Gevangenisstraf voor het uitgeven valse duizendjes SOS Markizaat: geen huizen op Bergse Plaat i i Bloedproef mislukt, toch straf voor alcoholrijder Regeringsbeleid kan de ramp niet keren Wissel Zeeuws-Vlaanderen POLITIERECHTER MIDDELBURG Zuster Edmunda vierde veertigjarig jubileum scheepvaart' berichten STAAK SPECIEBERGING SPUIKANAAL WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 Sinds lange tijd moest er in Middel burg weer eens een verdachte terecht staan voor het bezit en verhandelen van LSD. Nadat J. P. van D. (25) uit Middelburg in oktober vorig jaar betrapt werd op het verkopen van LSD-tabletten, werd er daags daarna een huiszoeking bij hem gedaan, die MIDDELBURG - De 23-jarige B. R. uit Hulst kocht in maart van dit jaar in zijn woonplaats een auto, die hij met 13 valse biljetten van duizend gulden betaalde. Hij had de valse duizendjes voor 500 gulden per stuk op de automarkt in Utrecht in handen gekregen. Om zich in te dekken tegen eventuele gevolgen van zijn daad kwam hij met de Hulster autohandelaar schriftelijk overeen dat de wagen in Belgische franken betaald zou worden. Een ooggetuige zag hem echter de briefjes van duizend overhandigen. Een zeer kwalijke zaak noemde of'ti- de aard van de feiten zich niet leende cier van justitie mr J. van Marion R.'s voor een alternatieve straf. Hij veroor- handelwijze. temeer daar hij geen deelde R tot vier maanden gevange- enkele moeite deed om het slachtoffer nisstraf waarvan twee maanden voor van zijn bedrog de schade te vergoe- waardelijk. De drie andere bij het den Op de zitting van de politierech- hasjbezit betrokkenen kregen bij ver ter eiste hij drie maanden gevangenis- stek ieder een maand voorwaardelijk, straf tegen hem Deze was tevens zoals de officier ook had gevraagd, bestemd voor het bezit van ongeveer een pond hasj. waarmee R en enkele kennissen op de bool naar Perkpoldci fN V-B ESTUVRDER VAN GREUNSVEN werden aangehouden. Het vijftal had de hasj voor ruim 2000 gulden m Amsterdam gekocht Een huiszoeking die een dag later bij hem gehouden werd leverde verder geen drugs op, maar wel een luchtdrukpistool dat zodanig op een vuurwapen leek dat het bezit ervan strafbaar is. R. had het leeuwedeel van de hasjaankoop be kostigd. Zijn raadsman mr (Jambier zag de hasjaankoop als een probeersel van amateurs, daar R. noch zijn maten zich ooit eerder met drugs hadden beziggehouden. Verder vroeg hij voor zijn cliënt een alternatieve straf om hem uit de gevangenis te houden. Politierechter mr H. A. Witsiers liet hem weten dat hij zoiets niet op de zitting kan voorstellen, maar dat daar tijdig van te voren overleg met de officier en de reclassering over moet plaatsvinden. Overigens vond hij dat GULS Het beleid dat de huidige regering voert en heelt gevoerd is onvoldoende om bepaalde rampzalige ontwikkelingen te keren. Zeker in vergelijking met wat in andere Europese landen gebeurt. Het gevolg is dat ons land nu bijna één staat op de ranglijst wat betreft het werkloosheidsni veau. Een triest record, Dit stelde federatiebestuurder .1. van Grcunsven van de industriebond FNV tijdens een bijeenkomst van de industriebond, afdeling Zeeland, in Goes. Naar mening van de bestuurder wordt bet steeds duidelijker wie de dupe worden: het groeiende leger werklozen en arbeidson geschikten en dan vooral de jongeren en vrouwen. Van Grcunsven betoogde dat de manier, waarop de regering een stapje terug Geboeide aftocht en boete voor sanitaire stop TERNEUZEN J. M. A. van der E. uc >tJ BW 111U1Ï1- uit Spui kon het niet meer ophouden, ^leencóuëctiêv^béhöeften' ."aTdu's In zijn inleiding zette de bestuurder uiteen op welke wijze de FNV de problemen graag ziet aangepakt. Ten eerste richt de bond zich op herstel van de marktsector. Daarvoor achtte de spreker stimulering van het be drijfsleven noodzakelijk De industrie bond streeft naar een herstelplan, waarbij vier miljard gulden wordt uitgetrokken voor stimulering. ..Een krachtige marktsector moet de basis vormen voor economische groei en voor de financiering van onze indivi- ..Daar waar ik had gezeten, was de wc steeds bezet", vertelde hij kanton rechter mr H. A. R. de Mul dinsdag ochtend in Terneuzen. Zo kon het gebeuren dat surveillerende agenten Toen er een einde was gekomen de 'zondvloed', wilden de agenten de Greunsven Daarnaast wil de indus triebond voortzetting van een beleid tot herverdeling van arbeid. De werk loosheid dient tot een redelijke om vang teruggebracht te worden, meen de de FNV-bestuurder. Als derde uit gangspunt noemde hij een eerlijke inkomensontwikkeling en lastenver deling. De inkomensontwikkeling tus sen werkenden en met-werkenden uiler op de bon slingeren. Die moet bijvoorbeeldgelijk blijven, was j ...i overi,Ujgjng van Greunsven. Tempo In tegenstelling tot de plannen voor 1981 van de regering (circa 12 miljard gulden bezuinigen en nauwelijks geld voor stimulering van het be voelde daar niets voor en uiteinde lijk eindigde de zo onschuldig aange vangen sanitaire stop op het bureau. Van der E. werd er geboeid binnenge bracht. „En na een paar uur heb ik, min of meer onder druk, een verkla ring ondertekend", zei hij dinsdag ochtend. Officier van justitie Stein sprak van 'een storm in een drijfslcvcn) wil de FNV zes miljard glas water' en eiste een boete van 53 gulden bezuinigen en vier miljard vil doen, niet deugt. ter D. Visser van de industriebond FNV. Hij meende dat de maatregelen het stelsel van sociale zekerheid in gevaar bracht. Bovendien, voegde hij eraan toe dat hel kabinet nu uitgaat van een groei van de werkloosheid met 100.000 mensen het volgend jaar. Volgens hem leidt dit slechts tot een grotere druk op de te betalen premies voor de werkenden en vermindert het automatisch de koopkracht. Sommige FNV-ers zetten toch hun vraagtekens bij de plannen Wanneer het bedrijfsleven meer produklen gaat maken, is er koopkracht nodig En er is m Nederland nu al een overcapaciteit van produkten door een gebiek aan koopkracht, stelde een van dc aanwezigen Voorzitter Visser was van mening dat de oorzaak hiervoor deels ligt aan de momenteel gemaakte produk ten. „We maken de verkeerde produk ten voor de verkeerde markt", zei hij. Bovendien zou het Nederlandse be drijfsleven zich volgens hem meer moeten gaan richten op het buiten land. Tenslotte moeten de minima meer bestedingsruimte krijgen, vond hij. zodat deze weer meer pruduklen kunnen aanschaffen. „Het aantasten van de minima heeft een nadelig gevolg op de economie", vertelde 24 tabletten van het hallueinogene goedje opleverde. De rest van een partij van 50 stuks had hij verkocht, weggegeven ofwel zelf gebruikt. Gel delijk gewin was niet zijn voornaam ste drijfveer geweest, Meer dan 15 gulden hield hij er niet aan over. Ter zitting verklaarde Van D. dat het de gebruikers ging om een godsdiensti ge beleving en dat zij elkaar daarbij een goede begeleiding gaven met het oog op de gevaren die het 'trippen' mee kan brengen. De officier wees erop dat LSD een zeer gevaarlijk middel is. dal terecht ook m medische kringen al lang in on bruik is geraakt. Hij vond Van D.'s gepraat over de godsdienstige bele ving die ermee zou kunnen worden opgeroepen nogal naïef Hij eiste een maand gevangenisstraf. Om garanties in te bouwen dat Van D. niet opnieuw met LSD aan de gang zou gaan ver oordeelde de politierechter hem tot vijf weken waarvan twee voorwaarde lijk De hennep die de Vlissingcr R. N. (22) in het tuintje van zijn zus had aange plant wilde vorig jaar goed gedijen Aan het eind van de zomer oogstte N acht kilo eigen kweek, die hij achter de cv-ketel te drogen hing. Daar werd het aangetroffen door wetsdienaren die het zaakje in beslag namen. Zijn raadsman mr J. C de Wit wees erop dat de planten waren opgeschoten uit zaadjes die gewoon als vogelvoer te koop zijn. Bovendien zou hij het ge was voornamelijk om zijn schoonheid hebben geteeld De iis tegen N. luidde 250 gulden boete oti een maand ge vangenisstraf voOTwaardelijk. Hij werd overeenkomstig de eis veroor deeld Zuster Edmunda staat sprakeloos van verrassing als haar cadeau, een gemakkelijke stoel, wordt uitgepakt. WESTDORPE In hel bejaarden centrum 't Verlaet in Wesldorpe heeft zuster Edmunda dinsdag het feit herdacht dat zij veertig jaar geleden dc eeuwige gelofte aflegde bij de Orde der Franciscanessen. Dat jubileum werd in 't Verlaet dé hele dag gevierd met onder meer een eucharistieviering, een beslo ten etentje en een receptie in de middaguren. Bij de koffie en het gebak gister morgen na de eucharistieviering werd zuster Edmunda al toegespro ken door onder anderen directeur G van Haelst en. namens de bewo ners, de heer Van den Bilt De jubilaris kreeg daarbij enkele ca deaus aangeboden, waaronder planten cn een gestoffeerde stoel. Zuster Edmunda, Helena Hen- dnckx voor de burgerlijke stand, trad in 1941 m het klooster m Twee jaar later legde zij de gelofte af Sinds 1969 woont ze in Westdorpe, waar ze Lot voor kort in 't Verlaet werkzaam was. Overigens staat ze de bewoners ook nu nog bij met naai- en verstelwerk WO marktberichten VEILING SINT ANNALAND 20 sepieirfc do re gewone i .00. gloria gewone 67, ok. gewone 73 79. Bintjes gewone afwijke&jj] - 65. eigenheimers gewone 99 - 05. jg.i gewone lil. Aardappelprijs per kllogrsj aanvoer 31 ton De volgende veiling morgen, donderdag Vismijn Colijnsplaat.Aanvoer weekvu tot en met 17 september. Export gann£ 42.068 ke: gemiddelde prys 4.10 Kaifcj earnalen 1.115 3.87 Tong! 12114.30 Sfes 1 353 3 35. Schar 34. 2.79 Bot 881. :C Tarbot 53 10.70. Griet 4i 5.92 Kabdfci •194, 4,14 Wijting 600. 1.86 Zeebams !!t 19 47 Harder 95, 4.74 Paling 648, II Horsmakreel 90, 1.25. Krab 62. 2.71 si® bolk 80, 1,90. Diverse 84 kg Aardappeltermijnmarkt: datum 20 sq Bint je 50 mm opw Apnl laten 67.60 bM 67,50 Omzet april h pr. 69.00,1 pr 67,OU 2x67,60 Dag apnl 390 Coóp. Veluwse ICierveiling Barneveld Aanvoer 2.991 600 stuks, stemming redely Prijzen In gulden per 100 stuks: eieren ia 50-51 gram 11 55. van 55-56 gram 13.1(1. 60-61 gram 13,00-15,45 en van 6566 b 14.70-17.50 Beursbericht Markt Goes. 20 scpinjj 1983. (Prijzen in guldens per 100 kc fa renschoon en franko leveringsplutv tarwe basis 16% 52 50-53.00. tarwe bu 16'. uil eigen opslag 53 50, btOUm basis 16% 62.00-63 .00; voergerst basis ld 48.00-49 50. haver 47 25-48.75. erwten. groene 81.00-87 00. capucijners Kon 14.50 schokkers 95 00-100.00: brjints nen 175.00-180.00. blauwmaanzaand 3S| 430 00 karwij. boerenschoen 242 50-2S7' karwij prima doorsneekwaliteit 282 55. a clusief b.t w., bintje, op auto geleverd«d b.t w 32-38 cent p/kg, notering Rouerdü- se Beurs 19 september 1983: bintje 5>y mm 47 00-50.00, 50 mm opw 51 00-5301 0 excl b t w. uien plant- en zaaiuieai droog te leveren 38-42 cent pkg. no; t ÏMI rooien 34-38 cent pkg, excl. bt w a fjr. ongerepeld op auto geleverd excl d.s •?i'cj 45-70 cent p kg, hooi en stro (per 1 000 kjs guldens! weidehooi, le snede 265-300,s*,. dehooi, 2e snede 220-250; dijkhool 220® lucernehooi 180-210, veldbeemd 180-115 roodzwenk 130-145, Engels raaigras i» 160. Italiaans raaigras 140-150; 60-65, gerstestro 115-135, erwtenstro 14 160; scïiokkerstro 110-120 bruine stro 120-130, excl b.t.w. POLITIERECHTER MIDDELBURG MIDDELBURG - Omdat dc dokter een ondeugdelijke naald gebruikte, mislukte de bloedproef die L. J. uil Brouwershaven werd afgenomen. Hij werd in december vorig jaar bij 's-IIeer Hendrikskinderen aangehou den. omdat zijn rijstijl duidelijk blijk gal van alcoholgebruik. J. was niet bereid zich een tweede keer te laten prikken. Dat werd hem door de oflï- Prijzen groenteveiling Barendrechl, It septembci Aardappelen bintje 83-94. eigenheimer 1,0 1.38. doré 116-129 krulandijvie 79-1 (4 aubergines 2 70-3 30. bleekselderij 8-60.5* renkuol 20-72. bospeen 81-171 br«oj 1.90-5 60. champignons 100-110. ethei kbol 23-60. knolselderij 10 st pb 19-66.il! 32-71. 15 st 10-39. koolrabi 69-94. koolta»* 66-72, groene kool 58-98. witte kool 32-fl rode kool 53-85, gele kool 18 34. krek 21-82, paksoy 48-62, pakisson 26-43, grtta paprika 1.30-1 90. rode 3.20-3 60. peteish 13-51. postelein 89-2 03. prei 93-1.19. pepers 1 40-1 70. rode 1 90-2.80. raöitk 2 60-2 70. selderij 11-40. snijbonen 3OWX spereiebonen export 1 66-2 76. bmneda 50-1 70. spinazie 1.23-1 91 spitskool Iï4 suikermais 29-92, cocktaiitomaten 10.7 uien bonken 51-82, grof 49-73, grof rood 1.0 middel 44-71, middel rood 76, drielmg3Mi drieling rood 46. pikler 27-35, venkel I# 3.10 uaspeen 47-52. winterpeen 100-311 in de kraag .gevat, de eerste keer met die omstandigheden kwam de witlof kleinverpakkine 8.50-10:30. kor' nadat hij brokken had gemaakt en officier tot een eis van 1000 gulden 9 30-10.00. lang 1 9 30-9 50 kort 2 8t05ft boete, twee weken voorwaardelijk en lans 2 78°- klasse 3 4 00-7. 50-1.32, zacht fruit aardbeien ud 110 pr:- 'n twee jaar dehjk. die mr Witsiers in zijn vonnis B^tLtTS ^'o^ogcnmeCu; 2.00-3.50. 8 St 1 20-2.90, 10 st 70-1.80,12si daarna doorreed. Hij werd komstig de cis veroordeeld tot, twee zes maanden rijontzegging voorwaar- weken gevangenisstraf rijontzegging geheel overnam De Tholenaar I. D werd bij verstek T. A. uit Lewedorp was Hink over dc veroordeeld tot twee weken gevange- schreef gegaan toen er in de bouw aardelijk en drie jaar iets te rijontzegging voor eveneens twee keei viel en w erd in zijn 2 30-3.80. golden champignon2.00. ir r niet kwalijk genomen. Hij vol- rijden onder invloed (2 04 en 2 6 gulden. Kantonrechter De Mul zuchtte 'de straat wordt al zo ver vuild door honden, aan dat van u heeft niemand nog behoefte' en von niste conform. oor stimulering gebruiken. Daar over rezen tijdens de bijeenkomst in De Prins van Oranje nogal wat vra gen. „In liet tempo van de regering bezuinigen is veel te gek", zei voorzit- slond met het eisen van een boete van 1000 gulden cn ccn*geheel voor waardelijke rijontzegging van zes maanden. Politierechter mr H. A. Witsiers deed daar nog twee maan den af. tul Krummgen onderging in december vorig jaar twee keer de bloedproef. De eerste keer leverde dat de buitensporig hoge waarde van 3.66 op. l.wee weken later scoorde hij 3.07 Beide keren werd hij op rijksweg 258 COLIJNSPLAAT Bejaardenhuis Rustoord. 8.30-10 uur: uitzending No men Nescio, GOES Prins van Oranje, 20 uur 'En het bleef nog lang onrustig in de stad' door Robert Long en Leen Jonge- waard; KOUDEKERKE Der Boede, 10-11 uur; uitzending radio Der Boede; MIDDELBURG Molenwater, 9 SO IT uur Miniatuur Walcheren; Poppentheater Parcival. 14 30 uur. 'De Chinese keizer en de nachtegaal'. VLISSINGEN Flying Dutchman. 20 uur" optreden Workshop; ZIERIKZEE Rodekruisziekenhuis. 20.15-21 45 uur. uitzending Nomen Nescio; FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM— Roxv 1.20 uur Brandende Liefde. 16 jr Roxy II. 20 uur Patricia, mooi en gewillig. 18 jr.; Cinem'Actueel I. 20 uur An Bloem. 12 Jr.. Cinem'Actueel II. 19.30 uur: Ghandi a.l.. Cinem'Actueel III. 20 uur: Octopussy, a.l.; GOES Grand, 20 uur Octopussy. a.L; HULST De Koning van Engeland. 20 uur Octopussy. a.l 20 uur: The blue thunder, a 1; 20 uur Ghandi, a.l TERNEUZEN Luxor. 20 uur: Octo pussy. a.l.. VLISSINGEN Alhambra I. 20 uur; Brandende liefde. 16 jr.; Alhambra II, 20 uur. An Bloem. 12 jr TENTOONSTELLING AXEL Galerie Bellemans. 10-18 uur: illustraties oude kinderboeken en schoolplaten van Fiel van der Veen dot 1/10) Streekmuseum 13.30-17 uur: beelden in hout van M A. Verhoeven dm 8'10); BERGEN OP ZOOM Markiezenhof. 13.30-17 uur: werken van Wim Schütz (t'm 16/10); BRESKENS v.m. Wit-Gelekruisge- bouw, 14-17 uur collectie fossielen, mineralen en curiosa van Jan Goet- hals; DOMBURG Biologisch Museum.1 10-17 uur 'De natuur in Zeeland' - 'Bloemdijken in Zeeland', GOES Museum. 10-12 en 13 30-17 uur. 'De middeleeuwse dorpskerken van Zuid-Beveland' (t'm 30/10); Lunchcafé. 9-18 9-21 uur. werken Ine ke Ottex dm 30'9 i: HAAMSTEDE De Bewaerschole. 14-17 uur: foto-expositie (t/m 28-9i. HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur Oude landbouwwerktui gen: HEINKENSZAND De Stenge, 10-12 en 14-17 uur: werken uit de Vlissingse kunstuitleen (tm 7/10). MIDDELBURG Zeeuwse Museum. 10-17 uur: Nomadische bouwwerken van Jeroen van Westen en Thijs Ver aart (t'm 29/9); Zeeuwse Centrale Muziekbibliotheek. 9-17.30 uUr. Lof en spot tweehonderd vrouwenportretten' overzicht blad- muziekomslagen (tm 30/9); Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur diverse ambachten en exposities; Vleeshal. 11-17 uur 'The dance' instal latie van Mc Namara (tm 25'9i. OOSTKAPELLE Molenweg 36. 10- 12 uur Fossielenmuseum. SAS VAN GENT Bibliotheek. 13.30- 17 30 uur werken van Hanneke Bron- wasser (t m 3 10); TERNEUZEN Galerie Tierelantijn, 13-18 uur: keramiek van Joke Fleur (tm 30 9i. Hal 'Ter Schorre'. 11-21 uur: fotopro- jekt 'Kwaliteit (tm 7 10); Museum. 9-12 en 13-17 en 19-21 uur: 'Stad en water' (tm 12 10). VEERE Grote Kerk. 10-17 uur Het landschap in de delta (tm 30/9); Museum De Schotse Huizen. 10-12.30 en 13 30-17 uur werken van Gerard Menken ft'm 27 9); Markt 12. 8-18 uur schilderijen van Veere en watersporten door Angeli- que van den Bom (tm 30/9); VLISSINGEN Galerie Marquis, 13.30-17.30 uur: werken van Ton Tee- ken (tm 9/10); Museum. 10-12.30 en 13 30-17 uur 'Nieuw tussen oud' am 7 10i; Reptielenzoo Iguana' 10-1230 uur Expositie levende reptielen, amfi bieën, insekten; Gevangentoren, vanaf 17.00 uur: werken van Matthy Murre (tm 15/10); VERSERE Atelier 'Dam twee'. 10- 18 uur expositie over schaal- en schelpdieren en werken diverse kun stenaars: IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13 30-17 uur 'Radio in oude en nieuwe stijl' (tm 18T2). HULPCENTRA Noord- cn Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 (ook voor milieuklachtem Zecuwsch-Vlaandercn Alarmnummer 01150-12200 'brandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tel (11180-15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251. van 10.00-24.00 uur weekends van 20.00-24 00 uur. Slichling 'Blijr van rn'n lijf Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, lel 070-614614. Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur Jaarvergadering Katholieke vrouwen in Kloosterzande KLOOSTERZANDE - De Katholie ke Vrouwen Organisatie iKVO) afde ling Kloosterzande opent vandaag, woensdag, haar wmlerprogranima met een algemene jaarvergadering in zaal Van Leuven. Naast de gebruike lijke jaarverslagen van de secretaris, de penningmeester en een verslag van de kascommissie. staat er een be stuursverkiezing op de agenda Me- HONTENISSK Dc groots opgezette vrouw J Hiel en J. Bun moesten actie 'Hontentsse helpt Folcn' die in periodiek aftreden maar stellen zich aii(. kernen van de gemeente Honte- opnieuw voor een'zittingsperiode her- mssc werd gehouden, is niet geWbr- kiesbaar. Na het officiële gedeelte don wat de organisatoren ervan ver volgt het ontspanningsgedeelte. Dat wacht hadden. In totaal werd een bestaat uit het proeven van verschil- bedrag van 4428,35 gulden bijeen lende wijnen. gebracht wat heel wat minder was dan de vorige actie die ongeveer 20.000 gulden bedroeg. De opbrengst van de collecte is bestemd voor een kindertehuis in het Poolse Olsztyn. De actie was een initiatief van de volksdansgroep 'Hava Naguila' uit Vogelwaarde die het kindertehuis in Olsztyn heeft geadopteerd. Ook de officier had deze straf ge vraagd D.'s gezondheidstoestand was de reden dat hem geen onvoorwaarde lijke vrijheidsstraf werd opgelegd. P M T uit 's-Heerenhoek werd daags ke straffen na pen feestje met 2 46 promille achter het stuur aangetroffen Hij was zich niet bewust de alcohol van de nacht ervoor nog lang met kwijt te zijn. Wel had lui die dag ook vier pijpjes pils gebruikt, wat op zich al te veel is om nog auto te rijden. Rekening houdend woonplaats aangehouden, terwijl hij d'alexandrie 2 70-2.80. bramen pd auto reed niet een alcoholgehalte van pompoenen pk 10-70. 151 in lijn blot-tl. Hij kreeg „vereen- p1»™ Imiiveiling BerendrecM, kmnslig ,1e eis 11100 gnUlcn boete en A™olkmcne vmntBOi901 12.15 negen maanden rijontzegging voor- 2 00. 60'70 60-1.05. aanvoer 2 ton, bona waardelijk. Van alle voorwaardelij- vanaf 80 90 27-1 15. 92-1 42. 60-70 58-1R de proeftijd twee jaar. Burgemeester Hulst opent tentoonstelling Bejaarden reis SINT-JANSTEEN - De afdeling Slnt- Jansteen van de rk Bond vap Oude ren hield de jaarlijkse busreis, waar 150 bejaarden deelnamen. Met drie bussen reed het gezelschap via Ant werpen en Heerlen naar Maastricht Verder ging men naar Wijlre. Wittem De actie kwam overigens toch moei en Wolfhaag, waar de lunch werd lijk op gang omdat m laatste instantie gebruikt. Via Herzogenrath leidde de "og collectanten moesten worden op- Resultaat Polenactie in Hontenisse stelt organisatoren teleur leden van de volksdansgroep uit Vo gelwaarde in groten getale in aet-ie De klemc kern Lamswaarde kwam met een bedrag van 1002. 25 bijzonder goed voor de dag. In Kloosterzande kon een bedrag van 4235 gulden wor den geteld. Vogelwaarde bracht 1041.45 gulden bijeen. Terhole 252.50 gulden en Óssenisse 336.90 gulden Het buitengebied' brgcht het totaal op Mint 4400 gulden. Donderdag 29 aanvoer 12 ton. cox orange pippin via! 80 90 81-1.69. 1 18-1 91. 65 70 61-1.66 voer 24 ten, elstar vanaf 80 90 81-lft 2.02-2 15. 60 70 1 10-1 46. aanvoer! goudreinetten 80 90 97-1 16. 70'80 1 OS-Ui aanvoer 4 ton, james grieve vanaf Wï 37-67, 38-85. 60'70 30-49. aanvoer 7" '.E karmijn de sonnaville 90 op 71-83, MX 92-95. aanvoer 4 ton, odin vanaf 80'9fl 58# 61-93. 60 70 37-69. aanvoer 20 ton. sunffi red vanaf 80 90 97-1 04.1 08-1 20,60 70 57 3 'Dag van de postzegel' HULST De vereniging van postze gelverzamelaars 'Het Land van Hulst houdt Mt«dag 8 ZOKUW 9 oktober (KWiWSJ1» een grote postzegeltentoonstelling in yonIie i0uise anvranche vanaf 65 75 het gemeenschapscentrum 'Den Dul- 45,55 5i, aanvoer 2 ton. conférence laert' in Hulst Dat alles gebeurt on- 65/75 59-87. 54-66.45/55 30-37. aanvoeróle- der het motto 'De Dag van de Postze- doyenne du commiee vanaf 80>901.M.1» gel' De officiële opening is zaterdag- j jj| morgen 0111 10 00 uur De handelingen daarbij worden verricht door burge meester P J. Molihoff van Hulst Excelsior Terhole houdt jaarlijkse muziekavond TERHOLE De muziekvereniging Excelsior' uit Terhole houdt zaterdag '70 1.01. aanvoer 10 ton. salnt rö! vanaf 70 80 55-06. 52-65. 50-60 44-53.aam 15 ton. totaal aanvoer appelen 165 a peren 183 ton. september vertrekt een afvaardiging 24 september zijn Jaarlijkse muziek- KLEINE VAART van de volksdansgroep 'Hava Naqui- avond in de r is-katholieke kerk in r Polen 0111111 het kindertehuis Terhole. Buiten de fanfare uit Terhole in Olsztyn de honderd paar schoenen, enkele stofzuigers ADR1ANA 20 te Rotterdam. ALK 19 ra Roucrdam nr Selby. ALSYTA SMITS': vn Antigua r.r Jamaica. ANTARCTICA! Amsterdam nr Colches! r. atlakil wordt aan het concert ook meege- een beetje werkt door de muziekvereing Vrij- PUWWUBBI snoepgoed te overhandigen. De actie held Eendracht' uit Lamswaarde Het coast 10 viaardmgen. atlaxS voor het Poolse tehuis was mede op muziekgebeuren wordt om 20.00 uur SUN 19 70 z Ouessant nr Algiers. BAKS touw gezet door het comité 'Hontenis- geopend door de fanfare uit Terhole. GRACHT 19 te Marina di Carrar-i. s.u... tocht voorts naar Dolhain en Aubel in geroepe. Toen ook dat aantal beneden se helpt Polen waarin vertegenwoor- Om 21 00 uur volgt dan een concert Belgie. de verwachtingen bleef kwamen de digers van alle kernen zitting hebben, door de fanfare'Vrijheid Eendracht'. BERGEN OP ZOOM De actiegroep geruime tijd op veel weerstand van de SOS-Markizaat dringt er bij hel ge- natuurbescherming, die vreest dat meentebestuur van Bergen op Zoom daardoor een belangrijk deel van het met klem op aan. geen huizen te Markizaatöftëèr lop de grens van Zee- bouwen op de zogenaamde Bergse land en Brabant 1 onherstelbaar wmdt Plaat. Het gaat daarbij om een toe- aangetast Vandaar dat SOS-Marki- komstige landtong in liet nieuwe zaat een onderzoek naar andere Spuikanaal (westelijk van de Schelde- Rijnverbinding). De actiegroep vraagt het Bergen op Zoomse gemeentebe stuur of het klopt dat wordt gezocht naar andere bergplaatsen voor de specie als vervanging voor de Bergse Plaat „Wordt hierbij gedacht aan een heeft de acinn. wet ppimbaarheid van bestuur, ge vraagd nin een studie van de dienst •er de toekomsti- LINGEGAS it bouwlokaties toejuicht „De alterna- lokatie tegen de vaste wal ter hoogte t-leven voor woningbouw bieden gele genheid tot een gefaseerde aanpak van de projecten. Uit een onderzoek van Fort-Zeekant0'' informeert de groep. Gesteld wordt, dat, als woning bouw m het Markizaatsmeer niet no- Markizaatsmeer, die met behulp specie uit het Bathse Spuikanaal moet worden opgespoten. De actie groep vraagt het gemeentebestuur te kiezen voor andere woningbouw- zal blijken dal deze iokat.ies voor dig is iof financieel onhaalbaar plaatsen, zoals Geertruidapolder. Bergen op Zoom in lengte van jaren helemaal veen specieberging m het Kiek 111 de Pot cn de Auguslapolder. meer dan voldoende ruimte bieden Aan het gemeentebestuur wordt ge- aldus de actiegroep, vraagd of hel juist is dal er een onderzoek aan dc gang is naar de Wanneer er op de Bergse Plaat geen mogelijkheden voor alternatieve woningbouw hoeft te komen, is hel in bouwplckken. de ogen van SOS-Markizaat ook met. De plannen om de Bergse Plaat voor nodig de landtong op le spuiten met woningbouw in te richten, stuitten al specie uit het aan te leggen Bathse ge bouwplannen. Het college heeft dat geweigerd, omdat dc informatie nog niet in advicsvorm voorhanden zou zijn. Wanneer dal advies er wél is. weet het college van b en w nog niet. 19 50 zw Stavanger nr Rotterdam. M RENDSZ 19 50 o Bornholm nr VenUjfl BATAAFGRACHT 19 40 ZW DoualanfM de Janeiro, B1CKERSGRACHT 18 Ai changelsk. BROUWERSGRACHT 1? no VUlanor nr Tvne, CASABLANCA 'J» nw Azoren nr Sheernéss. CHRISR» SMITS 19 te Mostaganem verw.. CLA0* SMITS 17 te Dar es Salaam. COSMOS* vn Rotterdam. DEPENDENT 19 te Rol» dam, DUTCH.MASTER 19 vn Rotten® nr Antwerpen. EEMSBORG 19 vn IW den nr Zaandam EENDRACHT 19ie® terdanv ENAK 19 360 zzw Bombay. MS- MAST IS te Auckland, GERSOM Roucrdam. GROENLAND 19 rede HAPPY MAMMOTH 18 vn Hiroshima* Nagasaki. HAPPY MARINER 17 vn I» surmer nr Syros. HEEMSKERKGRAJS 19 vn Kaoka nr LapaUice. HEEM» GRACHT 10 vn Mataranl nr Callao. HOU MANSGRACHT 18 te Portocel. HW- BRINKMAN 19 vn Rotterdam nt 9* drechl. JUMBO STELLA 2 19 vn NfF mouth nr Japan KEIZERSGRACHT.-; San Diego nr Guaymas LEIDSEGRAC* 19 rede Rostock. LIGATO 20 te Rotic-^ L1NDEBORG 18 le Gdynia, LINDL» GRACHT 19 Ie Amsterdam. LINDEWAW Lissabon nr Marina de Cansj Tees nr Si meer moet plaatsvinden. Gezocht moet dan worden naar specieberging buiten het Markizaatsgebied Geweigerd Aan het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom maasborg 19 vn Rotterdam nr R'f merwegas 20 vn Rotterdam ra W NORA 20 vn Rotterdam NOP-TKPOU. 55U w Kp St. Vincent PACIFIC BAROj® 19 tc Rotterdam. PACIFIC LADY !S^- Madeira nr Dieppe. PACIFIC MAJBhM 500 nnw Cabo nr St. Andrews. PA1P De actiegroep daarover We zijn bij- brinkman 19 65 wnw Den Held" zonder verwonderd over het feit dat u onmsby. philip broep.e 19 vn W» geen termijn kunt noemen over het dam nr Thames poolzee 13 vn K®s£-_ gereedkomen van de studie. Het lijkt ons zaak de dienst gemeentewerken te manen tot voortvarendheid en spoed". Haast is temeer geboden, meent, de actiegroep, omdat, het gra ven van het Bathse Spuikanaal spoe dig begint en er dan dus ook specie geborgen moet worden. u 111 iiicumo. •- Rio Haina RINGGRACHT 19JJ" |j Dakar nr SetubaL SALINEKE19 trB-^ dam. SAUMSUN CARRIER 17 750A8» nr Marseille, SPIEGELGRACHT 19 «"f Palmas, STADIONGRACHT 17 EustatlUS, STELLA PROCYON 17 Menorca nr Benghazi. VLIELAND/" Rotterdam, YEMEN PIONEER 19 terdum nr Ipswich. YE MEP N PR!DEJ' Hodeidah taai van

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 34