Aardgasprijs en uitkeringen wrijfpunten binnen coalitie Waardering bedrijfsleven voor beleid haaks op kritiek bonden Ambtenaar en uitkeringstrekker moeten het meest inleveren OPPOSITIE KRAAKT KABINETSBELEID De Graaf werkt aan beperking ziekengeld Binnenkort acties bij de spoorwegen en in streekvervoer PZC/°Pinie en achtergrond Daling van inkomens boeren niet uitgesloten WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 iDoor Gijs Korevaar en Chiel Eversi De verhoging van de aardgasprijs met drie cent en de verlaging van de uitkeringspercenta ges WW, WWV en WAO per 1 juli 198R worden in de Tweede Kamer de belangrijkste wrijfpunten binnen de coalitie bij de behandeling van de Miljoenennota. Het CDA laat zich over die twee punten kritisch uit. Voor het overige is het CDA, net als de VVD, vol lof voor het kabinet. cijnzen) met leiden tot een stijging van de collectieve lastendruk als ge heel Het enige punt van kritiek is de verhoging van de BTW liever had de VVD alleen het lage tarief verhoogd gezien. De regering bezuinigt 11 miljard gul den zonder zich om de gevolgen te De grootste oppositiepartij, de PvdA, heelt geen goed woord over voor de Miljoenennota. Het is een begroting, waarin wordt gekozen voor een „een zijdig inkrimpingsbeleid. dat geen uit zicht opent op een werkelijk terug dringen van de werkloosheid aldus de PvdA. Het CDA daarentegen ziet in de Mil joenennota „voorboden van een prille lente", terwijl de VVD de ingediende begroting als „een historisch keer punt ziet". Beide regeringsfracties stellen verheugd vast, dat volgend jaar zowel de collectieve lastendruk als het financieringstekort iets om laag gaan. Voor een gezondmaking van de eco nomie is het nodig dit beleid een paar jaar voort te zetten, zeggen beide regeringspartijen. Daaraan voegt de VVD als waarschuwing aan het CDA toe, dat beide coalitiepartners zich volledig achter het voorgestelde om buigingspakket moeten opstellen. Verschillend interpreteren de rege ringsfracties de ontwikkeling van de lonen en uitkeringen. De VVD consta teert „dat de koppeling op afstand tussen lonen en uitkeringstrekkers nu een feit is", omdat op de uitkeringen meer wordt bezuinigd Maar het CDA is verheugd, dat het kabinet „de gelij ke inkomensontwikkeling tussen uit- keringen en ambtenaren zo veel mo gelijk wil handhaven". Aardgas De christen-democraten vragen zich af, of de gasprijsverhoging met drie cent in de eerlijke lastenverdeling past. Ze vrezen voor „een ongewenste opeenstapeling van lastenverzwarin gen bij de laagste inkomens". Ook het plan om per 1 juli 1984 de uitkerings percentages WW. WWV en WAO te verlagen tot 70 procent, zint het CDA niet. De fractie vindt dat alternatie ven bespreekbaar moeten zijn. De werkgelegenheidsnota bewijst vol gens het CDA. dat het 't kabinet ernst is met het aanpakken van de werk loosheid. Maar de fractie verlangt meer concrete voorstellen voor een versterking van de industrie, een ac tieplan voor het scheppen van deel tijdbanen bij de overheid en uitbrei- (Door Cees Keizer) Minister Braks van landbouw sluit een tijdelijke inkomensda ling voor boeren volgend jaar niet uit. Hij wil die tijdelijke inkomens daling wel aanvaarden mits deze daling uiteindelijk leidt tot betere vooruitzichten voor land- en tuin bouw op de langere termijn, zei hij in een toelichting op zijn begroting. De minister meent dat land en tuin bouw door de inkomensdaling niet in liquiditeitsproblemen mogen komen. Volgens de minister kunnen boeren die wel in de problemen komen in eerste instantie worden opgevangen i door ons stelsel van sociale zekerheid. Hij wil voorlopig niet denken aan nationale steunmaatregelen, omdat daardoor de andere lidstaten van de Europese Gemeenschap aangemoe digd kunnen worden hetzelfde te gaan, doen. Als dat gaat gebeuren, zal dit nadelig werken op onze agrarische exoort zo zeet de minister ding van het aantal werkgelegen heidsprojecten na 1984 De VVD vraagt spoedige wetgeving om de lastenverlichting voor het mid den- en kleinbedrijf te verwezenlijken. Tevreden stelt de VVD vast, dat de belastingverhogingen (BTW en ac- Staatssecretaris De Graaf van so ciale zaken en werkgelegenheid is van plan om in de loop van 1984 een beperking van het ziekengeld in te voeren. Volgens De Graaf wordt het een zeer beperkte operatie in verge lijking met de ziektewetplannen die Den Uyl en Dales enkele jaren gele den hebben voorgesteld en waarover de vakbeweging te hoop liep. Een forse bezuiniging wordt het ditmaal niet, zo meent De Graaf Het is zijn bedoeling om premies te gaan heffen over het uit te betalen ziekengeld, op voorwaarde dat de werkgevers niet de rekening gepre senteerd krijgen. Er zal dus sprake zijn van een verschuiving van lasten van de werkgevers naar de werkne mers. Op het ministerie wordt thans gewerkt aan de uitvoering van de plannen. De Graaf verwacht dat ze op zijn vroegst halverwege volgend jaar kunnen worden ingevoerd. bekommeren, aldus de PvdA. Terwijl er overal sprake is van een opleving van de economie, verminderen door het regeringsbeleid in ons land de overheidsinvesteringen en de beste dingen. „Het is wrang, dat in deze situatie onverkort wordt vastgehou den aan een reële stijging van de defensieuitgaven met 2 procent". De werkgelegenheidsnota van het ka binet is een „leeg stuk" geworden, menen de socialisten. Het werken met behoud van uitkering krijgt nauwe lijks een kans en „elke vaart en over tuiging ten aanzien van de herverde ling van werk is verdwenen", aldus de PvdA Verlaging van de vennoot schapsbelasting is een maatregel die alleen die bedrijven helpt, die toch al winst maken, vindt de fractie. Hel inkomensbeleid van de regering kwalificeert de PvdA als „immoreel". Het kabinet kiest volgens de socialis ten „onverholen voor een tweede ling", waarbij actie ven en niet-actie- ven tegen elkaar worden uitgespeeld. De PvdA bepleit alschaffing van de inflatiecorrectie, invoering van inko mensafhankelijke kinderbijslag en verhoging van de premie-grenzen D'66 heeft waardering voor de „niet geringe prestatie" van het kabinet: hel terugdringen van het financie ringstekort en het verminderen van de lastendruk. Maar de Democraten hekelen de „willekeurige, niet nader beargumenteerde korting op uitke ringen en ambtenarensalarissen en vinden een verdere verlaging van de uitkering aan de gemeenten „onaan vaardbaar" Vastberaden Koningin Beatrix tijdens het uitspreken van de troonrede met r van haar prins Claus. Het regeringsbeleid maakt een vast beraden indruk, stelt Schutte iGPVi De geringe inkomensdaling in het bedrijfsleven mag het kabinet echter niet accepteren nu de uitkeringen en ambtenaren zoveel moeten inleveren. De RPF heeft, „grote moeite" met de verlaging van de uitkeringen per 1 juli volgend jaar Hiermee is slechts één element uit de voorstellen tot herzie ning van de sociale zekerheid gehaald en bovendien worden door het kabi net „wederom kostwinners en met- kostwinners over één kam gescho ren", aldus de RPF-fractie. In het gehele koopkrachtbeleid van de rege ring mist de RPF elke aandacht voor de positie van kostwinners „De reactionaire beleidsvoornemens van het kabinet kunnen niet anders doen dan maatschappelijk verzet op roepen", aldus de reactie van de PSP. Er wordt volgens de PSP gekoerst naar een ..vechtmaatschappij' dooi de afbraak van voorzieningen die emancipatie van mensen bevordert, zoals gratis rechtshulp, kinderop vang, sociaal-cultureel werk. Een vermindering van de collectieve lastendruk en een kleine reductie van het financieringstekort zijn volgens de PPR „onder geen beding de prijs waard die wordt gevraagd het hoog ste aantal werklozen van heel Europa en directe armoede voor steeds meer Nederlanders" Mevrouw Ubels (EVP) meent dat het kabinetsbeleid is gericht op het ster ker maken van de sterken. Ze stelt vast dat weikgelegenheid wordt afge broken en dat uitkeringstrekkers het zwaarst worden getroffen De CPN noemt de Miljoenennota van het kabinet „rampzalig" voor de werkgelegenheid en de koopkracht van de mensen. De communisten ge loven dat niet het schrikbeeld van de massale werkloosheid en de nationa le verarming centraal in de nota staan, maar dc financiële positie van grote ondernemers en de overheid zelf. Minister Ruding van financiën arriveert met zijn miljoenenkoffertje b\j het gebouw van de tweede kamer. (Door Fons Burgers) Minister Ruding (financien) vindt dat alleen het bedrijfsleven kan zorgen voor het gewenste economisch herstel. De bewindsman zei dit gistermiddag in de Tweede Kamer tijdens de aanbieding van dt Miljoenennota en de Rijksbegroting voor 1984. Het bedrijfsleven zal ook, met behulp van nieuwe investeringen, voldoende werkgelegenheid moeten scheppen om de werkloosheid terug te dringen. De herverdeling van arbeid via korter werken biedt volgens de bewinds man te weinig soelaas voor het herstel van de arbeidsmarkt. Vandaar dat het kabinet besloten heeft de lasten voor het bedrijfsleven aanzienlijk te verlichten Deze maatregelen gelden evenzeer voor het midden- en kleinbedrijf. Staten-Genemal onder leiding van Steenkamp Piet Steenkamp icdai de pas geko zen voorzitter van de eerste kamer dinsdag in de Ridderzaal, kort voor het uitspraken van de troonrede door koningin Beatrix Steenkamp zat tijdens de plechtigheid de geza menlijke zitting van de eerste en tweede kamer (de Staten Gene raal.l voor (Slot van pagina l i ke afwijking van het trendbeleid" te willen volgen mochten werknemers in het bedrijfsleven een extra loons verhoging krijgen, dan zal dit de amb tenaren het komend jaar worden ont houden. De minister denkt erover volgend jaar vrijkomende arbeidsplaatsen voor slechts 25 procent opnieuw te bezet ten. Daarna wil hij proberen om deze herbezeting op 80 procent te krijgen, als het hem tenminste lukt om ook volgend jaar de ambtenaren geen prijscompensatie te geven Inmiddels heeft de Christelijke Ambtenarencen- trale daartegen uuujit., o.„..D kend. Ook houdt Rietkerk vast aan de ver mindering van het njkspersoneel met ieder jaar 2 procent Hij wil deze maatregel zelfs gaan uitbreiden naar de Staatsdrukkerij en de staf van de PTT Maar ook de VVSW. de sociale werkvoorziening, zal de komende drie jaren in totaal 6 procent aan arbeids plaatsen moeten inleveren Over het vakantiegeld schrijft Riet kerk dat hij dit definitief w il brengen op 7,5 procent. De vloer van f 2190,96 wil hij optrekken tot f2371,96. Bo vendien wil hij voor de hogere amb tenaren het vakantiegeld niet meer aftoppen. (Slot van pagina 1) de helft (1,2 procent) het gevolg van maatregelen van het kabinet. Vooral de verhoging van beide BTW- tarieven met 1 procent zal leiden tot een aanzienlijke stijging van de prijs index Ook wordt het aardgas weer duurder: drie cent per kubieke meter plus 19 procent BTW. totaal 3,57 cent. Nadat op 1 juli de benzine-accijns al fors verhoogd is. volgt op 1 januari de accijns op jenever, bier en tabaksarti kelen Daarmee wal het kabinet f 400 miljoen binnenhalen De accijns op sterke drank gaat 15 procent omhoog, die op bier 8 procent en tabak en sigaretten worden 40 cent per pakje duurder. Daarnaast stelt het kabinet voor een aantal directe belastingen te verho gen en aftrekposten te verminderen. De inflatiecorrectie wordt echter vol ledig verwerkt. De laagste inkomens worden verder tegemoetgekomen door een verlaging van de laagste belastingschijf tot 16 (nu 17i procent. De "echte minima' kunnen opnieuw rekenen op een eenmalige uitkering, waarvoor het kabinet f 450 miljoen wil uittrekken. Voor hogere ambte naren (die de afgelopen jaren aan zienlijk hebben ingeleverd) wil het kabinet de aftopping van het vakan tiegeld ongedaan maken. Deze maatregelen leiden tot een inko mensbeeld waarbij werknemers in be drijven moeten rekenen op een koop kracht-daling met 1 procent (net bo ven het minimum», 0.5 procent (inko mens tussen f35.000 en f75.000) en 2 tot 2.5 procent voor de hoogste inko mens De vergelijkbare cijfers voor ambtenaren, trendvolgers en uitke ringstrekkers zijn 3,5 procent (mini mum), 3 tot 3,5 procent (modaal) en 3 procent voor vier keer modaal. Bezuinigingen Het kabinet komt met voor f 10.6 miljard aan bezuinigingsvoorstellen. Dat bedrag is bereikt door bezuinigin gen op de: sociale zekerheid- 1' 3.4 miljard, inkomens collectieve sector f 3 miljard, beperking opbouw vakan tiedagen f 0,1 miljard, volksgezond heid: 1 1.2 miljard; departementale be grotingen: f2,9 miljard Een deel van de ombuigingen wordt pas in de loop van 1984 gerealiseerd. Op jaarbasis levert dit pakket f 11,7 miljard op. Het kabinet komt op deze wijze op extra bezuinigingen van f'5 miljard bovenop de f7 miljard, die in het regeerakkoord zijn afgesproken. Dat is volgens minister Ruding nodig om dat de recessie langer duurde dan voorzien was. de werkloosheid verder steeg en de aardgasopbrengsten ster ker daalden. Ook namen de begro tingsoverschrijdingen sterk toe. Het kabinet wil de lasten van het bedrijfsleven met 1.3 miljard vermin deren in 1984. Een deel van de voor stellen zal echter pas in 1985 effect hebben, zodat de lastenverlichting op 'transactiebasis' f 2 miljard bedraagt. Dolman opnieuw Kamervoorzitter Het PvdA-tweede-kamerlid Dol man is dinsdag opnieuw gekozen tot voorzitter van de tweede kamer. Van de 126 geldige stemmen werden er 122 op Dolman uitgebracht. De kamerleden Cornelissen (cdal en Van Kemenade (pvda) kregen elk twee stemmen. Dolman waarschuwde het kabinet niet te lichtvaardig af te wijken van de raming van de uitgaven die de tweede kamer in juni voor zichzelf voor vol gend jaar heeft vastgesteld. In die raming is de kamer al uitgegaan van de noodzaak om te bezuinigen en het is niet aannemelijk dat de kamer nu akkoord zou gaan met nog verder gaande bezuinigingen op het werk van de tweede kamer, aldus Dolman Door Cees Keizer) De werkgevers zijn tevre den over het kabinetsbe leid, de vakbeweging daaren tegen niet. Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen zegt vertrouwen te hebben in het kabinetsbeleid voor 1984; het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW') merkt op dat het kabinet goed uit de startblokken komt voor het herstel van econo mie en werkgelegenheid en de Algemene Werkgevers Ver eniging (AWV) constateert een herstel op kousevoeten dat zich begint af te tekenen. Ook de organisaties voor het midden- en kleinbedrijf heb ben waardering voor de ma nier waarop het kabinet de marktsector wil versterken. De vakcentrales wijzen op de oneven redige koopkrachtinlevenng die wordt verlangd van enerzijds de werk nemers in het bedrijfsleven en ander zijds dc ambtenaren, trendvolgers en uitkeringstrekkers. De vakcentrales waarschuwen dat dit eenzijdige beleid van de regering bedreigend is voor de solidariteit tussen groepen mensen in onze samenleving „Het kabinetsbeleid is sociaal on rechtvaardig en draagt onvoldoende bij tot economisch herstel", zegt de FNV Deze vakcentrale meent dat. het kabinet groeikansen laat liggen door een overmaat aan bezuinigingen, waardoor volgend jaar de binnenland se bestedingen over de gehele linie zullen teruglopen. De geringe vermin dering van het tekort van de overheid wordt volgens de FNV duur betaald met een verdere afbraak van produk- tie en werkgelegenheid I)c FNV meent dat met deze Miljoe nennota niet veel overblijft van het dricsporenbeleid van het kabinet. Met kracht moet volgens de FNV w orden gewerkt aan de herbezetting van arbeidsplaatsen in de markt- en collectieve sector. De FNV kondigt aan voor de gepresenteerde werkge legenheidsnota een alternatief te zul len bieden. Ook het CNV vindt het aangekondig de driesporenbeleid wemig zichtbaar omdat de regenng teveel de nadruk legt op bezuinigen en te weinig op bevordering van de werkgelegenheid Het CNV had grotere impulsen ver wacht voor de bouwnijverheid, ener giebesparing en het in uitvoering ne men van grotere projecten Wat de sociale zekerheid betreft, be kritiseert het CNV het permanent vooruit lopen op discussies in de SER over de stelselherziening „Bezuini gingen in de sociale zekerheid en premieverhogingen mogen alleen ten dienste staan van de financiering van een nieuwe werkloosheidsverzeke ring De voorgestelde korting van 3,5 procent en daling van het uitkerings- mvau zijn daarmee in strijd", aldus het CNV De MHP. vakcentrale van middelbaar en hoger personeel, constateert voor het eerst dat de middeninkomens niet direct worden aangetast Toch pleegt het kabinet volgens de MHP opnieuw een aanslag op de koopkracht, door aan te kondigen dal schoolgeldbelas- ting moet worden betaald en dat de premiegrenzen voor de volksverzeke ringen omhoog zullen gaan. VNO Dc grootste werkgeversorganisatie, VNO, is zeer te spreken over de kabinetsplannen. Volgens het VNO blijkt uit de Miljoenennota duidelijk dat dit beleid het minimum is dat ons land nodig heeft. De vermindering van bel financieringstekort en de verlaging van de collectieve lasten staan in de visie van het VNO in een aanvaardbare verhouding. Wel heeft het VNO bezwaren tegen de verho ging van de loon- en inkomstenbelas ting. Het NCW zegt dat het beleid wat nu Is uitgestippeld positieve verwachtin gen wekt. In de komende jaren moet de zelfwerkzaamheid van het bedrijfs leven centraal staan, zo meent het NCW. dat vraagtekens zet achter de voortgang van de deregulering Evenals het VNO acht het NCW de verscherpte progressie in de loon- en inkomstenbelasting telerstenend. De onderw ijsorganisties zeggen in hun reactie op de begroting dat „het zonder enige onderw ijskundige afwe ging aankondigen van maatregelen een verdere kaalslag en onverant woord kwaliteitsverlies van liet on derwijs tot gevolg heeft". Volgens de organisaties is het hypocriet om zon der extra financiële middelen ter beschikking te stellen van onderwijs gevenden te verlangen dat zij belag- rijke ontwikkelingen en vernieuw in- gen in het onderwijs stimulern. Ver der gaat minister Dectman volgens de bonden volledig voorbij aan de spanningen als gevolg van het, ook door deze begroting veroorzaakte verlies aan arbeidsplaatsen. De helft van dit bedrag wordt uitge keerd via belastingmaatregelen. De belangrijkste post hierbij is een verla ging van de vennootschapsbelasting van 48 naar 43 procent. In 1985 gaal deze belasting nog eens omlaag tot« procent. Verder zullen de sociale premies voor het bedrijfsleven met 400 miljoen ver laagd worden. Ook geldt de beperking van de opbouw van vakantiedagen bij ziekte (opbrengst 200 miljoen) als een lastenverlichting voor het bedrijfsle ven Nadrukkelijk schrijft Ruding echter dat de sociale partners hier over zelf tot een besluit moeten ko men. De voorgenomen verlaging van de sociale uitkeringen maakt het niet alleen mogelijk om de premies voorde werkgevers te verlagen, ook de werï nemers springen er dit jaar gunstig uit Dat komt ook omdat het kabinet in tegenstelling tot vroegere kabinet ten, niet streeft naar een verbetering van de positie van de sociale fondsen In totaal dalen de werknemerspre- mies met 1.2 procent. Hier staan belastingverhogingen van totaal (3 miljard tegenover zodat het voordeel gedeeltelijk wordt 'teruggesluisd naar de schatkist. De voorstellervhandhaverï verhoging loon- en inkomstenbelasting: f575 miljoen: inkorting laagste schijf met f50: f 25 miljoen; verhoging hogere schijven met 1 procent f 170 miljoen beperking aftrek buitengewone fei ten f345 miljoen; tweede fase twee verdieners: f 180 miljoen: accijnsver hoging: f400 mihoen. BTW-verhogmg (beide tarieven met 1 procent): f 1605 miljoen. Het voorstel om de 17 procent-schlj in de 'inkomstenbelasting met ee procent te verlagen, kost de schatkist daarentegen f345 miljoen. Spiraal Volgens Ruding leiden de voorstellen niet tot een 'neerwaartse spiraal of vermindering van de vraag Ook md-' afgelopen jaren is de totale vraag peil gebleven en zelfs nog iets geste gen. zei hij op zijn persconferentie. De maatregelen hebben tot doel de investeringen te laten toenemen. Daarnaast moet verschuiving plaats vinden van de overheid naar het be drijfsleven Volgens Ruding is de col lectieve sector uit haar krachten ge groeid. „De begroting is een eers't stap naar meer gezonde verhoudin gen," zei hij. „Maar het is niet moge lijk om wat vele jaren fout is gegaan in het eerste jaar te verbeteren. E® verdere sanering van de overheidsfi nanciën blijft nodig" Ruding gaf toe dat Nederland slechts weinig profiteert van het beginnend economische herstel, omdat de situs tie in Nederland slechter was dan m andere landen. Zo werd er in ons law veel meer geconsumeerd dan m dt buurlanden, maar daalde ondanksdx situatie de werkloosheid niet. Als ge volg hiervan kan Nederland nu mm- der van de opleving profiteren. Ook nu wil hij geen garantie gevrt dat tie maatregelen van het kabinet leiden tot een vermindering van dt werkloosheid. Wel verwacht hij gunstige effecten van, met name ew herstel van de investeringen van 1)6 bedrijfsleven. De laatste cijfers tont' volgens hem aan dat de werklooshd" toch al iets minder snel stijgt l* toeneming, die nu nog plaatsvindt» vooral een gevolg van een groeien" arbeidsaanbod van vrouwen 01 schoolverlaters.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 4