Gevangenisstraf voor het uitgeven valse duizendjes SOS Markizaat huizen op Bergse geen Plaat I Bloedproef mislukt, toch straf voor alcoholrijder WISSEL SCHOUWEN PZC/ streek POLITIERECHTER MIDDELBURG Waterschap Tholen wil naar mechanisch onderhoud sloten Zuster Edmunda vierde veertigjarig jubileum scheepvaart- berichten STAAK SPECIEBERGING SPUIKANAAL WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 Sinds lange tijd moest er in Middel burg weer eens een verdachte terecht staan voor het bezit en verhandelen van LSD. Nadat J. P. van D. <25) uit Middelburg in oktober vorig jaar betrapt werd op hel verkopen van LSD-tabletten. werd er daags daarna een huiszoeking bij hem gedaan, die MIDDELBURG - De 23-jarige B. R. uit Hulst kocht in maart van dit jaar in zijn woonplaats een auto, die hij met 13 valse biljetten van duizend gulden betaalde. Hij had de valse duizendjes voor 500 gulden per stuk op de automarkt in Utrecht in handen gekregen. Om zich in te dekken tegen eventuele gevolgen van zijn daad kwam hij met de Hulster autohandelaar schriftelijk overeen dat de wagen in Belgische franken betaald zou worden. Een ooggetuige zag hem echter de briefjes van duizend overhandigen. Een zeer kwalijke zaak noemde ofiï- de aard van de feiten zich niet leende cler van justitie mr J. van Marton R 's voor een alternatieve straf Hij veroor- handelwijze, temeer daar hij geen deelde R tot vier maanden gevange- enkele moeite deed om het slachtoffer nisstraf waarvan twee maanden voor van zijn bedrog de schade te vergoe- waardelijk. De drie andere bij het den. Op de zitting van de politierech- hasjbezit betrokkenen kregen bij ver ier eiste hij drie maanden gevangenis- stek ieder een maand voorwaardelijk, straf tegen hem Deze was tevens zoals de officier ook had gevraagd, bestemd voor het bezit van ongeveer een pond hasj. waarmee R. en enkele kennissen op de boot naar Perkpolder werden aangehouden. Het vijftal had de hasj voor ruim 2000 gulden in Amsterdam gekocht. Een huiszoeking die een dag later bij hem gehouden werd leverde verder geen drugs op. maar wel een luchtdrukpistool dat zodanig op een vuurwapen leek dat het bezit ervan strafbaar is R. had het leeuwedeel van de hasjaankoop be kostigd. Zjjn raadsman mr Cambier zag de hasjaankoop als een probeersel van amateurs, daar R noch zijn maten zich ooit eerder met drugs hadden beziggehouden. Verder vroeg hij voor ziin cliënt een alternatieve straf om hem uit de gevangenis te houden. Politierechter mr H A. Witsiers liet hem weten dat hij zoiets niet op de zitting kan voorstellen, maar dat daar tijdig van te voren overleg met de officier en de reclassering over moet plaatsvinden. Overigens vond hij dat SCHERPENISSE Het waterschap Tholen gaat het onderhoud van slo ten op een andere manier aanpakken. Het ligt in de bedoeling van het dagelijks bestuur om van het che misch onderhoud over te schakelen naar het mechanisch onderhoud. Te vens wil het waterschap overstappen van het eens per zes jaar uitvoeren van de dclfwerkzaamheden naar het eens per acht jaar verrichten van dat werk. Het dagelijks bestuur van het schap is tot de conclusie gekomen dat het gebruik van chemische middelen steeds meer aan banden wordt gelegd door de overheid en dat de periode waarin het mag worden gebruikt steeds korter wordt Om op die ont wikkeling in te Jcunnen spelen wil het bestuur alvast overschakelen naar een meer mechanisch gerichte vorm van onderhoud. Om dat enigszins geleidelijk t,e doen. zodat alle perso neelsleden die daarvoor in aanmer king komen in de gelegenheid zijn over te schakelen wordt ook het mate- verband met de mmeting van mem ^aai dijktraces Dit is een gevolg van de aange^r0fren door wetsdienaren 24 tabletten van het hallucinogene goedje opleverde. De rest van een partij van 50 stuks had hij verkocht, weggegeven ofwel zelf gebruikt. Gel delijk gewin was niet zijn voornaam ste drijfveer geweest. Meer dan 15 gulden hield hij er niet aan over. Ter zitting verklaarde Van D. dat het de gebruikers ging om een godsdiensti ge beleving en dat zij elkaar daarbij een goede begeleiding gaven met het oog op de gevaren die het 'trippen' mee kan brengen. De officier wees erop dat LSD een zeer gevaarlijk middel is, dat terecht ook m medische kringen al lang in on bruik is geraakt Hij vond Van D 's gepraat over de godsdienstige bele ving die ermee zou kunnen worden opgeroepen nogal naief Hij eiste een maand gevangenisstraf Om garanties in te bouwen dat Van D niet opnieuw met LSD aan de gang zou gaan ver oordeelde de politierechter hem tot vijf weken waarvan twee voorwaarde lijk. De hennep die de Vlissinger R. N <22) in het tuintje van zijn zus had aange plant wilde vorig jaar goed gedijen. Aan het eind van de zomer oogstte N acht kilo eigen kweek, die hij achter /-ketel te drogen hing. Daar werd inmiddels uitgevoerde partiele dijk versterkingen langs de Oosterschelde Geboeide aftocht en boete voor sanitaire stop TERNEUZEN J. M. A. van der E. uit Spui kon het niet meer ophouden. ..Daar waar ik had gezeten, was de wc steeds bezet", vertelde hij kanton rechter mr H. A. R. de Mul dinsdag ochtend in Terneuzen. Zo kon het gebeuren dat surveillerende agenten geleidelijk aaneeDast Van der E. aantroffen in een portiek SEÏJ nfffK" in de Terneuzense Noordstraat. Toen er een einde was gekomen aan de 'zondvloed', wilden de agenten de vervuiler op de bon slingeren. Die voelde daar niets voor en uiteinde lijk eindigde de zo onschuldig aange vangen sanitaire stop op het bureau. Van der E. werd er geboeid binnenge bracht. „En na een paar uur heb ik, min of meer onder druk, een verkla ring ondertekend", zei hij dinsdag ochtend. Officier van justitie mr Stein sprak van 'een storm in een glas water' en eiste een boete van 53 gulden. Kantonrechter De Mul ver zuchtte 'de straat wordt al zo ver vuild door honden, aan dat van u heeft niemand nog behoefte' en von niste conform. Dat begint met de aanschaf van een tractor die meer capaciteit moet heb ben dan de huidige machine uit 1964 Bij die nieuwe tractor moeten ook verschillende hulpstukken geleverd worden. In totaal is daarmee een bedrag van 150 000 gulden gemoeid. Een voorstel om dat bedrag beschik baar te stellen komt aan de orde in een vergadering van hoofdingelanden ■an het waterschap. Deze bijeen- Uitslagen competitie recreatievolleybal in Zierikzee ZIER1KZEE In Poule A van het recreatievolleybal in Zierikzee heeft Big S zich weer in de subtop ge nesteld door het tot nu toe ongesla gen Zeclandia met 3-0 te verslaan. Zeelandia verspeelde hiermee zijn derde plaats. DSZI wist Wik 1 (als tweede geklasseerd) êCn set afhandig te maken en Mevo 2 versloeg PJZ I. In Poule B bleef Rijksscholenge meenschap ongeslagen, het Kwiek 1 versloeg Renessc 1 met 2-1. Wik 3 won met dezelfde cijfers van ZWN 1 waar door Wik 3 voorlopig uit de degrada tiezone kwam. dit ten koste van Wik In Poule C versloeg SAZ het team CPJ met 2-1 en behaalde daarmee de eerste overwinning in dit seizoen. Me vo 4 kwam alleen aan de leiding door concurrent Opel Team met 3-0 te verslaan. Fiscus 2 versloeg Renesse 2 met 2-1 DFS voor het eerst spelend in Poule E won met 3-0 van ZWN 2. DFS staat met negen punten uit drie wed strijden stevig aan kop, te meer daar naaste concurrent Rabobank slechts die het zaakje in beslag namen Zijn raadsman mr J. C. de Wit wees erop dat de planten waren opgeschoten uit zaadjes die gewoon als vogelvoer te koop zijn Bovendien zou hij het ge was voornamelijk om zijn schoonheid hebben geteeld. De eis tegen N. luidde 250 gulden boete en een maand ge vangenisstraf voorwaardelijk Hij werd overeenkomstig de eis veroor deeld. Zuster Edmunda staat sprakeloos van verrassnig als haar cadeau, een gemakkelijke stoelwordt uitgepakt WESTDORPE In het bejaarden- ken door onder anderen directeur centrum 't Verlaet in Westdorpe G. van Haelst en, namens de bewo- heeft zuster Edmunda dingdag het ners de heer Van den Bilt. De feil herdacht dat zij veertig jaar jubilaris kreeg daarbij enkele ca- geleden de eeuwige gelofte aflegde deaus aangeboden, waaronder bij de Orde der Franciscanessen, planten en een gestoffeerde stoel. Dat jubileum werd in 't Verlaet de Zuster Edmunda, Helena Hen- hele dag gevierd met onder r drickx voor de burgerlijke stand, i eucharistieviering, een beslo- trad in 1941 in het klooster in. Twee ten etentje en een receptie in de jaar later legde zy de gelofte af. middaguren. Sinds 1969 woont ze m Westdorpe. waar ze tot voor kort in t Verlaet Bij de koffie en het gebak gister- werkzaam was. Overigens staat ze morgen na de eucharistieviering de bewoners ook nu nog bij met werd zuster Edmunda al toegespro- naai- en verstelwerk. marktberichten VEILING SINT ANNALAND 20 sepiemv. dore gewone 1 00, gloria gewone 67, biri« gewone 73 - 79. Bintjes gewone afwljkendi - 65. eigenheimers gewone 99 - 1 05, gewone 61 Aardappelprijs per kiloeift aanvoer 31 ton De volgende veilig, morgen, donderdag. Vismijn Colijnsplaat.Aanvoer week vit lot en met 17 september Export gaman 42 068 kg; gemiddelde prys 4,10 Hande garnalen 1 115. 3 87 Tone 1 121.14,30 SIN 853. 3.35 Schar 34. 2.79 Bot 884 ig Tarbot 53. 10 70 Griet 41. 5 92 Kabels 494. 4.14 Wijting 600. 1.86 Zeebaan 3 19,47. Harder 95. 4,74 Paling 648. li» Horsmakreel 90, 1,25 Krab 62, 2,71 Si® bolk 80. 1.90 Diverse 84 kg Aardappellermijnmarkt: datum 20 aj Bintje 50 mm opw Apnl la ten 67.60, tea. 67.50 Omzet april h pr 69.00. lpr 67.M i; 2x67.60 Dae april 390 Coöp. Vcluwse Eierveiling Barncvold Aanvoer 2 991 600 stuks, stemmingredetts Prijzen in gulden per 100 stuks eieren n ribt 50-51 gram 11,55, van 55-56 gram 13,10, q fev< 60-61 gram 13.60-15.45 en van 65-66 R:k 14.70-17.50. a Beursbericht Markt Goes, 20 scplcnfc 1983. (Prijzen in guldens per 100 kg. bw jr renschoon en l'ranko Ie veringspint» tarwe basis 16 52.50-53 00. tarwe ba L11 16uit eigen opslag 53 50; brouwt# basis 16 62 00-63 00. voergersl basr.il 48 00-49 50; haver 47-25-48.75. erwten ta groene 81.00-87.00 eapucijners IOOl 114.50, schokkers 95.00-100.00; bruine 1« 8 nen 175.00-180 00, blauwmaanzaand 385» 430 00. karwij, boerenschoon 242.50-2675H karwij. prima doorsneekwaliteit 282.50:# .w clusief b.t wbintje, op auto geieverdaf a 1 POLITIERECHTER MIDDELBURG: komst wordt vrijdag 23 september met 2-1 won van DZS 2 Zeelandia 2 gehouden in het Holland Huis' in Scherpenisse. en begint om 19.30 uur. Het dagelijks bestuur denkt in een periode van drie jaar te zijn overge schakeld van chemisch naar mecha nisch onderhuid. Een ander voorstel dat in de vergadering van hoofdinge landen aan de orde komt is het aan passen van de pachtcontracten in COLIJNSPLAAT Bejaardenhuls Rustoord. 8.30-10 uur. uitzending No men Nescio. GOES Prins van Oranje. 20 uur En het bleef nog lang onrustig in de stad' door Robert Long en Leen Jonge- waard. KOUDEKERKE Der Boede. 10-11 uur: uitzending radio Der Boede; MIDDELBURG Molenwater. 9.30- 17 uur. Miniatuur Walcheren, Poppentheater Parcival, 14.30 uur 'De Chinese keizer en de nachtegaal'. VLISSINGEN Flying Dutchman. 20 uur: optreden Workshop; ZIERIKZEE Rodekruisziekenhuis. 20.15-21.45 uur uitzending Nomen Nescio; FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Roxy 1.20 uur Brandende Liefde. 16 jr Roxy II, 20 uur Patricia, mooi en gewillig, 18 jr.; Cinem'Actueel 1,20 uur. An Bloem. 12 jr.. Cinem'Actueel II. 19 30 uur Ghandi, a.l.; Cinem'Actueel III, 20 uur: Octopussy. a.l.. GOES Grand. 20 uur Octopussy, a.l HULST De Koning van Engeland. 20 uur Octopussy, a 1 20 uur: The blue thunder, a.l20 uur Ghandi. a.l., TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Octo pussy, a.l VLISSINGEN Alhambra I. 20 uur Brandende liefde. 16 jr.. Alhambra II. 20 uur An Bloem. 12 jr TENTOONSTELLING AXEL Galerie Bellemans, 10-18 uur; illustraties oude kinderboeken en schoolplaten van Flcl van der Veen (tot 1 10). Streekmuseum. 13 30-17 uur beelden in hout van M A Verhoeven (tm 8 10); BERGEN OP ZOOM Markiezenhof. 13 30-17 uur: werken van Wim Schütz 4bm 16 10'; BRESKENS v.m Wit-Gelekruisge bouw, 14-17 uur: collectie fossielen, mineralen en curiosa van Jan Goet- nals; DOMBURG Biologisch Museum. 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland' - ,'Bloemdijken.in Zeeland'. GOES Museum, 10-12 en 13 30-17 uur: 'De middeleeuwse dorpskerken van Zuid-Beveland' (tm 30' 10); Lunchcafé, 9-18 9-21 uur werken Ine ke Ottex am 30/9); HAAMSTEDE De Bewaerilhole. 14-17 uur: foto-expositie (bin 2&9),' De uitslagen idumespouie Dli Renesse 3-Mevo Dl 0-3, damespoulc D2 Zeelandia- Cluzona 2 0-3. DZS D2-Brouw 0-3. Wik D3-Mevo D2 1-2 Junioren Wik Jl-CSG -3 Renessc J-Kwiek J1 0-3 Programma voor a s vrijdag. 18 30 uur 1 Br W Z Z Borguin Wik J-Mevo J: Brouw-Kwlek 3. B B Wansink Clu/.ona 19.20 uur Fiscus 2-CPJ. DFS-Brouw, Wik Dl-Wik D2: VC'S-Schouwenoord 2010 uur Mevo 2-Rcisb v Oev Kwik J2 Renesse Kwiek 2-DZS. SAZ-Wilibior dus 2100 uur Cassanova-Big S Renesse 1 Onderdak. DFS 1-Renessc 3. PTT-DFS 21 50 uur; Wik 1 Zeelandia 1Renesse 2-PJZ 2 Cluzona I-DFS 2. Wik 2 Fiscus 1 MIDDELBURG - Omdat de dokter een ondeugdelijke naald gebruikte, mislukte de bloedproef die L. J. uit Brouwershaven werd afgenomen. Hij werd in decemhex vorig jaar bij 's-Heer Hendrikskinderen aangehou den, omdat zijn rijstijl duidelijk blijk gal van alcoholgebruik. .1. was niet bereid zich een tweede keer te laten prikken. Dat werd hejn door de offi cier niet kwalijk genomen. Hij vol stond met het eisen van een boete van 1000 gulden en een geheel voor waardelijke rijontzegging van 7,es maanden. Politierechter mr H. A. Witsiers deed daar nog twee maan den van af. D G uit Kruinmgen onderging in december vorig jaar twee keer de bloedproef. De eerste keer leverde dat de buitensporig hoge waarde van 3 66 op, twee weken later scoorde hij 3.07 Beide keren werd hij op rijksweg 258 de kraag gevat, de eerste keer De Tholenaar L. D. werd bij verstek delijk, die mr Witsiers in zijn vonnis veroordeeld tot twee weken gevange- geheel overnam, nisstraf voorwaardelijk en drie jaar T. A. uit Lewedorp was flink over de rijontzegging voor eveneens twee keer schreef gegaan toen cr in de bouw rijden onder invloed (2.04 en 2.68» Ook de officier had deze straf ge- •ts tc vieren viel en werd in zijn w oonplaats aangehouden, terwijl hij vraagd D 's gezondheidstoestand was auto reed met een alcoholgehalte v de reden dat hem geen onvoorwaarde lijke vrijheidsstraf werd opgelegd 1.57 in zijn bloed. Hij kreeg overeen komstig de eis 1000 gulden boete en P M T uit 's-Heerenhoek werd daags negen maanden rijontzegging voor na een feestje met 2 46 promille achter waardelijk. Van alle voorvvaardelij- ervoor nog lang met kwijt te zijn. Wel. had hij die dag ook vier pijpjes pils gebruikt, wat op zich al te veel is om nog auto te rijden Rekening houdend met die omstandigheden kwam de officier tot een eis van 1000 gulden boete, twee weken voorwaardelijk en KORTGENE •zes maanden riiontzegging vnnrwanr- 'l enniskampioensc/iap ui ue maag gevat, uv eeiawr rvcci i nadat hij brokken hadlgemaakt en /eilgd L'SterSC/lOllWeil daarna doorreed. Hij werd overeen komstig de eis veroordeeld tot twee BURGH - De tennisvereniging 'Wes- terschouwen' hield zaterdag in Burgh HE1LLE Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 uur; Oude landbouwwerktui gen. HEINKENSZAND De Stenge. 10 12 en 14-17 uur: werken uit de Vlissingse kunstuitleen (tm 7 10). MIDDELBURG Zeeuwse Museum. 10-17 uur: Nomadische bouwwerken OUD-VOSSEMEER - De majoretten Oud-Vossemeerse majoretten voor het eerst in rondgang weken gevangenisstraf en twee jaar de jeugdkampioenschappen. Na af- riiontzegging Henk Doornekamp in Haamstede HAAMSTEDE loop reikte voorzitter Peter Kleyn de prijzen uit. Bij de meisjes tot 15 jaar enkel A gmg de zege naar Manelle Verton, jongens enkel A tot 15 jaar terschapsverkiezingen die 1 oktober Vergadering van PvdA in Kortgene De afdeling Noord- Beveland van de PvdA houdt vrijdag in het dorpshuis 'De Pompweie' in Kortgene een vergadering. Deze bij eenkomst begint om 19.30 uur. Tij dens de vergadering wil men een voltallig afdelingsbestuur samen stellen. Enkele bestuurders hebben hun functie ter beschikking gesteld en deze lege plaatsen moeten opge vuld worden. Voorts wordt gesproken over de wa- van Jeroen van Westen en Thijs Ver aart (tm 29 9>; Zeeuwse Centrale Muziekbibliotheek 9-17 30 uur 'Lof en spot tweehonderd vrouwenportretten' overzicht blad- muziekomslagen (tm 30'9>, Ambachtencentrum Demerary, 9-17 uur diverse ambachten en exposities Vleeshal, 11-17 uur 'The dance' instal latie van Mc Namara (tm 25;9i, OOSTKAPELLE Molenweg 36, 10- 12 uur: Fossielenmuseum. SAS VAN GENT Bibliotheek. 13.30- 17 30 uur werken van Hanneke Bron- wasser (tm 3 10». TERNEUZEN Galerie Tierelantijn. 13-18 uur: keramiek van Joke Fleur (tm 30/9), Hal 'Ter Schorre', 11-21 uur: fotopro- jekt 'Kwaliteit' (tm 7 10); Museum. 9-12 en 13-17 en 19-21 uur 'Stad en water' (tm 12 10). VEERE Grote Kerk, 10-17 uur Het landschap in de delta (tm 30 9>, Museum De Schotse Huizen. 10-12.30 en 13.30-17 uur werken van Gerard Menken (tm 27 9), Markt 12. 8-18 uur: schilderijen van Veere en watersporten door Angeli- que van den Born (t m 30 91. VLISSINGEN Galerie Marquis. 13 30-17.30 uur werken van Ton Tee- ken (tm 9 10i: Museum. 10-12 30 en 13 30-17 uur 'Nieuw tussen oud' <tm 7 10). Reptielenzoo Iguana' 10-1230 uur: Expositie levende reptielen, amfi bieën. insekten; Gevangentoren, vanaf 17.00 uur werken van Matthy Murre (tm 15 lOi. YERSEKE Atelier 'Dam twee 10- 18 uur expositie over schaal- en schelpdieren en werken diverse kun stenaars; IJZENDIJKE Museum, 10-12 en 13 30-17 uur: 'Radio in oude en nieuwe styl (tm 18 12»; HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 (ook voor mihcuklachtem Zeeuwscli-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 'brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel 01180-36251van 10.00-24.00 uur weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van in'n lijf Zeeland, lel 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tal. 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur van de Oud-Vossemeerse Muziekver eniging hebben zaterdag op het eind van de middag voor het eerst meege lopen in een rondgang door het dorp. De meisjes maakten hierbij nog ge bruik van hun eigen kledij, maar daar zal spoedig verandering in komen, want de uniformen zijn reeds besteld Bloedüf IKlIllC-aV011(1 De bedoeling van de rondgang was om de dertig meisjes, die opgeleid worden door mevrouw Van Driel. eni ge ervaring te laten opdoen. Zij zullen tot en met 21 oktober in Haamstede Van 14 uur tot 17 uur zijn aquarellen, tekeningen en illustraties te zien m de Bewaerschole aan de Weststraat Voorzitter Frans Jansen van de na tuur- en vogelwacht opent de tentoon stelling vrijdag 7 oktober om 15 uur. Hans Jan Verton: meisjes enkel B tot in Wissenkerke gehouden worden. Een werkgroep heeft cfaarvoor een kandidatenlijst samengesteld die er als volgt uitziet J Kil. P. Ronteltap L De kunstenaar 12T,ama''? Boekholt jongens Henk Doomekamp exposeert van 8 e"kcl B„ ,12 Ivo Schools, 1 mpricifkc /4nWVt#>l A rrtf 1-, mar Munpllp port se Beurs 19 september 1983. bintje Ja- mm 47.00-50 00, 50 mm opw. 51.00-jJK excl. b.t.w. uien plant- en zaaunen. dm». H droog te leveren 38-42 cent p kg; non 1, 34-38 cent p'kg, excl b t wifc ongerepeld op auto geleverd, excl. tui 45-70 cent p'kg. hooi en stroiper 1 OCBos guldens/ weidehooi. Ie snede 265-3M 15 dehool, 2e snede 220-250. dijkhooi 220-3; E lucernehooi 180-210, veldbeemd 130-2;; I* roodzwenk 130-145. Engels raalgras I# k 160, Italiaans raalgras 140-150. tams» 60-65. gerstestro 115-135. erwtenstro i# schokkerstro 110-120: bruine beo* 120-130. excl b.t- Prijzen groenteveiling Barendrecbt J september Aardappelen bintje 83-94. eigenheimer 1» 4 138. doré 1.16-1.29, krulandijvle 79-1W aubergines 2.70-3 30, bleekselderij 8-60 te r renkooi 20-72, bospeen 81-171. brocd|I 90-5.60, champignons 1 00-1 10, kool 23-60, knolselderij 10 st pb 19-66,13» 32-71. 15 st 10-39, koolrabi 69-94, koo'iraji 66-72, groene kool 58-98, witte kool 3251 rode kool 53-85, gele kool 18-34, krols '21-82, paksoy 48-62, pakisson 26-43, greö paprika 1 30-1 90. rode 3.20-3 6f 13-51. postelein 89-2.03, prei 93- pepers 1.40-1 70, rode l 90-2.80, rabïir P 2.60-2.70. selderij 11-40. snijbonen 3.006J d( sperciebonen export 1 66-2 76, binneriari tieu 50-1 70, spinazie 1 23-1 91. spitskool 174t, [r_ ikermals 29-92. cocktailtomaten 1016 bonken 51-82, grof 49-73, grof rood IJ middel 44-71. middel rood 76. dnelingJrï drieling rood 46 pikler 27-35, venkel 1» ['na 3.10, waspeen 47-52. winterpeen 100-32 ,ma witlof kleinverpakking 8.50-10.30, kon. 9.30-10.00. lang 1 9 30-9.50. kort 2 8.4048, st lang 2 7.80. klasse 3 4 00-7 90. ijsberai jf 50-1 32, zacht fruit aardbeien pd 140.pn pj men reine victoria 1.70-3 90. netmeloenl» 2 50. 8 st 110. 10 st 40 ogenraeloen U J" 2 00-3 50. 8 st 1.20-2.90. 10 st 70-180,131 30-1.50. oranje ananasmeloen 100-31^ druiven alicante 2.60-5 10. frankenthalBM' 2.30-3.80, golden champignon 2.00. musuï K d'alexandrie 2.70-2 80. bramen pd 664 11' pompoenen pk 10-70 Prijzen fruitveiling Barendrcchl. 20 fom tember Appelen alkmene vanaf 80 90 1.22-172.15 2.00, 60/70 60-1.05. aanvoer 2 ion. beral vanaf 80/90 27-1.15. 92-1 42. 60 70 58-101 )c aanvoer 12 ton, cox orange pippin vati 80 90 81-1 69, 1 18-1.91. 65 70 61-1 66. aai- Jf voer 24 ton elstar vanaf 80 90 61-18 8/ 2 02-2 15. 60 70 1 10-1 46 aanvoer 4 p; goudreinelten 80 90 97-1 16. 708U 103-lï p aanvoer 4 ton, james grieve vanaf 8011. 37-67, 38-85, 60/70 30-49, aanvoer 77 Ut karmyn de sonnaville 90 op 71-83 Ml 92-95. aanvoer 4 ton. odin vanaf 80/90 51-5 61-93 60 70 37-69. aanvoer 20 ton. sum* 3 red vanaf 80 90 97-1.04,1 08-1 20. 6070671 et aanvoer 5 ton: peren beurré hardy 'tl fc; 70 80 59-79. 60 70 41-64. aanvoer 150 W fc bonne loulse anvranche vanaf 6575 98.Ï 45/55 51. aanvoer 2 ton, conférence vinf 65 75 59-87, 54-66, 45/55 30-37, aanvoer 6 tot doyenne du commice vanaf 80'90 104 13 1 35, 60 70 1.01, aanvoer 10 ton. samtrK! vanaf 70 80 55-68.52-65. 50 60 44-53 15 ton totaal aanvoer appelen 1" peren 183 ton. [raai 1'lij twee ïai< EHBO in Yerseke YERSEKE - De afdeling Yerseke van koninklijke Nederlandse vereniging meisjes dubbel A tot 15 jaar Manelle Verton en Karen Rensma meisjes en A. K Oudshoom. Verder worden dubbel B tot 12 jaar Tamara Boekholt mededelingen gedaan over de anti- en Femke Cleix. jongens dubbel A tot kernwapendemonstratie op 29 okto- 15 jaar Marco Rensma en Dirk Jan ber in Den Haag. Burger; gemengd dubbel A tot 15 jaar Hans Jan Verton en Marielle Verton Verliezersronde: meisjes E Bil Janne- ke van Beek. jongens E Bil Robert Steenstra, meisjes E All Angelique Bestuurswijziging biljartvereniging in de toekomst een vast onderdeel voor EHBO houdt voor de vijftiende Heijen, jongens E All Dirk Jan Bur- WEMELDINGE - De secretaris van de gers Collecte van de muziekvereniging gaan uitma ken. die dan. wanneer er voltallig keer een bloedafnameavond in Yerse ke. Bloeddonors kunnen daarvoor te- Wemeldingse biljartvereniging, heer Vleugel, is afgetreden. Hij wordt opgevolgd door mejuffrouw H Huijs- HOEDEKENSKERKE - De collecte sen In de komende maanden zal het wordt opgetreden, uit 77 personen zal recht in de christelijke lagere school bestaan. aan de Molenlaan in Yerseke. van het koningin Wilhelmmafonds in Hoedekenskerke heeft 650 gulden op gebracht. jeugd- en senioren-clubkampioen schap worden gespeeld. De finale s zijn op 27 november BERGEN Ol' ZOOM De actiegroep geruime tijd op veel SOS-Markiznat dringt er bij hel ge- natuurbescherming meentchestuur van Bergen op Zooi met klem op eerstand van de die vreest dat daardoor een belangrijk deel van het KLEINE VAART ADRIANA 20 te Rotterdam. ALK 1» Rotterdam nr Selbv. ALSYTA SMITS 1 vn Antigua nr Jamaica, ANTARCTICA! vn Amsterdam nr Colchester ATLAMt COAST 19 te Vlaardingen. ATLANFi SUN 19 70 z Ouessant nr Algiers, BAK» GRACHT 19 te Marina di Carrara. B.AtH 19 50 zw Stavanger nr Rotterdam. 8 RENDSZ 19 50 o Bornholm nr VenU^ ij BATAAFGRACHT 19 40 zw Doualant® j de Janeiro, BICKERSGRACHT 19l changelsk BROUWERSGRACHT 19» no Villanor nr Tyne, CASABLANCA 19» 1 nw Azoren nr Sheerness. CHRISm' SMITS 19 te Mostaganem veru CLA® fl SMITS 17 te Dar es Salaam, COSMO: E vn Rotterdam. DEPENDENT l9ieR«ö dam. DUTCH MASTER 19 vn Rotted» nr Ant werpen. EEMSBORG 19 vn IJ® den nr Zaandam EENDRACHT 19 lerdam, ENAK 19 360 zzw Bombay. ?'-> MAST 18 te Auckland. GERSOM Rotterdam. GROENLAND 19 rede W HAPPY MAMMOTH 18 vn HirosIuiM* Nagasaki, HAPPY MARINER 17 vn!» surmer nr Syros. HEEMSKERKGRA® 19 vn Kaoka nr Lapalhce HEEIL GRACHT 19 vn Matarani nr Callao. HOU MANSGRACHT 18 te Portocel Hlw BRINKMAN 19 vn Rotterdam W j* drecht JUMBO STELLA 2 19 vn N'«JJ mouth nr Japan. KEIZERSGRACHT San Diego nr Guaymas LE1DSEGRA® geen huizen te Markizaatsmeer/op de grens van Zee bouwen op de zogenaamde Bergse land en Brabantonliei.stelbaar w rdt Spuikanaal (westelijk van de Schelde- Rijnverbinding/. De actiegroep vraagt, het Bergen op Zoomse gemeentebe stuur of het klopt dat wordt gezocht naar andere bergplaatsen voor de Plaat. Het gaat daarbij 0111 een toe- aangetast Vandaar dat SOS-Marki- specie als vervanging voor de Bergse komstige landtong in het Markizaatsmecr, die met behulp van bouwlokaties toejuicht specie uit het Balhse Spuikanaal neven voor won moet worden opgespoten. De actie groep vraagt hel gemeentebestuur te kiezen voor andere woningbouw- plaatsen. zoals Geertruidapolder, Kiek in de Pot en de Augustapolder. Aan het gemeentebestuur wordt ge- aldus de actiegroep, vraagd of het juist is dat er een onderzoek aan de gang is naar de Wanneer mogelijkheden voor bouwpiekken. zaat een onderzoek naar andere De alterna- bieden gele- ienheid tot een gefaseerde aanpak van de projecten Uit een onderzoek zal blijken dat deze lokaties voor Bergen op Zoom in lengte van jaren meer dan voldoende ruimte bieden". Plaat Wordt hierbij gedacht aan een lokatie tegen de vaste wal ter hoogte van Fort-Zeekant?informeert de groep Gesteld wordt dat. als woning bouw in het Markizaatsmeer niet no dig ii heelt de .u wel openbaarheid van bestuur, ge vraagd om een studie van de diensl gemeentewerken over de toekomsti ge bouwplannen. Het college heeft dat geweigerd, omdat de informatie nog niet in adviesvorm voorhanden zou zijn. Wanneer dat advies er wél is, weet het college van b en w nog niet. De actiegroep daarover „We zyn blj- (of financieel onhaalbaar is), er zonder verwonderd over het feit dat u op de Bergse Plaat geen alternatieve woningbouw hoeft te komen, is het in de ogen van SOS-Markizaat ook niet De plannen om de Bergse Plaat voor nodig de landtong op te spuiten met woningbouw in te richten, stuitten al specie uit het aan te leggen Bathse helemaal geen specieberging in het meer moet plaatsvinden Gezocht moet dan worden naar speciebergmg buiten het Markizaatsgebied. Geweigerd Aan het college van burgemeester en wethouders van' Bergen op Zoom geen termijn kunt noemen over het gereedkomen van de studie Het lijkt, ons zaak de dienst gemeentewerken te manen tot voortvarendheid en spoed" Haast is temeer geboden, meent de actiegroep, omdat het gra ven van het Bathse Spuikanaal spoe dig begint en er dan dus ook specie geborgen moet worden tori '001 lort j Itbi Hjlf keto

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 36