Stakingen dreigen ook bij Belgische bedrijven Geheim over de Navo-overleg Reagan-brief Amerikanen aan front Beiroet PZCfi Prijsvorming voor olie blijft vrij Signalen zwarte doos Boeing PZC/binnenbuitenland VANDAAG IN PETROLEUMSECTOR ANTWERPEN het weer Grote goudklomp gevonden in Brazilië MOGELIJK NIEUW VOORSTEL GENEVE Tegen 'dankdag' in Manilla Eerste klas (met kakkerlakken) WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 BRUSSEL (ANP) De staking van het Belgische overheidspersoneel dreigt nu ook verlengde die staking met twee da- uitgebreid te worden naar de particuliere sector. De voorzitter van het socialistische algemeen Belgisch vakverbond (ABVV), Andre van den Broucke, heeft dinsdag na een vergadering van zijn vakbondsbureau verklaard dat er vandaag, woensdag al stakingen kunnen voorkomen in de petroleumsector in Antwerpen en de glassector in Charleroi. Voorts stuurt men aan op acties in de soneel betreft is duidelijk dat er in petrochemische industrie en in de ieder geval tot donderdagavond geen metaalsector in Luik. Volgens Van treinen in Belgié zullen lopen Dat den Broucke kunnen die acties in hebben de socialistische en christehj- tijdsduur variëren van een uur tot een ke spoorwegbonden dinsdag besloten of meer dagen. Maar een nationale De vakbonden hebben dinsdagavond algemene staking sloot hij uit opnieuw met de regering overleg ge- Wat de staking van het overheidsper- pleegd. Besloten is dat er vanmorgen om tien uur opnieuw onderhandelin gen tussen bonden en regering zullen zijn. Scholvisserij Minister Braks van landbouw en visserij heeft de visserij op schol in de Ierse Zee met ingang in verband met het ABVV-besluit om van dinsdag 20 september voor Neder landse vissers verboden. De Neder landse vissers mochten in dit gebied gezamenlijk 70 ton opvissen. Voor zover bekend is deze hoeveelheid in middels gevangen. Schatkistbiljetten Bij de maan dag gehouden inschrijving op schat kistbiljetten met een looptijd van vijf laar is het door de banken ingeschre ven bedrag van ƒ419 min volledig toegewezen, aldus geldmarktknngen. De rente werd vastgesteld op 8.625 pet. De storting is vandaag 20 septem ber. ook in de particuliere sector acties te gaan voeren heeft voorzitter Van den Broucke verklaard dat dit gebeurt 'omdat de kwestie van de Belgische begroting voor 1984 een zaak is van iedereen. zocht moet worden naar het aanzwen gelen van de werkgelegenheid Opvallend was dat dinsdag ook het algemeen christelijk vakverbond (ACV) scherpe kritiek op de regering geleverd heeft. Het eiste dat de rege ring met nieuwe voorstellen komt ring voor een oplossing van het conflict. Het ACV overlegt vandaag met het ABVV over de mogelijkheid om sa men acties in.de bedrijven te voeren. Het socialistische ABVV besloot dins dag tot een verlenging van de staking bij het overheidspersoneel voor onbe paalde duur. Het christelijke ACV Alhoewel daar een staking gepland was tot tien uur dinsdagavond is het luchtverkeer op de nationale luchtha ven van Brussel. Zaventem. in de loop van dinsdag hervat. In Brussel. Luik en Antwerpen wer den dinsdag betogingen gehouden. In Antwerpen eisten betogende stakers een door de socialistische ambtena renbond (ACOD) georganiseerde ma nifestatie het ontslag van de rege- Pianoconcours De 24-jarige Ja panse Kei Itoh heeft maandag een internationaal pianoconcours in mun- Men gaat steeds meer inzien dat de chen gewonnen, maat vol is. Het regeringsbeleid moet De Japanse pianiste.'die geboren is in dringend veranderen. Het moet veel Yokohama maar thans in Munchen meer de richting uit van grotere socia- woont, triomfeerde over een veld van le rechtvaardigheid waarbij meer ge- 45 deelnemers. DEN HAAG (ANP) De van de Rotterdam prijsvorming van olie- markt bleven gevolgd produkten blijft grond is voor de conclu sie dat het. vanuit prijs beleid. aanbeveling ver worden en de prijzen Minister Van Aardenne bleven zich in hoge mate dient opnieuw toepas van economische zaken parallel ontwikkelen De sing van het heeft dat dinsdag de door de olie-industrie en tweede kamer schrifte- oliehandel gehanteerde advies- of schemaprijzen Weersvooruitzichten van het KNMI voor donderdag t.'m zondag: Eerst af en toe regen, vanaf vrijdag droog en warmer. lijk meegedeeld. De minister kwam tot blijken sneller aan te een besluit de vrije prijs- sluiten bij de pnjsont- vormmg voort te zetten wikkelingen op de inter na een analyse van de nationale markt dan de ontwikkelingen iri de pe- maximumprijzen dat riode van 1 augustus gedaan zouden hebben. 1982, sinds welke datum Per saldo is het niveau Deltagebied Een hogedrukgebied boven Frankrijk bezorgde ons gisteren zonnig en goed droog weer. De middagtemperatuur liep nog op tot bijna 17 graden Het hogedrukgebied trok echter snel naar Polen weg en vandaag komen we mer binnen de invloedsfeer van een uitdiepende depressie die via de Azo- ren naar het noordoosten trok. Van middag ligt deze depressie al bij Wa les en vannacht trekt hij over de zuidelijke Noordzee naar Denemar ken. Gisterenavond begon de bewol king al toe te nemen, voornamelijk nog in de hogere niveaus. Vandaag is er veel bewolking ivaaruit waar schijnlijk rond het middaguur regen of motregen gaat vallen. De middag temperatuur ligt vandaag op 17 a 18 graden De wind neemt toe lot krach tig. windkracht 6. aan zee tot hard oj stormachtig. 7 a 8 Beaufort. Eerst uit zuidoost tot zuid. in de middag rui mend naar zuidwest. Vooruitzichten voor morgen: de de pressie trekt snel weg naar de Oost zee. Het koufront ervan passeert in de nacht van woensdag op donderdag met regen ons land en wordt gevolgd door een rug van hogeluchtdruk. die donderdag in de loop van de dag weer voor zonnige perioden zal zorgen met een afnemende noordwestelijke ivind. De middagtemperatuur ligt donder dag weer rond de 17 graden. de prijsvorming van aardolieprodukten vrij is. tot 1 mei 1983. an de schemaprijzen niet hoger geweest dan het niveau dal de theo- De minister schrijft de retische maximumprij- kamer dat de wijze van zen gehad zouden heb- prijsvorming na augus- ben, aldus de minister. 1982 betrekkelijk Aan de hand van deze doorzichtig is gebleven, bevindingen meent de - produktnoteringen minister dat er geen prijs-systeem (MPS) en daarmee van het afkon digen van prijsmaatre gelen te overwegen. Evenmin is een grond aanwezig voor het voe ren van enig ander type prijsbeleid, aangezien er darvoor thans geen 'aanwijsbare omstan digheden' aanwezig zijn. aldus de minister. In zijn beoordeling van rfe situatie na augustus 1982 heeft de minister ook de mening van het betrokken bedrijfsle ven mee laten wegen. Kautisch bericht Vind: zuid tot zuidoost, toenemend 6 lot 8, 's middags ruimend zuidwest; zicht, matig tot goed; temperatuur kustwater: 15 graden; afwijking wa terstanden: een geringe verlaging 0 lot 3 decimeter, maximale golfhoogte monding Scheldes. bij hoog water 's middags 80 tot 110 cm. ZON EN MAAN 21 september Zon op 07.23 onder 19.43 Maan op 20.00 onder 06.01 Hoog water Woensdag 21 september VUalngen lemeuzen Zlerlkzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak 02 24 218 02 48 242 04 07 167 0342 253 04 12 196 0409 228 04.42 200 Donderdag 22 sept. VM 8.36 03 00 233 Vllsslngen Terneuzen Zierikzee Hansweert Wemeldlnge Kreekrak Brulnlsse 03 25 256 04 46 172 04 18 265 04.50 204 04.47 237 05.21 207 14 42 211 15.05 236 1530 152 15 46 243 16 27 178 15 24 207 17.01 181 15.14 228 15 37 253' 16 00 161 16 19 257 17 01 188 16 58 218 17 34 192 PARIJS lAFpi De 19-jange zoon van de Franse filmacteur Alain Delon. Anthony Delon. is dinsdag veroordeeld tot een voorwaardelijke gevange nisstraf van acht maanden wegens autodiefstal, overtreding van de vuurwapenwet en autorijden zonder rijbewijs De zaak tegen Anthony Delon had de rechtbank van Versailles veranderd in een filmzaal, zoveel fotografen en filmers waren er. Delons medeplichtige, de 22-jarige Mare Mil. kreeg zeven maanden voonvaardelijk Anthony Delon by aankomst in de rechtszaal RIO DE JANEIRO (DPA) In het Braziliaanse goudgraversgebcid Ser- ra Pelada heeft een zekere Julio de Deus Filho een goudklomp van 62,3 kilo gevonden. Het was de grootste vondst tot dusver in Brazilië en op een na de grootste ter wereld - de allergrootste was een klomp van 68,8 kilo die in Australië is aangetroffen, Volgens het ministerie van mijnbouw en energie vond Julio de Deus jr de klom op 13 september met behulp van de klassieke goudzeef. De klomp die er als een vergulde meteoriet uitziet, bestaat voor 80 procent uit zuiver goud. De vinder verkocht zijn vondst inmiddels voor drie miljoen gulden aan een overheidsbank. De vinder is een van de ruim 10.000 mensen die met primitieve middelen in modderig terrein in de staat Para ten oosten van de Amazone, op 2.000 km ten noordwesten van Rio de Ja neiro, op zoek zijn naar goud. Rogers tevreden over Nederlandse deelname aan de NAVO-oefening WANSSL'M (ANP) „De Nederland se soldaat weet erg goed wal hij doet en waar hij mee bezig is. Je moet het Nederlandse leger niet beoordelen op de lengte van de haardracht maar op de prestatie en die is klasse. Daarom mogen generatieverschijnselen ook niet worden opgehangen aan een land". Dat zei de opperbevelhebber B Ro gers van de gealieerde troepen m Europa dinsdag in het Limburgse Wanssum. De Amerikaanse generaal gaf daar een toelichting op de grote militaire oefening Reforger 83. Het Nederlandse militaire commando heeft de afgelopen dagen het Ameri kaanse legermateriaal en de man schappen die per schip en per vlieg tuig in ons land arriveerden, samenge bracht. Daarna zijn door het comman do verbindingen gelegd en is het transport van de Amerikaanse leger macht richting Duitsland begeleid. De Amerikaanse troepen zuilen daar deelnemen aan de grote NAVO-oefe- ning Atlantic Lion Het doel van Re forger is volgens Rogers het uittesten van verbindingslijnen waarvoor Ne derland verantwoordelijk is. Dat ls volgens hem goed gelukt. Rogers maakte dinsdag de benoeming be kend van de Duitse generaal Leopold Chalupa tot commandant van de NA- VO-troepen in Centraal-Europa Cha lupa volgt generaal Ferdinand von Senger und Etterlln op die met pen sioen gaat Voedseltekort In 18 staten in Afrika kampt de bevolking met een tekort aan voedsel. De toestand wordt steeds slechter, zo heeft Edouard Sa- ouma, de directeur-generaal van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, maandag ge zegd. WESTON1NG AP- Tot hilariteit van de omstanders trachtte gisteren dit kind eigenhandig vast te stellen of de Britse prinses Diana werkelijk voor de tweede maal in verwachting is. Het incidentje deed zich voor toen de prinses een tehuis voor geestelijk gehandicapten bezoch in Westoning Ondanks de pogingen van het jongetje blijft de eventuele zwangerschap een kwestie van speculatie WASHINGTON (UPI/DPA) Amerikaanse bergingsploe- gen die in de Zee van Japan zoeken naar het wrak van de door de Sowjet-Unie neerge schoten Zuidkoreaanse Boeing 747, hebben elektroni sche signalen opgevangen die vermoedelijk afkomstig zijn van de 'zwarte doos' van het vliegtuig. Fit heeft dinsdag de Washington Post gemeld Het Amerikaanse dagblad beroept zich op informatie uit welin gelichte bronnen. Uit deze bronnen werd eveneens vernomen dat het waarschijnlijk is dat de Sowjet-Unie de signalen eveneens heeft opgevan gen Bovendien meldt het Amerikaan se dagblad dat het wrak zich naar alle waarschijnlijkheid in de territoriale wateren van de Sowjet-Unie voor het eiland Sachalin. De 'zwarte doos', die de radiocommunicatie van het vlieg tuig en de gesprekken in de cockpit opneemt, is uitgerust met een zender die ongeveer 30 dagen larlg signalen uitzendt De Italiaanse premier Bettino Craxi meent dat het mogelijk moet zijn dat de onderhandelingen in Genéve wor den voorgezet, als Moskou blijk geeft van grotere soepelheid en nieuwe voorstellen formuleert, waardoor zijn negatieve opstelling verandert. Dat is een van de hoofdpunten uit fle Volgens sommige berichten zou Rea- alternatieven zij voor wenselijk hou- a«ü gan in zijn brief een nieuw onderhan- den om in Genéve nog een doorbraak p. hnndsohan delingsvoorstel aan de bondgenoten te bereiken. Zoals bekend beginnen p' hebben voorgelegd. Dat zou erop West-Duitsland. Engeland en Italië in craxi. die deze donderdag een bezoek neerkomen dat de NAVO het aantal december al met de stationering '-an brengt aan Den Haag verwerpt in zijn t» n.M.COn ,^5. en Pershing-atoom- brIef ook _de voorstellen tot uitstel (Van onze correspondenten) BRUSSEL Op een geheim gehouden vergadering, maandag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel, heeft de speciale NAVO-overleggroep de laatste ontwikkelingen besproken rond de rakettenonderhandelingen in Genéve. Met name kwam daar de brief aan de orde die president Reagan een aantal dagen geleden stuurde aen de regeringshoofden van alle bij de stationering van de nieuwe atoomwapens betrokken landen, over mogelijke alternatieven in de onderhandelingen. Ook Den Haag ontving zo'n brief. te plaatsen raketten vermindert van 572 naar 300 De Sowjet-Unie zou in raketten indien er dan nog geen ak- ruil daarvoor meer dan honderd SS- koord met de Russen is 20-raketten moeten vernietigen, zodat er in het westelijk deel van de Sowjet- Ume nog zo'n honderd raketten blij ven staan, evenals in het oostelijke deel Volgens andere bronnen echter wilde Reagan eerder van de NAVO-bondge- noten horen welke onderhandehngs- ADVERTENTIEi MANILLA lUPURTRIn Manilla i van de installatie van raketten, zo&s die zijn geuit in westerse kring en daarbuiten" (namelijk in Griekenland en Roemenie), maar spreekt tegelijk de wens uit dat ..het Atlantisch bond genootschap een nieuw voorstel for muleert als nader blijk van de ernst van onze wil om te onderhandelen" Hondebeet De 71-jarige H. C. Hooft uit Diemen is maandag in zijn woonplaats overleden na te zijn gebe- dinsdagavond aan de vooravond van ten door een hond De hond beet de de viering als 'dankdag' van acht jaar man op Buitenlust in het onderbeen. staat van beleg een betoging voor waarna de man viel. president Marcos gesmoord in een regen van eieren, stenen, met water gevulde ballonnen, vuurwerk, fns- blikjes. telefoonboeken kortom alles waar tegenbetogers maar mee kon den gooien Het doeltreffendst bleken munten. De betogers heten hun plak katen vallen om naarstig naar de munten te kunnen grabbelen. Dit ge beurde in de hoofdstraat van het financiële centrum van de Filippijnse hoofdstad, waar 2000 man overheids personeel en schoolkinderen bij een verplichte' betoging voor de presi dent op 20.000 tegenstanders van kan toorpersoneel stuitte Plakkaten en spandoeken werden door de tegenbe togers verbrand Er vielen slechts enige lichtgewonden. JONGE DUBBELE GRAANJENEVER Lening Waterschapsbank De uitgiftekoers van de 8.75 pet, 20-jange obligatielening van de Nederlandse Waterschapsbank is vastgesteld op 99.5 pet. Het effectieve rendement van. de lening komt daarmee uit op 8.81 pet, aldus een mededeling van de ABN. Op de lening, die 200 min groot is, kan dinsdag worden ingeschreven. LONDEN IUP11 Het Cafe Royale, een van de gerenom- meerdstc restaurants van Londen werd maandag be dreigd met een strafvervolging omdat het royaal m de kakkerlakken bleek te hebben gezeten Een inspecteur van de gezondheidsdienst deelde aan de rechtbank mee dat hij tijdens een routinecontrole in augustus 1982. een kleine kolonie kakkerlakken had aangetroffen in de eetruimte van de staf. in de keuken en de bar Darnaast waren er vochlplekken op muren en De ervaringen van de inspecteur leidden tot een waslijst met 34 overtredingen van de voorschriften Het Cafe Royale aan Regent Street serveert 200.000 maaltijden per jaar en verwerkt meer dan een ton voedsel per dag. maar het heeft in zijn 118-jange geschiedenis nog geen veroordeling wegens veronachtzaming van de ge zondheidsvoorschriften gehad. De betrokken inspecteur was het er tijdens zijn ondervra- plafonds geweest, vastgebakken etensresten en vet in de ging mee eens dal de situatie niet ernstig genoeg was om keukens en onvoldoende warm water. het Café Royale te sluiten. laag water fotnsdag 21 september Vlissingen 08.39 175 '.wraeuzen 09.13 187 Zlerlkzee 09.26 133 H Hansweert 09.40 208 jwemeldinge 09 48 155 Kreekrak 10 07 182 Brulnlsse 10 02 151 Hjlnderdag 22 sepl. VM 8.36 21 13 216 22.12 246 22 10 196 22 28 231 Libanon met achttien maanden lengt. Het compromis houdt onder meer in rdctiv Ligvmijn. is ueperkt tot Beiroet zelf De groep had tot taak door waarnemingen ter plekke de Ameri te beschieten Zij zeiden dat de verde diging van Souk El-Garbh door het Libanese leger van vitaal belang is B&singeii Terneuzen Zlerlkzee Hansweert r Wemeldlnge Kreekrak Brulnlsse 9.17 187 9 50 199 10.00 140 10.17 220 1024 162 10.43 190 1035 158 BEIROET/WASHINGTON (UPI/RTR AFP/DPA) De commandant van de Amerikaanse mariniers in Beiroet heeft dinsdag op een dag van betrek- dat het aantal mariniers niet mag kaanse mariniers bij het vliegveld v kelijke rust in de strijd om Beiroet worden vergroot en hun activiteit tot Beiroet te helpen zich te weren teg 21 45 228 een waarnemingsgroep van vier a zes Beiroet beperkt zou moeten blijven artilleriebeschietingen vanuit li 21 48 174 nian naar het front van het Libanese Of het opereren van mariniers buiten Shouf-gebergte door tegenstanders stad leger bij Souk el-Garbh in de bergen boven Beiroet gezonden. Deze bekendmaking door een woord- 22 18 192 voerder van de mariniers dinsdag avond viel vrijwel samen met nieuws dag uit diverse bronnen werd bericht. oo ms uit Washington, dat de leiders van het viel niet direct te zeggen Amerikaanse congres en het Witte Het was voor het eerst dat de aanwe- toe zich direct in de strijd te hebben ben gevraagd zijn Unifil-bataljon Huis een akkoord hebben bereikt over zigheid aan het front werd gemeld van de tekst van een besluit, dat het Amerikaanse mariniers van de multi- verblijf van Amerikaanse mariniers in nationale vredesmacht van wie de stellingen van tegenstanders ken in Den Haag een beroep heeft gedaan het besluit om de Nederland se 'Blauwe Baretten' terug te trekken elk geval enkele maanden uit te Beiroet na het ingrijpen door de Ame nkaanse vloot in de strijd van maan dag effect zou kunnen hebben op de kans op 22.18 235 22.21 176 22.48 252 22.42 200 22 59 236 22 50 194 van de Libanese regering, zo zei de woordvoerder Daarnaast werd de aanwezigheid van opleidingsfunctio- bestand waarover dins- narissen van het Amerikaanse leger in Souk el-Garbh gemeld Maandag gaven de VS voor het eerst Unifil gemengd, doordat enige van hun schepen voor de kust het Libanese leger bij Souk El-Garbh te hulp scho- voor de veiligheid van de Amerikaan- stellen, gezien de huidige crisis in se soldaten zowel als diplomaten in de Libanon. In juni heeft de regering in Den Haag laten weten dat het Nederlandse Uni fil-bataljon op 19 oktober uit Libanon teruggetrokken zou worden indien er geen belangrijke verandering van de situatie in Libanon was opgetreden Voor zover bekend heeft de Neder landse regering tot nu toe afwijzend gereageerd op de Franse en Ameri kaanse beroepen op het ministerie in Den Haag. als Amerikaanse mili taire cn diplomatieke bronnen in Libanon hebben dinsdag toegegeven dat hun regeringen Nederland heb niet uil Zuid-Libanon terug te trek ken. De bronnen zeiden dat men op het ministerie van buitenlandse za- Directie K. Scherphuis, W. F. de Pagter en F. van de Velde Hoofdredactie M. P Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS Vlissingen Walstraat 56-60, 4381 EG Vlissin gen, tel. (01184) 15144 Middelburg Markt 51, 4331 LK Middelburg. tel (01180) 27651 Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel (01100) 16140 Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel (01150) 94457 Hulst: Steenstraat 6. 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag l m vrij dag vanaf 19.00 uur: (01184) 15144 Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t m vrijdag van 08.00-17 00 uur s Zaterdags van 09.00 tot 11 30 uur Telefoonnummers buiten Expeditie: (01194) 511 Advertentie-afdeling (01186) 1584. 's-Zaterdags (01184) 15144 van 09 00-11 30 uur Redactie (01184)14796 Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20.30 tot 22 00 uur (0118415144. Zondag avond van 20 00 tot 22.00 uur Abonnementsprijzen per kwartaal ƒ61.20. franco per post 72.-. per maand 21.-. losse nummers 0,85 (alle bedragen in clusief 4 pet btw Postrek nr.: 3754316, t.n.v PZC ab rek. Middelburg Advertentietarieven 122 cent per mm; minimumprijs per advertentie 18,30, ingezonden mededelingen 2x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 4,25 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw Giro 35 93 00, Uitgeverii Provincia le Zeeuwse Courant B.V Middel burg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 3