[(Zaman ULDENS VOORDEEL! m I SLAGERIJ BLANKENBURGH nrunemMMTBRM nw HULST VLISSINGEN 25 tot 50% besparing \\f tl» Een dag zonder krant is een ekster zonder oog. dke dog m idi mi kmlfytedaq uteiBmucd Mulder binnenhuis WW\ hW&./ffki 24PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 21 SEPTEMBER 19J3 (O! vM%deze week rundvlees GULDENS GOEDKOPER Aanbladingan gaklig Vm za. 24 sapt VUSSINGEN: In de Aldimarid Spuistraat 28. Openingstijden: ma. 13-18 uur, <Ji. t/m vrij. 9-18 uur, za. 8.30-16 uur, vrijdag koopavond tot 21 uui m am Creatief, beeldend bezig zijn? Wilt u dat? Dan kan de Kunstzinnige Vorming Vlissingen (K.V.V.) u daar mee helpen Misschien door een (stevige) basis te leggen voor een nieuwe hobby. Of door te helpen bij het ontwikkelen van een goede vrijetijdsbeste ding en natuurlijk als noodzakelijke bijdrage aan uw persoonlijke ontwikke ling Het K.V.V. idat het werk voortzet van het vroegere Instituut voor Kunstzinnige Vorming Zeeland, het Z.I.K V. i biedt daartoe een ruim pakket Binnen dat pakket is een scheiding gemaakt tussen cursussen overdag, met name voor werklozen, en cursussen 's avonds. Voorts zijn er ook 's middags lessen voor jongeren. De K.V.V. heeft plannen om voor werklozen de volgende cursussen op te zetten: - beeldhouwen - tekenen en schilderen - keramiek - textiel - beeldend vormen - kunstgeschiedenis. Deze cursussen gaan van start als er zich voldoende deelnemers aangemeld hebben (minimaal 151 Ze worden gegeven in hel gebouw Berlagestraat 18 Mocht Je zin hebben, meld je dan bij Stella van Domburg (adres: zie hieronder). Avonds is er nog plaats bij de volgende cursussen: klassiek ballet, voor zowel volwassenen I's avonds) als kinderen ('s middags), lokatie is hotel Britannia, beeldend vormen 's avonds in Berlagestraat 18 en zowel 's middags als 's avonds in wijkcentrum Middenhof te Souburg, keramiek in zowel Berlagestraat 18 als wijkcentrum Middenhof te. Souburg, textiel in de Berlagestraat 18; beeldhouwen in Berlagestraat 18. fotografie in wijkcentrum Middenhof te Oost-Souburg. bloemsierkunst in de Berlagestraat 18 (Er zijn plannen om ook een kortlopende cursus bloemsierkunst te starten i U kunt zich voor eén of meer cursusisem opgeven bij de K V VBadhuis straat 104. 4381 LV Vlissingen. Ook kunt u de bon gebruiken die vandaag (woensdag 21 september) op de gemeentelijke informatiepagina in 'De Vlissinger' staat. Daar kunt u ook meer gegevens vinden. Zijn er dan nog vragen, dan geeft Stella van Domburg (coördinator K.V.V.) daar graag antwoord op (telefoonnummer 14928). BOUWAANVRAGEN De burgemeester van Vlissingen brengt ter openbare kennis, dat bij hel college van burgemeester en wethouders van deze gemeente zijn ingekomen de volgende bouwaanvragen: Naam aanvrager woningbouwver. 'Goed Wonen' aard werkzaamheden t.b.v. pand bouwen bergruimten Beursstraat 1-la Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde bouwvergunningen te verlenen waartoe de artikelen 19 van de wet op de ruimtelijke ordening en/of 50, lid 8 van de woningwet de mogelijkheid openen Alvorens omtrent het verlenen van de bouwvergunning een beslissing wordt genomen, liggen de bouw- en situatietekeningen, ingaande 22 september 1983 gedurende 14 dagen (derhalve tot en met 5 oktober 1983) voor een ieder ter inzage op de afdeling ruimtelijke ordening ter gemeentesecretarie, kamer 147. Gedurende bovengenoemde termijn hebben belanghebbenden de gelegen heid schriftelijk hun eventuele bezwaren hiertegen in te dienen bij burgemeester en wethouders. Vlissingen, 21 september 1983. SCHOEN DISCOUNT rMOEDER DOCHTER rsss&ss»® XSnaM* Klcü.cn-wut. «ov°? Vjjtt» - MOEDER DOCHTER [MOEDER DOCHTER Leren Noppen Pump u,, mei op de hiel W '6J v.irmimU-1*95*' nC** 01 MOEDER DOCHTER hak Omslugl»"s'e pump-"3* llR ttaaic )S MOEDER DOCHTER ceVEcTADAM juweeltje'. In s„fer Maten 3fp41 tCHl Xfc7s llDtB -KINDEREN/JEUGD Schoenen 1 binnenvoer"^ cn velcrschocn. """"ïlnïl LrtS»*ulNor I Kleuren" Dl 1 MlDDENBRVjlts" 49 (kinband) I Maten 4q55,. i Uitband) Maten 31-35 49'" VANAF VOOR IEDEREEN KINDEREN/JEUGD QDPJ1 Jcugdschoen nf S- 15.15 IftCl Onze prijzen geven U op Uw schoenenbudget. Badhuisstr. 50Vlissingen WEEK-TIP 55% voordeel DESSERT- SCHAALTJE 'Thomas' t porselein per 6 - 19,95 (normaal 44.70 per 6) Voor de vakkundige verzorging van de verkoop van uw huis: MAKELAARS KANTOOR VAN DER MAAS Alex Gogelweg 16. Vlissingen. tel 01184-70026 EEN DAG ZOIVDER KRANT IS EEN ROV EO ZONDER II I I t. jj^er Eerste kwaliteit Altijd extra voordeel Vers van het mes Korte Noordstraat 49-51, Middelburg, tel. 12914. Extra voordelig deze week: 1 kilo magere runderlappen 1 kilo ribkarbonade 1 kilo varkensfilet 1 kilo fijne riblappen 1 kilo hamlappen 17,20 10,50 14,00 11,80 11,80 Speciale reclame voor uw diepvriezer: j 10 kilo magere runderlappen 162,- 10 kilo schouderlappen88.- 5 kilo dikke riblappen70.- 5 kilo lendelappen32,- 5 kilo bieflappeo 92,- S iedere dag verse rookworst uit eigen keuken 11,50 1 kilo mager spek6,20 500 gram nasivlees6,20 500 gram bacbeevlees6,20 150 gram scbouderham2,10 150 gram ontbijtspek1,49 150 gram gekookte worst1,29 Hamborgers 4 balen/3 betalen. Bestellingen vanaf 20 kilo worden zonder prijsverhoging thuisbezorgd. LAPPe* l 1 EN VERGELUK DE PRUS ,.EN KWALITEIT LAMS BOUT ISLACEM MUILWIJK Cristall is zacht voor uw voeten <?>\T 1 De California maakwijze geeft een enorme souplesse. Geen harde binnenzool onder de voorvoet, maar wel stevig in de voetholte. Bovendien heeft Cristall een voetvorm binnen zool. Verwen uw voeten en loop op De modeschoen met voetbed V' BURGPROMENADE 18 - MIDDELBURG het Bunnies antwoord op de TRIMMODE TREND Trimbunmes bezitten alle gewaardeerde bunnies kenmerken Dal wil zeggen prima pasvorm en oersterke kwaliteit Echt schoenen waar kinderen heerlijk mee kunnen ravotten. Vrolijk gekleurd en verkrijgbaar in vijf wijdtematen. SCHONIS ZN. ^Binnenkort ook in Terneuzen. BUNNIES gordijnen - tapijten mecledeling(en) Bestuurscommissie Welzijns- accommodaties Openbare vergadering met spreekrecht op dinsdag 27 sejitember om 19.30 uur in de vergaderruimte van het pand Stadhuis straat 2 Onder meer 'wordt behandeld: vaststelling datum openbare vergadering behandeling ontwerp-begroting 1984 Seer mej. C. Manuputty (toestel 256). Wanneer u tijdens de genoemde vergader ing! ent over een of meerdere van de te behandelen ontwerpen uw mening wilt ge ven, kunt u gebruik maken van het spreek recht Maak hiervoor een afspraak met de commissiesecrctarHsiesse op het stadhuis, tel 01180-26251. Bij de commissiesecretariisiesse en het bu reau voorlichting van de gemeente liggen de volledige agenda's met bijbehorende stuk ken voor u om in te zien. Woningbouw Reijershove Burgemeester en wethouders van Middel burg maken bekend, dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 5 van de voor schriften behorende bij het bestemmings plan 'Reijershove' medewerking te verlenen aan de bouw van a. 11 koopwoningen door Woonwijzer Zuid west Vastgoed Verkoopmaatschappij B.V., b. 1(5 koopwoningen door bouwbedrijf P. Flipse en Zoon B V. De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 23 september 1983 gedurende veer tien dagen ter gemeentesecretane ikamer 15) voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder, die bezwaren heeft tegen de uitvoering van dit voorne men, zijn bezwaren schriftelijk aan ons kenbaar maken. Hinderwet Ingevolge de hinderwet zijn vergunningen aangevraagd door" 1 S.V. De Python, p/a Nieuwe Poortstraat 9 te 4331 HN Middelburg voor het oprich ten en in werking hebben van een schiet- accommodatie in bunker nr. 10 in het Park Toorcnvliedt te Middelburg, kada straal "bekend gemeente Middelburg, sec- T 2145. 2. De directeur van de hoofdafdeling bouw van de rijksgebouwendienst, President Kennedylaan 7 te 2517 JK 's-Gravenhage om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het huis van bewaring, Kousteensedijk 2 te Mid delburg, kadastraal bekend gemeente Middelburg, sectie L, nummer 788. Burgemeester en wethouders. zijn voorne mens de gevraagde vergunningen te verle nen onder voorwaarden. Vanaf heden liggen de aanvragen met de daarop betrekking hebbende stukken als mede de ontwerp-beschikkingen elke werk dag van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.30 uur ter inzage op de afdeling algemene zaken, ter gemeentesecretarie, Lange Noordstraat 1 te Middelburg tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvragen Genoemde aanvragen met de daarop betrekking hebbende stukken en de ontwerp-beschikking liggen eveneens vanaf heden tot 22 oktober 1983 buiten de werkuren ter inzage op zaterdagen van 9.00 uur tot 12,00 uur in de openbare bibliotheek, Molstraat 13 te Middelburg. Bij de stukken ligt een mededeling waar en wanneer een mondelinge toelichting kan worden verkregen. Schriftelijke gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunningen kunnen bij b. en w. worden ingediend vanaf heden tot 22 oktober 1983. De persoonlijke gege vens van degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, worden indien daarom wordt verzocht, niet bekendgemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijker tijd met het bezwaarschrift worden inge diend. Indien daarom wordt verzocht (telefoon 01180-26251, toestel 324) kan tot 15 oktober 1983 een openbare zitting worden gehouden, waarop mondelinge bezwaren naar voren kunnen worden gebracht en waarbij tevens gelegenheid zal worden gegeven tot een gedachtenwisseling. De aandacht wordt er op gevestigd dat degenen die' gebruik hebben gemaakt van eén of meer van genoemde mogelijkheden tot het indienen van bezwaren en degenen die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest later beroep kunnen instellen bij de Kroon tegen de genomen beschikking. ZIE VOOR MEER GEMEENTELIJKE INFORMATIE DE WEKELIJKSE VOORLICHTINGSRUBRIEK 'DOOR HET OOG VAN DE LANGE JAN' IN DE FAAM B LANGE DELFT 55 - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 24