Drie steunpunten voor tbc-bestrijding dicht Dijkverzwaring gaat volgens verwachting Regeringsbeleid kan de ramp niet keren PZC/ provincie 0 VOORTAAN MOBIEL CONSULTATIEBUREAU Inbrekers aangehouden GEWELDROND FORT RAMMEKENS boekhouding in Sas van Gent WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 qOES De provinciale vereniging 'Het Zeeuwse Kruis' moet noodgedwongen drie steunpunten van de dienst tuberculosebestrijding opheffen. Het gaat om Oostburg. Goes en Zierikzee. De steunpunten in Vlissingen (een nieuw consultatiebureau) en Terneuzen kunnen oorshands blijven. Het aantal arbeidsplaatsen zal als gevolg van de afslanking worden teruggebracht van 5,2 tot 3,7. Ontslagen vallen er niet; door natuurlijk verloop en interne overplaatsing kan de vermindering worden opgevangen. Overigens is het zo dat het verdwijnen gesloten zonder dat er iets tegenover vestigt de aandacht op de plaats die ,i drie steunpunten niet inhoudt stond", zegt hij. Den Boer wijst er wel t de mogelijkheden van de dienst op dat het om een proef gaat (die ook tuberculosebestrijding drastisch te ruglopen Op initiatief van de Konink- jjke Nederlandse Centrale Vereniging »t bestrijding der tuberculose iXNCV) en uiteindelijk met steun van het ministerie van welzijn, volksge- Bndheid en cultuur (wvc) zal er na melijk een mobiel consultatiebureau taan rijden. Dit busproject duurt voorlopig één jaar. Daarna zal beke ken worden in hoeverre er sprake is n een geslaagd experiment. (Voor het mobiele consultatiebureau is leen eenheid van de (ook opgeheven) stichting voor rontgenologisch bevol- Üngsonderzoek omgebouwd. Het is h bedoeling de bus donderdag 29 epiember officieel over te dragen ioorKNCV aan Zeeuwse Kruis i. Dat itbeurt tijdens een bijeenkomst in tet consultatiebureau van de dienst tuberculosebestrijding in Vlissingen, 16 00 uur. Directeur P. den Boer 'Het Zeeuwse Kruis' is erg blij met de komst van de bus de eerste s Nederland. „Als het idee voor de mobiele eenheid niet was geboren, dan waren er zonder meer bureaus nog in Zuid-Holland in uitvoering zal komen), waarbij met name van belang zal zijn of er door inzet van een mobiele consultatieenheid sprake is van een betere bereikbaarheid voor de bevolking, terwijl natuurlijk ook de financiële gevolgen een rol spelen. Hij is optimistisch over de uitslag en mobiele eenheden van bijvoorbeeld schooltandverzorging, bibliotheek werk en discotheekwerk in de afgelo pen jaren hebben verworven. Bezuinigingen Het verdwijnen van de drie steun punten en de komst van de mobiele eenheid, zijn een gevolg van bezuini gingen door hel rijk en het feit dat de activiteiten van de tuberculosebe strijding steeds verder teruglopen. De dienst tuberculosebestrijding van 'Het Zeeuwse Kruis' wordt voor het overgrote deel door het rijk betaald. Een jaarlijks tekort passen de tien basiseenheden van de provinciale vereniging bij. uil de contributies van de leden. De tuberculosebestrij ding valt niet, zoals het gros van het Kruiswerk, onder de financiering van de algemene wet bijzondere ziek tekosten (awbz). Het rijk heeft con creet aangegeven dat de steunpunten in Goes, Oostburg en Zierikzee (ei genlijk een dependance van Goes) moeten sluiten en dat hel aantal formatieplaatsen omlaag moet. Lee Towers op Truckdriversbal SAS VAN GENT In de Sasse Vlaan- dtrenhal wordt zaterdag 1 oktober, de vierde achtereenvolgende keer, een Truckdriversbal gehouden. De organisatie van het bal, dat uit sluitend toegankelijk is voor be roepschauffeurs (zowel weg- als streekvervoer) en wegondernemers ra hun respectievelijke echtgenotes, wederom in handen van Garage Verbrugge uit Terneuzen. Het heeft organisator Ricn Verbrugge doen besluiten het bal dit jaar groot- op te zetten dan ooit. Op het iSche prijken de namen van Lee Towers en Bonnie St. Claire. Ze zullen lorden begeleid door het orkest Blue- Rite. Voorts is een optreden gepland de vuurvreetster Natalie Bos brand (bekend van 'Wie van de drie'). De avond begint met de uitreiking het gouden voetje aan de Daf- dauffeur, die de afgelopen twee jaar bet zuinigst heeft gereden. Burge meester drs W. Dusarduijn van Sas van Gent zal de onderscheiding uitrei ken, evenals vijf VVN-speldjes (Veilig Verkeer Nederland is met een Info- Hand aanwezig). In de loop van de Hond wordt ook een gratis loterij jdnuden met als hoofdprijs ccn wekeinde Londen Op het buitenterrein van De Vlaande- wordt Dafs super-truck opge steld. De zaal gaat open om 19.00 uur; ie avond begint om 20.00 uur. Pierre ïijsackers praat het gebeuren aan 'lkaar. Toegangskaarten zijn uitslui tend in de voorverkoop verkrijgbaar bij Garage Verbrugge. Plattelandsvrouwen Rilland-Bath bijeen ÜLLAND-BATH - De afdeling Ril- knd-Bath van de Nederlandse Bond fa Plattelandsvrouwen hield haar iaandehjkse bijeenkomst. De heer J. uit Rijswijk vertelde iets het gebruik van reformproduk- De afdeling opende eerder- het met een koffie-öchtend, waar- Vegter uit Kloetinge ver over Amnesty International maakte een aantal dames een naar het Norbertines- ïn Oosterhout. De volgen- b(jeenkomst is op woensdag 26 FN V-BESTUURD ER VAN GREUNSVEN: GOES Het beleid dat de huidige regering voert en heeft gevoerd is onvoldoende om bepaalde rampzalige ontwikkelingen te keren. Zeker in vergelijking met wat in andere Europese landen gebeurt. Het gevolg is dal ons land nu bijna één staat op de ranglijst wat betreft het werkloosheidsni veau. hen triest record. Dit stelde federatiebestuurder J. van Grcunsven van de industriebond FNV tijdens een bijeenkomst van de industriebond, afdeling Zeeland, in Goes. Naar mening van de bestuurder wordt het steeds duidelijker wie de dupe worden: het groeiende leger werklozen en arbeidson geschikten en dan vooral de jongeren en vrouwen. Van Greunsven betoogde dat de manier, waarop de regering een stapje terug wil doen, niet deugt. In zijn inleiding zette de bestuurder uiteen op welke wijze de FNV de problemen graag ziet aangepakt. Ten eerste richt de bond zich op herstel van de marktsector. Daarvoor achtte de spreker stimulering van het be drijfsleven noodzakelijk De industrie bond streeft naar een herstelplan, waarbij vier miljard gulden wordt uitgetrokken voor stimulering „Een krachtige marktsector moet de basis vormen voor economische groei en voor de financiering van onze indivi duele en collectieve behoeften", aldus Greunsven. Daarnaast wil de indus triebond voortzetting van een beleid tot herverdeling van arbeid. De werk loosheid dient tot een redelijke om vang teruggebracht te worden, meen de de FNV-bestuurder Als derde uit gangspunt noemde hij een eerlijke inkomensontwikkeling en lastenver deling. De inkomensontwikkeling tus sen werkenden en met-werkenden moet bijvoorbeeldgelijk blijven, was de overtuiging van Greunsven Tempo In tegenstelling tot de plannen voor 1984 van de regering (circa 12 miljard gulden bezuinigen en nauwelijks geld voor stimulering van het be drijfsleven) wil de FNV zes miljard gulden bezuinigen en vier miljard TERNEUZEN De politie van Ter neuzen heeft dinsdag de twintigjari ge G. W. uit die plaats aangehouden. Samen met zijn broer S. W. (22) had hij eind augustus ingebroken in sporthal 't Zwaantje in Terneuzen- Zuid. Daar hadden de twee sigaret ten en drank buitgemaakt. Ook hadden ze ingebroken in de Scheldeschool, waar ze een video recorder en een kleuren-tv-toestel sta len. S. W. werd al eerder in de kraag gevat, G. W. volgde dus dinsdag. Hij werd later ook verhoord door de rijks politie in Oostburg. Dat. in verband met wat winkeldiefstallen, die hij had gepleegd in Sluis W. gaf die diefstal len al snel toe. Hij wordt vandaag voorgeleid aan de officier van justitie in Middelburg. voor stimulering gebruiken. Daar over rezen tijdens de bijeenkomst in De Prins van Oranje nogal wat vra gen. „In het tempo van de regering bezuinigen is veel te gek", zei voorzit ter D. Visser van de industriebond FNV. Hij meende dat de maatregelen het stelsel van sociale zekerheid in gevaar bracht. Bovendien, voegde hij eraan toe dat het kabinet nu uitgaat van een groei van de werkloosheid met 100.(100 mensen hel volgend jaar. Volgens hem leidt dit slechts tot een groteredruk op dc te betalen premies voor de werkenden en vermindert het automatisch de koopkracht. Sommige FNV-ers zetten toch hun vraagtekens bij de plannen. Wanneer het bedrijfsleven meer produkten gaat maken, is er koopkracht nodig En er is in Nederland nu al een overcapaciteit van produkten door een gebrek aan koopkracht, stelde een van de aanwezigen Voorzitter Visser was van mening dat dc oorzaak hiervoor deels ligt aan de momentcel gemaakte produk ten. „We maken de verkeerde produk ten voor de verkeerde markt", zei hij. Bovendien zou liet Nederlandse be drijfsleven zich volgens hem meer moeten gaan richten op het buiten land. Tenslotte moeten de minima meer bestedingsruimte krijgen, vond hij. zodat deze weer meer produkten kunnen aanschaffen. „Het aantasten van de minima heeft een nadelig gevolg op de economie", vertelde Visser. Peuterspeelzaal in Kloosterzande vierde tweede lustrum KLOOSTERZANDE De peuter speelzaal 'Dreumesland' uit Klooster zande vierde haar tienjarig bestaan In het kader daarvan waren verschil lende activiteiten op touw gezet en was er verder een zogenaamde 'open dag'. Het bestuur en de leidsters van de peuterspeelzaal ontvingen in de voormiddag oud-pupillen en verte genwoordigers van het kleuter- en lager onderwijs uit Kloosterzande Onder de vele belangstellenden was ook wethouder P Mangnus. die na mens het gemeentebestuur van Hon- tenisse het bestuur van de peuter speelzaal kwam feliciteren. Na de middag volgde een feestmiddag voor de ruim dertig peuters Nico Scheepmaker bezoekt Goes GOES Dichter journalist Nico Scheepmaker brengt donderdag 2!) september een bezoek aan Goes. Dal gebeurt tijdens een sehrijversavend van Het Zeeuws Kunstenaarscen trum en de openbare bibliotheek in Goes. Met name het werk van Scheepmaker staal centraal tijdens de bijeenkomst. Scheepmaker heeft twee gedichtenbundels op zijn naam slaan. Bekendheid kreeg hij evenwel vooral door zijn werkzaamheden als journa list Onderwerpen die de meeste aan dacht van hem krijgen zijn sport en Russische dissidenten Daarnaast was Scheepmaker een békend radio- en televisierecensent Tegenwoordig houdt de journalist zich voornamelijk bezig met het schrijven van colums. Trufel en Stopper Deze verschijnen in verscheidene dagbladen waaronder de PZC die bij de Gemeenschappelij ke Persdienst zijn aangesloten De bijeenkomst begint om 20.00 uur in de bibliotheek in Goes SCHOUWBURG, MIDDELBURG Robert Long en Leen Jongewaard met „Het bleef nog lang onrustig in de stad". Organisatie: Intergemeente lijk Theaterbureau. Hoe het later op de avond in de stad was, is mij niet bekend, omdat ik op dat moment dit stukje zat te schrijven, maar wat me wel opviel, was dat het in de Middelburgse Schouwburg dinsdagavond opvallend rustig bleef. De bezoekers van de nieuwe show van Long cn Jongew aard gedroegen zich ingetogen en dat was netjes, want men had reden tol beklag. Long en Jongewaard kunnen van de keer. diunkt mij. niet uitzien naar vragen van raads- staten- of kamerle den. Ze hebben wél alle reden om zichzelf en elkaar eens wat vragen te stellen voordat „Het bleef nog lang" officieel in première gaat. Overigens maakte Long dal ook duidelijk kort na de aanvang van de voorstelling liet hij weten, dat het hier om een try out ging Het was nog maar de tweede voorstelling.De directeur van het intergemeentelijk theaterbureau. Jan de la Mar. be aamde later op de avond desgevraagd, dat de première nog gespeeld moet worden, maar dat zijn bureau er toch van uitgegaan was. dat het om een voldragen voorstelling ging. Het publiek betaalde ook het volle pond De vragen, die Long en Jongewaard naar mijn idee moeten doornemen om tot iets voldragens te komen, gaan vooral over de lijn in de show Die ontbreekt Er is een kleine parodie op een illusionist, Long zingt een liedje over een eenzame vrouw, de twee artiesten preluderen in het nieuwe programma op hun blijkbaar naderend uiteengaan, er wordt een matige persiflage op de Snip en Snap-revues van weleer gegeven en de zaak mondt uit in de nu niet direct van peilloze diepte getuigende filosofie, dat men voor het kweken van een mooi perkje rozen een hoeveelheid stront nodig heeft De voorstelling wordt afgemaakt met een stamper onder de titel „Eén hoeraatje voor de beerput". Waar het nou eigenlijk over gaat, wordt niet duide lijk. De overgangen tussen de verschillende nummers schokken of ze ontbreken. Het kwam dinsdag zelfs een keer voor. dat Jongewaard aankondigde, dat Long nu een liedje zou gaan zingen. En jawel. Long zong direct daarna een liedje. In de show ontbreekt ieder venijn. Vragen van behou dende bestuurders zullen, ik noteerde het zoéven, dan ook achterwege blijven. Daar was de voorstelling te braaf en te mat voor. Een enkel vies woordje hier en daar veranderde dat uiteraard'met. Afgezien van klachten van inhoudelijke aard. valt ook nog wel iets te zeggen over de kwaliteit van het geluid Het moet gezegd soms ruiste het niet. maar klonk op de achtergrond alleen een aanhoudende brom- of zoemtoon. De begeleidingsgroep S.I.L.V.I.A. onder leiding van Koos Mark bracht af en toe voldoende volume op om de bijtonen te verdringen, maar dan werden de teksten wat moeilijk verstaanbaar. Long en Jongewaard speleti vanavond in de „Prins van Oranje" in Goes Voor beivonderaars is er een licht puntje Zondagavond zendt de omroepgemachtigde Veronica op televisie hun vonge show uit. A. J. Snel RITTHEM - Het waterschap Walche ren is zeer tevreden over de voort gang van de werkzaamheden voor de dijkverzwaring tussen de Slochaven en de Vlissingsc Buitenhaven. Er hebben zich geen onverwachte pro blemen voorgedaan en dankzij het voortreffelijke weer gedurende de zomermaanden kon goed worden doorgewerkt, waardoor men op enke le onderdelen voor ligt op liet werk schema. Sinds ongeveer vier weken wordt zand aangevoerd met twee zuigers. Verwacht wordt dat de nieu- de bestuursvergadering in het De Roselaer. Cen- l'AN GENT Het algemeen bestuur van de stichting sociaal-cultureel (SKW) in Sas van Gent gaat het verificatiebureau van de Vereniging nn Nederlandse Gemeente een rapport laten samenstellen over de inkom en uitgaven bij het SKW. Het bestuur laat het daarvan afhangen of itregclen worden genomen tegen de beroepskracht Guido de Maeyer. „Als rapport negatief uitvalt wat ik overigens in eerste instantie zeker niet zal er moeten worden gesproken over disciplinaire maatrege- aldus SKW-voorzitter C. Snijders, zei dat maandagavond na afloop komst nauwlettend in het oog gaan houden. Vraagtekens plaatste Snijders overi gens bij het verwijt dat er tussen algemeen bestuur en werkbesturen vorige week hadden sprake is van een slechte communi catie. Hij stelde vast: „In het alge meen bestuur zitten vertegenwoordi gingen van alle geledingen, van zo wel werkbesturen als van vrijwillige leiding. Maar ach, over de kritiek valt te praten". Snijders zei dat al enige tijd geleden is afgesproken dat de werkbesturen daarover een praatstuk zouden pro duceren. „Volgens onze gegevens komt dat over vier tot zes weken. Wij wachten die nota af In de dan te beleggen vergadering daarover kun nen we de andere punten uit de bnef nogmaals meenemen" Zowel beroepskracht De Maeyer als de werkbesturen zeiden gisteren met een reactie af te wachten, totdat de notulen van de vergadering van het algemeen bestuur beschikbaar zijn. we zeewering bij Fort Rammekens voor 15 oktober bedekt zal zijn met klei. Dit jaar wordt het gedeelte van de Zuidwatering tussen Fort Ramme kens en de spuikom versterkt Begon nen is met de sloop van een deel van het voormalige Fort De Ruyter en met de vergroting van de spuiboezem, die nodig is omdat ook Vlissingen en Veere via Ritthem gaan lozen, wan neer de sluizen in deze plaatsen bui ten werking worden gesteld bij de aanschaf van een zwaardere gemaal. Ook is al begonnen met de keermuur. die het dijklichaam moet opvangen, omdat het talud niet kan uitlopen door een gebrek aan ruimte Met de glooiing van betonblokken is ook al een aanvang gemaakt. Deze komt op de plaats waar de zeedijk in 1944 na een bombardement is doorge broken Aan de voet van de dijk komt een dam wand, om die glooiing vast te houdep. De w intermaanden kunnen volgens de heer A. de Wolf van het w ater schap Walcheren worden gebruikt voor de aanleg van wegen op de nieuwe dijk die in het voorjaar moet worden ingezaaid met gras. Volgend jaar wordt begonnen met de verster king van de dijk tussen Spuiboezem en Buitenhaven. Met de versterking van dit dijkvak king van de dijk nabij de Schone Waardin is een be drag gemoeid van ongeveer dertien miljoen gulden. Het werk wordt uit gevoerd door het aannemingsbedrijf AVK (Algemeen Verhuur Kantoori uit Oude-Tonge. besprekingen stond de ie de werkbesturen en de vnj- werd ongenoegen geuit over manier waarop de beroepskracht enkele leden van het algemeen 'tuur was behandeld, werd gewezen °P een slechte communicatie tussen *«dhet uitblijven van de democrati zing van het bestuur bekritiseerd ^•voorzitter Snijders wees er Eaandagavond op dat de financiële "Uiatie bij het sociaal-cultureel werk. ®*er met de doorvoering van bezuini gen. zeer ter discussie staat, met omdat de begroting met enkele Juzenden guldens is overschreden, 'tidaar dan ook het besluit een Opport daarover te laten opmaken. r' algemeen bestuur zal bovendien ®omsten en uitgaven ln de toe- Op de voorgrond de zeewering bij Fort Rammekens. die momenteel met klei wordt bedekt luchtfoto Wim Riemensi Het historisch fort Rammekens (op de foto ten noorden van de zeewe ring) werd op last van Karei V ge bouwd. In 1547 werd met de bouw. volgens de inzichten van de toen beroemde Italiaanse vestingdeskuu- dige Donato de Boni. begonnen. Aan die tijd herinnert nu nog de machtige ingangspoort met de Mars-kop, in Zeeland een van de zeer weinige voorbeelden van Italiaanse Renais- sance-invloeden. De vesting heette aanvankelijk 'Zee burg' en werd gebouwd op een strate gisch belangrijke plaats die de vaart ien handel) op Middelburg kon verze keren Wat thans van 'Zeeburg' rest is de onderbouw, de stenen ruil met de bastions. De bovenbouw, het kasteel waar onder anderen prins Maurits verbleven heeft, is geheel vervallen en de overblijfselen zijn afgevoerd In 1585 werd de vesting samen met de steden Vlissingen en Den Briel aan de Engelse koningin Elisabeth in onder pand gegeven om terugbetaling van de kosten van het hulpleger onder Leicester veilig te stellen In het jaar 1616 kwam het terug aan de Nederlan den In 1809 kreeg het fort nogmaals een Engelse bezetting. Het heeft na dien geen rol van militaire betekenis meer gespeeld

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 21