in Philipsdam gereed Betonwerk voor sluizen Miniatuur Walcheren Bouw van dorpelbalken voor pijlerdam vordert gestaag Autoschadebedrijven missen miljoenen door beunhazerij TELOORGANG VAN EEN PRETPARK STIL TE OP WERKEILAND IS MAAR SCHIJN WIET OPNEMEN PZr/^otffnc Nog geen zicht op IZoomweg ZOMER '85 LAATSTE BALK KLAAR E WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 23 SINT-PHILIPSLAND Op het werkeiland Philipsdam in de Krammer/Volkerak ligt alles er momenteel rustig bij. Van enige activiteit is nauwelijks sprake meer, terwijl het er enige tijd rsij gleden toen de Krammersluizen volop in aanbouw waren een drukte van belang was. Het betonwerk voor de sluizen twee voor de beroepsvaart en een voor de pleziervaart is ifgerond. De bouwput is onder water gezet. _nhet sluizencomplex moet nu nog ..We komen er wel in een minder torden uitgevoerd: plaatsen roldeu- gespannen planning door te zitten, wduwvaartsluizen: monteren schui- We kunnen nu wat meer speelruimte «n in- en uitlaatwerken; aanbrengen inbouwen. Alhoewel we zullen die andschuiven kolken: maken elek- extra tijd toch nog hard nodig heb- "ibestek en besturingssysteem. Aan ben" Op grond van het huidige tijd- voorbereidingen ervoor wordt ge- schema (met maximaal 1 jaar uitstel s-c strkt: pas in de loop van 1985 zijn er van de afsluiting) wordt uitgegaan videze daadwerkelijke activiteiten op van een sluiting in de Krammer eind »et werkeiland te verwachten, b* L' M Nijboer, project-ingenieur Phi- 1987, met als begin september/okto ber. Dat is gelijk ook de aanvang van tpsdam en afbouw Schelde-Rijnver- het jaarlijkse stormseizoen. Nijboer binding van rijkswaterstaats Delta- hoopt dat de invloed daarvan in het dienst, maakt duidelijk dat de stilte oostelijke deel van de Oosterschelde -ïhet werkeiland in feite maar schijn en met een dan werkbare stormvloed- Achter de schermen en dus niet kering in de monding van de zeearm nameembaar voor de buitenwacht achter de hand. zal meevallen iljoen gulden be- Daardoor is een aantal erscho- er volop bezigheden. Niet alleen wr de afbouw van het omvangrijke ..We moesten 37 mcomplex, vooral ook voor de zuinigen. iwioereidingen ten behoeve van de werkzaamheden naar 1987 t afsluiting van het Krammer en het o-jVd Jük door middel van de Philipsdam. uster drs. N Smit-Kroes van ver- r en waterstaat wil die afsluiting jaar opschuiven, in elk geval tot 1986. Bij de Deltadienst wordt trvaii uitgegaan dat het uitstel voor maximaal een jaar zal zijn. De vertraging betekent volgens Nij- ij to met dat het project wordt stop pel Dat kan volgens hem ook niet. ven. We zijn nog aan het bekijken of de financien zodanig flexibel zijn, dat de sluiting van de Krammer toch naar de zomer kan". Hij wijst erop dat in het maken van plannen voor de sluitingsoperatie rekening gehou den wordt met gebruik van de storm vloedkering door het instellen van een zogenaamd gerekt getij. Het doorstroomprofiel van het sluitgat Krammer bedraagt zo'n 10.000 vier kante meter. Tot dusverre is in Ne derland met zand nog nooit een der gelijk fors gat gedicht. Op het mo ment dat de Krammer wordt aange pakt. is het zuidelijke sluitgat in het Slaak (tussen werkeiland en Sint- Philipslandl al dieht. De waterbouw kundige problemen zijn daar aan zienlijk geringer, alleen al vanwege het ontbreken van grote stroomsnel- Van onze Haagse redacteur) DEN' HAAG Er lijkt nog steeds !«n schot te zitten in de aanleg van it Zoonnveg. Tracéstudies zijn op nieuw, nu met enkele maanden, ver- Itaagd, Het is de bedoeling van mi- tister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat om voor september vol lend jaar de Raad van de Waterstaat «n advies te vragen over de tracémo- plijkheden waarover rijkswater- wtaat tegen die tijd een studie heeft ifgerond, Uit de begroting van het Rijkswegen fonds blijkt overigens op (ton enkele wijze welke prioriteit de minister aan de aanleg van de weg 00-33 Ment- .ntha Kevrouw Smit wil blijkens haar be- us.j ruling de tracéstudie over het héle «•5 Huk Dinteloord-Belgische grens naar ie Raad van de Waterstaat sturen. Vorig jaar nog, onder ex-minister Zee- lalking, was het de bedoeling om juist in verband met de al jaren durende vertraging het stuk Hoogerheide rich- Kg grens prioriteit te geven. Dal toft ook te maken met het feit dat de 81-1* Belgen zeggen niet al te lang meer de ïologische reservering van de isoverschrijdende verbinding in i streekplannen vast te kunnen louden. D:e studie zou in dit najaar klaar weten zijn. Mevrouw Smit rept daar ter met meer over, ondanks het dat uit de lijst met studieprojec- ten blijkt dat de Zoomweg. waar het om de tracéstudie gaat. inderdaad in iweeèn is gedeeld. Het is nu blijkbaar bedoeling dat de twee studies in sin totaliteit aan de Raad van de Waterstaat worden gezonden. Dat Eoet voor september '84 gebeurd zijn. «armee is de aanleg nog niet veel ichterbij gekomen Immers, ook de «ocedure die de tracénota bij de raad on de Waterstaat moet doorlopen tagt tijd. De raad heeft bijvoorbeeld kè géén advies uitgebracht over de tifcweg Etten-Leur—Breda, dat ad- te werd in maart vorig jaar ge vraagd. Bovendien moet daarna afgewacht •orden welke prioriteit de Zoomweg Ngt. Een aantal van de wegen die op i(rTSJ kt uitvoeringsprogramma 1984-1981 riCAJ Ma1, za' immers toch niet kunnen teden aangelegd om de eenvoudige Wen dat het geld ontbreekt. '"X heden en die zijn er in het Krammer juist wél. Naast het betonwerk voor de Kram- mersluizen is op het werkeiland de damaanzet naar het Slaak al klaar (de aanleg van het damvak Schaar-zuid staat voor 1985 op de planning: het noordelijke deel in de zomer van 191 Bij de Grevelingendam ligt ook al een damaanzet klaar, terwijl er aan Fli- plandse kant 1 kilometer dijk langs de Prins Hendrikpolder gelegd is (In 1980 meegenomen in het kader van de partiele dijkversterkingen) Ir. Nijboer erkent dat uitstel van de damaanleg betekent dat maatregelen nodig zijn om de bestaande werken te bescher men, evenals onderhouds- en appa raatskosten. De hoogte ervan acht hij niet desastreus. „In het kader van dit werk zijn altijd conserverende maat regelen nodig Je bouwt een werk midden m het water, dus moet je de uiteinden van het werkeiland be schermen tegen stroming Het is no dig om regelmatig beschermingswer- ken uit te voeren. Met name aan de noordkant bij de Grevelingendam hebben we vrij zware verdedigings werken uitgevoerd". Eén en ander is naar de mening van Nijboer geen miljoenenzaak, calamiteiten daarge laten. ..En constructief gezien maakt het uitstel weinig uit. De slüizen heb ben een afschrijvingstermijn van 200 jaar" Projectingenieur Nijboer beklem toont dat er zijns inziens geen weg terug meer is. dat wil zeggen: Philipsdam moet afgebouwd worden. Aan de andere kant is het ook niet meer mogelijk alsnog in 1986 de dam te sluiten, daarvoor is de operatie inmiddels te ver opgeschoven. Nij boer gaat ervan uit dat het project ii 1988 afgebouwd zal worden, zodat de weg over de dam ook pas in dat jaar klaar zal zijn. Het werkeiland Philipsdam. Op de voorgrond de in- en uitlaatwerken voor het zoel-zoutsysteem, daarach ter de twee grote duwvaartsluizen en bovenaan de jachtensluis. Rechts staan de pijlers voor de buig over het sluizencomplex luchtfoto Lex de Meester Landelijk secretaris CEO in Middelburg over na prinsjesdag'' MIDDELBURG - De afdeling Mid delburg van de christelijke ambtena renbond CFO komt morgen, donder dag, om 19.45 uur bijeen in de Getui- geniskerk aan de Adnaan Lauwe- reijszstraat in Middelburg. Landelijk secretaris de heer P Cammaert spreekt dan over het thema 'actuele zaken na prinsjesdag' Hij zal dan ingaan op de plannen ten opzichte van de ambtenaren die dinsdag in Den flaag bekendgemaakt zijn. Er zullen ook insignes uitgereikt worden aan mensen die 25, 40 of 50 jaar achtereen lid zijn geweest van de bond. 04.1» VLISSINGEN - Beunhazen bezorgen de erkende auto schadebedrijven jaarlijks een schadepost van vele mil joenen guldens. Volgens schattingen romen de beunha zen zo'n twintig tot vijfentwintig procent van de markt van autoschadebedrijven af. Mede als gevolg van de toenemende beunhazerij zijn er het vorige jaar ongeveer duizend arbeidsplaatsen in deze bedrijfstak verdwenen, Dat zegt secretaris J. van de Ree van Focwa-Zeeland (de Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosse- riebedrijf) Bij de Focwa zijn zo'n 1050 bedrijven aangeslo ten. In oktober houdt Focwa-Nederland in Zeeland een twee dagen durend congres. Dat gebeurt in hotel Britan nia in Vlissmgen. Het congres begint vrijdagavond 14 oktober. Zaterdag 15 oktober zullen er verschillende inleidingen gehouden worden door onder andere voorzit ter J. Davidse van de afdeling Zeeland, landelijk Focwa- voorzitter W J. Lith en secretaris R. de Blij van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord- Zeeland. Volgens de Zeeuwse Focwa-secretaris Van de Ree (hij is ook lid van het dagelijks bestuur) gaan er jaarlijks zo'n vijftig Focwa-bedrijven onderuit als gevolg van de econo mische recessie. In Zeeland zijn er de laatste paar maanden zo'n vier tot vijf carossenebednjven verdwenen, omdat ze het niet langer konden bolwerken. Van de Ree meent dat de Focwa-bedrijven op het ogenblik nog machteloos staan tegenover de concurrentie van beunhazen Een van de oplossingen zou een reparatie- plicht (zoals in Belgie) zijn. Dat zou geregeld moeten worden via verzekeringsmaatschappijen. Volgens Van de Ree gebeurt het maar al te vaak dat automobilisten een schadeclaim indienen bij een verzekeringsmaatschappij, de verzekeringspenningen opstrijken en hun auto niet laten herstellen of slechts provisorisch laten opknappen door een beunhaas. Door middel van een reparatieplicht zou dat ondervangen kunnen worden. Volgens Van de Ree betekent de huidige gang van zaken met alleen een strop op voor de autoschadebedrijven, het levert bovendien een gevaar op voor de verkeersveiligheid Voorts zou er - meent Van de Ree - haast gemaakt moeten worden met dc invoering van een verplichte autokeu ring. EELTJK JANS In het enige nog bouwdok op het werkeiland fedtje Jans (de andere drie zijn, met filers erin, onder water gezet) ligt fors aantal omvangrijke dorpel- ™ken voor dc stormvloedkering in Oostcrscheldcmonding gereed. )or'g jaar na de bouwvakvakantie het project en inmiddels zijn jwr zo'n 20 van de in totaal 63 wpelbalken de rompen gereed. Ze kbben dezelfde constructie als de filers: gewapend, voorgespannen klon. hi de 63 dorpels wordt onge- teer 60.000 kubieke meter beton ver dikt. Dc grootste dorpelbalk, die in «et sluitgat Roompot komt, krijgt ee# lengte van circa 40 meter. De w^ang van elke dorpel is 8 bij 8 Beter. %ens P Nijsse, assistent-projectlei- ®e'van rijkswaterstaat, directie slui zen en stuwen, verloopt het karwei tot nog toe goed en op schema Hij legt uit dat van de dorpels in eerste instan tie alleen de rompen worden gemaakt (te storten ln drie fasen). Pas in een later stadium komen kop en staart aan bod. namelijk als de juiste afme tingen tussen de pijlers bekend zijn (want de dorpelbalken worden op maat gemaakt) Nijsse verwacht dat de werkzaamheden de komende pe riode in een versnelling zullen raken, omdat eind 1983 het maken van de koppen begint (het eerst voor de dorpelbalk Hammen-15) Bekistingen Momenteel worden de bekistingen gemaakt voor de koppen en staarten van de dorpels. „We gaan ervan uit dat per 1 december '83 de productie van de koppen kan beginnen. Ook de speciale hekistingswagen die ervoor nodig is, is dan gereed", aldus Nijsse. Hij maakt duidelijk dal in het voor jaar van 1985 de laatste dorpelromp gereed moet komen („er wordt nog geprobeerd dat wat te vervroegen"), waarna in dc zomer van 1985 de laatste dorpelbalk afgemaakt kan worden. „Dat kan niet eerder.omdat we vastzitten aan het plaatsen van de pijlers. Aan de hand van de meetge gevens kunnen we pas een dorpel afmaken. We kunnen dat niet gok ken". Hij gaat ervan uit dat dan in augustus '85 het bouwdok onder wa ter gezet kan worden, gevolgd door het plaatsen van de eerste dorpelbalk (door dc Taklift I) in december 1985. De dorpelbalken zijn hol Halverwege is een tussenschot aangebracht ter versterklng van de constructie Na de plaatsing in de pijlerdam worden ze gevuld met zand (zoals ook bij de pijlers het geval is). Voor de kop en staart van elke dorpelbalk worden een vast kop en een variabele aange bracht (eerst de variabele, dan de vaste, waarbij de speciale bekistings wagen in actie komt). Assistent-pro jectleider Nijsse vertelt dat de moge lijkheid aanwezig is zonodig een dor pelbalk met een iets scheve kop te maken, zodat die dan toch precies in de pijlersponningen past. Door mid del van een opzelstuk is het ook mogelijk hoogteverschillen van de pij lers op te vangen. De variatie kan wat dat betreft maximaal 45 centimeter zijn. Elke kop wordt in twee fasen gestort, zodat uiteindelijk een paskla re dorpelbalk iromp en kop en staart) in zeven fasen gestort wordt. Het bouwdok met de dorpelbalken op Neeltje Jans. Alarm op het Molenwater: Miniatuur Walcheren zit in de rats. De Middelburgse toeristenattractie haalt 1984. dat wel. Maar de kans, dat dit beladen jaartal op Miniatuurs grafsteen wordt gebeiteld, is groot. De Zeeuwen lijken het miniatuurpark beu te zijn. Toeristen laten het eveneens afweten. Er moet dus dik geld bij. Nu komt er een onderzoek van een extern organisatiebureau. Dat moet het verlossende woord spreken over 'Walchcrcn-in hei-klein'. Als de resultaten van het onder zoek vernietigend uitvallen, gaan de poorten op het Molenwater na '84 nooit meer open. Dan is het echt met Miniatuur Walcheren gedaan. Bezoekersaantallen, daar draait het Een veel gehoorde opmerking is om. 'Hoe lokken we zoveel mogelijk 'dat hier helemaal niets voor de toeristen?' is de hamvraag. Dat kinderen is' Een aantal bezoekers daarvoor verbeteringen en vernieu- oppert de aanleg van een speeltuin wingen moeten worden aange- Verder is Miniatuur Walcheren, zo bracht, is klip en klaar. Maar welke' menen velen, 'te statisch' ,.Er be- De -weinige- toeristen die Miniatuur weegt bijna niets. Daarom kunnen Walcheren dinsdagmiddag bezoch- de kinderen niet worden geboeid ten weten het ook niet. Zoveel Die vervelen zich hier dan ook hoofden, zoveel zinnen' luidt het dood", is een vaak geuite klacht, gezegde, en dus ook 'zoveel ant woorden'. De kleine Brabander laat geen H spaan van de attractie heel Een a0Cht,,rtje 'zit op vaders nek en puinhoop zegt hij kort maar kum, naiiiielijks met haar krulie- krachüg. „Als we dit hadden gewe- k,ie bove„ hel zwaailicht oil. ten waren we met gekomen Schan- in korat vahcr in M1„lat„UP dahg dat de gebouwtjes zo slecht Wa]cherc„, „weet ie", zeel dc man, zijn onderhouden. En voor die troep ,s Zomers „g,.r ik ra. hler rol. moetje nog 3 50 betalen ook Het oan ijggen de lege blikjes bezaaid mag duidelijk zijn. die bezoekers zie ov„ dr den Jc brerkl „rk je hier nooit meer Schrijf er ook ovcr al|er|„ kabels. Als hel even maar bij dat ze het beter moeten f[,nk regent. zinken de bootjes naar en gezin poseert voor de vuur- Westkapelle. Het de bodem van de vijvers. En daar blijven ze dan uren liggen. Waarom trekt één van de personeelsleden dan niet even een paar laarzen aan, om die scheepjes weer te laten dobberen...?" Gisteren stond in deze krant dat vijf van de acht personeelsleden van Miniatuur Walcheren worden ont- aangeven Op weg naar hier zijn we drie keer verdwaald De mening van de boze Brabander staat evenwel lijnrecht tegenover die van een uiterst vriendelijk echt paar uit de DDR Ze bezoeken Mi niatuur Walcheren al sinds mensen heugenis. „Die Blumenprachtju belen ze over de flora in het park, dat er inderdaad zeer fraai bijstaat. „En dan dié vlijt, waarmee de mo dellen zijn gemaakt, schitterend" Nee, voor deze trouwe Mimatuur- fans mag het park blijven zoals het is. ..Werbung'zegt de man beslist op de vraag hoe Miniatuur naar zijn mening het bezoekersaantal kan opvijzelen „Ze moeten veel 'meer reclame maken bij de reisbureaus. Want je maakt mij niet wijs dat iedere Nederlander hier al 'ns is slagen. Het geld is op: over de geweest. Êen jonger stel. duidelijk van zeer eventuele bijdragen van gemeente provincie bestaat alleen maar goede huize, kijkt bewonderend onduidelijkheid In de hoogtijdagen naar de replica van een destijds zeer befaamd hotel. Het miniatuurmo del staat er veel glorieuzer bij dan het origineel aan de voet van de an Miniatuur Walcheren stond de teller van de kassa nog wel eens stil bij 240.000 bezoekers. Dit jaar wor^t de 130.000 amper gehaald Is Minia- Domburgse duinen. „Het is evident tuur Walcheren nu de enige attrac- dat het onderhoud bijzonder zorg vuldig is uitgevoerd. Wellicht dient tie die de wind tegen heeft?. Direc teur L. van de Graaf - hij is bezig hier wat meer leven in de brouwerij met zijn dertigste en laatste seizoen te komen Kijk. hier rijdt slechts - vindt van niet. De economische één trein, in Madurodam wel tien." recessie is maar één van de oorza- In de plannen tot het presenteren ken die Miniatuur tegenwerken van dia- en videoshow 'ziet hij geen Van de Graaf noemt er nog een heil' ..Men gaat hier uitsluitend paar. „Twee jaar achter elkaar had heen als men interesse heeft voor de den we schitterende zomers Dat is gebouwtjes. Zo moet het blijven'wel fijn voor de toeristen, maar niet Zijn vrouw vult aan 'verheugd te voor ons. De mensen gaan naar het zijn dat alles is gerubriceerd per strand en ze blijven daar. Stel je dorp' Dit echtpaar komt in de voor dat een gezin in Domburg toekomst - 'als onze dochter wat logeert, en een uitstapje maakt naar ouder is' - beslist nog eens terug Miniatuur. Da's heen en terug der- naar Miniatuur Walcheren Als dat tig kilometer. Ze drinken hier op het tenminste dan nog kan. terras een drankje en de kinderen krijgen een ijsje. Ze moeten entree geld betalen, en noem maar op. Die mensen zijn meteen dertig gulden kwijt, en dat voor anderhalf uur. Want in Miniatuur Walcheren kan je nu eenmaal niet de hele dag blijven". Om zijn woorden kracht bij te zet ten verhaalt Van de Graaf over één van zijn familieleden ..Die stapt 's morgens met de kinderen in de auto en rijdt naar De Efteling. Je betaalt daar één toegangsprijs en je bent de hele dag onder de pannen. Als je dan ook nog een tas met gesmeerde boterhammetjes meeneemt, hoef je niet veel uit te geven. Daarom gaat het alleen die pretparken, die een dagvullend programma kunnen bie den nog voor de wind" Van de Graaf signaleerde al eer der dat ook in het georganiseer de 'dagje-uit' behoorlijk de klad is gekomen. De Belgen bijvoorbeeld geven geen subsidie meer op schoolreisjes. „De mensen stappen niet meer in zo'n bus. Ze kopen liever een videorecorder", scham pert Van de Graaf. Hij heeft het over 'een veranderd bestedingspa troon'. Miniatuur Walcheren heeft zijn toe komst in eigen hand. Voor die toe komst zijn echter ook een paar factoren van belang, waar niets of niemand iets aan kan doen. Middel burg ligt nu eenmaal in een uithoek van Nederland. De reis er naar toe is lang en kost dus geld. Tel daarbij de kosten van de Zeelandbrug of de veerboot, en voor de meesten hoeft het dan niet meer, En natuurlijk is het achterland van Middelburg be droevend klein. Waar Madurodam in de gelukkige omstandigheid ver keert dat. binnen een straal van zeventig kilometer miljoenen men sen wonen, kampt Miniatuur Wal cheren met het probleem dat de dichtstbijzijnde stad met honderd duizend inwoners vijftig kilometer ver is. en bovendien in het buiten land ligt Over enkele maanden wordt de uitslag verwacht van het rap port. dat het organisatiebureau NRIT in Breda over de toekomst van Miniatuur Walcheren opstelt. Welke aanbevelingen het NRIT zal doen. is ook voor het bestuur van de stichting Miniatuur Walcheren nog een groot vraagteken. Toch lijkt al iets vast te staan: In het aanbod van het miniatuurpark moet meer variatie komen. Want hoewel de bezoekers veel verschil lende ideeën opperen om Minia tuur uit het slop te halen zijn ze het over één ding eens. „Het is wel aardig, maar er moet iets nieuws bijkomen. Want als je het één keer hebt gezien, dan weet je het wel. Dan hoef je hier echt niet meer terug le komen...." Koen van Dijen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 37