tbc-bestrijding dicht Dijkverzwaring gaat volgens verwachting IDrie steunpunten voor Braaf en mat Regeringsbeleid kan de ramp niet keren Inbrekers aangehouden GEWELDROND FORT RAMMEKENS Onderzoek boekhouding SKW in Sas van Gent rOORTAAN MOBIEL CONSULTATIEBUREAU Overigens is het zo dat het verdwijnen gesloten zonder dat er iets tegenover drie steunpunten niet inhoudt stond" zegt hij Den Boer wijst er wel da; de mogelijkheden van de dienst op dat het om een proef gaat idie ook tuberculosebestrijding drastisch te- nog in Zuid-Holland in uitvoering zal aiglopen Op initiatief van de Komnk- f lyiie Nederlandse Centrale Vereniging lot bestrijding der tuberculose 100» iKNCV) en uiteindelijk met steun van iet ministerie van welzijn, volksge zondheid en cultuur (wvc) zal er na melijk een mobiel consultatiebureau jaan rijden. Dit busproject duurt u[_ voorlopig één jaar Daarna zal beke- '&jj 'een worden in hoeverre er sprake is 53# |van een geslaagd experiment, dim 1 nw'Voor het mobiele consultatiebureau is eenheid van de (ook opgeheven) ■nchting voor rontgenologisch bevol- "engsonderzoek omgebouwd. Het is K bedoeling de bus donderdag 29 september officieel over te dragen idoorKNCV aan Zeeuwse Kruis). Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst in kt consultatiebureau van de dienst tuberculosebestrijding in Vlissingen. .00 uur. Directeur P. den Boer van 'Het Zeeuwse Kruis' is erg blij met de komst van de bus de eerste in Nederland. ,,Als het idee voor de mobiele eenheid niet was geboren, dan waren er zonder meer bureaus GOES De provinciale vereniging 'Het Zeeuwse Kruis' moet noodgedwongen drie steunpunten van de dienst tuberculosebestrijding opheffen. Het gaat om Oostburg, Goes en Zierikzee. De steunpunten in Vlissingen (een nieuw consultatiebureau) en'Terneuzen kunnen voorshands blijven. Het aantal arbeidsplaatsen zal als gevolg van de afslanking worden teruggebracht van 5,2 tot 3,7. Ontslagen vallen er niet; door natuurlijk verloop en interne overplaatsing kan de vermindering worden opgevangen. vestigt de aandacht op de plaats die mobiele eenheden van bijvoorbeeld schooltandverzorging. bibliotheek werk en discotheekwerk in de afgelo- komeni. waarbij met name van belang pen jaren hebben verworven zal zijn of er door inzet van een mobiele 'consultatieenheid sprake is van een betere bereikbaarheid voor de bevolking, terwijl natuurlijk ook de financiële gevolgen een rol spelen Hij is optimistisch over de uitslag en Bezuinigingen Het verdwijnen van de drie steun punten en de komst van de mobiele eenheid, zijn een gevolg van bezuini gingen door het rijk en het feit dal de activiteiten van de tuberculosebe strijding steeds verder teruglopen. De dienst tuberculosebestrijding van 'Het Zeeuwse Kruis' wordt voor het overgrote deel door het rijk betaald. Een jaarlijks tekort passen de tien basiseenheden van de provinciale vereniging bij, uit de contributies van de leden. De tuberculosebestrij ding valt niet. zoals het gros van het Kruiswerk, onder de financiering van de algemene wet bijzondere ziek tekosten (awbz). Het rijk heeft con creet aangegeven dat de steunpunten in Goes, Oostburg en Zierikzee (ei genlijk een dependance van Goes) moeten sluiten en dat het aantal formatieplaatsen omlaag moet. Lee Towers op Truckdriversbal FN V-BESTUURDER VAN GREUNSVEN: GOES Het beleid dat de huidige regering voert en heeft gevoerd is onvoldoende om bepaalde rampzalige ontwikkelingen te keren. Zeker in vergelijking met wat in andere Europese landen gebeurt. Het gevolg is dat ons land nu bijna één staat op de ranglijst wat betreft het werkloosheidsni veau. Een triest record. Dit stelde federatiebestuurdcr J. van Greunsven van de industriebond FNV tijdens een bijeenkomst van de industriebond, afdeling Zeeland, in Goes. Naar mening van de bestuurder wordt het steeds duidelijker wie de dupe worden: het groeiende leger werklozen en arbeidson geschikten en dan vooral de jongeren en vrouwen. Van Greunsven betoogde dal de manier, waarop de regering een stapje terug wil doen, niet deugt. SAS VAN GENT In de Sasse Vlaan- dtrenhal wordt zaterdag 1 oktober, voor de vierde achtereenvolgende her, een Truckdriversbal gehouden. De organisatie van het bal, dat uit fluitend toegankelijk is voor be roepschauffeurs (zowel weg- als streekvervoer) en w egondernemers en hun respectievelijke echtgenotes, Is wederom in handen van Garage Verbrugge uit Terneuzen. Het heeft organisator Rien Verbrugge «oen besluiten hel bal dit jaar groot st: op te zetten dan ooit. Op het affiche prijken de namen van Lee Towers en Bonnie St. Claire. Ze zullen vorden begeleid door het orkest Blue- sette Voorts is een optreden gepland ran de vuurvreetster Natalie Bos- ::and ibekend van 'Wie van de drie') De avond begint met de uitreiking ran het gouden voetje aan de Daf- chauffeur, die de afgelopen twee jaar het zuinigst heeft gereden. Burge meester drs W. Dusarduijn van Sas van Gent zal de onderscheiding uitrei ken. evenals vijf VVN-speldjes (Veilig tekeer Nederland is met een info- tiaijp aanwezig). In de loop van de avond wordt ook een gratis loterij jehouden met als hoofdprijs een reekeinde Londen. Op het buitenterrein van De Vlaande ren wordt Dafs super-truck opge- Seld De zaal gaal open om 19.00 uur. 50 K j» avoncj begint om 20.00 uur. Pierre 's' Ejsackers praat het gebeuren aan aLkaar Toegangskaarten zijn uitslui tend in de voorverkoop verkrijgbaar :bij Garage Verbrugge. 5 Plattelandsvrouwen RiUand-Bath bijeen R1LLAND-BATH - De afdeling Ril- land-Bath van de Nederlandse Bond ftn Plattelandsvrouwen hield haar maandelijkse bijeenkomst De heer J. Stiijland uit Rijswijk vertelde iets eter het gebruik van reformproduk ten. De afdeling opende eerder het Rizoen met een koffie-ochtend, waar op mevrouw Vegter uit Kloetinge ver- jolde over Amnesty International Ook maakte een aantal dames een püddagtocht naar het Norbertines- tonklooster in Oosterhout. De volgen- 'e b'Jeenkomst is op woensdag 26 In zijn inleiding zette de bestuurder uiteen op welke wijze de FNV de problemen graag ziet aangepakt. Ten eerste richt de bond zich op herstel van de marktsector Daarvoor achtte de spreker stimulering van het be drijfsleven noodzakelijk De industrie bond streeft naar een herstelplan, waarbij vier miljard gulden wordt uitgetrokken voor stimulering „Een krachtige marktsector moet de basis vormen voor economische groei en voor de financiering van onze indivi duele en collectieve behoeften", aldus Greunsven Daarnaast wil de indus triebond voortzetting van een beleid tot herverdeling van arbeid De werk loosheid dient tot een redelijke om vang teruggebracht te worden, meen de de FNV-bestuurder. Als derde uit gangspunt noemde hij een eerlijke inkomensontwikkeling en lastenver deling De inkomensontwikkeling tus sen werkenden en niet-werkenden moet bijvoorbeeldgelijk blijven, was de overtuiging van Greunsven. Tempo In tegenstelling tot de plannen voor 1984 van de regering (circa 12 miljard gulden bezuinigen en nauwelijks geld voor stimulering van het be drijfsleven) wil de FNV zes miljard gulden bezuinigen en vier miljard TERNEUZEN De politie van Ter- neuzen heeft dinsdag de twintigjari ge G. \V. uit die plaats aangehouden. Samen met zijn broer S. W. <221 had hij eind augustus ingebroken in sporthal 't Zwaantje in Terneuzen- Zuid. Daar hadden de twee sigaret ten en drank buitgemaakt. Ook hadden ze ingebroken in de Scheldeschool. waar ze een video recorder en een kleuren-tv-toestel sta len. S. W werd al eerder in de kraag gevat. G W volgde dus dinsdag. Hij werd later ook verhoord door de rijks politie in Oostburg Dat, in verband met wat winkeldiefstallen, die hij had gepleegd in Sluis. W. gaf die diefstal len al snel toe. Hij wordt vandaag voorgeleid aan de officier van justitie m Middelburg. voor stimulering gebruiken. Daar over rezen tijdens de bijeenkomst in De Prins van Oranje nogal wat vra gen. „In het tempo van de regering bezuinigen is veel te gek", zei voorzit ter I). Visser van de industriebond FNV. Hij meende dat de maatregelen het stelsel van sociale zekerheid in gevaar bracht. Bovendien, voegde hij eraan toe dat het kabinet nu uitgaat van een groei van de werkloosheid met 100.000 mensen het volgend jaar. Volgens hem leidt dit slechts tot een grotere druk op de te betalen premies voor de werkenden en vermindert het automatisch de koopkracht. Sommige FNV-ers zetten toch hun vraagtekens bij de plannen. Wanneer het bedrijfsleven meer produkten gaat maken, is er koopkracht nodig. En er is in Nederland nu al een overcapaciteit van produkten door een gebrek aan koopkracht, stelde een van de aanwezigen. Voorzitter Visser was van mening dat de oorzaak hiervoor deels ligt aan de momenteel gemaakte produk ten. „We maken de verkeerde produk ten voor de verkeerde markt", zei hij. Bovendien zou hel Nederlandse be drijfsleven zich volgens hem meer moeten gaan richten op het buiten land. Tenslotte moeten de minima meer bestedingsruimte krijgen, vond hij, zodat deze weer meer produkten kunnen aanschaffen. „Het aantasten van de minima heeft een nadelig gevolg op de economie", vertelde Visser. Peuterspeelzaal in Kloosterzande vierde tweede lustrum KLOOSTERZANDE Dc peuter- speelzaal 'Dreumesland' uit Klooster zande vierde haar tienjarig bestaan. In het kader daarvan waren verschil lende activiteiten op touw gezet en was er verder een zogenaamde 'open dag'. Het bestuur en de leidsters van de peuterspeelzaal ontvingen in de voormiddag oud-pupillen en verte genwoordigers van het kleuter- en lager onderwijs uit Kloosterzande Onder de vele belangstellenden was ook wethouder P. Mangnus. die na mens het gemeentebestuur van Hon- terusse het bestuur van de peuter speelzaal kwam feliciteren. Na de middag volgde een feestmiddag voor de ruim dertig peuters Nico Scheepmaker bezoekt Goes GOES Dichter'journalist Nico Scheepmaker brengt donderdag 29 september een bezoek aan Goes. Dat gebeurt tijdens een schrijversavond van Het Zeeuws Kunstenaarscen trum en de openbare bibliotheek in Goes. Met name het werk van Scheepmaker staat centraal tijdens de bijeenkomst. Scheepmaker heeft twee gedichtenbundels op zijn naam Bekendheid kreeg hij evenwel vooral door zijn werkzaamheden als journa list,. Onderwerpen die de meeste aan dacht van hem krijgen zijn sport en Russische dissidenten. Daarnaast was Scheepmaker een bekend radio- en televisierecensent Tegenwoordig houdt de journalist zich voornamelijk bezig met het schrijven van colums. Trijfel en Stopper Deze verschijnen in verscheidene dagbladen waaronder de PZC die bij de Gemeenschappelij ke Persdienst zijn aangesloten De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de bibliotheek in Goes SCHOUWBURG, MIDDELBURG Robert Long en Leen Jongeicaard met ..Het bleef nog lang onrustig in de stad Organisatie. Intergemeente lijk Theaterbureau. Hoe het later op de avond in de stad was, is mij niet bekend, omdat ik op dat moment dil stukje zat te schrijven, maar wal me wel opviel, was dal hel in de Middelburgse Schouwburg dinsdagavond opvallend rustig bleef. De bezoekers van de nieuwe show van Long en Jongewaard gedroegen zich ingetogen en dat was netjes, want men had reden tot beklag. Long en Jongewaard kunnen van de keer, diunkt mij, niet uitzien naar vragen van raads- staten- of kamerle den Ze hebben wél alle reden om zichzelf en elkaar eens wat vragen te stellen voordat „Het bleef nog lang' officieel in première gaat. Overigens maakte Long dat ook duidelijk kort na de aanvang van de voorstelling liet hij weten, dat het hier om een try out ging. Het was nog maar de tweede voorstelling.De directeur van het intergemeentelijk theaterbureau. Jan de la Mar. be aamde later op de avond desgevraagd, dat de première nog gespeeld moet worden, maar dat zijn bureau er toch van uitgegaan was. dat het om een voldragen voorstelling ging. Het publiek betaalde ook het volle pond De vragen, die Long en Jongewaard naar mijn idee moeten doornemen om tot iets voldragens te komen, gaan vooral over de lijn in de show. Die ontbreekt. Er is een kleine parodie op een illusionist, Long zingt een liedje over een eenzame vrouw, de twee artiesten preluderen in hel nieuwe programma op hun blijkbaar naderend uiteengaan, er wordt een matige persiflage op de Snip en Snap-revues van weleer gegeven en de zaak mondt uit in de nu niet direct van peilloze diepte getuigende filosofie, dat men voor het kweken van een mooi perkje rozen een hoeveelheid stront nodig heeft. De voorstelling wordt afgemaakt met een stamper onder de titel „Een hoeraatje voor de beerput". Waar het nou eigenlijk over gaat. wordt niet duide lijk. De overgangen tussen de verschillende nummers schokken of ze ontbreken. Het kwam dinsdag zelfs een keer voor, dat Jongewaard aankondigde, dat Long nu een liedje zou gaan zingen. En jawel. Long zong direct daarna een liedje. In de show ontbreekt ieder venijn Vragen van behou dende bestuurders zullen, ik noteerde het zoéven, dan ook achterwege blijven. Daar was de voorstelling te braaf en te mat voor. Een enkel vies woordje hier en daar veranderde dat uiteraard niet. Afgezien van klachten van inhoudelijke aard, valt ook nog wel iets te zeggen over de kwaliteit van het geluid. Het moet gezegd soms ruiste het niet. maar klonk op de achtergrond alleen een aanhoudende brom- of zoemtoon De begeleidingsgroep S.I.L.V I A. onder leiding van Koos Mark bracht af en toe voldoende volume op om de bijtonen te verdringen, maar dan werden de teksten wat moeilijk verstaanbaar. I Long en Jongewaard spelen vanavond in de „Prins van Oranje" in Goes. Voor bewonderaars is er een licht puntje, Zondagavond zendt de omroepgemachtigde Veronica op televisie hun vorige show uit. A. J. Snel RITTHEM - Het waterschap Walche ren is zeer tevreden over de voort gang van de werkzaamheden voor de dijkverzwaring tussen de Sloehaven en de Vlissingse Buitenhaven. Er hebben zich geen onverwachte pro blemen voorgedaan en dankzij het voortreffelijke weer gedurende de zomermaanden kon goed worden doorgewerkt, waardoor men op enke le onderdelen vóór ligt op het werk schema. Sinds ongeveer vier weken wordt zand aangevoerd met twee zuigers. Verwacht wordt dat de nieu- ?AS VAN GENT Het algemeen bestuur van dc stichting sociaal-cultureel ®erk (SKW) in Sas van Gent gaat het verificatiebureau van de Vereniging ^Nederlandse Gemeente een rapport laten samenstellen over de inkom en en uitgaven bij het SKW. Het bestuur laat het daarvan afhangen ol maatregelen worden genomen tegen de beroepskracht Guido de Maeyer. „Als ■at rapport negatief uitvalt wat ik overigens in eerste instantie zeker niet aanneem zal er moeten worden gesproken over disciplinaire maalrege- fcn", aldus SKW-voorzitter C. Snijders. zei dat maandagavond na afloop komst nauwlettend in het oog gaan houden. Vraagtekens plaatste Snijders overi- grns bij het verwijt dat er tussen Kief die de werkbesturen en de vrij- algemeen bestuur en werkbesturen sprake is van een slechte communi catie. Hij stelde vast: „In het alge meen bestuur zitten vertegenwoordi gingen van alle geledingen, van zo wel werkbesturen als van vrijwillige leiding. Maar ach, over de kritiek valt te praten". T'"',1' Datzelfde geldt met betrekking tot de S1 bestuur etrwerltbt«tu enen dcnlocral van het b»e5tuur ttTJ'J"- snijders ze, dat al en,ge Bid geleden ,s afgesproken dat de werkbesturen daarover een praatstuk zouden pro duceren „Volgens onze gegevens komt dat over vier tot zes weken Wij wachten die nota af In de dan te beleggen vergadering daarover kun nen we de andere punten uit de bnef nogmaals meenemen" Zowel beroepskracht De Maeyer als de werkbesturen zeiden gisteren met een reactie af te wachten, totdat de notulen van de vergadering van het algemeen bestuur beschikbaar zijn. we zeewering bij Fort Rammekens voor 15 oktober bedekt zal zijn met klei. Dit jaar wordt het gedeelte van de Zuidwatering tussen Fort Ramme kens en de spuikom versterkt. Begon nen is met de sloop van een deel van het voormalige Fort De Ruvter én met de vergroting van de spuiboezem, die nodig is omdat ook Vlissingen en Veere via Ritthem gaan lozen, wan neer de sluizen ln deze plaatsen bui ten werking worden gesteld bij de aanschaf van een zwaardere gemaal Ook is al begonnen met de keermuur. die het dijklichaam moet opvangen, omdat het talud niet kan uitlopen door een gebrek aan ruimte. Met de glooiing van betonblokken is ook al een aanvang gemaakt Deze komt op de plaats waar de zeedijk in 1944 na een bombardement is doorge broken. Aan de voet van de dijk komt een damwand, om die glooiing vast te houden. De wintermaanden kunnen volgens de heer A. de Wolf van het water schap Walcheren worden gebruikt voor de aanleg van wegen op de nieuwe dijk die in het voorjaar moet worden ingezaaid met gras. Volgend jaar wordt begonnen met de verster king van de dijk tussen Spuiboezem en Buitenhaven. Met de versterking van dil dijkvak king van de dijk nabij de Schone Waardin is een be drag gemoeid van ongeveer dertien miljoen gulden. Het werk wordt uit gevoerd door het aannemingsbedrijf AVK (Algemeen Verhuur Kantoor) uit Oude-Tonge. de bestuursvergadering m het ^emgingsgebouw DeRoselaer Cen- haC® ln de besprekingen stond de [trés Jfief die de werkbesturen en de vnj- itfDff Willige leiding vorige week hadden :WAl'J Verstuurd Daarin werd ongenoegen geuit over «manier waarop de beroepskracht door enkele leden van het algemeen '°ri sstuur was behandeld, werd gewezen •Peen slechte communicatie tussen »ldrrJ sennS van het bestuur bekritiseerd „ao* iSKW-voorzitter Snijders wees 9 i ^dagavond op dat de financiële - «ati 9 tel* rt«s 17 D20 vnW DE»' me bij het sociaal-cultureel werk. Cermet de doorvoering van bezuini gen. zeer ter discussie staat, met ■ine omdat de begroting met enkele «uzenden guldens is overschreden fandaar dan ook het besluit een RPPort daarover te laten opmaken algemeen bestuur zal bovendien -Minsten en uitgaven in de toe- Op de voorgrond de zeewering bij Fort Rammekens. die momenteel met klei wordt bedekt 'luchtfoto Wim Riemens Het historisch fort Rammekens (op de foto ten noorden van de zeewe ring) werd op last van Karei V ge bouwd. In 154" werd met de bouw, volgens de inzichten van de toch beroemde Italiaanse vestingdeskun- dige Donato de Boni, begonnen. Aan die lijd herinnert nu nog de machtige ingangspoort met de Mars-kop. in Zeeland een van de zeer weinige voorbeelden van Italiaanse RenaiS- sance-invloeden. De vesting heette aanvankelijk 'Zee burg' en werd gebouwd op een strate gisch belangrijke plaats die de vaart len handel) op Middelburg kon verze keren Wat thans van 'Zeeburg' rest is de onderbouw, de stenen ruit met de bastions. De bovenbouw, het kasteel waar onder anderen prins Maurits verbleven heeft, is geheel vervallen en de overblijfselen zijn afgevoerd In 1585 werd de vesting samen met de steden Vlissingen en Den Briel aan de Engelse koningin Elisabeth in onder pand gegeven om terugbetaling van de kosten van het hulpleger onder Leicester veilig te stellen. In het jaar 1616 kwam het terug aan de Nederlan den. In 1809 kreeg het fort nogmaals een Engelse bezetting Het heeft ijq- diens>;een rol van militaire betekenis meer gespeeld WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983I PZC/ provincie 21

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 35