Gevangenisstraf voor het uitgeven valse duizendjes SOS Markizaat: geen huizen op Bergse Plaat Bloedproef mislukt, toch straf voor alcoholrijder J Tweede cursus bij EHBO-afdeling Goes Goese bibliotheek bij gs in beroep tegen korting op boekenaankoop PZC/ streek POLITIERECHTER MIDDELBURG Zuster Edmunda vierde veertigjarig jubileum scheepvaart- berichten STAAK SPECIEBERGING SPUIKANAAL WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 Sinds lange tijd moest er in Middel burg weer eens een verdachte tereeht staan voor het bezit en verhandelen van LSI). Nadat J. P. van D. (25) uit Middelburg in oktober vorig jaar betrapt werd op het verkopen van LSD-tabletten, werd er daags daarna een huiszoeking bij heni gedaan, die MIDDELBURG - De 23-jarige B. R. uit Hulst kocht in maart van dit jaar in zijn woonplaats een auto, die hij met 13 valse biljetten van duizend gulden betaalde. Hij had de valse duizendjes voor 500 gulden per stuk op de automarkt in Utrecht in handen gekregen. Om zich in te dekken tegen eventuele gevolgen van zijn daad kwam hij met de Hulster autohandelaar schriftelijk overeen dat de wagen in Belgische franken betaald zou worden. Een ooggetuige zag hem echter de briefjes van duizend overhandigen. Een zeer kwalijke zaak noemde offi- de aard van de feiten zich niet leende ,cier van justitie mr J van Marion R.'s voor een alternatieve straf. Hij veroor- handelwijze. temeer daar hij geen deelde R. tot vier maanden gevange- enkele moeite deed om het slachtoffer nisstraf waarvan twee maanden voor van zijn bedrog de schade te vergoe- waardelijk De drie andere bij het den Op de zitting van de politierech- hasjbezit betrokkenen kregen bij ver ter eiste hij drie maanden gevangenis- stek ieder een maand voorwaardelijk, straf tegen hem. Deze was tevens zoals de officier ook had gevraagd. bestemd voor het bezit van ongeveer een pond hasj. waarmee R en enkele kennissen op de boot naar Perkpolder werden aangehouden. Het vijftal had de hasj voor ruim 2000 gulden in Amsterdam gekocht Een huiszoeking die een dag later bij hem gehouden werd leverde verder geen drugs op, maar wel een luchtdrukpistool dat zodanig op een vuurwapen leek dat het bezit ervan strafbaar is R. had het leeuwedeel van de hasj aankoop be kostigd. Zijn raadsman mr Cambier zag de hasjaankoop als een probeersel vai. amateurs, daar R. noch zijn maten zich ooit eerder met drugs hadden beziggehouden. Verder vroeg hij voor zijn cliënt een alternatieve straf om hem uit de gevangenis te houden. Politierechter mr H. A. Witsiers liet hem weten dat hij zoiets met op de zitting kan voorstellen, maar dat daar tijdig van te voren overleg met de officier en de reclassering over moet plaatsvinden. Overigens vond hij dat AANTAL AANMELDINGEN NOG KLEIN Geboeide aftocht en boete voor sanitaire stop GOES Bij voldoende deelname begint de afdeling Goes van de Ko ninklijke Nederlandse Vereniging EHBO medio oktober een tweede wintercursus. De afdeling, die ge woon is twee winlercursussen elk jaar te organiseren, kampt momen teel nog met een tekort aan deelne mers; er zijn ongeveer t\\ intig be langstellenden nodig en dat aantal heeft zich tot dusver nog niet aange meld. De eerste cursus is onlangs begonnen. De lessenreeks, die uiteindelijk leidt tot het EHBO-diploma. bestaat uit twintig lesavonden van twee uur elk De secretaresse van de 220 leden tellende afdeling. L Elenbaas. vertelt dat de cursussen speciaal in de win tertijd worden gegeven omdat dan de meeste deelnemers 's avonds voldoen de tijd hebben. Mensen, die met suc ces één en ander doorlopen, worden lid en kunnen mee gaan doen aan 'de andere evenementen, zoals voorlich tingsbijeenkomsten en de zogenaam de LOTUS-avonden LOTUS staat TERNEUZEN J. M. A. van dei uit Spui kon het niet meer ophouden. „Daar waar ik had gezeten, wc steeds bezet vertelde hij kanton rechter mr H. A. R. de Mul dinsdag- ochtend in Terucuzen. Zo kon het ™or Lande ijke Opleiding tot Uitbeet- momenteel met drie 'eigen' docenten. De leraren begeleiden echter ook de zogenaamde herhalingslessen (ver plicht om het diploma niet te laten verlopen). Het lessenpakket voor het basis-di- ploma bestaat in hoofdzaak uit de zogenaamde levensreddende hande lingen De cursisten krijgen eerst on derwijs in de anatomie van het mense lijk lichaam, waarna ieder lichaams deel afzonderlijk behandeld wordt. Verbandkunde en diagnoses stellen staan ook op het lesrooster. Mevrouw Elenbaas verduidelijkt dat het niet de bedoeling is. dat een EHBO'er de taak van een arts overneemt; de eerste noodzakelijke hulp staat centraal. Een andere belangrijke taak van een EHBO'er is het hulp bieden bij bij voorbeeld sportevenementen. Zij stellen zich belangeloos beschikbaar, hoewel Elenbaas aangeeft dat even tuele donaties ten behoeve van de verenigingskas natuurlijk altijd wel kom zijn. 24 tabletten van het hallueinogene goedje opleverde. De rest van een partij van 50 stuks had hij verkocht, weggegeven ofwel zelf gebruikt. Gel delijk gewin was niet zijn voornaam ste drijfveer geweest. Meer dan 15 gulden hield hij er niet aan over. Ter zitting verklaarde Van D. dat hel de gebruikers ging om een godsdiensti ge beleving en dat zij elkaar daarbij een goede begeleiding gaven met het oog op de gevaren die het 'trippen' mee kan brengen. De officier wees erop dat LSD een zeer gevaarlijk middel is. dat terecht ook m medische kringen al. lang in on bruik is geraakt. Hij vond Van D.'s gepraat over de godsdienstige bele ving die ermee zou kunnen worden opgeroepen nogal naïef. Hij eiste een maand gevangenisstraf. Om garanties in te bouwen dat Van D. niet opnieuw met LSD aan de gang zou gaan ver oordeelde de "politierechter hem tot vijf weken waarvan twee voorwaarde lijk De hennep die de Vlissinger R.. N. (22) in het. tuintje van zijn zus had aange plant wilde vorig jaar goed gedijen. Aan het eind van de zomer oogstte N acht kilo eigen kweek, die hij achter de cv-ketel te drogen hing Daar werd het aangetroffen door wetsdienaren die het zaakje in beslag namen. Zijn raadsman mr J. C. de Wit wees erop dat de planten waren opgeschoten uit zaadjes die gewoon als vogelvoer te koop zijn Bovendien zou hij het ge was voornamelijk om zijn schoonheid hebben geteeld De eis tegen N. luidde 250 gulden boete en een maand ge vangenisstraf voorwaardelijk. Hij werd overeenkomstig de eis veroor deeld Zuster Edmunda slaat sprakeloos van verrassing als haar cadeau, een gemakkelijke stoel, joordt uitgepakt. WESTDORPE In het bejaarden centrum 't Verlaet in Westdorpe heeft zuster Edmunda dinsdag het ken door onder anderen directeur G. van Haelst en. namens de bewo ners de heer Van den Bilt. De feit herdacht dat zij veertig jaar jubilaris kreeg daarbij enkele ca- geleden de eeuwige gelofte aflegde deaus aangeboden, waaronder bij de Orde der Franciscanessen, planten en een gestoffeerde stoel. Dat jubileum werd in 't Verlaet de Zuster Edmunda. Helena Hen- hele dag gevierd met onder meer éen eucharistieviering, een beslo ten etentje middaguren. Bij de koffie e drickx voor de burgerlijke stand, trad in 1941 in het klooster in Twee receptie in de jaar later legde zij de gelofte af Sinds 1969 woont ze in Westdorpe. waar ze tot voor kort in t Verlaet het gebak gister- werkzaam was. Overigens staat ze morgen na de eucharistieviering de bewoners ook nu nog bij met werd zuster Edmunda al toegespro- naai- ,en verstelwerk. marktberichten I I gebeuren dat surveillerende agenten Van der E. aantroffen in een portiek houdt tn Goes jaarlijks vier bijeen- komsten waarbij de uitgebeelde slachtoffers, kunstig geschminkt tot bloederige levensgevaarlijk gewon den. door de EHBO'ers verzorgd wor den. Kadercursussen Het EHBO-diploma geeft ook toe gang tot de kadercursussen van de vereniging. Enkele voorwaarden daarvoor zijn dat de deelnemer mini- hij dinsdag- maa| t wee jaar in het bezit is van zijn •an justitie mr diploma en met goed gevolg een toelatingstest gevolgd heeft. Daarna volgt twee jaar onderricht en een maal daarmee klaar kan de cursist zichzelf docent EHBO noemen. Deze ding v a Slachtoffers. Deze organisa- in de Terneuzense Noordstraat. Toen er een einde was gekomen aan de 'zondvloed', wilden de agenten de vervuiler op de bon slingeren. Die voelde daar niets voor en uiteinde lijk eindigde de zo onschuldig aange vangen sanitaire slop op het bureau. Van der E. werd er geboeid binnenge bracht. „En na een paar uur heb ik. min of meer onder druk. een verkla ring ondertekend" ochtend. OfFicier Stein sprak van 'een storm in een glas water' en eiste een boete v; gulden. Kantonrechter De Mul zuchtte 'de straat wordt al zo Kledingbeurs ii Ligthartschool POLITIERECHTER MIDDELBURG: MIDDELBURG - Omdat de dokter GOES In de Jan Ligthartschool te een ondeugdelijke naald gebruikte. Goes wordt zaterdag 24 september mislukte de bloedproef die L. J. uit een kinderkledingbeurs gehouden Brouwershaven werd afgenomen. Hij voor de maten 80 tot 176. De verko- werd in december vorig jaar bij ping begint om 14.00 uur en duurt tot 's-Heer Ilendrikskindercn aangehou- 16 00 uur. Er wordt ook een partij den. omdat zijn rijstijl duidelijk blijk nieuwe kleding ingeleverd De men- gaf van alcoholgebruik. J. was niet sen die kleding willen aanbieden om bereid zich een tweede keer te laten te verkopen kunnen dat doen op prikken. Dat werd hem door de offi- vrijdagavond tussen 19 00 en 20 00uur cier niet kwalijk genomen. Hij vol op het adres Bergweg 12 te Goes stond met het eisen van een boete VEILING SINT ANNALAND 20 sepieafe dore gewone 1 00 gloria gewone 61. but, gewone 73 - 79. Bintjes gewone afv-ijketcc 65. eigenheimers gewone 99 - 105 s, gewone 61. Aardappelprijs per kilo$» aanvoer 31 ton De volgende veUi morgen, donderdag. Vismijn Colijnsplaat.Aanvoer week' tot en met 17 september. Export gam&i 42 068 kg; gemiddelde prijs 4 10 Hanfo garnalen 1 115.3,87 Tong 1 121.14.30 Sé; 1.853, 3.35. Schar 34. 2.79 Bot 881™» Tarbot 53. 10 70 Griet 41 5 92 Kat*-:» 494. 4.14 Wijting 600. 1,86 Zeebausu 19 47 Harder 95. 4 74 Paling 648, lij Horsmakreel 90, 1,25. Krab 62, 2,71 Sits bolk 80. 1.90 Diverse 84 kg. Aardappelterinijnmarkl; datum 20 gp, Bintje 50 mm opw. April laten 67.60.büfe 67.50 Omzet april h pr 69,00.1 pr 67.0C 2x67,60 Dag april 390 Coop. Veluwse Eierveiling Baiwi Aanvoer 2 991 600 stuks stemmingr«Jt$ Prijzen in gulden per 100 stuks eierenn 50-51 gram 11.55, van 55-56 gram 13,10, 60-61 gram 13.60-15.45 en van 65-66 c 14.70-17.50. Beursbericht .Markt Gors. 20 septet 1983. fPrijzen in guldens per 100 kg. renschoon en franko levcringspluig tarwe basis 16 52 50-53 00. tam tg 16 uit eigen opslag 53.50; broum basis 16 62.00-63,00, voergerst basis;» 48.00-49.50. haver 47 25-48.75. erwten.kla groene 81 00-87 00. capucijners lOGt 314.50. schokkers 95 00-100 00. bruiaij nen 175 00-180 00. blauwmaan2aand3fil 430 00, karwij. boerenschoon 242.50-2STJ karwij, prima doorsneekwaliteit 282 clusief b t w bintje, op auto geleverdaj b.t w. 32-38 cent pkg, notering Rot'.crda se Beurs 19 september 1983 bintic 3>i mm 47.00-50.00, 50 mm opw 51. excl. b.t.w. uien plant- en zaaiuien, dln droog te leveren 38-42 cent pkg r.or 1 rooien 34-38 cent pkg. excl. bir. n ongerepeld op auto geleverd, excl bu 45-70 cent p kg, hooi en stroiper 1 .006 ij 1 guldens) weidehooi, le snede 265-300,n dehooi, 2e snede 220-250, dykhooi 220-a, lucernehooi 180-210, vëldbeemd ISO-!!) roodzwenk 130-145; Engels raalgras 160. Italiaans raaigras 140-150, tsmsj 60-65: gerstestro 115-135. erwtenstro!» 160. schokkersuo 110-120, bruine stro 120-130. excl b.t.w (KI Prijzen groenteveiling BarendrecM Rje september Aardappelen bintje 83-94, eigenheimer 1.® r 1.38, doré 1.16-1.29. krulandijvie 19-1.(4 aubergines 2.70-3 30. bleekselderij 8-60,1» f renkool 20-72. bospeen 81-171. 1 90-5.60. champignons 1.00-1.10. <ta 1 kool 23-60. knolselderij 10 st pb 19-66 21 32-71 lóst 10-39, koolrabi 69-94. koeinjs 66-72. groene kool 58-98. witte kooi3K|j rode kool 53-85. gele kool 18-34. k 21-82, paksoy 48-62, pakisson 26-43. grab paprika 1.30-1.90, rode 3.20-3,60, peterab T 13-51postelein 89-2.03. prei 93-119 gr pepers 1 40-1.70. rode 1 90-2 80 rabiti 2.60-2.70. selderij 11-40 snij bonen 3 004.1 sperciebonen export 1 66-2 76. binwria 1 50-1 70. spinazie 1.23-1.91. spitskoc: 'A. D suikermais 29-92. cockiailtomaten 11] uien bonken 51-82. grof 49-73, grof rood I n( j middel 44-71, middel rood 76, drieling343 0 drieling rood 46, pikler 27-35, venkel 1# L 10. was peer, 47-52, winterpeen 1.00 van 1000 gulden en een geheel voor waardelijke rijontzegging van zes maanden. Politierechter mr H. A. Witsiers deed daar nog twee maan den van af. D. G. uit Kruinmgen onderging in december vorig jaar (wee keer de bloedproef De eerste keer leverde dat de buitensporig hoge waarde van'3 66 op twee weken later scoorde hij 3 07. Beide keren werd hij op rijksweg 258 in de kraag gevat, de eerste keer vuild door honden, aan dat van u docenten leiden onder rsisten op voor het basis- De afdeling Goes werkt BEZUINIGINGEN BEGROTING RUIM 6.6Ó0 GULDEN Het bestuur van dc openba- van Goes en dat de gemeente zich theek in Goes heeft bij gede- daaraan ook moet houden Het biblio- COLIJNSPLAAT Bejaardenhuis Rustoord, 8.30-10 uur: uitzending No men Nescio. GOES Prins van Oranje, 20 uur 'En het bleef nog lang onrustig In de stad' door Robert Long en Leen Jonge- waard. KOUDEKERKE Der Boede, 10-11 uur: uitzending radio Der Boede, MIDDELBURG Molenwater. 9 30- 17 uur Miniatuur Walcheren; Poppentheater Parcival, 14.30 uur. 'De Chinese keizer en de nachtegaal VLISSINGEN Flying Dutchman. 20 uur: optreden Workshop; ZIERIKZEE Rodekniisziekenhuis, 20.15-21 45 uur: uitzending Nomen Nescio, FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Roxy 1.20 uur: Brandende Liefde, 16 jr.. Roxy II, 20 uur Patricia, mooi en gewillig. 18 jr.. Cinem'Actueel I, 20 uur. An Bloem. 12 Jr.: Cinem'Actueel II. 19.30 uur: Ghandi. a.l.. Cinem'Actueel III. 20 uur Octopussy. a.l.. GOES Grand, 20 uur Octopussy, a.l.; HULST De Koning van Engeland. 20 uur: Octopussy. a.l., 20 uur: The blue thunder, a.l20 uur Ghandi, a.l.; TERNEUZEN Luxor. 20 uur Octo pussy. a.l.. VLISSINGEN Alhambra I. 20 uur Brandende liefde. 16 jr Alhambra II. 20 uur: An Bloem. 12 jr TENTOONSTELLING AXEL Galerie Bellemans, 10-18 uur illustraties - oude kinderboeken en schoolplaten van Fiel van der Veen (tot 1/10). Streekmuseum. 13.30-17 uur beelden in hout van M. A Verhoeven itm 8/10); BERGEN OP ZOOM Markiezenhof 13.30-17 uur: werken van Wim Schütz (Lm 16 10); BRESKENS v m Wit-Gelekruisge- bouw, 14-17 uur collectie fossielen, mineralen en curiosa van Jan Goet- hals; DOMBURG Biologisch Museum 10-17 uur De natuur in Zeeland' 'Bloemdijken in Zeeland'. GOES Museum. 10-12 en 13.30-17 uur. 'De middeleeuwse dorpskerken van Zuid-Beveland' (Lm 30 10). Lunchcafé, 9-18 9-21 uur- werken Ine ke Ottex (tm 30/9); HAAMSTEDE De Bewaerschole. 14-17 uur: foto-expositie (Lm 289); HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen. HKINKENSZAND De Stenge. 10-12 en 14-17 uur werken uit de Vlissingse kunstuitleen 'Lm 7/10) MIDDELBURG Zeeuwse Museum. 10-17 uur Nomadische bouwwerken van Jeroen van Westen en Thijs Ver aart (Lm 29/9), Zeeuwse Centrale Muziekbibliotheek. 9-17.30 uuc; 'Lof en spot tweehonderd vrouwenportretten' overzicht blad- muziekomslagen (tin 30 9) Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur: diverse ambachten en exposities. Vleeshal, 11-17 uur 'The dance' instal latie van Mc Namara (tm 25/9); OOSTKAPELLE Molenweg 36. 10- 12 uur Fossielenmuseum; SAS VAN GENT Bibliotheek, 13 30- 17 30 uur: werken van Hanneke Bron wasser (tm 3'10); TERNEUZEN Galerie Tierelantijn, 13-18 uur keramiek van Joke Fleur (tm 30 9). Hal 'Ter Schorre'. 11-21 uur: fotopro- jeki Kwaliteit' itm 7 lOr. Museum. 9-12 en 13-17 en 19-21 uur 'Stad en water' (tm 12 10). VEF.RE Grote Kerk, 10-17 uur Het landschap in de delta (Lm 30 9). Museum De Schotse Huizen, 10-12.30 en 13 30-17 uur: werken van Gerard Menken am 27 9); Markt 12, 8-18 uur schilderijen van Veere en watersporten door Angeli- que van den Born (tm 309 VLISSINGEN Galerie Marquis. 13 30-17.30 uur werken van Ton Tee- ken (Lm 910): Museum, 10-12.30 en 13.30-17 uur 'Nieuw tussen oud' (tm 7 10). Reptielenzoo Iguana' 10-12.30 uur Êxpositie levende reptielen, amfi bieën. insekten, Gevangentoren, vanaf 17.00 uur werken van Matthy Murre (Lm 15'10). YERSEKE Atelier 'Dam twee', 10 18 uur expositie over schaal- en schelpdieren en werken diverse kun stenaars; IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur 'Radio in oude en nieuwe stijl" 't/'m 18/12); HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland (iocs, tel 01100-14444 mok voor milieuklachten) Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 'brandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551 dag en nacht bereikbaar Clir. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, te! 01180-36251van 10 00-24.00 uur - weekends van 20.00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, te^ 070-614614 Te bereiken op kanloordagen van 9-17 uur putcerde stalen beroep aangetekend tegen gemeentelijke bezuinigingen op de begroting-1982. Dinsdag werd theek-besUiur meent dat de begroting voor het afgelopen jaar i waai op al aanzienlijk - tot bijna 20.000 gulden - nadat hij brokken had gemaakt en *ie\nverp,a!^An£^5,0"1?i0c daarna doorreed. Hij werd overeen- gJ'J'EgjJgf J komstig de eis veroordeeld lot twee 50.f32 acllt ,rat a„dM„ 1(, ff weken gevangenisstraf en twee jaar men reine victoria 170-3 90. netmelotnk rijontzegging. 2 50, 8 st 110, 10 st 40. ogenmeloenf De Tholenaar L. D. werd bij verstek 2 00-3.50. 8 st 1 20-2.90, 10 st 70-1.80, ïïs veroordeeld tot twee weken gevange- 30-1.50. oranje ananasmeloen 1 nisstraf voorwaardelijk en drie jaar druiven alicante 2 60-5 10. frankenUiü rijontzegging voor eveneens twee keer 2 30-3 80 golden champignon 2.0(M ,on< o co, d alexandne 2 70-2 80. bramen pd njden onder invloed 12.04 en 2.68,. """r Ook de officier had dere straf ge Prij»n r™iivcilin8 Bareml.edn. IH vraagd. D.'s gezondheidstoestand was tember de reden dat hem geen onvoorwaarde- Appelen alkmene vanaf 80'90122-112, lijke vrijheidsstraf werd opgelegd. 2,00. 60/70 60-1 05. aanvoer 2 ton, mi P. M. T. uit 's-Heerenhoek werd daags vanaf 80/90 27-1.15. 92-1.42, 60 70 581W na een feestje met 2.46 promille achter aanvoer 12 ton, cox orange pippin va het stuur aangetroffen. Hij was zich 80 90 8M 69 J8;1-91- 65 niet bewust de alcohol van de nacht ^70awS, U ervoor nog lang met kwijt te zijn. Wel e0Udreinetten 80 90 97-1.16. 70 80 10»;? had hij die dag ook vier pijpjes pils aanvoer 4 ton. james grieve vanaf W gebruikt., wat op zich al te veel is om 37-67. 38-85. 60 70 30-49 aanvoer nog auto te rijden Rekening houdend karmijn de sonnaviile 90 op 71-83, Rï met die omstandigheden kwam de 92-95. aanvoer 4 ton. odin vanaf 80 905W officier tol een eis van 1000 eulden 61-93. 60/70 37-69. aanvoer 20 ton. sumrc omcier tot een eis van ïuuu gumen red vanal-80 9o 97-1 04.108-120,60706)1 boete, twee weken voorwaardelijk en aanvoer 5 ton peren beulXé hardy na zes maanden niontzegging voorwaar- 7080 59-79 60 70 41-64. aanvoer 15) - dat de dienstverlening van dc biblio theek vergroot moet worden, maar er feitelijk niet de mogelijkheden voor lelijk, die mr Witsiers in zijn vonnis bonne7ovdse"anvnmche vanaf 65 75 X dat beroep tegenover gedeputeerde is bezuinigd) voldoet aan de wettelij- staten toegelicht. Het betreft een korting door het gemeentebestuur 1 Goes op de bibliotheek-begro- besloten moest worden tot beperking ting van ruim 6.600 gulden op de post aankoop boeken. Het niet uitkeren van dat geld acht het bibliotheek-bestuur onverant woord In de eerste plaats omdat het boekenbezit van de bibliotheek al beduidend lager is dan de landelijke normen aangeven en m de tweede plaats omdat mede door de regiofunc- tie van metname de studie-afdeling het gebruik (en daarmee de slijtage) van boeken zeer hoog is. Volgens de landelijke cijfers bedraagt de gemiddelde collectiegrootte van openbare bibliotheken in Nederland 8.5 band per gebruiker. In het be roepschrift wijst het bestuur erop dat het instandhouden van openbaar bi bliotheekwerk een wettelijk verplich te taak is voor het gemeentebestuur schept. geheel overnam. Gesteld wordt verder dat de hoogte van de gemeentelijke bijdrage eigen- lijk pas definitief wordt, nadat van scjireef gegaan tóen een jaar de eindafrekening opge- jels te vieren maakt is De ervaring daarbij leert dat T. A. uit Lewedorp was flink over de in de bouw werd in zijn nonplaats aangehouden, terwijl hij van de uitleenmogelijkheden voor het bibliotheek-bestuur al een aantal auto reed met een alcoholgehalte van 45 55 51. aanvoer 2 ton. conférence 65/75 59-87, 54-66,45'55 30-37, aanvoer6* dovenné du eommtce vanaf 80/90 104, lS l 35. 60/70 1 01, aanvoer 10 ton, salnt re? vanaf 70/80 55-66.52-65. 50 60 44-53, aar,ra 15 ton totaal aanvoer appelen peren 183 ton verschillende categorieën boeken, hetgeen in feite een aantasting bete kent van hetvrije recht op informatie verschaffing. één der hoofddoelstellin gen van openbaar bibliotheekwerk'. jaren door een voorzichtig en zorgvul dig beleid erin is geslaagd een lager 1.57 in zijn bloed. Hij kreeg overeen komstig de eis 1000 gulden boete en totaalbedrag te verwezenlijken, dan negen maanden rijontzegging oorspronkelijk was geraamd. Hel bibliotheek-bestuur vindt ten- Er wordt op gewezen dat al in juni slotte dat het een beginsel van be- waardelijk. Van alle voorwaardelij ke straffen is de proeftijd twee jaar. 1981 de begroting voor '82 werd inge diend. terwijl het gemeentebestuur hoorlijk bestuur is. dat beslissingen goed worden voorbereid. In dit ver pas in de loop van 1982 aandrong op band wordt betreurd dat het gemeen- bezumiglngen In dit verband stelt tebestuur over de voorgenomen kor- het bibliotheek-bestuur dat wel dege lijk bereidheid tot bezuinigen daad werkelijk is aangetoond. Bezuinigd Het bestuur vestigt er de aandacht op dat het gemeentebestuur wel (onder meer in het welzijnsprogramma) zegt ting geen overleg pleegde. Dit bevreemdt het bibliotheek-be- Bingo-dansant van buurtsoos Goes-Zuid KLEINE VAART stuur temeer, daat er kort voor de het nieuwe seizoen vrijdag 23 septem- ADRIANA 20 te Rotterdam, ALK II Buurtsoos Goes-Zuid opent Rotterdam nr Selby. ALSYTA SMITS! bezuinigingsbeslissing overleg ber met een bingo-dansant in buurt- met een deputatie uit het college van huis 'De Pit' in Goes-Zuid. C Hooger- burgemeester en wethouders, waar- steeger heeft de muzikale omlijsting bij wel andere, de bibliotheek raken- m handen Het programma begint om de aangelegenheden aan de orde zijn geweest. 20 00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 BERGEN OP ZOOM De actiegroep SOS-Markizaat dringt er bij het ge- meentebestuu met klc bouw geruime tijd op veel weerstand van de natuurbescherming, die vreest dat Bergen op Zoom daardoor een belangrijk deel van het Markizaalsmeer (op de grens van Zee- Antigua nr Jamaica, ANTARCTICA!} ÏQ vn Amsterdam nr Colchester, ATLtfiT COAST 19 te Vlaardlngen. ATLAV' SUN 19 70 z Ouessant nr Algiers. BA.K3 GRACHT 19 te Marina dl Carran. BAIT W! 19 50 zw Stavanger nr Rotterdam 3! ïor RENDSZ 19 50 o Bomholm nr Veltij *6 BATAAFGRACHT 19 40 ZW DoualanrM de Janeiro, BICKERSGRACHT 19 «A' changelsk,. BROUWERSGRACHT no Villanor nr Tyne CASABLANCA nw Azoren nr Sheemess. CHRIS--1'' SMITS 19 te Mostaganem verw CLACp- t SMITS 17 te Dar es Salaam. COSMCtl vn Rotterdam. DEPENDENT 19 teRc dam. DUTCH MASTER 19 vn RolKrfS nr Antwerpen. EEMSBORG 19 vnlJ'- den nr Zaandam. EENDRACHT löteR; terdam ENAK 19 360 zzw Bombay FAt MAST 18 te Auckland GERSOM»' Rotterdam. GROENLAND 19 rede LP HAPPY MAMMOTH 18 vn HirOstTJ3 Nagasaki HAPPY MARINER 11 suriner nr Syros. HEEMSKERKORAC- 19 vn Kaoka nr Lapallice. HEEEL GRACHT 19 vn Mataranl nr Callao.HOL MANSGRACHT 18 te Portocel. HU- BRINKMAN 19 vn Rotterdam w J drechl JUMBO STELLA 2 19 ui mouth nr Japan KEIZERSGRACHT- X San Diego nr Guaymas. LEIDSEGRA®|j 1 op de zogenaamde Bergse land en Brabant) onherstelbaar wordt Plaat. Hel gaat daarbij komstige landtong in het nieuwe Markizaatsmeer, die met behulp van specie uit het Bathsc Spuikanaal moet worden opgespoten. De actie groep vraagt het gemeentebestuur te kiezen voor andere woningbouw plaatsen. zoals Geertruidapolder. Kiek in de Pol en de Augustapolder. Aan het gemeentebestuur wordt ge vraagd of het juist is dat cr een onderzoek aan dc gang is naar de Wannee mogelijkheden voor alternatiev bouwplekken. De plannen om de Bergse Plaat aangetast Vandaar dat SOS-Marki zaat een onderzoek naar andere bouwlokalies toejuicht ..De alterna tieven voor woningbouw bieden gele genheid tot een gefaseerde aanpak van de projecten. Uit een onderzoek zal blijken dat deze lokaties voor Bergen op Zoom in lengte van jaren meer dan voldoende ruimte bieden", aldus de actiegroep op de Bergse Plaat geen woningbouw hoeft te komen, is het in de ogen van SOS-Markizaat ook niet nodig de landtong op te spuiten met Spuikanaal (westelijk van de Schelde- Rijnverbindingi. De actiegroep vraagt hel. Bergen op Zoomse gemeentebe stuur of het klopt dat wordt gezocht naar andere bergplaatsen voor de specie als vervanging voor de Bergse Plaat ..Wordt hierbij gedacht aan een lokatie tegen de vaste wal ter hoogte van Fort-Zeekant0", informeert de groep. Gesteld wordt dat, als woning bouw in het Markizaatsmeer niet no dig is (of financieel onhaalbaar is), er helemaal geen specieberging in het heelt tic .11 wet openbaarheid vraagd om een studie van de dienst 50 zw Lissabon gemeentewerken over de loekomsti- LINGEGAS 17 ge bouwplannen. Het college heeft dal geweigerd, omdat de informatie nog niet in adviesvorm voorhanden zou zijn. Wanneer dat advies er wel is. weet het college van b en w nog niet. De actiegroep daarover: „We zijn bij- 19 rede Rostock LIGATO 20 te RoCtf* 18 te Gdynia. LIN--. Amsterdam, LINDEN; W Marina de Csri* Tecs nr St. MAASBORG 19 vn Rotterdam nr R»® MERWEGAS 20 vn Rotterdam NORA 20 vn Rotterdam NORTHPOU; 550 w Kp St Vincent PACIFIC iy te Rotterdam. PACIFIC LADYJIgJ Madeira nr Dieppe, PACIFIC MAJESjjI 500 nnw Cabo nr St. Andrews, PAul* BRINKMAN 19 65 wnw Den Held" zonder verwonderd over het feit dat, u Grimsby, PHILIP BROERE 19 vn geen termijn kunt noemen c- VMSH r het moet plaatsvinden Gezocht gereedkomen van de studie Het lijkt moet dan worden naar specieberging buiten het Markizaatsgebied. Geweigerd woningbouw in te richten, stuitten al specie uit het aan te leggen Bathse Aan het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom ons zaak de dienst gemeentewerken te manen tot voortvarendheid en spoed Haast is temeer geboden, meent de actiegroep, omdat het gra ven van het Bathse Spuikanaal spoe dig begint en er dan dus ook specie geborgen moet worden. dam nr Thames, POOLZEE 18 vn nr Rlo Haina RINGGRACHT 19 Dakar nr Selubal. SALINEKE 19t<Rj~ dam. SAUMSUN CARRIER 17 75oA'J» nr Marseille. SPIEGELGRACHT 19*» Palmas- STADIONGRACHT 17 1 Eustatius, STELLA PROCYON Menorea nr Benghazi. VLIELAND», Rotterdam. YEMEN PIONEER 19 terdam nr Ipswich. YEMEPN PRIDE» Hodeidah. DiSt j

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 22