6 Sociaal Centrum Goes huldigt zeven helpsters J s NAJAAR1983 I— 65 11° 115« MOL KLEDING RUND- EN Een dag zonder krant ie een klok zonder klepel. WISSEL BEVELANDEN -|PZC/ Nieuwdorp bezorgd over vervuiling stortplaats c c a Adverteren doet verkopen Glz.cc/icx:cttE. Zr' ut WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 streek DAMES 12,5 JAAR IN DIENST GOES Tijdens een feestelijke bij eenkomst in de benedenzaal van de Weslerkerk in Goes zijn dinsdag ze ven medewerksters van het Sociaal Centrum gehuldigd. De gezinshelp sters (voornamelijk bij bejaarden) zijn dit jaar 12.5 jaar in dienst van de stichting. Ze kregen een bloemstukje van de voorzitster van het algemeen bestuur, N. G. Kamps-Visser, en wer den toegesproken door hun directeur D. J. van Zwoll. De staffunctionaris van personeelszaken, H. Blom, speel de de rol van ceremoniemeester. Na hel officiële gedeelte gingen de deu ren open voor een receptie. De jubilerende gezinshelpsters. N. Vermaas-Almekinders uit Goes. J A Rouw-Hoogerheide uit Goes. A. Nieu- wenhuijse-Steketee uit Kloetinge, M. Mol-Steketee uit Oudelande, P M. de Jonge-Kerkhove uit 's-Heer Arends- kerke, C Hijman uit Hansweert en S. P J Beenhouwer-Capello uit Goes kregen van de aanwezige collega's bloemen overhandigd. Achter, staand van links tiaar rechts. S. P. J. Beenhouwer-Capello, C. Hijman, P M de Jonge-Kerkhove, M Mol-Steketee, voor, staand van links naar rechts; A. Nieuwenhuijse-Steketee, J A Rotuv-Hoogerheide, N Vermaas-Almekin ders GEEN GEVAAR VOOR DORP Voordat zij de bloemstukjes overhan digde hield voorzitster Kamps-Visser een korte toespraak. Ze drukte haar waardering uit voor het werk dat de zeven dames gedaan hadden. ..Vroe ger", aldus Kamps-Visser. ..bestond voor uw werk van hogerhand minder waardering dan nu het geval is. Mis schien is de economische teruggang er de oorzaak van dat het werken aan de basis momenteel toch een herwaar dering kent". Voorts vertelde ze dat het aanzien van het Sociaal Centrum niet bepaald wordt door het kantoor of door de leiding, maar door de gezinshelpsters. De nieuwe directeur Van Zwoll (nau welijks drie weken in functie) had duidelijk moeite de juiste naam aan de juiste persoon te verbinden. Hij verontschuldigde zich hiervoor door te stellen dat hij onmogelijk de ruim tweehonderd gezinshelpsters van de stichting kon kennen. Van Zwoll sprak dan ook namens alle medewer kers en in die hoedanigheid felici teerde hij de jubilarissen en bedank te hen voor hun jarenlange inzet. Ook nam hij iedere dame persoonlijk nog even onder de loep. Overigens is het niet zo dat de gezins helpsters 12,5 jaar bij het Sociaal Centrum als zodanig in dienst zijn: het Katholiek Maatschappelijk Cen trum en de Algemene Stichting De Bevelanden smolten ongeveer tien jaar geleden samen tot het tegenwoor dige Sociaal Centrum. Voor die tijd werkten de jubilarissen al bij één van deze twee dienstverlenende organisa ties. Collecte COLIJNSPLAAT - De collecte voor de kankerbestrijding van het Konin gin Wilhelminafonds heeft in Colijns- plaat 1924,55 opgebracht. Oprichting van watersportvereniging WEMELDINGE - Een werkgroep van watersporters m YVemeldinge wil vrij dagavond een watersportvereniging oprichten Eerder was al een voorlo pig bestuur gevormd, maar daar was het bij gebleven. De oprichtingsverga dering wordt gehouden in hotel Vre- debest en begint om 20.30 uur Onder leiding van L. Burger zal men probe ren een bestuur te kiezen, daarna kan de vereniging worden opgericht Feestavond van Kapelle promotion KAPEI.LE De stichting Kapelle promotion verzorgt zaterdag 24 sep tember een feest in het gemeen schapscentrum De Vroone in Kapel le. Het programma begint met een optreden van de Zeeuwse cabaretier Rien de Jonge. Hij zingt en vertelt een en ander in Zeeuws dialect. De zusjes Wouterse uit Goes verlenen ook medewerking aan het ochtend programma op accordeon In de avonduren is er een feest met Conny Vandenbos en Jay Delmore Boven dien treedt het dans- en showorkest The Evergreens op. Het feest is geor ganiseerd in samenwerking met de jubileumcommissie van Ons Genoe gen Bijeenkomst van aquariumvereniging WEMELDINGE - De Wemeldingse aquariumvereniging De Vuurneon houdt morgenavond (donderdag) een vergadering in hotel Vredebest. Deze begint om 20.00 uur en behelst onder meer een discussie over de verschil lende vissoorten in een aquarium, een vis- en plantenbeurs en een verloting Play-backwedstrijd GOES Meisjes en jongens van 11 tot en met 15 jaar kunnen vrijdag 30 september meedoen aan een play back wedstrijd in de Jan Ligthart- school aan de Bergweg in Goes. Bo vendien zal er een disco-avond wor den gehouden De bijeenkomst duurt van 19 tot 22.00 uur Belangstellenden dienen zich op te geven bij Wendy Back aan de De Grootstraat in Goes of G Brusket in Goes NIEUWDORP De dorpsraad van Nieuwdorp is ongerust over de ge- consteteerde verontreiniging op de vuilnisstortplaats Midden-Zeeland, vlakbij Nieuwdorp. Dat werd dins dagavond duidelijk tijdens een werk bezoek dat het college van burge meester en wethouders van Borsele bracht aan dat dorp. In die bijeen komst kwam een schriftelijke vraag aan de orde waarin werd geïnfor meerd of de bodemverontreiniging zich kan verplaatsen naar het dorp. Volgens de Borselse burgemeester drs G C. G. van den Heuvel hoeft de bevolking zich daar geen zorgen over te maken. Hij voegde er echter wel aan toe dat de hoeveelheden veront reiniging die rond de stortplaats wa ren aangetroffen niet acceptebal zou den zijn, indien ze onder woningen waren gevonden. Daarom wilden ver tegenwoordigers weten of dat grond water ook tot onder het dorp kan komen. Van den Heuvel kon daar niet helemaal duidelijk over zijn. Hij stel de dat het niet zeker is of de verplaat sing van het grondwater te maken heeft met het water dat uit de Wester- schelde naar het grondwater doorsij pelt. De vraag vanuit de dorpsraad of bij een volgend onderzoek ook enkele grondboringen in het dorp kunnen worden uitgevoerd bleef onbeant woord. Wel benadrukte de Borselse burgemeester verschillende keren dat er niets aan de hand was waar de Nieuwdorpers zich zorgen over hoe ven te maken. De hoeveelheden verontreiniging waren daar, zo stelde hij, geen aanleiding toe. Hij maakte verder bekend dat de beheerder van de vuilstortplaats (een aantal gemeenten in Midden-Zeeland) overwegen om een gracht om de stort plaats te graven en daar het grondwa ter ih te zamelen. Dit werk zal dan wel gepaard gaan met een verhoging van de kosten voor het ophalen van het huisvuil. Daarover wordt gesproken in een openbare vergadering die aan staande maandag om 9.00 uur wordt gehouden in het gemeentehuis van Heinkenszand Een andere zaak waar de dorpsraad erg mee begaan is. zo bleek dinsdag, is de woningbouw in het dorp. Bij de dorpsraad bestond de vrees dat gede puteerde staten het ontwerp-bestem- mingsplan Coudorp met goed zouden keuren Daarom wilde men weten wat er in dat geval gebeurt. Wethouder P L Peeters wees er op dat er vergevor derde plannen bestaan om huizen te bouwen op het terrein van de oude school Dat zou gaan om een- en tweepersoonshuishoudens Ook waren er vragen over de aanleg van een tennisbaan in Nieuwdorp zodat daar een tennisvereniging be gonnen zou kunnen worden. Wethou der drs P. J. Vollaard kon ben wat dat betreft uit de droom helpen. Die tennisbaan zal er voorlopig niet ko men, omdat het geld ontbreekt, zei hij, En dat geldt voor alle dorpen in Borsele, zo voegde hij er desgevraagd aan toe. ■A/ IC - p- .2 3 ■S3 "c Q) ■u 8 cn CD -O ,Q O) "3 C E O Q) Openbare Bibliotheek Boes Wegens deelname van personeelsleden aan de protest dag tegen de bezuinigingen op het bibliotheekwerk, zijn de openingstijden van de bibliotheek op donderdag 22 september a.s. als volgt: 10.00-12.30 uur 13.30-17.30 uur 18.30-20.00 uur De uitleen van Bibliobus 'Zuudbevelandsch lief en leed' is die dag gesloten in Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge. GEVRAAGD iemand die ongeveer 20 jaar is en auto wil leren rijden, samen met een ander. Je zult circa 20 lessen nodig hebben. De lessen kosten 25,- per uur. Rijschool Paardekooper Westsingel 18-20. Goes Tel. 01100-16808 ANWB-erkend Voor al uw reparatie van elektrische apparaten naar TERAKO SERVICE CENTER KTV's 's morgens gebracht, 's avonds gerepareerd Tegen billijke prijzen. Edisonstr. 9, Goes, tel 01100-30180 Modehuis Ook voor dit najaar en de komende winter brengt Aspens een kollektie mode in de maten 38-58. die geheel is afgestemd op de vrouw die niet of moeilijk kan slagen inde normale konfektie maten. Naast modellen van Aspens uil Zweden van het kreukvrije Asplene-Jersey, brengen wij voor dit najaar een ruime sortering rokken, blouses, spencers, vesten en twinsets in op elkaar afgestemde kleuren Ook onze kollektie wintermantels mag gezien j worden Komt u eens kijken, hel is beslist de moeite waard. voor grote en speciale moten Nieuwe Burg 31 Middelburg Tel. 01180-28378 isd ca VOOR GOED STOMEN stomerij Voorstad 65 Goes Tel. 01100-15992 Alle kleding goed werk goed schoon goed plooihoudend perfect geperst velours gordijnen; tafelkleden; donzen dekbedden; wollen dekens, kortom ALLES volgens het juiste voorschrift. SPECIALIST IN SKIKLEDING EN BRUIDSKLEDING. Wij krijgen dus die moeilijke vetvlekken er wèl uit! STOMERIJ CLEANERETTE CARELS GOES, naast de Citroengarage. l°or een 's «"«wetend. Winkelen bij Mol Kleding Goed geslaagd en heel gezelligf m$Ww A en ht reel fteU ae%in GEHAKT H.O.H. GEMEENTE REIMERSWAAL BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal maken bekend, dat de heer L. B C. Veldhof, Valckeslotlaan 55 te Goes vergunning heeft gevraagd voor het bouiven van een woning aan de Kerkweg 33 te Waarde. De bestaande woning zal hiertoe worden afgebro ken Het bouwplan is niet in overeenstemming met het vigerende bestemmingsplan 'Bebouwde kom Waarde 1968' Daar uit stedebouwkundig oogpunt geen be zwaar bestaat Legen het realiseren van genoemd bouwplan, zal de raad worden voorgesteld te verklaren, dat voor het betreffende perceel een wijziging van het bestemmingsplan wordt voor bereid Het bouwplan stemt overeen met deze voor bereiden wijziging. Zij zijn voornemens realisatie van genoemd bouwplan mogelijk te maken door ingevolge artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan en met toepassing van artikel 50 lid 8 van de woningwet de gevraag de vergunning af Le geven. Tegen het bouwplan kan iedereen binnen 14 dagen na deze publikatie schriftelijk bezwaar, indienen bij ons college. Gedurende deze periode liggen de op de aan vraag betrekking hebbende stukken ter gemeen tesecretarie. afdeling algemene zaken. Oude Plein I te Kruimngen ter inzage. Kruiningen. 21 september 1983 Burgemeester en wethouders voornoemd, H Boer, burgemeester D Boone. secretaris. MAGER RUNDERHART I VLEESWAREN VERS VAN HET MES 1 T0NGE- A AJT worst |E1r3 100 GRAM m SELLERIE-i SALADE 200 GRAM BERLINER 1 100 GRAM SCHOUDER KARBONADE 500 GRAM MAGERE VARKENSLAPPEN 500 GRAM RIBKARBONADE 500 GRAM GEHAKT H.O.H. 500 GRAM MAGERE RUNDERLAPPEN 500 GRAM MAGERE SPEKLAPPEN Aanbiedingen geldig t/m ze. 24 september GOES: Korte Kerkstraat 9. Openingstijden: di. t/m vr. van 8.30-18 uur Zaterdag van 8.30-16 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 38