Toeristenbelasting Veere hoeft 'niet met elf procent omhoog Vervoerders klagen bij de kantonrechter Terneuzen Nieuwe leiders bij zaalvoetbal m-RAADSLID ONEENS MET B EN W PZC/streek Speels karakter van kleuteronderwijs blijven behouden Jammer dat mijn plaats niet wordt ingenomen door werkloze O VERTREDINGEN RIJTUIGENBESL UIT BEBOET WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 1EERE - De eigenaar van camping Oranjezon in Vrouwenpolder, A. Pouwer, vindt dat de jemeente Veere de toeristenbelasting in 1984 niet zomaar moet verhogen van 45 naar vijftig (fnt per overnachting. In een brief aan alle Veerse raadsleden schrijft Pouwer (zelf oud-raadslid) dat het redelijk is als de gemeente de toeristenbelasting trendmatig verhoogt, jat wil zeggen met drie procent, maar niet met de voorgestelde elf procent. :«ls eerder gemeld komt dit college- oorstel vanavond, donderdag, in de tadsvergadering aan de orde. B en w irijven in hun voorstel dat het «istenseizoen 1983 de gemeente m 175 000,- kost. Het college re- int de raadsleden voor dat de totale Activiteiten SKW De Hayman HIDDELBURG - Sociaal Kulturecl KerkDeHayman in MiddelburgZuid ifjint deze week met de activiteiten iwr kinderen en jongeren. In ge- kun' Het Zuiderbaken (in de Magi- sraatwijk) is er iedere maandag van li (ot 17 uur volksdansen voor zes- ;itnegenjarigen; iedere dinsdag; van [5,45 tot 17 uur: club voor zes- tot Kjcnjarigen; iedere woensdag van !30 tot 14.45 uur: klcuterinstuif icorvier- tot zesjarigen; iedere don- ittdagvan 16 tot 17 uur: jeugdwijk- oor negentot twaalfjarigen, jngeren van twaalf tot vijftien jaar annen ook wekelijks in Het ulderbaken terecht Op dinsdag van ;Jtot20 uur: volksdansen; woensdag on 1930 tot 21 uur; ontmoetings- d; elke tweede vrijdag van de id van 19.30 tot 22.30 uur: disco- rond imet ingang van 14 oktober) ie activiteiten die wekelijks worden iouden in het Ontmoetingscen- m Dauwendaele zien er als volgt tt maandag van 15.45 tot 17 uur lub voor zes tot negen jaar; maandag is 19 tot 20 uur: toneel- en spelgroep ror negen tot twaalf jaar; dinsdag s 16 tot 17 uur: volksdansen voor tot negen jaar: dinsdag van 19 tot J)30uur: club voor elf- tot veertienja- 'len; woensdag van 14 tot 15 15 uur Ütilterinstuif voor vier tot en met jarigen: donderdag van 16 Lot 17 Bf. volksdansen voor negen tot «alf jaar, donderdag van 19 tot lijfl uur. club voor negen tot twaalf ar. Dejeugd vanaf twaalf jaar kan in het Inlmoetingscentrum terecht op 'ag van 19.30 tot 21 uur voor aiontmoetingsavond voor twaalf tot dtien jaar. donderdag van 19.30 tot uur ontmoetingsavond voor Estien-plussers; elke eerste zaterdag ademaand van 19.30 tot 22.30 uur voor twaalf tot vijftien jaar. 'Grote trek' van scouting Middelburg HIDDELBURG Dc 'grote trek', een nndelmars voor scoutingledcn clic IcChristiaan de Wetstam in Middel aars jaarlijks houdt voor Walchcrsc Mutinggrocpen, trok zaterdagmid- (i{ ongeveer vierhonderd deelne- Een fors aantal minder dan TMrgaande jaren, maar het slechte zal de geringere belangstelling vel in de hand hebben gewerkt, zo wrd verondersteld. De'grote trek' was in twee afstanden 'erdeeld: de 5 kilometer voor welpen Q kabouters en een tocht van 10 tlometer voor de overige scoutingle- Op hun tocht werden de wande- ■urs beoordeeld door een jury. Voor te beste groepen waren prijzen be- saikbaar. Side openingsceremonie op het plein «n de hbs aan de Spanjaardstraat '«trokken de deelnemers via het talplein, over de Spijkerbrug en ags de Loskade naar de overkant Rn het Kanaal door Walcheren, rich- ;g Kleverskerkseweg. Hier volgde tensplitsing. De kleintjes gingen over tespoorlijn richting Dauwendaele en te grote tocht ging via de Klevers- tateeweg over de Arnebrug voor een '■xht door de polder en weer terug '•'ft de Arnebrug naar het uitgangs punt, waar na aankomst de prijsuit- Öing plaatsvond. "p de 5 kilometer wonnen de welpen tel de M A. de Ruytergroep uit. i.issingen de eerste prijs een wissel- "told. De welpen van de Middelburg- Pau! Krugergroep werden tweede "deMiddelburgse Lutemkabouters Pigen met een derde prijs naar huls te padvmdsters van de Lutemgroep toverden de wisseltrofee voor de 10 Eometer. De Golfbrekersherpa's kre- de tweede prijs en de padvind- s van de Gouden Cirkel werden We De troetelpnjs was voor de kouters van de Gouden Cirkel ten de grote trek namen ook drie jtoutingleden uit het Engelse Folkes tone deel, tevens ereleden van de Middelburgse Christiaan de Wetstam. '•-1 Engelse gezelschap werd m het töhuis van de organiserende pad- jWersgroep aan de Zuidsmgel in «todelburg onthaald op een echte Nwse maaltijd compleet met bo- en mosselen. ®e deelnemers aan de grote trek «gen als herinnering een leren 'me- ■^e' met de afbeelding van een ^outmglelxe en het jaartal van de fcht Van de medaille konden de iden zelf een dasring maken. De Wische begeleiding van de deelne- !»swas in handen van de Middel- Fgse Rode Kruiscolonne ^wedstrijd Zoutelande jpDTELANDE De visclub ,De «oraene' uit Zoutelande hield de tende wedstrijd van het seizoen op W zuidestrand De vangst was r?1 De 45 deelnemers vingen 5cnts 13 boven- en 11 ondermaatse ssen. De volgende wedstirjd van 'De Ftaene' is zaterdag 22 oktober op ^iderstrand. ^uitslag is als volgt' 1 P. Mesle, 2 S. Maas, verhage, 4 P. Cyvat. 5 R Ovaa, 6 D r-^regtse, 7 H. Koster, 8 D. Provoost. 9 H 1# Chr. Provoost kosten (van dag- en verblijfsrecrean- ten) komen op ruim vijf ton. Aan inkomsten uit toeristen- en woonfo- rensenbelasting krijgt Veere Ruim drie ton binnen, waarna genoemd bedrag aan kosten overblijft. Daarom het voorstel om de toeristenbelasting te verhogen De heer Pouwer is echter van mening dat de gemeente de kosten die de dagrecreanten met zich meebrengen, niet zonder meer kan verhalen op de verblijfsrecreanten. In zijn brief heeft hij dan ook een nieuwe kostenbereke ning gemaakt, waarin hij een onder scheid maakt tussen dag- en verblijfs recreanten. Volgens zijn rekensom kost de dagre creatie de gemeente ruim ƒ290.000.- en komt de verblijfsrecreatie op een bedrag van ruim ƒ226.000.- De op brengst van de toeristen- en woonfo- rensebelasting bedraagt ruim drie ton. dus, schrijft Pouwer, „de verblijfs recreatie levert de gemeente bijna 115.000.- op". „Het was natuurlijk met mogelijk om de kosten op de gulden nauwkeurig te verdelen, maar hetzelfde bezwaar geldt voor de berekening van de ge meente Uit mijn kosten-opstellmg blijkt dat het huidige tarief voor de toeristenbelasting, praktisch kosten dekkend is". In zijn brief verzoekt PouWer tenslot- CPB Walcheren in Middelburg bijeen MIDDELBURG De afdeling Wal- cheren van de christelijke platte^ landsvrouwenbond komt morgen, donderdag, om 19 30 uur bijeen in de Getuigeniskerk aan de Adriaan Lau- wereijszslraat in Middelburg. Dit is de eerste vergadering van het nieuwe seizoen. Spreker is de heer Stutter- heim (huisarts in Meliskerkei over het thema 'Vrouwen en verslaving' (alco hol en drugs). MEVROUW KAL AND VERTREKT BIJ 'DE LICHTSTRAAL' WESTKAPELLE- „We moeten oppassen dat het speelse karakter van het kleuteronderwijs niet ten onder gaat in de gerichte manier van werken op dc lagere school als straks kleuteren lager onderwijs worden samengevoegd". Dit zegt mevrouw A. Kal and-Mei jcr (59), voormalig hoofd van de Protestants Christe- lijke kleuterschool 'de Lichtstraal' in West kapel le. Vanaf 1 september maakte zij gebruik van de regeling vervroegde uittreding (VUT). Op zaterdag 24 september neemt ze tijdens een reeeptie iri het jeugdgebouvv van de hervormde gemeente afscheid van kleuters en andere betrokkenen bij de kleuterschool. Mevrouw Kaland is niet zo geluk- strand. Ik begreep in bet begin niet kig met de toekomstige samenvoe ging van 'haar' kleuterschool met de lagere School met den Bijbel. .-at c mdci dergelijke moest terechtko- vreemd genoeg wisten „Ik vraag me af of de samenvoeging de kinderen precies wat z_ wel in het belang van het kind is", ten doen. Ze waren altijd op de meent ze Volgens mij wordt het afgesproken tijd weer present", kleuteronderwijs een te strakke aldus mevrouw Kaland. voorbereiding op de lagere school- Dc invoering van de Wet op het Uiteraard bereid je kleuters nu ook Kleuteronderwijs in 1956 maakte voor op een toekomstige plaats in e" aa" l"SSf' manll-r de maatschappij, maar dal gaat '"Steven. Onderwijs- personeel "weTo le„°e^"^i"! deze eigenschappen van het kien- Dat teronderwjjs bewaard blijven", ver- ^aï.e ™m?»?pSw KldSrd moest in het bezit zijn van een akte. De scheidende hoofdjuf van de Lichtstraal had haar loopbaan 31 een vooruitgang. Kinderen komen in kleine klassen beter aan bod. vindt ze. jaar geleden graag willen beginnen In 1968 verheten personeel on kleu- in het lager onderwijs. Maar aange- tors *iet jcugdgebouw en betrokken M r'° "ieuwe school 'de Licht- ze zélf alleen de lagere school had gevolgd, viel die mogelijkheid straal'. Lange tijd was dit dc enige uit en bleef het kleuteronderwijs kleuterschool in Westkapelle. maar over. Ze begon in juli 1952 in haar mel het oog op de naderende wet geboorteplaats Grijpskerke les te °P het basisonderwijs kwam er in geven op de plaats waar nu kleuter- '981 een openbare kleuterschool school 't Zonnehoekje staat Het hij Die school werd midden in het schooltje was niet meer dan een schooljaar geopend, zodat ik op- huiskamer met een gang. Ik gaf in eens de helft van de kleuters kwijt m'n eentje les aan 30 kinderen was"- mevrouw Kaland Eigenlijk was ik vanaf het eerste Haar 25-jarig jubileum als kleuter moment van m'n loopbaan hoofd- onderwijzeres vierde ze in 1977 leidster Ik verdiende 631 gulden in 1 J het jaar." Westkapelle Mevrouw Kaland haalde haar A-akte en verhuisde na haar huwelijk naar Westkappcle. in ze. „Ik heb Op 24 september wordt vanaf 15.00 uur een bijzondere ledenvergade ring gehouden in bel jeugdgebouw van de Hervormde Gemeente. Aansluitend is dan een openbare 1954 receptie. „Ik heb geen idee wat er oor me georganiseerd wordt, zegt elf 1955 werd ze aangenomen bij de kleuterschool die huisde huidige jeugdgebouw. Het school met drie klas- sen veer 100 kinderen. „We gingen met af dc kinderen naar de dui de grote akantic al afscheid van de kinde en genomen. Naast het huishou- een den heb ik nu meer tijd om te lezen onge- en te fietsen. Maar uiteraard zal ik toe ook nog wel eens de iliool binnenlopen". Scheidende 'kleuterjuf mevrouw A Kaland-Mcijernu meer tijd om te lezen en te fietsen"..., te aan de raadsleden de toenstenbe- slating slechts te verhogen met drie en niet met elf procent In zijn schrij ven ontbreekt echter de manier waar op dan de kosten die de dagrecreatie met zich meebrengt, gefinancierd moeten worden. Pouwer zei hierop dinsdag desgevraagd: „Voor de on kosten moet de gemeente, mijns in ziens. gecompenseerd worden door een uitkering uit het gemeentefonds. De overheid roept tenslotte steeds dat de recreatie in eigen land gestimu leerd moet worden" Een andere oplossing zou volgens Pouwer zkunnen zijn, het invoeren van betaald parkeren in Veere „En dan bijvoorbeeld alleen in het seizoen. Veere is een van de weinige gemeen ten waar je nog voor mets je auto kwijt kunt Ik denk dat dit een zeer behoorlijke bron van inkomsten kan zijn" De burgemeester van Veere. me vrouw G. van Montfrans-Hartman, wilde vooralsnog geen commentaar geven op de brief van bet oud-raads lid. De brief is uiteindelijk gericht aan de raadsleden en niet aan het college. Als de brief vanavond tij dens de vergadering ter sprake wordt gebracht, dan zal ik er op ingaan", aldus Veere's burgemeester. Burgerlijke stand MIDDELBURG Geboren Sander F zv A. A. de Vries en A. Jacobs. Wouter M L. zv W. G. C M Blondeel en V. M. Pollet; Mirelle C. dv A. de Pagter en W Korevaar FredrikJ zv.I van den Driesten N A Cranenburgh. Adriaan J zv J W Louwerseen P T. Dekker. Pieter A zv P Louws en E Sturm. Ozan, zv H Turkdogan en B Cakmak; Sandra, dv J. J. Korteknie en H P. Versluijs; Yara, dv J. H. Leeman en R M H van Leen. Richard, zv C. J A Jacobs en J C Pleijte Ondertrouwd C Joziasse. 25 jr. en W M van der Paal. 25 jr L C. de Voogd. 23 jr en H J Korstarye. 21 jr P Poppe. 21 jr en M Schot, 19 jrJ. H. Heijkoop, 22 jr en Chr. van Weze, 21 jr. Getrouwd. Chr Dekker. 22 jr. en L. Busser. 20 jr J. K Heijmans. 21 jr. en I M de Wild. 22 jr. J. van Ecnen- naam. 28 jr. en N M van den Broeke. 21 jr.: W P. Vader. 21 jr en L. K I. Geuze. 20 jr.. P Goedbloed. 27 jr. en P C. Vogel. 22 jr Overleden: P Cappon. 80 jr. ev L M van Boven, G Sijnkc, 89 jr. ev J. Witte; M M. Tahitü. 41 jr ev J. Breemer. B C Los. 89 jr. ev J M. J Timmermans. J H Rijlaarsdam. 72jr. ev N C Ripmecster. J J Liphjn. 56 jr, ev A. S Vis. H M Brouwer. 78 jr C de Rijke. 78 jr wv F. Ovaa, J. A. de Vries. 79 jr. ev J. Herzog. VLISSINGEN Geboren: Daphne J Th Schout. Ewald Y van de Stadt. Sunanda Ch Koning; Daan van der Kooij. Carlo J A Lamers, Inge Huisman. Sylvia Theune; Romano F R Simons. Jan van den Berg Overleden M van Eenennaam geb. Pieterse, 78 ji A C. Frederiks. 59 jr., J. P Poppe. 62 jr C. Aarnoutse. 62 jr.. G Minnaard geb. Schroevers. 59 jr. L Drijgers. L. DRIJGERS. HOOFD KNMI VLISSINGEN, BIJ AFSCHEID: VLISSINGEN „Het is jammer dat voor mij in de plaats geen werkloze wordt aangenomen. Er komt wel een vervanger, maar die komt uit het bestaande personeels bestand van het KNMI. En dat is eigenlijk niet de bedoeling van de VUT-regeling". De heer L. Drijgers (61) betreurt dat de oorspronkelij ke bedoeling van de regeling, waar van hij op 1 oktober gebruik maakt, door allerlei bezuinigings maatregelen niet uit dc verf komt. Vrijdag neemt de heer Drijgers afscheid als hoofd van het meleo- stalion Vlissingen, tijdens een bij eenkomst in het Koninklijk Neder lands Meteorologisch Instituut in De Bilt, na een 35-jarig dienstver band bij het KNMI. De heer Drijgers kwam in 1948 bij het KNMI, Voor die tijd was hij enkele jaren verbonden aan de rijksverkeersinspectie in Zeeuwseh- Vlaanderen en het ministerie van economische zaken Na zijn oplei ding m De Bilt werkte hij enige tijd op de luchthaven Schiphol maar werd al spoedig gedetacheerd in Vlissingen. Ik moest hier iemand vervangen wegens ziekte", aldus de heer Drijgers. ..maar toen ging dege ne die ik verving met pensioen en zodoende bleef ik in Vlissingen". Zijn belangstelling voor de meteo rologie ontstond al in de tijd dat de heer Drijgers. geboren in 's Heer- Abtskerke, in Goes de middelbare schoolopleiding volgde „Mijn aard rijkskundeleraar stuurde me naar Kloeünge met de opdracht de ge denksteen van de natuurkundige Buys Ballot, een van de grondleg gers van het KNMI. te bestuderen Naar aanleiding daarvan ben ik me er meer in gaan verdiepen Toen de heer Drijgers na de oorlog waarin hij onder meer was onder gedoken in de Noordoostpolder en later op transport werd gesteld naar Duitsland naar Vlissingen kwam. was het meteostation gevestigd op het toenmalige vliegveld Soubiirg. „Meteorolgie ten behoeve van de luchtvaart trok me erg aan en ik verwachtte dat hier een permanent vliegveld zou komen. Dat. is niet gebeurd en in 1958 verhuisde het meteostation vanuit de nissehut op het vliegveld naar het huidige ge bouw aan de Piet Heinkade De heer Dnjgers kwam in dienst als rekenaar observator en was als zo danig belast met het doen van waarnemingen en de klimatologi sche bewerkingen daarvan In 1968 kreeg hij de leiding over het station. W 'erkzaamh eden De aard van het werk is in de loop der jaren niet veel veranderd vindt de heer Drijgers. „Het is vrijwel hetzelfde, alleen is alles nu geauto matiseerd. Vroeger deed je alle waarnemingen visueel, zoals bij voorbeeld de temperatuurmetin- gcn. Nu gebeurt dat met behulp van recorders die de temperatuur automoatisch registreren. Er heeft wel een uitbreiding van de werk zaamheden plaatsgevonden. Zo zorgt het KNMI in Vlissingen bijvoorbeeld voor het doorgeven van de zogenaamde zichtbenchten Wij krijgen die berichten door van het loodswezen, dat op de Wester- schelde van Antwerpen tot ede loodsboot bij Westkapelle waarne mingen doet. Wij stellen daar een overzicht van samen en zorgen voor de verspreiding naar andere sta tions" Ook het verstrekken van inlichtingen aan derden is toegeno men „Behalve van de scheepvaart en het loodswezen krijgen wij ver zoeken om inlichtingen van fabrie ken, landbouwers, rijkswaterstaat en van particulieren". Het meteostation ln Vlissingen zal over enige tijd worden uitgebreid, omdat deze post het regiostation voor zuidwest Nederland zal wor den. Het takenpakket zal dan even eens worden uigebreid. omdat Vlis singen dan ook de weersverwach ting voor het Deltagebied zal sa menstellen Die tijd maakt de heer Dnjgers met meer in actieve dienst mee Hij neemt niet helemaal zon der weemoed afscheid, want. zo zegt hij zelf, „ik heb een fyne tijd gehad en altijd in een goede sfeer samen gewerkt. Ook met De Bilt Boven dien. mijn werk was mijn hobby". Na zijn vervroegde uittreding op 1 oktober zal hij nog regelmatig te vinden zijn in het KNMI-gebouw aan de Piet Heinkade „Ik verzorg al enige tijd lezingen over het werk van het KNMI voor verenigingen en scholen. Dat blijf ik voorlopig doen". TERNEUZEN Dc internationale transportbedrijven kunnen zo langzamer hand geen wijs meer uit de regels, waarmee ze in EEG-verband tc maken hebben en die bijvoorbeeld doorkruist worden door hel Nederlandse rijtijdenbesluit. Dinsdagochtend, tijdens de zitting van de kantonrechter in Terneuzen. klaagde een vertegenwoordiger van NOB-Wegtransport daarover steen en been. Hij trad op als raadsman van de Internationale Wegtransport bv V. in Terneuzen, een firma die met bijna tweehonderd vrachtwagens dagelijks Europa doorkruist. Chauffeurs van de firma V waren in het voorjaar van 1982 betrapt op overtreding van het nationale rijtij denbesluit. maar hadden zich in een aantal gevallen ook met gehouden aan de regels van de EEG-verorde- ning Daarvoor moest, bedrijfsleider P J B van de firma zich verantwoorden. Hij werd daarin bijgestaan door wegtransport-deskundige Akkerhuis die bezwaar maakte tegen een aantal technische onderdelen van de dag vaarding en verwijzend naar de ver schillende regelingen vaststelde ..Een bedrijf als Verbrugge verkeert in een grote rechtsonzekerheid". Akker huis vond dat een ondernemer, die vooraf alle mogelijke maatregelen heeft genomen om overtredingen te voorkomen, eigenlijk slechts gedeel telijk aansprakelijk is voor de indivi duele daden van de chauffeurs. „Er doen zich situaties voor dat een chauf feur in zijn rusttijd naar een bepaalde eettent rijdt en daarna een stukje verder rijdt om te gaan rusten. Daar voor kun je de ondernemer toch niet aansprakelijk stellen Akkerhuis wees er verder op dat de firma V alle mogelijke voorzorgsmaatregelen treft, maar bovendien het gedrag van de chauffeurs steekproefsgewijs con- trolee tekende, persoonlijke brieven met waarschuwingen verstuurd Bovendien is onlangs strakkere organisatie doorgevoerd Er waren in totaal dertien chauffeurs van V. betrapt Daarbij ging het vooral om le achter bet stuur zitten, maar ook te weinig rusten. Officier van justitie T. Stein eiste per overtreding een boete van 300 gulden. De totale boete liep daardoor op tot ongeveer 4000 gulden. „Die regels zijn er niet voor niets. Het gaat om de veiligheid van de chauffeurs, de veiligheid van het overige verkeer, maar bovendien is rlredingen. het een bescherming van dc concur- ang rentiepositie van de transportbedrij- om ven. De regels moeten worden nage- MIDDELBURG Veldzicht II en Maartense Tapijt II hebben een forse spring gemaakt op de ranglijst van de tweede klas zaalvoetbal in het rayon Middelburg. Beide teams plaatsten zich door een overwinning aan de top van de ranglijst. Maartense Tapijt heeft de beste pa- Dc stancl Is. le klas. Draadkrabbers I 3-6, Middelburg II 3-6. Anirö 3-4. OCMA 3-4. FC Laurens 14-3. Radja Wall 4-3. De Pinten 3-2. Jong Ambon 13-2. Toma 12-1 Middelburg 1 2-1 Koper Galjoen I 2-0. 2e klas. Veldzicht II4-5. MaartenseTapUt II2-4. VCK13-4. FC Laurens II 3-4. Amemulden 3-4. Pechtney 3-4, Draadkrabbers II 2-3. Zeelandla I 3-2, RPM II 3-2. Streekschool I 2-0, SVSW'72 klas 3A: Super Vermeulen 3-6, Kras pieren tot nu toe Met vier punten uit 3.0. j0ng Ambon II 3-6 Dauwendaele II 4-6, twee wedstrijden heeft du team goede Duo Spon 2-2. Draadkrabbete m Jobsc perspectieven om de leiding over le L: nemen door de inhaalwedstrijden Veldzicht II behaalde een 3-2 overwin ning op SVSW'72 en Maartense Tapijt II zegevierde met 5-2 over VCK I In klas 3 A wonnen de vier koplopers alle hun partij, zodat er aan de top van de irden regelmatig aange- rangiijSt niets veranderde Super Ver- ijkt* brieven met meujen overklaste Duo Sport met 8-3. mn de chauffeurs Kraaien bleei met 3-0 de baas over Streekschool II. Jong Ambon II be haalde een forse 7-1 zege op VPV II en Dauwendaele II won met 2-0 van Blauw Wit II In klas 3B is het geen van de concurrenten gelukt om naast Jobse aan de leiding te komen. Zowel CP Boys als Zeelandia II speelden Amg gelijk CP Boys tegen Hoechsl Boys Dri,adi en Zeelandia II tegen Toma II. beide met 2-2. Radja Wall II heeft zich door 'Trui'weer geopend MIDDELBURG - Het. vrouwencafé Trui', gehuisvest in 't Pand te Middel burg opent morgen, donderdag, weer de deuren. Om 18.00 uur staat de 'eetgroep' klaar met een maaltijd, Hierna kunnen de bezoeksters met elkaar discussiëren en wordt er infor matie gegeven i IV 3-2. Blauw Wit II4-2. VPV II 2-0. school 1! 3-0. VCK II 3 0. klas 3B 5-6. CP Boys 3-5, Zeelandia II 3-5. Wall II 3-5 FC Laurens III 3-3. Hoechst Boys 2-2. Koper Galjoen II 3-2, Toma II 3-2 RPM III 2-0. Brandweer 2-0. Dauwendaele lil 3-0. Het wedstnjdprogramma voor vrijdag avond 23 september is. sporthal Kruitmo- len. 18.00 uur FC Laurens HI - Dauwen daele III. 1940 uur De Pinten Jong Ambon I 20.20 uur OCMA Koper Gal joen 1.21.00 uur Draadkrabbers I Toma I. 21 40 uur Amro Middelburg I. 22.20 uur FC Laurens II RPM II. sporthal Nassau- laan: 19.00 uur Zeelandia I Streekschool I. 19.40 uur Pechiney - Maartense II. 20.20 uur Dauwendaele I RPM I. 21.00 uur PZEM I. 21.40 uur VCK I bbers II 22 30 uur FC Laurens IV Streekschool II. sporthal Voorborch Brammetje Dump Blauw Wit I. 20 30 uur Kraaien VPV II, 21.10 uur Jong een 2-1 overwinning op RPM III even- Anibon n Duo Sport 2j 50 uur Jobse - -snaar een gedeelde tweede plaats Toma II. 22.30 uur Super Vermeulen - op de ranglijst gespeeld. Draadkrabbers III. Ieefd. Gebeurt dat niet, dan werkt dat concurrentievervalsend". Kantonrechter mr H A R. de Mul was het met bedrijfsleider B. en Wegtrans portman Akkerhuis eens dat er nogal wat oneffenheden in de regelingen zijn te bespeuren Hij constateerde, aan de hand van bewijsmateriaal, dat de fir ma V zeker niet nalaat de chauffeurs zorgvuldig èn regelmatig te wijzen op de regels. In een viertal gevallen sprak hij het bedrijf vrij, in acht andere gevallen achtte hij bewezen dat de chauffeurs de voorgeschreven rusttijd aan hun laars hadden gelapt en ver oordeelde hij het bedrijf tot een boete van 300 gulden per geval, waarvan 100 gulden voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar Voor een defecte tachograaf rekende hij de firma een boete van 75 gulden aan. Ook een aantal chauffeurs van de firma De R In Sluiskil was in de fout gegaan. In 1981 hadden de contro leurs 111 twintig gevallen geconsta teerd dat de regels waren overschre den Daarbij ging het om niet in acht nemen van dc voorgeschreven rustpe riode van acht uur op buitenlandse reizen. Advocaat mr H J. Tichelman maakte, namens bedrijfsleider D. duidelijk dat de chauffeurs op gezette tijdeh wel degelijk op die regels wer den gewezen. Tichelman „En natuur lijk hoort daar ook die rustperiode van minstens acht uur bij. Maar het moet duidelijk zijn dat de werkgever dat wel kan willen, maar dat echt goede controle op het moment dat de chauffeurs op pad zijn. niet meer mogelijk is". Ook Tichelman wees op de moorden de concurrentie. Voor officier Slein was dal geen reden mild te zijn. Hij stelde bovendien vast dat er. in te genstelling tot de firma V. door De R. geen persoonlijke waarschuwin gen werden gegeven. Bovendien had hij - sinds de chauffeurs waren ge pakt - niets gehoord van een andere organisatie binnen hel bedrijf. Hij eiste twintigmaal 300 gulden boete. Kantonrechter De Mul ging daar een heel eind in mee; hij veroordeelde tot betaling van boetes van 300 gulden, waarvan 50 gulden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 25