Geslaagde oefening Vlissingse brandweer NAJAAR1983 Het Bewijs s Bodemprijs 139? ETEX mBEWEN WC? x ZOO C/M AABE COLBERT U9i Goede oefenwedstrijden van EMM De Provincial^ Zeeuwse Courant, uw krant, denaam zeet't 50 WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 PZC/ streek «01 l BETONNINGSMA GAZIJN 'IN BRAND Schoolraad voor Vlissingen bijeen MTV succesvol op drumfestival in Amsterdam MIDDELBURG Het tamboer- en trompetterkorps. de majoretten- groep en de showgroep Bright Stars van de Middelburgse Turn Vereni ging '69 (MTV) hebben zaterdag met succes deelgenomen aan het vijtien- de drumfestival in Amsterdam. De showgirl-groep Bright Stars be haalde onder leiding van Ina Slabbe- koom een eerste prijs. Het tamboer en trompetterkorps veroverde onder aanvoering van Fien Beekman een derde prijs en ook de majoretten- groep. geleid door Miranda de Looff. sleepte een derde prijs in de wacht Het optreden in Amsterdam bestond uit een rondgang door een gedeelte van de stad en uit een wedstrijdge deelte waaraan dertig groepen deel namen. HERENTALS Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen hield de heren- ploeg van de Middelburgse handbal club EMM in het Belgische Herentals een trainingskamp, waarop veel aan de eenheid in de ploeg is gewerkt. Bovendien werden twee oefenwed strijden gespeeld tegen sterke tegen standers. waarin de Zeeuwse ploeg uitstekend presteerde Tegen Pius X favoriet In de tweede divisie B (terwijl EMM tot de kanshebbers behoort in de tweede divisie Ai behaalden de Middelburgers een 21-14 overwinning na een ruststand van 9-8. In de tweede helft toonde EMM zijn technische mogelijkheden, terwijl het team bo vendien conditioneel veel verder was dan de Brabanders, die versterkt zijn met de vroegere PSV-aanvoerder Pe ter Wierlnga. Tegen eredivisieploeg Sittardia. ook naar Herentals geko men. moest EMM op het nippertje een 13-11 nederlaag incasseren. Zondag a.s. houdt EMM een toernooi met deelneming van Duyvesteijn - Hellas. Quintus-Van der Voort en eer ste divisieploeg Volendam. Walcheren in Kapel Hoogelande HOOGELANDE - In de Kapel van Sint Maarten te Hoogelande houdt de heer M P de Bruin vrijdag 23 septem ber een lezing Deze gaat over hel onderwerp Hoogtepunten en diepte punten uit de geschiedenis van Wal cheren' De bijeenkomst begint om 20 00 uur B en w Mariekerke willen vier ton voor rioleringen MELISKERKE - Burgemeester en wethouders van de gemeente Marie kerke vragen de raadsleden een be drag van vier ton beschikbaar te stellen, nodig om de camping Wes- thove te Aagtckerkc. vijf mini-cam pings en 24 woningen aan te sluiten op de gemeentelijke riolering. Het gevraagde krediet lijkt in eerste in stantie aan de hoge kant. maar hel gaal om zogenaamde onrendabele aansluitingen. Dal wil zeggen om bebouwing die verspreid ligt en daarom krijgt de gemeente een groot bedrag terug via de verfijningsrege ling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze uitkering bedraagt drie ton. uit gesmeerd over een periode van 25 jaar Daarbij ontvangt de gemeente nog een bedrag van 12 000 - van de eigenaren van de percelen die worden aangesloten. Een kleine negentigdui zend gulden moet uiteindelijk door de gemeente worden gedekt. B en w schrijven in een voorstel aan de raad. dat al wel overleg is gevoerd met de eigenaar van de camping Westhove. die gaarne bereid is mee te werken. Met de eigenaren van de mmi-campings en de woningen is nog niet gepraat. De uiterst magere raadsagenda bevat verder een voorstel om een stuk grond in het bestemmingsplan Loodhol om niet. te verpachten aan de gebroeders Coppoolse. in ieder geval zo lang de gemeente deze grond nog niet zelf nodig heeft en er zullen twee begro tingswijzigingen worden behandeld De vergadering wordt gehouden op dinsdag 27 september in het ge meentehuis. aanvang: 19.30 uur. tiental 'slachtoffers deden van de jeugdbrandweeri Deze werden per ambulance naar het ziekenhuis over gebracht. Door de hevigheid van de brand moest ook de tonnenlcgger 'Rijswijk', die bij het belonningsma- gazijn lag afgemeerd, worden ver haald Ook leden van de technische dienst van het loodswezen waren be hulpzaam bij het bestrijden van de brand, door onder meer de electrici- teit en het gas af te sluiten. Onder commandant Murre sprak na afloop van ..een zeer geslaagde oefening." waarbij zich nauwelijks problemen voordeden Bijeenkomst NCVB Middelburg-'t Zand MIDDELBORG - De afdeling Middel burg 't Zand van de NCVB houdt morgen donderdag, de eerste leden- vergadering van het nieuwe seizoen in de Ontmoetmgskerk aan de Ooster- scheldestraal De heer L de Waard uit Vlissingen spreekt dan over het the ma 'Christelijk onderwijs naar de toe komst gericht' Aanvang 19.30 uur Burgerlijke stand MARIEKERKE Geboren Maria C. C dv J S. de Visser en E J. Melse. Christian D L. zv J L Meijer en M E. Dekker. Antje E. G. dv M Dekkeren E. Poppe. Cornells W. zv C Kodde en L. Adelaar; Wouter, zv J. Dekker en F, Jobse Ondertrouwd; C Dingemanse. 20 jr en D Wagenaar, 20 ji J. Maljaars, 26 jr en P J. M. Kamerling 22 jr.. A P Gideonse. 23 jr en J Dekker. 20 jr Getrouwd: J Maljaars. 24 jr. en L Minderhoud, 21 jr M A C, Verham- me, 27 jr en J. M. Melse. 24 jr., P Bosselaar. 25 jr en M J. de Korte, '22 jr VLISSINGEN - De gemeenschappelij ke schoolraad van de gemeente Vlis singen houdt dinsdag 11 oktober een voorlichtings- en discussiebijeen komst in do openbare lagere school 'De Startbaan' aan de Westcrbaan in Vlissingen. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt ge sproken over het concept medezeg- genschapsreglement van de gemeen te. de verkiezingsprocedure en de po sitie van de schoolraad Vertegen woordigers van het gemeentebestuur zijn aanwezig om vragen te beant woorden De bijeenkomst is bestemd voor leden van de Vlissingse school raad en ouders die zitting hebben in voorlopige medezeggenschapsraden voor openbare scholen in Vlissingen Belangstellenden wordt verzocht eventuele vragen op t% sturen aan het secretariaat van de schoolraad voor 1 oktober Collecte OUD-VOSSEMEER - De collecte voor de kankerbestrijding heeft in Oud- Vossemeer 2515.95 opgebracht, wat een kleine 170 gulden minder is dan vorig jaar Viswedstrijd bij Westkapelle WESTKAPELLE De liengelspon vereniging Westkapelle hield hu achtste viswedstrijd van hei seizoa bij hei Aardappeldal' bij WesUap le. De 67 deelnemers vingen 51 boia en 16 ondermaatse vissen. De var^ bestond uit zeebaars en bot. De gende wedstrijd is zondag 2 oktot« van 8 00 uur tot 11.00 uur eveneensti het 'Aardappeldal' De uilslag is als volgt 1 M Peene 2J 4, Witte Kz 3 L de Nooijer. 4 J Peen» -j Franckv. 6 B de Witte Kz 7 L. Denist J Peene. 9 J Lievense Hz en 10 J Lom VLISSINGEN - Dc Vlissingse brand weer heeft dinsdagavond een grote brandweeroefening gehouden, waar aan in totaal 55 brandweerlieden onder leiding van onder-comman dant D. G. Murre en een tiental voertuigen deelnamen. De plaats van de oefening was het betonningsmagazijn van het loodswe zen aan de Prins Hendnkweg Rond halfacht brak er 'brand' uit in het verfmagazijn. die oversloeg naar de werkplaats en de garage van het betonningsmagazijn. Er bestond ook gevaar voor explosies De brandweer rukte uit met zeven blusvoertuigen. een ladderwagen, een hulpverlenings wagen en een duikwagen. nadat er alarm gegeven was voor een zeer Film en poppenkast in Paraplu Vlissingen VLISSINGEN - Het buurthuis 'De Paraplu' houdt vanmiddag, woens dag een filmdag voor de lagere schoolkinderen. Zij kunnen daarvoor terecht tussen 14.00 uur en 15.30 uur. Er bestaat dan tevens de mogelijk heid spelletjes te doen als tafeltennis, biljart, dammen en schaken. Voor de kleuters zal een poppenkastvoorstel ling gegeven worden eveneens tussen 14.00 en 15.30 uur. De kleuters kunnen zich verder bezig houden met han denarbeid en spelletjes. Het buurthuis heeft verder een 'Jam Session' op het programma staan, vnjdag vanaf 20 30 uur De Paraplu wil in het vervolg regelmatig Jam Sessions organiseren Belangstellen den wordt verzocht zelf zoveel moge lijk muziekapparatuur mee te bren gen. Blöemschikcursussen Stichting Bevordering Onderwijs Volwassenen MIDDELBURG - De Stichting Bevor dering Onderwijs aan Volwassenen, de SBOV, begint in de eerste week van oktober met cursussen bloem schikken, in diverse plaatsen in Zee land. De cursussen worden gegeven door bevoegde leerkrachten en zijn bestemd voor iedere bloemenliefheb ber. De lessen worden gedurende acht lesavonden van 19 30 uur tot 2130 uur. De cursussen vinden plaats in de Scholengemeenschap 'de Wellinge' in en in de Klarenbeek LTS in Middel burg. in de rijksscholengemeenschap 'Scheldemond' in Vlissingen. in de openbare lagere Zonneschool in Ter- neuzen. in de school voor beroepson derwijs St -Martha m Hulst en in het christelijk lyceum voor Zeeland in Goes. Spreekbeurt kamerlid Te Veldhuis vvd in Vlissingen VLISSINGEN - Het Tweede-Kamer lid A. .1. te Veldhuis (vvd) houdt woensdag 21 september een spreek beurt met als onderwerp 'De actuele politiek' in hotel Piccard in Vlissin gen. De bijeenkomst, georganiseerd door de afdeling Vlissingen van de VVD. begint om 21.00 uur. De heer Te Veldhuis zal in zijn spreek beurt een eerste reactie geven op de beleidsvoornemens van het kabinet, zoals die op Prinsjesdag zijn gepresen teerd Het kamerlid zal daarbij met name ingaan op de consequenties van dat beleid voor Zeeland grote brand' Tijdens de brand, waar bij zich ook explosies voordeden, raakte er een auto te water, waarm zich nog iemand (een pop) bevond. De duikersploeg slaagde er in de pop onder water uit. de auto te krijgen. Daarna werd ook de auto uit het water getakeld De brand veroorzaakte tevens een CPN Middelburg bijeen over sociale zekerheid MIDDELBURG - De afdeling Middel burg van de CPN houdt morgen avond. woensdag, een openbare bij eenkomst over het onderwerp 'socia le zekerheid'. De bijeenkomst wordt gehouden in het aetiehuis aan de Simpelstraat in Middelburg en be gint om 20.00 uur. Frank Biesboer. sociaal-economisch deskundige uit Amsterdam is aanwe zig in het actiehuis. Aanleiding voor de bijeenkomst zijn regeringsvoorstel len op Prinsjesdag meegedeeld, die mensen met een minimum-inkomen raken. De CPN wil daartegen in actie komen onder het motto 'Prinsjesdag, actiedag'. Backslider in Bar American Middelburg MIDDELBURG De vijfmansformatie Backslider treedt vrijdag 23 septem ber vanaf 21.00 uur op in Bar Ameri can aan Plein 1940 in Middelburg. Naast zanger Paul Syniawsky bestaat de band uit Jan Sagon (gitaar). Mi chael de Vlaminck (drums). Peter van Herck (bassist) en Mare Herremans gitaar i Backslider is vooral op har- drock-muziek georiënteerd. Dolly Dots in Cheesy Biggekerke BIGGEKERKE - De Dolly Dots geven vrijdagavond laat een optreden in discotheek 'Cheesy' bij bistro De Kaasboer in Biggekerke. Dit optre den begint om tw aalf uur 's avonds. De zes meisjes, bekend van hits als 'All the roses'. 'Do you wanna wanna' en 'Money Lover' brengen een aantal van deze hits ten gehore. Brief Progressief Vlissingen tegen bezuiniging justitie VLISSINGEN - Progressief Vlissin gen heeft in een brief aan de leden van de Tweede Kamer een dringend beroep gedaan geen medewerking te verlenen aan dc bezuinigingsplannen van het kabinet met betrekking lot het ministerie van justitie. Een van de voorstellen omvat de afschaffing van de gratis rechtshulp. Dat plan vindt geen genade in de ogen van Progressief Vlissingen. De zwak ste groepen in onze samenleving, zo als AOW'ers, bijstandsvrouwen, schoolverlaters, werklozen, kortom zij die moeten leven van een mini muminkomen of bijstandsuitkering worden nu rechteloos gemaakt", al dus de tekst van de brief Rechtshulp moet bereikbaar blijven voor ieder een, is de mening vqn Progressief Vlissingen. Lezing over •3*^"ïï'a, i, Tijdens het jubileum van het peulerspeelzaalicerk in Oost-Souburg, maakten de peuters een ritje op de boerenkar OOST-SOUBURG- Ruim 150 peuters zijn dinsdagoch- Dunantstraat om vervolgens weer bij de peuterspeel- tend op een boerenkar door Oost-Souburg getrokken zaal aan de Ireneweg uit te komen om zo het 12,5-jarig bestaan van het peulerspeelzaal- De kinderen die met aan de rondrit konden meedoen werk in Oost-Souburg te vieren. werden 's middags verrast op een poppenkastvoorstel- Om half tien vertrok het uitbundige gezelschap voor ting. Ook gedurende de rest van de feestweek worden een tocht door de Molenweg, dc Middelburgse Straat- poppenkastvoorstellingen gehouden. Verder mogen de weg. de Lekstraat, de Stevemnckstraat en de Henri- peuters zelf feestmutsjes maken en gebakjes versieren WATERSCHAP WALCHEREN Groenmarkt 10 Middelburg, tel. 01180-15751 De voorzitter van het hoofdstembureau voor de verkiezing van hoofdingelanden van het water schap Walcheren maakt bekend dat zijn geko zen tot hoofdingeland vertegenwoordigende de stem bevoegden v an de ongebouwde eigendommen in district II lOostwatenngi de heer A. Dingemanse de Middelburg de beer J. Janse te Oostkapelle de heer W. Coppoolse te Gapinge tot reserve-hoofdingeland: de heer W. van Nieuwenhuijzen te Oostkapelle de heer J. C. Cevaal le Grijpskcrke de heer M. Wattel te Gapinge; tot hoofdingeland vertegenwoordigende de stem bevoegden van de ongebouwde eigendommen in district IV (Zuidwatering): de lieer L. F. Polderdijk te Nw.- en St.-Joosland de heer Davidse te Nw.- en St.-Joosland de heer S. de Visser te Nw.- en St.-Joosland lot reserve-hoofdinueland: de heer P. J. van Nieuwenhuijzen te Nw.- en St.-Joosland de heer A. Boone te Nw.- en St.-Joosland de heer P. C. Allaarl te Ritthem; tot hoofdingeland vertegenwoordigende de stem bevoegden van de gebouwde eigendommen in district II (Oostwatenngi de heer I*. C. Dekker te Veere de heer J. Mol te Middelburg de heer P. W. den Herder te Serooskerkc de heer W. van Wouwe le Middelburg tot reserve-hoofdingeland: de heer P. Triou te Middelburg; tot hoofdingeland vertegenwoordigende de stem bevoegden van de gebouwde eigendommen in district IV (Zuidwateringi de heer A. Poelman le Ritthem de heer R. .loosse te Nw.- en St.-Joosland tot reserve-hoofdingeland: de heer C. I'. Mcijers te Middelburg de heer J. van Belzen te Ritthem; lot hoofdingeland vertegenwoordigende de stem bevoegden van de industriële vervuilers voor geheel Walcheren de heer A. J. Pouwer te Vrouwenpolder lol reserve-hoofdingeland: de heer J. Coppoolse te Oostkapelle dc heer F. M. Kluijfhout te Koudckerke de heer K. J. Coppoolse te Oostkapelle. Het betreffende proces-verbaal ligt ter gnffi? van het waterschap voor een ieder ter inzage en wordt tegen betaling der kosten verkrijgbaar gesteld Voor de vervulling der vacatures van hoofdinge landen vertegenwoordigende de huishoudelijke vervuilers voor geheel Walcheren zijn meer kan didaten gesteld dan er plaatsen te vervullen zijn. zodat voor deze categorie een verkiezing door middel van stemming zal plaatsvinden op 19 oktober 1983. Middelburg. 16 september 1983. De voorzitter van het hoofdstembureau voornoemd J A Lantsheer Modehuis Ook voor dit najaar en de komende winter brengt Aspens een kollektie mode in de maten 38-58, die geheel is afgestemd op de vrouw die niet of moeilijk kan slagen in de normale konfektie maten. Naast modellen van Aspens uit Zweden van het kreukvrije Asplene-Jersey, brengen wij voor dit najaar een ruime sortering rokken, blouses, spencers, vesten en twinsets in op elkaar afgestemde kleuren. Ook onze kollektie wintermantels mag gezien worden. Komt u eens kijken, het is beslist de moeite waard. ^7)voor grote en speciale moten Nieuwe Burg 31 Middelburg Tel. 01180-28378 7VMser mm?s jiftweiwcftss Plfi/p geroer* A S///7A/E SCHEEKtoiBM&O prates SOÈPE D&CAC 2-X/J KAtooPS- ■StM/T/ASG /wxwe/zM Ir## iN.W&ëtC0£S. P/ZACHT/OE KNffC/re/r Rü.ME xepze: HBSEN/HMMOAts cIiv.k/.e>iïen;a1e*93^%J£' LI 4 1 C?R Ttetuk* kn.<555r f>VZZ£l Lwtcs 3*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 26