klagen, aldus direc teur J. Pomper De reden om niette min het gebeuren een jaar op te schuiven was de grote belangstelling rond het 25-jarig jubileum van het werkvoorzieningsschap drie jaar gele den. Maar nu kan het wel weer een keer. vooral ook gelet op de aandrang van het orgaan voor overleg (OVO) van de Zuidhoek, vertelt Pomper. En hij onderstreept, dat de open dagen van het werkvoorzieningsschap met name gedragen worden door de onge veer 160 mensen, die er werken, zo n 140 bij het industrieel toeleveringsbe drijf en de overigen bij het cultuur technisch hoveniers bedrijf. „De waardering van onze medewer kers voor de ruime belangstelling tij dens open dagen in het verleden is groot. Maar daarnaast biedt zo'n dag mogelijke kandidaten voor de werk plaats de gelegenheid om ongemerkt en onopvallend eens een kijkje te komen nemen, zonder zich vooraf aan te melden En iedereen kan eens even stil staan bij de wijze waarop hier de overheidsgelden worden besteed", be toogt Pomper naar aanlèiunig van net komende gebeuren. Hij noemt de te korten van de Zuidhoek veel minder groot dan de tekorten van de meeste andere sociale werkplaatsen En dal is toch mooi meegenomen, aldus Pomper. De open dag is naar zijn mening een goede gelegenheid voor de bevolking om met eigen ogen te zien, welke werkzaamheden w orden verricht, al bepaalt vooral de arbeidsmarkt wat er te doen is. In dit verband vindt de directeur het jammer, dat er bij de Zuidhoek toch ook wel mensen werken, die eigenlijk meer kunnen dan de werkzaamheden, die ze krij gen aangeboden. „Maar daar tegenover staat, dat we vaak ook werk in huis hebben voor mensen die tot het uitvoeren daarvan eerst niet in staat waren En dat is toch uiteindelijk het doel waar naar wij streven, overweegt Pomper Desgevraagd maakt hij nog duidelijk dal de orderposilie van hel sociaal werkvoorzieningsschap door de jaren heen overwegend goed is geweest. „Op de korte termijn waren er soms wel problemen, maar die konden steeds tijdig worden opgelost. Een maal moest tijdelijk een personeels stop worden ingesteld Maar we heb ben onze mensen altijd aan het werk kunnen houden" dj t- O) C 8 Cl L_ O) 8 Q) Openbare Bibliotheek Goes Wegens deelname van personeelsleden aan de protest dag tegen de bezuinigingen op het bibliotheekwerk, zijn de openingstijden van de bibliotheek op donderdag 22 september a.s. als volgt. 10.00-12.30 uur 13.30-17.30 uur 18.30-20.00 uur De uitleen van Bibliobus 'Zuudbevelandsch lief en leed' is die dag gesloten in Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge. GEVRAAGD iemand die ongeveer 20 jaar is en auto wil leren rijden, samen met een ander. Je zult circa 20 lessen nodig hebben. De lessen kosten 25,- per uur. Rijschool Paardekooper Westsinyel 18-20. Goes Tel 01100-16808 ANWB-erkend 'oor Pp„ "aar kolkküc lj?.S Kn *<Xr fij„ «"Smw/g '""*1! aa„ I mcrk"< van T"Scsleld "n Winkelen bij Mol Kleding Coed gestaagd en heel gezellig Voor al uw reparatie van elektrische apparaten naar TERAKO SERVICE CENTER KTV's 's morgens gebracht, 's avonds gerepareerd Tegen billijke prijzen Edisonstr. 9, Goes, tel. 01100-30180 '«u A Ook voor dit najaar en de komende winter brengt Aspens een kollektie mode in de maten 38-58, die geheel t afgestemd op de vrouw die niet of moeilijk kan slagen inde normale konfektie maten. Naast modellen van Aspens uit Zweden van het kreukvrije Asplene-Jersey, brengen wij voor dit najaar een ruime sortering rokken, blouses, spencers, vesten eri twinsels m op elkaar afgeslemde kleuren. Ook onze kollektie wintermantels mag gezien j worden. Komt u eens kijken, het is beslist de moeite waard. Modehuis voor grote en speciole moten Nieuwe Burg 31 Middelburg Tel. 01180-28378 VOOR GOED STOMEN stomerij Voorstad 65 Goes Tel. 01100-15992 Alle kleding goed werk goed schoon goed plooihoudend perfect geperst velours gordijnen; tafelkleden; donzen dekbedden; wollen dekens, kortom ALLES volgens het juiste voorschrift. SPECIALIST IN SKIKLEDING EN BRUIDSKLEDING. Wij krijgen dus die moeilijke vetvlekken er wèl uit! STOMERIJ CLEANERETTE CARELS GOES, naast de Citroëngarage. GEMEENTE REIMERSWAAL BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend, dal de heer L. B. C. Veldhol, Valckeslotlaan 55 te Goes vergunning heeft gevraagd voor het bouwen van een woning aan de Kerkweg 33 te Waarde De bestaande woning zal hiertoe worden afgebro ken Het bouwplan is niet m overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan 'Bebouwde kom Waarde 1968' Daar uit stedebouwkundig oogpunt geen be zwaar bestaat tegen hel realiseren van genoemd bouwplan zal de raad worden voorgesteld te verklaren, dal voor het betreffende perceel een wijziging van het bestemmingsplan wordt voor bereid Het bouwplan stemt overeen met deze voor te bereiden wijziging Zij zijn voornemens realisatie van genoemd bouwplan mogelijk te maken door ingevolge artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het, geldende bestemmingsplan en met toepassing van artikel 50 lid 8 van de woningwet de gevraag de vergunning af te geven. Tegen het bouwplan kan iedereen binnen 14 dagen na deze publikatie schriftelijk bezwaar indienen bij ons college Gedurende deze periode liggen de op de aan vraag betrekking hebbende stukken ter gemeen tesecretarie. afdeling algemene zaken Oude Plein 1 te Kruimngen ter inzage Kruimngen. 21 september 1983 Burgemeester en wethouders voornoemd. H Boer. burgemeester D. Boone, secretaris. MAGERE fRUNDERLAPPEN MAGERE VARKENS ROLLADE VERSE KUIKENBOUTEN 1 I VLEESWAREN I VERS VAN HET MES 1 TONGE WORST 100 GRAM SELLERIE-g SALADE I 200 GRAM BERLINER fl 100 GRAM I - [TuiÉt^DONDER^J SCHOUDER KARBONADE 500 GRAM MAGERE VARKENSLAPPEN 500 GRAM RIBKARBONADE 500 GRAM GEHAKT H.O.H. 500 GRAM MAGERE RUNDERLAPPEN I 500 GRAM MAGERE SPEKLAPPEN K'Hl=itfi<l'l'lill|iyjhfr;l',:J Aanbiedingen geldig t/m za. 24 september 115® GOES: Korte Kerkstraat 9. Openingstijden: di. t/m vr. van 8.30-t8 uur Zaterdag van 8.30-16 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 40