Drie steunpunten voor tbc-bestrijding dicht Dijkverzwaring gaat volgens verwachting Terneuzen wil ontmanteling centrale stichting SCW en mat VOORTAAN MOBIEL CONSULTATIEBUREAU Wissel Zeeuws- Vlaanderen overat-v» vincie Inbrekers aangehouden Katholieke bejaarden in Sas van Gent feestten h;, GEWELDROND FORT RAMMEKENS medewerkers buurthuiswerk op straat? WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 qOES De provinciale vereniging 'Het Zeeuwse Kruis' moet noodgedwongen drie steunpunten van de dienst tuberculosebestrijding opheffen. Het gaat om Oostburg, Goes en Zierikzee. De steunpunten in Vlissingen (een nieuw consultatiebureau) en Terneuzen kunnen voorshands blijven. Het aantal arbeidsplaatsen zal als gevolg van de afslanking worden teruggebracht van 5,2 tot 3,7. Ontslagen vallen er niet; door natuurlijk verloop en interne overplaatsing kan de vermindering worden opgevangen. [Overigens is het zo dat het verdwijnen gesloten zonder dat er iets tegenover vestigt de aandacht óp de plaats die van drie steunpunten niet inhoudt stond", zegt hij. Den Boer wijst er wel mobiele eenheden van bijvoorbeeld dat de mogelijkheden van de dienst op dat het om een proei' gaat (die ook schooltandverzorging, bibhotheek- iïïberculosebestrijding drastisch te- nog in Zuid-Holland in uitvoering zal werk en discotheekwerk in de afgelo- iglopen Op initiatief van de Komnk- komen i. waarbij met name van belang pen jaren hebben verworven. |keNederlandse Centrale Vereniging zal zijn of er door inzet van een bestrijding der tuberculose mobiele consultatieenheid sprake is van een betere bereikbaarheid voor de bevolking, terwijl natuurlijk ook de financiële gevolgen een rol spelen. Hij is optimistisch over de uitslag en 21 iKNCV) en uiteindelijk met steun van het ministerie van welzijn, volksge- jondheid en cultuur (wvc) zal er na melijk een mobiel consultatiebureau san rijden Dit busproject duurt lig één jaar. Daarna zal beke- ten worden in hoeverre er sprake is n geslaagd experiment. Voor het mobiele consultatiebureau is een eenheid van de (ook opgeheven) luchting voor róntgenologisch bevol kingsonderzoek omgebouwd. Het is i bedoeling de bus donderdag 29 september officieel over te dragen coorKNCV aan Zeeuwse Kruis) Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst in het consultatiebureau van de dienst tuberculosebestrijding in Vlissingen, :m 16 00 uur. Directeur P. den Boer 'Het Zeeuwse Kruis' is erg blij met de komst van de bus de eerste Nederland. ..Als het idee voor de mobiele eenheid niet was geboren, waren er zonder meer bureaus Bezuinigingen Het verdwijnen van de drie steun punten en de komst van de mobiele eenheid, zijn een gevolg van bezuini gingen door het rijk en het feit dat de activiteiten van de tuberculosebe strijding steeds verder teruglopen. De dienst tuberculosebestrijding van 'Het Zeeuwse Kruis' wordt voor het overgrote deel door het rijk betaald. Een jaarlijks tekort passen de tien basiseenheden van de provinciale vereniging bij, uit de contributies van de leden. De tuberculosebestrij ding valt niet, zoals het gros van het Kruiswerk, onder de financiering van de algemene wet bijzondere ziek tekosten (awbz). Het rijk heeft con creet aangegeven dat de steunpunten in Goes, Oostburg en Zierikzee (ei genlijk een dependance van Goes) moeten sluiten en dat het aantal formatieplaatsen omlaag moet. Oogstdankdag in Eede gevierd EEDE - De kring Oostburg van de Voordbrabantse Christelijke Boeren bond (NCB), de Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO) en de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) vierden nrndag in Eede gezamenlijk de oogst dankdag. De oogstdankdag werd ge- ipend met een Eucharistievieringin de parochiekerk OL Vrouwe Ten He melopneming. Celebrant was kapelaan J. de Kerf en de preek werd verzorgd door ds F Buysse. Muzikale medewerking ver- jenden het gemengd koor uit Eede. ;r.der leiding van meester Rootsaert. Maertens op orgel en mevrouw R Marteyn-Goossens die twee liederen :ong De opbrengst van de collecte •erd overhandigd aan zuster Mane- üarcel Rodts Zij werkt al ruim 35 «ar voor melaatsen in Zaïre De vienng van de oogstdankdag in het teken van de extreme teersomstandigheden dit jaar. Na de Eucharistieviering konden de aanwe nen met een kopje koffie wat napra- het dorpshuis 'Hof van Eede' Daar speelden Luc Sturtewaegen en Barry van de Wynckel een humoristi sche sketch in Eedes dialect, TERNEUZEN De politie van Ter- Muzen heeft dinsdag de twintigjari- (cG. IV'. uit die plaats aangehouden. Simen met zijn broer S. W. (22) had lij eind augustus ingebroken in sporthal 't Zwaantje in Terneuzcn- Toid, Daar hadden de twee sigaret ten en drank buitgemaakt. Pok hadden ze ingebroken in de wheldeschool, waar ze een video- Reorder en een kleuren-tv-toestèl sta- De volksdansgroep Annabella zette het feest van de bejaardenbond in Sas van Gent luister bij. DRUKTE IN VLAANDERENCOMPLEX SAS VAN GENT Het was dinsdag in het Vlaanderencomplex in Sas van Gent de dag van de derde leeftijd. Enkele honderden bejaarden vierden er 's middags en 's avonds het 25-jarig bestaan van de katholieke bejaarden- bond. Dat gebeurde met zang, voor dracht en dans. De Hilversumse conferencier en enter tainer Hans Borghard vergastte de bejaarden op drie optredens. Daartus sen door kwam de dansgroep Anna bella en het zangkoor van de bejaar denbond aan bod. Na het diner werd er nog uren gefeest op de muziek van het Sasse orkest Candle Light. Icn. S. W. werd al eerder in de kraag Maandagmiddag werd het jubileum fcvat, G W. volgde dus dinsdag. Hij in het verenigingsgebouw De Rose- **rd later ook verhoord door de rijks- laer al herdacht met een receptie. Politie in Oostburg, Dat. in verband waarbij het bestuur van de katholieke act wat winkeldiefstallen, die hij had bond enkele honderden handen te (cpleegd in Sluis. W. gaf die diefstal- drukken kreeg. Onder de bezoekers «n al snel toe. Hij wordt vandaag waren ook burgemeester en wethou- toorgeleid aan de officier van justitie ders van Sas van Gent, het hoofdbe- a Middelburg. stuurslid Weemaes en enkele raadsle Peuterspeelzaal in Kloosterzande vierde tweede lustrum KLOOSTERZANDE De peuter speelzaal 'Dreumesland' uit Klooster zande vierde haar tienjarig bestaan In het kader daarvan waren verschil lende activiteiten op touw gezet en was er verder een zogenaamde 'op'en dag' Het bestuur en de leidsters van de peuterspeelzaal ontvingen in de voormiddag oud-pupillen en verte genwoordigers van het kleuter- en lager onderwijs uit Kloosterzande. Onder de vele Belangstellenden was ook wethouderfp. Mangnus. die na mens het gemeentebestuur van Hon- tenisse het bestuur van de peuter speelzaal kwam feliciteren. Na de middag volgde een feestmiddag voor de ruim dertig peuters. Lee Towers op Truckdriversbal in Sas van Gent SAS VAN GENT ln de Sasse Vlaan- derenhal wordt zaterdag 1 oktober, voor de vierde achtereenvolgende keer, een Truckdriversbal gehouden. De organisatie van liet bal. dat uit sluitend toegankelijk is voor be roepschauffeurs (zowel weg- als streekvervoer) en wegondernemers en hun respectievelijke echtgenotes, is wederom in handen van Garage Verbrugge uit Terneuzen. De voorgaande jaren was het Truck driversbal steeds een groot succes Het heeft organisator Rien Verbrugge doen besluiten het bal dit jaar groot ser op te zetten dan ooit Op het affiche prijken de namen van Lee Towers en Bonnie St Claire. Ze zullen worden begeleid door het orkest Blue- sette. Voorts is een optreden gepland van de vuurvreetster Natalie Bos brand (bekend van 'Wie van de drie i De avond begint met de uitreiking van het gouden voetje aan de Dai- chaufleur die de afgelopen twee jaar het zuinigst heeft gereden Burge meester drs W. Dusarduijn van Sas D van Gent zal de onderscheiding uitrei- KS km; ™na]s VVN-speldjes (Ve.l.B SCHOUWBURG, MIDDELBURG Robert Long en Leen Jongewaard met ..Het bleef nog lang onrustig in de stad Organisatie Intergemeente lijk Theaterbureau hel later op de avond in de stad was. is mij niet Lbekend, omdat ik op dat moment dit stukje zat te schrijven, maar wat me wel opviel, was dat het in de Middelburgse Schouwburg dinsdagavond opvallend rustig bleef. De bezoekers van de nieuwe show van Long en Jongewaard gedroegen zich ingetogen en dat was netjes, want men had reden tot beklag. Long en Jongewaard kunnen van de keer, diurtkt mij, niet uitzien naar vragen van raads- staten- of kamerle den. Ze hebben wél alle reden om zichzelf en elkaar eens wat vragen te stellen voordat „Het bleef nog lang" officieel in première gaat. Overigens maakte Long dat ook duidelijk: kort na de aanvang van de voorstelling het hij weten, dat het hier om een try out ging. Het was nog maar de tweede voorstellmg.De directeur van het intergemeentelijk theaterbureau. Jan de la Mar, be aamde later op de avond desgevraagd, dat de première nog gespeeld moet worden, maar dat zijn bureau er toch van uitgegaan was, dat het om een voldragen voorstelling ging Het publiek betaalde ook het volle pond De vragen, die Long en Jongewaard naar mijn idee moeten doornemen om tot iets voldragens te komen, gaan vooral over de lijn in de show Die ontbreekt Er is een kleine parodie op een illusionist, Long zingt een liedje over een eenzame vrouw, de twee artiesten preluderen in het nieuwe programma op hun blijkbaar naderend uiteengaan, er wordt een matige persiflage op de Snip en Snap-revues van weleer gegeven en de zaak mondt uit in de nu met direct van peilloze diepte getuigende filosofie, dat men voor het kweken van een mooi perkje rozen een hoeveelheid stront nodig heeft De voorstelling wordt afgemaakt met een stamper onder de titel „Eén hoeraatje voor de beerput". Waar het nou eigenlijk over gaat, wordt niet duide lijk. De overgangen tussen de verschillende nummers schokken of ze ontbreken. Het kwam dinsdag zelfs een keer voor, dat Jongewaard aankondigde, dat Long nu een liedje zou gaan zingen. En jawel. Long zong direct daarna een liedje. In de show ontbreekt ieder venijn Vragen van behou- dende bestuurders zullen, ik noteerde het zoéven, dan - ook achterwege blijven. Daar was de voorstelling te braaf en te mat voor. Een enkel vies woordje hier en daar veranderde dat uiteraard niet Afgezien van klachten van inhoudelijke aard. valt ook nog wel iets te zeggen over de kwaliteit van het geluid Het moet gezegd soms ruiste het niet. maar klonk op de achtergrond alleen een aanhoudende brom- of zoemtoon. De begeleidingsgroep S.I.L.V.I.A. onder leiding van Koos Mark bracht af en toe voldoende volume op om de bijtonen te verdringen maar dan werden de teksten wat moeilijk verstaanbaar. Long en Jongewaard spelen vanavond in de .Prins van Oranjein Goes Voor bewonderaars is er een licht puntje. Zondagavond zendt de omroepgemachtigde Veronica op televisie hun vorige show uit. A J. Snel duijn van Sas van Gent sprak tijdens de receptie het jubilerende bestuur toe. Daarvoor had in de rooms-katho- lieke kerk een plaatsgevonden Verkeer Nederland is met een info- ^ezig) In de loop van de avond wordt ook een gratis loterij lering gehouden met ais hoofdprijs een weekeinde Londen Het bestuur van de bejaardenbond Op het buitenterrein van De Vlaande- ledental 542) heeft bij de tweedaagse ren wordt Dars super-truck opge- viering van het 25-jarig bestaan zeker steld. De zaal gaat open om 19.00 uur. niet over gebrek aan belangstelling te de avond begint om 20.00 uur. Pierre klagen gehad „Het was overstelpend Eijsackers praat het gebeuren aan druk'zeiden voorzitter P. van den elkaar. Toegangskaarten zijn uitslui- Neste en secretaris E Bogaert in een tend in de voorverkoop verkrijgbaar adem. Garage Verbrugge. RITTHEM - Het waterschap Walche ren is zeer tevreden over de voort gang van de werkzaamheden voor de dijkverzwaring tussen de Sloehavcn en de Vlissingse Buitenhaven. Er hebben zich geen onverwachte pro blemen voorgedaan en dankzij het voortreffelijke weer gedurende de zomermaanden kon goed worden Dit jaar wordt het gedeelte van de komt op de plaats waar de zeedijk in Zuidwatenng tussen Fort Ramme- 1944 na een bombardement is doorgë- kens en de spuikom versterkt Begon- broken. Aan de voet van de dijk korrrt nen is met de sloop van een deel van een damwand, om die glooiing vast'tê het voormalige Fort De Ruyter en houden. met de vergroting van de spuiboezem, De wintermaanden kunnen volgens die nodig is omdat ook Vlissingen en de heer A. de Wolf van het u ater- Veere via Ritthem gaan lozen, wan- schap Walcheren worden gebruikt neer de sluizen in deze plaatsen bui- voor de aanleg van wegen op de doorgewerkt, waardoor men op enke- ten werking worden gesteld bij de nieuwe dijk die in het voorjaar moét le onderdelen vóór ligt op het werk- aanschaf van een zwaardere gemaal, worden ingezaaid met gras. Volgend schema. Sinds ongeveer vier weken Ook is al begonnen met de keermuur. jaar wordt begonnen met de verster- wordt zand aangevoerd met twee die het dijklichaam moet opvangen, king van de dijk tussen Spuiboezem zuigers. Verwacht wordt dat de nieu- omdat het talud niet kan uitlopen en Buitenhaven. Met de versterking we zeewering bij Fort Rammekens door een gebrek aan ruimte van dit dijkvak king van de dijk voor 15 oktober bedekt zal zijn met Met de glooiing van betonblokken is nabij de Schone Waardin is een be- klei. ook al een aanvang gemaakt. Deze drag gemoeid van ongeveer dertien miljoen gulden. Het werk wordt uit gevoerd door het aannemingsbedrijf AVK (Algemeen Verhuur Kantoor) uit Oude-Tonge. Fort jaarverslag 'öz, u„. »v. scheen, werd daar nogeens nadrukke lijk op gewezen. Frans Schoot „Dat 'AS VAN GENT Het algemeen bestuur van de stichting sociaal-cultureel *trk(SKW) in Sas van Gent gaat het verificatiebureau van de Vereniging hn Nederlandse Gemeente een rapport laten samenstellen over de inkom en en uitgaven bij het SKW. Het bestuur laat het daarvan afhangen of Maatregelen worden genomen tegen de beroepskracht Guido de Maeyer. „Als ^'rapport negatief uitvalt wat ik overigens in eerste instantie zeker niet inneem zal er moeten worden gesproken over disciplinaire maalrege- ko", aldus SKW-voorzitter C. Snijders. zei dat maandagavond na afloop komst nauwlettend in het oog gaan - houden. Vraagtekens plaatste Snijders overi gens bij het verwijl dat er tussen algemeen bestuur en werkbesluren sprake is van een slechte communi catie. Hij stelde vast: „In het alge meen bestuur zitten vertegenwoordi gingen van alle geledingen, van zo wel werkbesturen als van vrijwillige leiding. Maar ach, over de kritiek valt te praten". Datzelfde geldt met betrekking tot de democratisering van het bestuur Snijders zei dat al enige tijd geleden is afgesproken dat de werkbesturen daarover een praatstuk zouden pro duceren „Volgens onze gegevens komt dat over vier tot zes weken. Wij wachten die nota af. In de dan te beleggen vergadering daarover kun nen we de andere punten uit de brief nogmaals meenemen" Zowel beroepskracht De Maeyer als de werkbesturen zeiden gisteren met een reactie af te wachten, totdat de notulen van de vergadering van het algemeen bestuur beschikbaar zijn. *sn de bestuursvergadering in het ifeniglngsgebouw De Roselaer. Cen tal in de besprekingen stond de fcfdie de werkbesturen en de vrij ■ülige leiding vorige week hadden «stuurci werd ongenoegen geuit over «manier waarop de beroepskracht foor enkele leden van het algemeen testuur was behandeld, werd gewezen o? «en slechte communicatie tussen gemeen bestuur en werkbesturen en *erdhet uitblijven van de democrati zing van het bestuur bekritiseerd. ^W-voorzitter Snijders wees er Maandagavond op dat de financiële Wuaüe bij het sociaal-cultureel werk ««rmet de doorvoering van bezuini gen. zeer ter discussie staat, met omdat de begroting met enkele °®enden guldens is overschreden Jandaar dan ook het besluit een t daarover te laten opmaken, misschien is het wel nuttig als hij zijn 'apparaat' nog eens grondig door licht...". Doodvonnis Van Rooyen presenteerde dinsdag- avond een samenvatting van de deel- bereikt Van Rooyen dinsdagavond nota. eigenlijk het doodvonnis voor .Voor vele activiteiten bestaat bij de me beheerder-conclèrge ln dienst ne- de Centrale Stichting. Die Stichting bevolking en groepen daaruit behoef- men pand gegeven om terugbetaling van werd in 1970 opgericht; de gemeente te aan 'neutrale' gelegenheden Dat Van Rooyen benadrukte dinsdag nog de kosten van het hulpleger onder subsidieerde (met fikse steun van het betekent in de praktijk geen horeca eens dat de nieuwe structuur stapsge- Leicester veilig te stellen. In het jaar TERNEUZEN De Centrale Stich ting voor Sociaal- en Cultureel Werk in Terneuzen wordt ontmanteld. De gemeente wil het club- en buurthuis werk volgend jaar op een nieuwe leest schoeien. In de praktijk komt het er op neer dat de zestien mede werkers van de Centrale Stichting op straat komen te staan. Voor een aan tal van hen vermoedelijk zeven is er mogelijk een vervangende baan op het bureau sociaal-cultureel werk dat de gemeente uit de grond wil stampen. De hele reorganisatie van het sociaal- cultureel werk in de gemeente Ter neuzen moet eind volgend jaar een feit zijn De gemeente wil op 1 januari 1985 volgens de nieuwe aanpak gaan werken Voor het zover is, zullen nog harde noten moeten worden ge kraakt, want met name binnen de Centrale Stichting werd dinsdag he vig verontwaardigd gereageerd op de voornemens van de gemeente „Er ligt nu eindelijk een deelnota club- en buurthuiswerk van de gemeente. Maar daar hebben we wel twee jaar tevergeefs op gewacht" reageerde stichtingsvoorzitter Frans Schoot gis teravond „Wij hebben in die twee jaar natuurlijk ook niet stilgestaan en ook heel wat veranderingen in onze orga nisatie aangebracht. Bovendien heb ben we de afgelopen twee jaar tal van plannen bij de gemeente op tafel stichting Trouwens, het kan worden Het historisch fort Rammekens (op de foto ten noorden van de zeewe ring) werd op last van Karei V ge bouwd. In 1547 werd met de bouw. volgens de inzichten van de toen beroemde Italiaanse vestingdeskun- dige Donato de Boni, begonnen. Aan die tijd herinnert nu nog de machtige ingangspoort met de Mars-kop, in Zeeland een van de zeer weinige voorbeelden van Italiaanse Renais- Op dit moment telt de Centrale Stlch- sance-invloeden. ting negen beroepskrachten; er moe- De vesting heette aanvankelijk 'Zee- ten er dus in ieder geval zes weg. Over t,urg' en werd gebouwd op een strate- _«..i ii dergelijke gtsch belangrijke plaats die de vaart ,en handel op Middelburg kon verze keren Wat thans van 'Zeeburg' rest is ge accommodaties komen, die gaan den in de eerste helft van volgend jaar de onderbouw de stenen ruit met de fungeren als het.'hart'van de plaatse- knopen doorgehakt. Dan wordt ln bastions'. De bovenbouw, het kasteel lijke gemeenschap Het motto 'alles iedere wijk en kern een stlchtingsbe- waar onder anderen prins Maurits voor door en met de. bevolking'. Op stuur geformeerd, dat het buurthuis verbleven heeft is geheel vervallen en dit moment worden in ieder geval gaat runnen en gesubsidieerd wordt de overblijfselen zijn afgevoerd. In grote delen van de bevolking niet door de gemeente. Ieder buurthuisbe- 1535 A-erd de vesting samen met de stuur kan straks trouwens een partti- steden Vlissingen en Den Bnel aan de |gj^g|ggj HHH Engelse koningin Elisabeth in onder- De gemeente wil straks maar er moeten nog inspraakprocedures en dergelijke volgen helemaal uitgaan die deelnota zo lang op zich heeft van de aangetoonde behoefte 111 de afvloeiingsregelingen laten wachten, verwijt ik met de hui dige wethouder Van Rooyen Maar verschillende stadswijken en dorps- moet nog uitgebreid worden gepraat kernen Er moeten goede, klemschali- Verloopt alles volgens plan dan wor- en geen Centrale Stichting" de accommodaties. Van straks gaan dc verenigingen en groe- peringen in de verschillende kernen en wijken de dienst uitmaken Is er geen behoefte, dan komt er geen club- en buurthuiswerk. Het werk moet vooral door vrijwilligers worden uitge voerd en de te vormen besturen van de buurthuizen moeten zelf beoorde- rijk vanaf dat moment de beroeps krachten Rooyen: „Maar nu. na dertien jaar, zijn de maatschappelijke inzichten en ontwikkelingen zodanig dat dc huidige situatie ten aanzien van het club- en buurthuiswerk niet langer overeenkomt met wat wenselijk wordt geacht". Van Rooyen steekt niet onder stoelen len of ze behoefte hebben aan de steun of banken dat er recentelijk steeds van beroepskrachten meer sprake was van een verwijdering tussen Stichting en bepaalde doel- Ri/rpnil groepen „Ik wil met keihard zeggen L> M CUU dat de stichting een bepaalde kleur Er koml straks e had. maar een aantal klachten die ons sociaal-cultureel Jaarvergadering KVO-kring-Hulst HULST De KVO-knng-Hulst hield gelegd Maar die werken altijd wegge- vastgesteld dat er al geruime tijd bij wuifd met verwijzing naar die deelno- zowel de stichting zelf als bij de bestuur zal bovendien komsten en uitgaven in de toe- ta, die op komst was" De Centrale Stichting verkeerde bijna twee jaar in grote onzekerheid Dat heeft allemaal misschien wel te voor wal betreft de toekomst In het lang geduurd ja..." speciaal bureau werk. onderge- bcreikten kon je toch niet los zien van bracht bij een nieuw te vormen stich- het ideologisch denken binnen de ting of bestuurd door een commissie (voorbeeld: de Schouwburgcommis sie. die zich bezighoudt met exploita tie en beheer van het Zuidlandthea- ter). Het bureau biedt werk aan zeven mensen; een coordinator, drie admi nistratieve krachten en drie beroeps krachten. gemeente en andere betrokkenen on vrede bestond over de hele situatie wijs zal worden ingevoerd. De kans is iei6 kwam het terug aan de Nederlan- groot dat het nieuwe Bureau Sociaal- der. In 1809 kreeg het fort nogmaals Cultureel Werk en het Centraal Or- een Engeise bezetting Het heeft na gaan van de Centrale Stichting nog dien geen rol van militaire betekenis enige tijd naast elkaar zullen blijven meer gespeeld functioneren. Maar zeker is dat eind volgend jaar voor de Centrale Stich ting het doek valt. Voorzitter Schoot vindt dc manier waarop de gemeente de hele zaak nu speelt overigens niet bepaald geluk kig. „We hebben ons er ontzettend haar algemene jaarvergadering m hét aan geergerd". reageerde hij dinsdag, gemeenschapscentrum Den Dullaert Hij vindt dat de voorlopige deelnota in Hulst. Op de agenda stond een alleen maar vragen oproept. „Wat bestuursverkiezing. Mevrouw R Féf- gebeurt er met de accommodaties, ket-de Klerk, van het rayon Clinge, wat met hel jongerenwerk, wat met Sint-Jansteen en Nieuw-Namen. die de peuterspeelzalen... Hoe zit het met periodiek moest aftreden, stelde zicfi wachtgeldregelingen en dergelijke, niet meer herkiesbaar. In haar plaats Eigenlijk is het allemaal nog ontzet- werd gekozen mevrouw A. Vael-Daal- tend onduidelijk. Maar het ergste is man van het rayon Clinge, Slnl-Jan- dat er helemaal geen rekening meer steen en Nieuw-Namen. De bijeen- wordt gehouden met de veranderde komst werd besloten met een uitge- situatie bij onze stichting", aldus breide dia serie van de Oogstdank- Schoot. feesten die dit jaar werden gehouden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 33