HBetonwerk voor sluizen in Philipsdam gereed Miniatuur Walcheren IIBouw van dorpelbalken voor ijlerdam vordert gestaag Autoschadebedrijven missen miljoenen door beunhazerij TELOORGANG VAN EEN PRETPARK STILTE OP WERKEILAND IS MAAR SCHIJN Nog geen zicht op loomweg OMER '85 LAATSTE BALK KLAAR WOE WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 provincie 23 sINT-PHILIPSLAND Op hct werkeiland Philipsdam in de Krammer Volkerak ligt alles er momenteel rustig bij. Van enige activiteit is nauwelijks sprake meer, terwijl het er enige tijd jeleden toen de Krammersluizen volop in aanbouw waren een drukte van belang was. iet betonwerk voor de sluizen twee voor de beroepsvaart en een voor de pleziervaart is ifgerond. De bouwput is onder water gezet. ijn het sluizencomplex moet nu nog ..We komen er wel in een minder orden uitgevoerd: plaatsen roldeu- gespannen planning door te zitten •nduwvaartsluizen, monteren schui- We kunnen nu wat meer speelruimte en in- en uitlaatwerken. aanbrengen inbouwen. Alhoewel we zullen die landschuiven kolken; maken elek- extra tijd toch nog hard nodig heb- rabestek en besturingssysteem Aan ben" Op grond van het huidige tijd- t voorbereidingen ervoor wordt ge- schema (met maximaal 1 jaar uitstel «Kt; pas in de loop van 1985 zijn er van de afsluiting! wordt uitgegaan ideze daadwerkelijke activiteiten op van een sluiting in de Krammer eind et werkeiland te verwachten. 1987. met als begin september okto- M Nijboer. project-ingenieur Phi- ber Dat is gelijk ook de aanvang van psdam en afbouw Schelde-Rijnver- het jaarlijkse stormseizoen. Nijboer inding van rijkswaterstaats Delta- hoopt dat de invloed daarvan m het lenst, maakt duidelijk dat de stilte oostelijke deel van de Oosterschelde phet werkeiland in feite maar schijn en met een dan werkbare stormvloed- i Achter de schermen en dus niet kering in de monding van de zeearm umeembaar voor de buitenwacht achter de hand, zal meevallen, jn er volop bezigheden. Niet alleen oor de afbouw van het omvangrijke ..We moesten 37 miljoen gulden be- luizencomplex, vooral ook voor de zuinigen. Daardoor is een aantal oorbereidingen ten behoeve van de werkzaamheden naar 1987 verscho- Kuiting van het Krammer en het Haak door middel van de Philipsdam taster drs. N. Smit-Kroes van ver- i waterstaat wil die afsluiting tén jaar opschuiven, in elk geval tot i 1986 Bij de Deltadienst wordt rran uitgegaan dat het uitstel voor aximaal één jaar zal zijn. vertraging betekent volgens Nij- oer met dat het project wordt stop- Kt. Dat kan volgens hem ook niet ven. We zijn nog aan het bekijken of de financiën zodanig flexibel zijn, dal de sluiting van de Krammer toch naar de zomer kan". Hij wijst erop dat in het maken van plannen voor de sluitingsoperatie rekening gehou den wordt met gebruik van de storm vloedkering door het instellen van een zogenaamd gerekt getij. Het doorstroomprofiel van hel sluitgat Krammer bedraagt zo'n 10.000 vier kante meter. Tot dusverre is in Ne derland met zand nog nooit een der gelijk fors gat gedicht. Op het mo ment dat de Krammer wordt aange pakt, is het zuidelijke sluitgat in het Slaak (tussen werkeiland en Sint- Philipslandl al dicht. De waterbouw kundige problemen zijn daar aan zienlijk geringer, alleen al vanwege het ontbreken van grote stroomsnel- iVan onze Haagset redacteuri EX HAAG Er lijkt nog steeds wn schot te zitten in de aanleg van Zoomweg. Tracestudies zijn op- ow, nu met enkele maanden, ver laagd. Het is de bedoeling van mi- ster Smit-Kroes van verkeer en aterstaat om voor september vol- md jaar de Raad van de Waterstaat advies te vragen over de tracémo- lijkheden waarover rijkswater- tegen die tijd een studie heeft [trond. Uit de begroting van het ijkswegenfonds blijkt overigens op [ten enkele wijze welke prioriteit de minister aan de aanleg van de weg tkent. evrouw Smit wil blijkens haar be- otrng de tracestudie over het héle sk Dinteloord-Belgische grens naar van de Waterstaat sturen, origjaar nog, onder ex-minister Zee- ilking, was het de bedoeling om juist verband met de al jaren durende ïtraging het stuk Hoogerheide rich- g grens prioriteit te geven. Dat dl ook te maken met het feit dat de Igen zeggen niet al te lang meer de Biologische reservering van de overschrijdende verbinding in streekplannen vast te kunnen den ie studie zou in dit najaar klaar totten zijn. Mevrouw Smit rept daar «er met meer over. ondanks hel fcdat uit de lijst met studieprojee- pblijkt dat de Zoomweg. waar het p de tracéstudie gaat, inderdaad in Jtoén is gedeeld. Het is nu blijkbaar bedoeling dat de twee studies in p totaliteit aan de Raad van de ustaat worden gezonden. Dat £et voor september '84 gebeurd zijn. mee is de aanleg nog niet veel ftterbij gekomen. Immers, ook de petlure die de tracénota bij de raad tb de Waterstaat moet doorlopen It tijd. De raad heeft bijvoorbeeld Pg géén advies uitgebracht over de sweg Etten-LeurBreda, dat ad- 5 werd in maart vorig jaar ge- 'igd. endien moet daarna afgewacht Wen welke prioriteit de Zoomweg pjgt. Een aantal van de wegen die op |t uitvoeringsprogramma 1984-1981 Tti. zal immers toch niet kunnen den aangelegd om de eenvoudige m dat het geld ontbreekt heden en die zijn er in het Krammer juist wél. Naast het betonwerk voor de Kram- mersluizen is op het werkeiland de damaanzet naar het Slaak al klaar (de aanleg van het damvak Schaar-zuid staat voor 1985 op de planning; het noordelijke deel in de zomer van 1987. Bij de Grevelingendam ligt ook al een damaanzet klaar, terwijl er aan Fli- plandse kant 1 kilometer dijk langs de Prins Hendrikpolder gelegd is (in 1980 meegenomen in het kader van de partiele dijkversterkingen). Ir. Nijboer erkent dat uitstel van de damaanleg betekent dat maatregelen nodig zijn om de bestaande werken te bescher men. evenals onderhouds- en appa raatskosten. De hoogte ervan acht hij met desastreus „In het kader van dit werk zijn altijd conserverende maat regelen nodig. Je bouwt een werk midden in het water, dus moet je de uiteinden van het werkeiland be schermen tegen stroming. Het is no dig om regelmatig beschermingswer- ken uit te voeren. Met name aan de noordkant bij de Grevelingendam hebben we vrij zware verdedigings werken uitgevoerd". Eén en ander is naar de mening van Nijboer geen miljoenenzaak, calamiteiten daarge laten „En constructief gezien maakt het uitstel weinig uit De sluizen heb ben een afschrijvingstermijn van 200 jaar". Projectingenieur Nijboer beklem toont dat er zijns inziens geen weg terug meer is. dat wil zeggen: de Philipsdam moet afgebouwd worden. Aan de andere kant is het ook niet meer mogelijk alsnog in 1986 de dam te sluiten, daarvoor is de operatie inmiddels te ver opgeschoven. Nij boer gaat ervan uit dat het project in 1988 afgebouwd zal worden, zodat de weg over de dam ook pas in dat jaar klaar zal zijn. Het werkeiland Philipsdam. Op de voorgrond de in- en uitlaatwerken voor het zoet-zoutsysteem, daarach ter de twee grote duwvaartsluizen en bovenaan de jachtensluis. Rechts staan de pijlers voor de brug over het sluizencomplex luchtfoto Lex de Meester Landelijk secretaris CF O in Middelburg over na prinsjesdag MIDDELBURG - De afdeling Mid delburg van de christeiijke ambtena renbond CFO komt morgen, donder dag. om 19.45 uur bijeen in de Getui- geniskerk aan de Adriaan Lauwe- reijszstraat in Middelburg Landelijk secretaris de heer P Cammaert spreekt dan over het thema 'actuele zaken na prinsjesdag' Hij zal dan ingaan op de plannen ten opzichte van de ambtenaren die dinsdag in Den Haag bekendgemaakt zijn Er zullen ook insignes uitgereikt worden aan mensen die 25. 40 of 50 jaar achtereen lid zijn geweest van de bond VLISSINGEN - Beunhazen bezorgen de erkende auto schadebedrijven jaarlijks een schadepost van vele mil joenen guldens. Volgens schattingen romen de beunha zen zo'n twintig tot vijfentwintig procent van de markt van autoschadebedrijven af. Mede als gevolg van de toenemende beunhazerij zijn er het vorige jaar ongeveer duizend arbeidsplaatsen in deze bedrijfstak verdwenen. Dat zegt secretaris J van de Ree van Focwa-Zeeland (de Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosse- riebedrijf). Bij de Focwa zijn zo'n 1050 bedrijven aangeslo ten In oktober houdt Focwa-Nederland in Zeeland een twee dagen durend congres. Dat gebeurt in hotel Britan nia in Vlissingen. Het congres begint vrijdagavond 14 oktober. Zaterdag 15 oktober zullen er verschillende inleidingen gehouden worden door onder andere voorzit ter J Davidse van de afdeling Zeeland, landelijk Focwa- voorzitter W. J. Lith en .secretaris R. de Blij van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord- Zeeland. Volgens de Zeeuwse Focwa-secretans Van de Ree thy is ook lid van het dagelijks bestuuri gaan er jaarlijks zo'n vijftig Focwa-bedrijven onderuit als gevolg van de econo mische recessie. In Zeeland zijn er de laatste paar maanden zo'n vier tot vijf carossenebedrijven verdwenen, omdat ze het niet langer konden bolwerken. Van de Ree meent dat de Focwa-bedrijven op het ogenblik nog machteloos staan tegenover de concurrentie van beunhazen Een van de oplossingen zou een reparatie plicht (zoals in Belgie) zijn. Dat zou geregeld moeten worden via verzekeringsmaatschappijen. Volgens Van de Ree gebeurt het maar al te vaak dat automobilisten een schadeclaim indienen bij een verzekeringsmaatschappij, de verzekeringspenningen opstrijken en hun auto met laten herstellen of slechts provisonsch laten opknappen door een beunhaas. Door middel van een reparatieplicht zou dat ondervangen kunnen worden. Volgens Van de Ree betekent de huidige gang van zaken met alleen een strop op voor de autoschadebedrijven, het levert bovendien een gevaar op voor de verkeersveiligheid. Voorts zou er - meent Van de Ree - haast gemaakt moeten worden met de invoering van een verplichte autokeu ring. Alarm op het Molenwater: Miniatuur Walcheren zij in de rats. De Middelburgse toeristenattractie haalt 1984, dat wel. Maar de kans. dat dit beladen jaartal op Miniatuurs grafsteen wordt gebeiteld, is groot. De Zeeuwen lijken het miniatuurpark beu te zijn. Toeristen laten het eveneens afweten. Er moet dus dik geld bij. Nu komt er een onderzoek van een extern organisatiebureau. Dat moet het verlossende woord spreken over 'Walcheren-in-het-klein'. Als de resultaten van het onder zoek vernietigend uitvallen, gaan de poorten op het Molenwater na '84 nooit meer open. Dan is het echt met Miniatuur Walcheren gedaan. Bezoekersaantallen, daar draait het Een veel gehoorde opmerking is om 'Hoe lokken we zoveel mogelijk 'dat hier helemaal mets voor de toeristen?' is de hamvraag. Dat kinderen is' Een aantal bezoekers daarvoor verbeteringen en vernieu wingen moeten worden aange- oppert de aanleg van een speeltuin. Verder is Miniatuur Walcheren, zo bracht, is klip en klaar. Maar welke? menen velen, 'te statisch' .Er be- De -weinige- toeristen die Miniatuur weegt bijna niets. Daarom kunnen Walcheren dinsdagmiddag bezoch- de kinderen met worden geboeid ten weten het ook met. Zoveel Die vervelen zich hier dan ook hoofden, zoveel zinnen luidt het dood", is een vaak geuite klacht gezegde, en dus ook 'zoveel ant woorden'. De kleine Brabander laat geen spaan van de attractie heel. ..Een puinhoop zegt hij kort maar ^omt nauwelijks met haar krulle- krachtig Als we dit hadden gewe- ko ie bovcn hel zlvaaL1ichl uil. ten waren we met gekomen Schar.- Hc, ib komt vaker ln Miniamur dahg dal de gebouwtjes zo slecht Walche„„. „Weet je", zegt de man. zijn onderhouden. En voor die troep moetje nog 3.50 betalen ook Het mag duidelijk zijn. die bezoekers zie Een gezin poseert voor de vuur toren van Westkapelle. Het dochtertje zit op vaders nek en ie hier nooit meer .Schrijf er ook allerlcl kabl,|, Al5 ,u.t Zomers erger ik me hier rot. Dan liggen de lege blikjes bezaaid over de paden. Je breekt je nek maar bij dat ze het beter moeten aangeven Op weg naar hier zijn we drie keer verdwaald!' De mening van de boze Brabander staat even\yel lijnrecht tegenover die van een uiterst vriendelijk echt paar uit de DDR Ze bezoeken Mi niatuur Walcheren al sinds mensen heugenis „Die Blumenpracht' ju belen ze over de flora in het park. dat er inderdaad zeer fraai bijstaat. „En dan die vlijt, waarmee de mo dellen zijn gemaakt, schitterend' Nee. voor deze trouwe Miniatuur- fans mag het park blijven zoals het is ..Werbung". zegt de man beslist op de vraag hoe Miniatuur naar zijn mening het bezoekersaantal kan opvijzelen. „Ze moeten'veel meer reclame maken bij de reisbureaus. Want je maakt mij niet wijs dat iedere Nederlander hier al 'ns is geweest." Een jonger stel. duidelijk van zeer goede huize, kijkt bewonderend naar de replica van een destijds zeer befaamd hotel Het miniatuurmo del staat er veel glorieuzer bij dan het origineel aan de voet van de Domburgse duinen. „Het is evident dat het onderhoud bijzonder zorg vuldig is uitgevoerd Wellicht dient hier wat meer leven in de brouwerij te komen Kijk. hier rijdt slechts één trein, in Madurodam wel tien In de plannen tot het presenteren van dia- en videoshow 'ziet hij geen heil'. „Men gaat hier uitsluitend heen als men interesse heeft voor de gebouwtjes Zo moet het blijver." Zijn vrouw vult aan flink regent, zinken de bootjes naar de bodem van de vijvers. En daar blijven ze dan uren liggen. Waarom trekt één van de personeelsleden dan niet even een paar laarzen aan, om die scheepjes weer te laten dobberen...?" Gisteren stond in deze krant dat vijf van de acht personeelsleden van Miniatuur Walcheren worden ont slagen. Het. geld is op. over de eventuele bijdragen van gemeente en provincie bestaat alleen maar onduidelijkheid In de hoogtijdagen van Miniatuur Walcheren stond de teller van de kassa nog wel eens stil by 240.000 bezoekers Dit jaar wordt de 130.000 amper gehaald. Is Minia tuur Walcheren nu de enige attrac tie die dé wind tegen heeft?. Direc teur L van de Graaf - hij is bezig met zijn dertigste en laatste seizoen - vindt van "niet De economische recessie is maar één van de oorza ken die Miniatuur tegenwerken. Van de Graaf noemt er nog een paar „Twee jaar achter elkaar had den we schitterende zomers. Dat is wel fijn voor de toeristen, maar met verheugd te voor ons De mensen gaan naar het zijn dat alles is gerubriceerd per strand en ze blijven daar Stel je dorp' Dit echtpaar komt in de toekomst - 'als onze dochter wat voor dat een gezin in Domburg logeert, en een uitstapje maakt naar ouder is' - beslist nog eens terug Miniatuur. Da's heen en terug der- naar Miniatuur Walcheren Als dat tig kilometer. Ze drinken hier op het tenminste dan nog kan terras een drankje en de kinderen krijgen een ijsje. Ze moeten entree geld betalen, en noem maar op. Die mensen zijn meteen dertig gulden kwijt, en dat voor anderhalf uur Want in Miniatuur Walcheren kan je nu eenmaal niet de hele dag blijven" Om zijn woorden kracht bij te zet ten verhaalt Van de Graaf over één van zijn familieleden. „Die stapt 's morgens met de kinderen in de auto en rijdt naar De Efteling. Je betaalt daar één toegangsprijs en je bent de hele dag onder de pannen. Als je dan ook nog een tas met gesmeerde boterhammetjes meeneemt, hoef je met veel uit te geven Daarom gaat het alleen die pretparken, die een dagvullend programma kunnen bie den nog voor de wind" Van de Graaf signaleerde al eer der dat ook in het georganiseer de 'dagje-uit' behoorlijk de klad is gekomen. De Belgen bijvoorbeeld geven geen subsidie meer op schoolreisjes. „De mensen slappen niet meer in zo'n bus. Ze kopen liever een videorecorder", scham pert Van de Graaf. Hij heeft het over 'een veranderd bestedingspa troon'. Miniatuur Walcheren heeft zijn toe komst In eigen hand Voor die toe komst zijn echter ook een paar factoren van belang, waar niets of niemand iets aan kan doen. Middel burg ligt nu eenmaal in een uithoek van Nederland De reis er naartoe is lang en kost dus geld. Tel daarbij de kosten van de Zeelandbrug of de veerboot, en voor de meesten hoeft het dan met meer En natuurlijk is het achterland van Middelburg be droevend klein. Waar Madurodam in de gelukkige omstandigheid ver keert. dat binnen een straal van zeventig kilometer miljoenen men sen wonen, kampt Miniatuur Wal cheren met het probleem dat de dichtstbijzijnde stad met honderd duizend inwoners vijftig kilometer ver is. en bovendien in het buiten land ligt.. Over enkele maanden Uordt de uitslag verwacht van het rap port, dat het organisatiebureau NRIT in Breda over de toekomst van Miniatuur Walcheren opstelt. Welke aanbevelingen het NRIT zal doen, is ook voor het bestuur van de stichting Miniatuur Walcheren nog een groot vraagteken. Toch lijkt al iets vast te staan: In hel aanbod van het miniatuurpark moet meer variatie komen. Want hoewel de bezoekers veel verschil lende ideeën opperen om Minia tuur uit het slop te halen zijn ze het over een ding eens. „Het is wel aardig, maar er moet iets nieuws bijkomen. Want als je het één keer hebt gezien, dan weet je het wel. Dan hoef je hier echt niet meer terug te komen...." Koen van Dijen |pELTJE JANS In het enige nog e bouwdok op het w erkeiland £ltje Jans (de andere drie zijn. met onder water gezet) ligt Pfors aantal omvangrijke dorpel- f»tn voor de stormvloedkering in Oosterscheldemonding gereed. jaar na de bouwvakvakantie Ron het project en inmiddels zijn zo'n 20 van de in totaal 63 jWbalken de rompen gereed. Ze dezelfde constructie als de R: gewapend, voorgespannen In de 63 dorpels wordt onge- 60.000 kubieke meter beton vcr- P'tt De grootste dorpelbalk, die in Kluitgat Roompot komt. krijgt J lengte van circa 40 meter. De van elke dorpel is 8 bij 8 P. Ntjsse, assistent-projectlei- r van rijkswaterstaat, directie slui zen en stuwen, verloopt het karwei tot nog toe goed en op schema. Hij legt uit dat van de dorpels in eerste instan tie alleen de rompen worden gemaakt (te storten in drie fasen). Pas in een later stadium komen kop en staart aan bod, namelijk als de juiste afme tingen tussen de pijlers bekend zijn (want de dorpelbalken worden op maat gemaakt! Nijsse verwacht dat de werkzaamheden de komende pe riode in een versnelling zullen raken omdat eind 1983 het maken van de koppen begint (het eerst voor de dorpelbalk Hammen-15). Bekistingen Momenteel worden de bekistingen gemaakt voor de koppen en staarten van de dorpels. „We gaan ervan uit dat per 1 december '83 de productie van de koppen kan beginnen. Ook de speciale bekistingswagen die ervoor nodig is, is dan gereed", aldus Nijsse. Hij maakt duidelijk dat in het voor jaar van 1985 de laatste dorpelromp gereed moet komen („er wordt nog geprobeerd dat wat te vervroegen"), waarna in de zomer van 1985 de laatste dorpelbalk afgemaakt kan worden. „Dat kan niet eerder, omdat we vastzitten aan het plaatsen van de pijlers. Aan de hand van de meetge gevens kunnen we pas een dorpel afmaken. Wc kunnen dal niet gok ken". Hij gaat ervan uit dat dan in augustus '85 het bouwdok onder wa ter gezet kan worden, gevolgd door het plaatsen van de eerste dorpelbalk (door de Taklift 4) in december 1985. De dorpelbalken zijn hol. Halverwege is een tussenschot aangebracht ter versterking van de constructie Na de plaatsing in de pijlcrdam worden ze gevuld met zand (zoals ook bij de pijlers het geval is). Voor de kop en staart van elke dorpelbalk worden een vast kop en een variabele aange bracht (eerst de variabele dan de vaste, waarbij de speciale bekistings wagen in actie komt) Assistent-pro jectleider Nijsse vertelt dat de moge lijkheid aanwezig is zonodig een dor pelbalk met een iets scheve kop te maken, zodat die dan toch precies in de pijlersponningen past Door mid del van een opzetstuk is het ook mogelijk hoogteverschillen van de pij lers op te vangen. De variatie kan wat dat betreft maximaal 45 centimeter zijn Elke kop wordt in twee fasen gestort, zodat uiteindelijk een paskla re dorpelbalk (romp en kop en staart) in zeven fasen gestort wordt. Het bouwdok met de dorpelbalken op Keeltje Jans

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 39