in Philipsdam gereed iBetonwerk voor sluizen Miniatuur Walcheren Bouw van dorpelbalken voor pijlerdam vordert gestaag Autoschadebedrijven missen miljoenen door beunhazerij TELOORGANG VAN EEN PRETPARK Nog geen zicht op Zoomweg ZOMER '85 LAATSTE BALK KLAAR PZC/ provincie 23 STILTE OP WERKEILAND IS MAAR SCHIJN 0O-51K SINT-PHILIPSLAND Op het werkeiland Philipsdam in de Krammer/Volkerak ligt alles er momenteel rustig bij. Van enige activiteit is nauwelijks sprake meer, terwijl het er enige tijd geleden toen de Krammersluizen volop in aanbouw waren een drukte van belang was. Het betonwerk voor de sluizen twee voor de beroepsvaart en een voor de pleziervaart is afgerond. De bouwput is onder water gezet. ün het sluizencomplex moet nu nog ,.We komen er wel in een minder vorden uitgevoerd plaatsen roldeu- gespannen planning door te zitten rtnduwvaartsluizen; monteren schui- We kunnen nu wat meer speelruimte m- en uitlaatwerken; aanbrengen inbouwen. Alhoewel we zullen die wndschuiven kolken; maken elek- extra tijd toch nog hard nodig heb- nbestek ea besturingssysteem. Aan ben". Op grond van het huidige tijd je voorbereidingen ervoor wordt ge- schema imet maximaal 1 jaar uitstel «riet; pas in de loop van 1985 zijn er van de afsluiting' wordt uitgegaan - li deze daadwerkelijke activiteiten op van een sluiting in de Krammer eind het werkeiland te verwachten. 1987. met als begin september okto- Ir M. Nijboer, project-ingenieur Phi- ber. Dat is gelijk ook de aanvang van tpsdam en afbouw Schelde-Rijnver- het jaarlijkse stormseizoen. Nijboer 'j! binding van rijkswaterstaats Delta- hoopt dat de invloed daarvan in het dienst, maakt duidelijk dat de stilte oostelijke deel van de Oosterschelde aphet werkeiland in feite maar schijn en met een dan werkbare stormvloed- li Achter de schermen en dus niet kering in de monding van de zeearm mmeembaar voor de buitenwacht achter de hand. zal meevallen. volop bezigheden. Niet alleen voorde afbouw van het omvangrijke „We moesten 37 miljoen gulden be- .jlulzencomplex. vooral ook voor de zuinigen. Daardoor is een aantal toorbereidingen ten behoeve van de werkzaamheden naar 1987 versclio- .3 ifsluiting van het Krammer en het Siaak door middej van de Philipsdam. drs. N. Smit-Kroes van ver leer en waterstaat wil die afsluiting (én jaar opschuiven, in elk geval tot oa 1986 Bij de Deltadienst wordt ub enan uitgegaan dat het uitstel voor trol» maximaal één jaar zal zijn'. De vertraging betekent volgens Nij- toer niet dat het project wordt stop piet. Dat kan volgens hem ook niet ven. We zijn nog aan het bekijken of de financiën zodanig flexibel zijn, dat de sluiting van de Krammer toch naar de zomer kan". Hij wijst erop dat in het maken van plannen voor de sluitingsoperatie rekening gehou den wordt met gebruik van de storm vloedkering door het instellen van een zogenaamd gerekt getij. Het doorstroomprofiel van het sluitgat Krammer bedraagt zo'n 10.000 vier kante meter. Tot dusverre is in Ne derland met zand nog nooit een der gelijk fors gat gedicht. Op het mo ment dat de Krammer wordt aange pakt, is het zuidelijke sluitgat in het Slaak (tussen werkeiland en Sint- Philipsland) al dicht. De waterbouw kundige problemen zijn daar aan zienlijk geringer, alleen al vanwege het ontbreken van grote stroomsnel- (Van onze Haagse redacteur) DEN' HAAG Er lijkt nog steeds !«n schot te zitten in de aanleg van ét Zoomweg. Tracëstudies zijn op nieuw, nu met enkele maanden, ver vaagd. Het is de bedoeling van mi nister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat om voor september vol- (tnd jaar de Raad van de Waterstaat «m advies te vragen over de tracémo- lelijkheden waarover rijkswater staat tegen die tijd een studie heeft afgerond. Uit de begroting van het Rijkswegenfonds blijkt overigens op pen enkele wijze welke prioriteit de minister aan de aanleg van de weg toekent. Mevrouw Srrnt wil blijkens haar be- pting de tracéstudie over het hele ruk Dinteloord-Belgische grens naar de Raad van de Waterstaat sturen Vongjaar nog, onder ex-minister Zee- valking, was het de bedoeling om juist in verband met de al jaren durende iwtraging het stuk Hoogerheide rich ting grens prioriteit te geven. Dat reeft ook te maken met het feit dat de Belgen zeggen niet al te lang meer de Planologische reservering van de pensoverschrijdende verbinding in bun streekplannen vast te kunnen houden. D:e studie zou in dit najaar klaar Boeten zijn. Mevrouw Smit rept daar tchter niet meer over. ondanks het "eit dat uit de lijst met studieprojec ten blijkt dat de Zoomweg, waar het aanvoè de tracéstudie gaat, inderdaad in tweeën is gedeeld. Het is nu blijkbaar he bedoeling dat de twee studies in «in totaliteit aan de Raad van de Waterstaat worden gezonden. Dat ffloet voor september '84 gebeurd zijn iDaarmee is de aanleg nog met veel 'dichterbij gekomen. Immers, ook dc ■procedure die de tracénota bij de raad 'hn de Waterstaat moet doorlopen vergt tijd. De raad heeft bijvoorbeeld oog géén advies uitgebracht over de rijksweg Etten-Leur—Breda; dat ad- nes werd in maart vorig jaar ge- .Bovendien moet daarna afgewacht vorden welke prioriteit de Zoomweg fnjgt. Een aantal van de wegen die op «t uitvoeringsprogramma 1984-1981 "oot. zal immers toch niet kunnen «orden aangelegd om de eenvoudige sden dat het geld ontbreekt. heden en die zijn er in het Krammer juist wél. Naast het betonwerk voor de Kram mersluizen is op het, werkeiland de damaanzet naar het Slaak al klaar (de aanleg van het damvak Schaar-zuid staat voor 1985 op de planning, het noordelijke deel in de zomer van 1987 Bij de Grevelingendam ligt ook al een damaanzet klaar, terwijl er aan Fli- plandse kant 1 kilometer dijk langs de Prins Hendrikpolder gelegd is (in 1980 meegenomen in het kader van partiele dijkversterkingen). Ir. Nijboer erkent dat uitstel van de damaanleg betekent dat maatregelen nodig zijn om de bestaande werken te bescher men, evenals onderhouds- en appa raatskosten. De hoogte ervan acht hij niet desastreus. „In het kader van dit werk zijn altijd conserverende maat regelen nodig. Je bouwt een werk midden in het water, dus moet je de uiteinden van het werkeiland be schermen tegen stroming. Het is no dig om regelmatig beschermingswer- ken uit te voeren. Met name aan de noordkant bij de Grevelingendam hebben we vrij zware verdedigings werken uitgevoerd". Eén en ander is naar de mening van Nijboer geen miljoenenzaak. calamiteiten daarge laten. „En constructief gezien maakt het uitstel weinig uit. De sluizen heb ben een afschrijvingstermijn van 200 jaar". Projectingenieur Nijboer beklem toont dal er zijns inziens geen weg terug meer is, dal wil zeggen: de Philipsdam moet afgebouwd worden. Aan de andere kant is het ook niet meer mogelijk alsnog in 1986 de dam te sluiten, daarvoor is de operatie inmiddels te ver opgeschoven. Nij boer gaat ervan uit dat het project in 1988 afgebouwd zal worden, zodat de weg over de dam ook pas in dat jaar klaar zal zijn. Het werkeiland Philipsdam Op de voorgrond de in- en uitlaatwerken voor het zoet-zoutsysteem. daarach ter de twee grote duwvaartsluizen en bovenaan de jachtensluis. Rechts staan de pijlers voor de brug over hel sluizencomplex. Huchtfoto Lei de Meesteri Landelijk secretaris CFO in Middelburg over 'na prinsjesdag MIDDELBURG De afdeling Mid delburg van de christelijke ambtena renbond CFO komt morgen, donder dag, om 19.45 uur bijeen in de Getui- geniskerk aan de Adriaan Lauwe- reijszstraat in Middelburg Landelijk secretaris de heer P. Cammaert spreekt dan over het thema 'actuele zaken na prinsjesdag'. Hij zal dan ingaan op de plannen ten opzichte van de ambtenaren die dinsdag in Den Haag bekendgemaakt zijn Er zullen ook insignes uitgereikt worden aan mensen die 25. 40 of 50 jaar achtereen lid zijn geweest van de bond. VLISSINGEN - Beunhazen bezorgen de erkende auto schadebedrijven jaarlijks een schadepost van vele mil joenen guldens. Volgens schattingen romen de beunha zen zo'n twintig tot vijfentwintig proeent van de markt van autoschadebedrijven af. Mede als gevolg van de toenemende beunhazerij zijn er het vorige jaar ongeveer duizend arbeidsplaatsen in deze bedrijfstak verdwenen. Dat zegt secretaris J, van de Ree van Focwa-Zeeland (de Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosse- riebedrijf). Bij de Focwa zijn zo'n 1050 bedrijven aangeslo ten In oktober houdt Focwa-Nederland in Zeeland een twee dagen durend congres Dat gebeurt in hotel Britan nia in Vlissingen. Het congres begint vrijdagavond 14 oktober. Zaterdag 15 oktober zullen er verschillende inleidingen gehouden worden door onder andere voorzit ter J Davidse van de afdeling Zeeland, landelijk Focwa- voorzitter W J. Lith en secretaris R. de Blij van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord- Zeeland Volgens de Zeeuwse Focwa-secretaris Van de Ree (hij is ook lid van het dagelijks bestuur) gaan er jaarlijks zo'n vijftig Focwa-bedrijven onderuit als gevolg van de econo mische recessie In Zeeland zijn er de laatste paar maanden zo'n vier tot vijf carosseriebedrijven verdwenen, omdat ze het niet langer konden bolwerken. Van de Ree meent dat de Focwa-bednjven op het ogenblik nog machteloos staan tegenover de concurrentie van beunhazen. Een van de oplossingen zou een reparatie plicht. (zoals in Belgie) zijn. Dat zou geregeld moeten worden via verzekeringsmaatschappijen. Volgens Van de Ree gebeurt het maar al te vaak dat automobilisten een schadeclaim indienen bij een verzekeringsmaatschappij, de verzekenngspenmngen opstrijken en hun auto niet laten herstellen of slechts provisorisch laten opknappen door een beunhaas. Door middel van een reparatieplicht zou dat ondervangen kunnen worden. Volgens Van de Ree betekent de huidige gang van zaken niet alleen een strop op voor de autoschadebedrijven. het levert bovendien een gevaar op voor de verkeersveiligheid Voorts zou er - meent Van de Ree - haast gemaakt moeten worden met de invoering van een verplichte autokeu ring. Weltje jans in het enige nog .■«ge bouwdok op het werkeiland Rfeltje Jans (de andere drie zijn. met Pijlers erin, onder water gezet) ligt «n fors aantal omvangrijke dorpel- talken voor de stormvloedkering in Oosterscheldeinonding gereed, wig jaar na de bouwvakvakantie *fon hel project en inmiddels zijn 'oor zo'n 20 van de in totaal 63 Jorpelbalken de rompen gereed. Ze 'ebben dezelfde constructie als de Pjjlers: gewapend, voorgespannen talon. In de 63 dorpels wordt onge- 'eer 60.000 kubieke meter beton ver kerkt. De grootste dorpelbalk. die in "t sluitgat Roompot komt, krijgt *1 lengte van circa 40 meter. De "avang van elke dorpel is 8 bij 8 Beter. 'olgens P. NJjsse, assistent-projectlei- "er van rijkswaterstaat, directie slui zen en stuwen, verloopt het karwei tot nog toe goed en op schema. Hij legt uit dat van de dorpels in eerste instan tie alleen de rompen worden gemaakt (te storten in drie fasen) Pas in een later stadium komen kop en staart aan bod. namelijk als de juiste afme tingen tussen de pijlers bekend zijn (want de dorpelbalken worden op maat gemaakt) Nijsse verwacht dat de werkzaamheden de komende pe riode in een versnelling zullen raken, omdat eind 1983 het maken van de koppen begint (het eerst voor de dorpelbalk Hammen-15). Bekistingen Momenteel worden de bekistingen gemaakt voor de koppen en staarten van de dorpels. „We gaan ervan uit dat per 1 december '83 de productie van de koppen kan beginnen. Ook de speciale bekistingswagen die ervoor nodig is. is dan gereed", aldus Nijsse. Hij maakt duidelijk dat in het voor jaar van 1985 de laatste dorpelromp gereed moet komen („er wordt nog geprobeerd dat wat te vervroegen"), waarna in de zomer van 1985 de laatste dorpelbalk afgemaakt kan worden. „Dal kan niet eerder, omdat we vastzitten aan het plaatsen van de pijlers, Aan de hand van de meetge gevens kunnen we pas een dorpel afmaken. We kunnen dal niet gok ken". Hij gaat ervan uit dat dan in augustus '85 het bouwdok onder wa ter gezet kan worden, gevolgd door hel plaatsen van de eerste dorpelbalk idoor de Taklift 4) in december 1985. De dorpelbalken zijn hol Halverwege is een tussenschot aangebracht ter versterking van de constructie. Na de plaatsing in de pijlerdam worden ze gevuld met zand (zoals ook bij de pijlers het geval is). Voor de kop en staart van elke dorpelbalk worden een vast kop en een variabele aange bracht (eerst de variabele, dan de vaste, waarbij de speciale bekistings wagen in actie komt). Assistent-pro jectleider Nijsse vertelt dat de moge lijkheid aanwezig is zonodig een dor pelbalk met een iets scheve kop te maken, zodat die dan toch precies in de pijlersponningen past. Door mid del van een opzetstuk is het ook mogelijk hoogteverschillen van de pij lers op te vangen. De variatie kan wat dat betreft maximaal 45 centimeter zijn Elke kop wordt in twee fasen gestort, zodat uiteindelijk een paskla re dorpelbalk (romp en kop en staart» in zeven fasen gestort wordt. Het bouwdok met de dorpelbalken op Neeltje Jans. WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 Alarm op het Molenwater: Miniatuur Walcheren zit in de rats. De Middelburgse toeristenattractie haalt 1984, dat wel. Maar de kans, dat dit beladen jaartal op Miniatuurs grafsteen wordt gebeiteld, is groot. De Zeeuwen lijken het miniatuurpark beu te zijn. Toeristen laten het eveneens afweten. Er moet dus dik geld bij. Nu komt er een onderzoek van een extern organisatiebureau. Dat moet het verlossende woord spreken over 'Walcheren-in-het-klein'. Als de resultaten van het onder zoek vernietigend uitvallen, gaan de poorten op het Molenwater na '84 nooit meer open. Dan is het echt met Miniatuur Walcheren gedaan. Bezoekersaantallen, daar draait het Een veel gehoorde opmerking is om. 'Hoe lokken we zoveel mogelijk 'dat hier helemaal niets voor de toeristen?' is de hamvraag. Dat kinderen is'. Een aantal bezoekers daarvoor verbeteringen en vernieu wingen moeten worden aange- oppert de aanleg van een speeltuin Verder is Miniatuur Walcheren, zo bracht, is klip en klaar Maarwelke? menen velen, 'te statisch' Er be- De -weinige- toeristen die Miniatuur weegt bijna niets Daarom kunnen Walcheren dinsdagmiddag bezoch- de kinderen met worden geboeid, ten weten het ook niet. Zoveel Die vervelen zich hier dan ook hoofden, zoveel zinnen' luidt het dood", is een vaak geuite klacht, gezegde, en dus ook 'zoveel ant woorden'. De kleine Brabander laat geen spaan van de attractie heel. Een puinhoop', zegt hij kort maar krachtig. „Als we dit hadden gewe ten waren we niet gekomen. Schan- gezin poseert voor de vuur toren van Westkapelle. Het dochtertje zit op vaders nek en komt nauwelijks met haar krulle- koppie boven het zwaailicht uit. Het gezin komt vaker in Miniatuur dalig dat de gebouwtjes zo slecht vvalcheren. „Weet je", zegt de man, zijn onderhouden. En voor die troep moetje nog 3,50 betalen ook Het mag duidelijk zijn, die bezoekers ziê 's Zomers erger ik me hier rot. Dan liggen de lege blikjes bezaaid de paden. Je breekt je nek je hier nooit meer „Schrijf er ook over allerlei kabels. Als het even maar bij dat ze het beter moeten aangeven. Op weg naar hier zijn we drie keer verdwaald!". De mening van de boze Brabander k regent, zinken de bootjes naar de bodem van de vijvers. En daar blijven ze dan uren liggen. Waarom trekt één van de personeelsleden staat evenwel lijnrecht tegenover dan „iet even een paar laarzen aan. die van een uiterst vriendelijk echt paar uit de DDR. Ze bezoeken Mi- die scheepjes weer te laten dobberen. niatuur Walcheren al sinds mensen- Gisteren stond in deze krant dat vijf D ""MBr""" van de acht personeelsleden van Miniatuur Walcheren worden ont- heugenis „Die Blumenprachtju belen ze over de flora m het park, dat er inderdaad zeer fraai bijstaat „En dan die vlijt, waarmee de mo dellen zijn gemaakt, schitterend" Nee. voor deze trouwe Mmiatuur- fans mag het park blijven zoals het is. „Werbungzegt de man beslist op de vraag hoe Miniatuur naar zijn mening het bezoekersaantal kan opvijzelen „Ze moeten veel meer reclame maken bij de reisbureaus. Want je maakt mij niet wijs dat iedere Nederlander hier al ns is slagen. Het geld is op; over de geweest Een jonger stel. duidelijk van zeer eventuele bijdragen van gemeente provincie bestaat alleen maar goede huize, kijkt bewonderend onduidelijkheid In de hoogtijdagen naar de replica van een destijds zeer van Miniatuur Walcheren stond de befaamd hotel. Het miniatuurmo- teller van de kassa nog wel eens stil del staat er veel glorieuzer bij dan bij 240.000 bezoekers. Dit jaar wordt het origineel aan de voet van de de 130 000 amper gehaald. Is Minia- Domburgse duinen. „Het is evident dat het onderhoud bijzonder zorg vuldig is uitgevoerd Wellicht dient tuur Walcheren nu de enige attrac tie die de wind tegen heeft9 Direc teur L. van de Graaf - hij is bezig hier wat meer leven in de brouwerij met zijn dertigste en laatste seizoen te komen. Kijk, hier rijdt slechts één trein, in Madurodam wel tien." In de plannen tot het presenteren ken die Miniatuur tegenwerken. van dia- en videoshow 'ziet hij geen heil' „Men gaat hier uitsluitend heen als men interesse heeft voor de gebouwtjes. Zo moet het blijven" Zijn vrouw vult aan 'verheugd te zijn dat alles is gerubriceerd per dorp' Dit echtpaar komt in de toekomst - 'als onze dochter wat Van de Graaf noemt er nog paar „Twee jaar achter elkaar had den we schitterende zomers Dat is wel fijn voor de toeristen, maar met voor ons De mensen gaan naar het strand en ze blijven daar. Stel je voor dat een gezin in Domburg logeert, en een uitstapje maakt naar ouder is' - beslist nog eens terug Miniatuur. Da s heen en terug der- naar Miniatuur Walcheren Als dat üg kilometer. Ze drinken hier op het tenminste dan nog kan terras een drankje en de kinderen krijgen een ijsje. Ze moeten entree geld betalen, en noem maar op. Die mensen zijn meteen dertig gulden kwijt, en dat voor anderhalf uur. Want in Miniatuur Walcheren kan je nu eenmaal niet de hele dag blijven". Om zijn woorden kracht bij te zet ten verhaalt Van de Graaf over één van zijn familieleden. „Die stapt 's morgens met de kinderen in de auto en rijdt naar De Efteling. Je betaalt daar één toegangsprijs en je bent de hele dag onder de pannen. Als je dan ook nog een tas met gesmeerde boterhammetjes meeneemt, hoef je niet veel uit te geven. Daarom gaat het alleen die pretparken, die een dagvullend programma kunnen bie den nog voor de wind", Van de Graaf signaleerde al eer der dat ook in het georganiseer de 'dagje-uit' behoorlijk de klad is gekomen. De Belgen bijvoorbeeld geven geen subsidie meer op schoolreisjes. „De mensen stappen niet meer in zo'n bus. Ze kopen liever een videorecorder", scham pert Van de Graaf. Hij heeft het over 'een veranderd bestedingspa troon'. Miniatuur Walcheren heeft zijn toe komst in eigen hand. Voor die toe komst zijn echter ook een paar factoren van belang, waar mets of niemand iets aan kan doen. Middel burg ligt nu eenmaal in een uithoek van Nederland. De reis er naar toe is lang en kost dus geld. Tel daarbij de kosten van de Zeelandbrug of de veerboot, en voor de meesten hoeft het dan niet meer En natuurlijk is het achterland van Middelburg be droevend klein. Waar Madurodam in de gelukkige omstandigheid ver keert. dat binnen een straal van zeventig kilometer miljoenen men sen wonen, kampt Miniatuur Wal cheren met het probleem dat de dichtstbijzijnde stad met honderd duizend inwoners vijftig kilometer ver is. en bovendien in het buiten land ligt Over enkele maanden wordt de uitslag verwacht van het rap port. dat het organisatiebureau NR1T in Breda over dc toekomst van Miniatuur Walcheren opstelt. Welke aanbevelingen het NRIT zal doen. is ook voor het bestuur van de stichting Miniatuur Walcheren nog een groot vraagteken. Toch lijkt al iets vast te staan: In het aanbod van het miniatuurpark moet meer variatie komen. Want hoewel de bezoekers veel verschil lende ideeën opperen om Minia tuur uit het slop te halen zijn ze het over één ding eens. „Het is wel aardig, maar er moet iets nieuws bijkomen. Want als je het één keer hebt gezien, dan weet je het wel. Dan hoef je hier echt niet meer terug te komen...." Koen van Dijen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 23