olgend jaar 841 miljoen voor Oosterscheldewerken Forse stijging woningtekort Defensieopdrachten voor De Schelde in aantocht Nog geen intrekking zaaiverbod voor oesters in Oosterschelde Provincie Zeeland heeft laagste percentage langdurig werklozen PZC/I MOLENSTEENSMIT-KROES BOVEN WATER WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 agofd miljoenennota provincie 19 (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG - Het tekort aan woningen in Zeeland is in vergelijking met het Torig jaar aanmerkelijk gestegen. Dat blijkt uit cijfers die minister ffinsemius van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer heeft gevoegd bij zijn op Prinsjesdag gepubliceerde begroting. In het begin van de jaren tachtig had Zeeland nog een overschot aan woningen. Volgens Winsemius was het tekort begin vorig jaar -de meest recente cijfers- 1.500 woningen groot. Dat was aanzienlijk meer dan de 400 uit begin '81. In 1980 nog was er een overschot van 300 woningen Het is niet waarschijnlijk dat de achterstand snel zal worden ingelopen. Het kabinet immers concentreert de grote womngbouwcontingenten op de vier grote steden én de erkende groeisteden Dat blijkt onder meer uit het feit dat de bouwactiviteiten in Zeeland in '81 zo gering waren, dat de totale woningvoorraad met iets meer dan één procent toenam. Voor de komden jaren is eenzelfde ontwikkeling te verwachten. Dijken Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG „Waar tot nu toe ter plaatse van de stormvloedkering al het werk onder water gebeurde, kan men nu het werk boven water zien komen". Het zijn wat dat betreft niet alleen de pijlers in de monding van de Oosterschelde die, op hun plaats neergezet, nu een wat concreter antwoord geven op de vraag waar al die miljoenen die voor dit werk nodig zijn naartoe gaan, het is, abstracter geformuleerd, ook de 'molensteen' om de nek van mevrouw Smit-Kroes die boven water komt. Zo kan men, vrij vertaald, samenvatten wat de minister van verkeer en waterstaat in haar gisteren, op Prinsjesdag gepubliceerde begroting opmerkt over het project van de stormvloedkering, waarvoor in 1984 een bedrag van 841 miljoen beschikbaar komt. 'öe minister kenschetste de Ooster- bedrag dat nodig is voor studie en Aanpassmgswerken in het Ooster schelde vorig jaar bij haar aantreden voor de verbeteringen aan het scheldebekken zelf tenslotte vergen als één van de twee molenstenen die zuidelijk deel; 12 miljoen, budgettair gezien om haar nek han- ien. de andere betrof het openbaar Er is voor studie ten behoeve van 'jtrvoer. Mevrouw Smit zegt dan ook de stormvloedkering en alles wat Buitermate verheugd over te zijn dat daarmee samenhangt 35 miljoen be- Het bedrag dat beschikbaar is bet kabinet een regeling heeft ontwor- schikbaar, globaal gelijk aan het be- het op Deltahoogte brengen van de pen die er op neerkomt dat 80 procent drag dat in de afgelopen jaren werd zeeweringen is aanmerkelijk ver van de steeds weer de kop opstekende uitgegeven; hoogd ten opzichte van het afgelopen legenvallers door alle departementen gezamenlijk wordt opgebracht. En dat was wel nodig ook. want „molen- "fiten nummer twee was het indruk- "tïkfcende Oosterscheldeproject, te itr op gang om het te kunnen terug draaien, zo groot dat ook kleine tegen vallers altijd op zes nullen eindigen". Dijkdoorbraak Tevredenheid dus over de regeling net het kabinet, waarbij mevrouw Snit overigens altijd nog 20 procent van de nieuwe tekorten zélf voor rekening moet nemen. „Met het Tarievenplan en de deal over het Oosterscheldeproject is de dijkdoor braak bij verkeer en waterstaat ge- zegt zij. „Maar voor het land droogvalt en we op weloverwogen wijze de akkers kunnen bebouwen, is meer nodig". De minister stelt dat in ieder geval de investeringen buiten de bezuinigingen moeten blijven, en het liefst nog moeten worden aange rold. Sprekend over het Oosterscheldepro- aan ject zelf, maakt mevrouw Smit gewag van wéér een nieuwe stadium in de uitvoering, nu bodemverdichting, pij- lerbouw en het betonwerk voor de jaar. Dat is het gevolg van de afspra ken in het regeerakkoord, dat de dijken in 1990 verbeterd moeten zijn. Het kabinet heeft de komende jaren steeds 75 miljoen extra aan de begro ting toegevoegd. Daardoor komt deze hele post in de begroting op ruim 180 miljoen. De kleinere post onderhoud meldt voor Zeeland alléén een be drag van 1,5 miljoen gulden. Alles is er op gericht, aldus mevrouw Smit, om de dijken in 1990 ook op Deltahoogte te hebben. Om die reden hebben de waterschappen een aantal projecten dit jaar voorgefinancierd, tot een maximum van 75 miljoen Mevrouw Smit staat garant voor de lening Zij zal. het volgend jaar het eerst, een schema van uitvoering voor de ver schillende projecten in haar begroting opnemen. 'oorif Krammersluizen zijn gereedgekomen, mlnp Kuis men in de 'concrete' fase beland, 'die met name wordt geillustreerd door de plaatsing van de pijlers. Volgens de minister moet er in '84 met same aandacht worden besteed aan vraagstukken van meer beleidsmati- ?e aard „Zo zal over de inrichting en het beheer van het bekken in de nieuwe situatie een visie ontwikkeld aoeten worden" Er moet aandacht •orden besteed aan de 'nazorg' van het bekken. Me;touw Smit zegt dat zij er alles aan ai blijven doen om de kosten van de Oosterscheldewerken binnen het be schikbare budget te houden. In dat terband herinnert zij aan het besluit 'ie aanleg van de PhUipsdam. om Inanciéle redenen, te vertragen. Deondanks vergt het gehele project 5'84841N3 miljoen gulden, overigens G-scS BnmerkellJk minder dan de 972 mil- !«n waarvan in de begroting die vorig ;2ar werd gepresenteerd uit werd ge- 'gaan. De grootste slokop is zoals gbruikelijk de pijlerdam zelf. op gro te afstand gevolgd door de comparti- wnteringswerken. Oe ruim 840 miljoen zijn als volgt iid4ïïreld: n peril Voor ue primaire dam is 645,3 mil- tnowi j*" beschikbaar. Dit jaar mag 557 Biljoen worden besteed. Het totaalbe- wi-i 15 verdeeld in 279 miljoen voor de terdu !®dering en de drempels, 50 miljoen Hor landhoofden en damaanzetten 18 voor werkterreinen, 111 miljoen ,el nil -Mr de fabricage en plaatsing van de voorF ^Hnelementen, 145 miljoen voor schuiven en bewegingswerken en 42 PÜJoen voor het hefschip 'Ostrea', i' De compartimenteringswerken tfspn 91 miljoen, de helft van het dat voor dit jaar was uitge- vtaM "leken. Dat komt vooral door het Ksluit het even rustug aan te doen de Phillpsdam Er is 40 miljoen 'oor de sluizen in het Philipsdampro- I JS' 24 voor voltooiing van de vesterdam en de omkading van het «tkiezaat. en 27 miljoen voor het «ingsmiddel Zoommeer, •De verbetering van het Kanaal hoor Zuid-Beveland staat voor 58 mil- genoteerd. Het Gaat om een Windsurfen op de Grevelingen: de explosieve groei van deze vrijetijdsbesteding op het water noopt tot concentratie bij de beide dammen in het Grevelingenbekken Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Het Grevelingenbekken wordt steeds populairder bij watersporters. Dat geldt zowel voor de mensen met jachtjes, als voor de plankzeilers, bij wie de groei zo explosief is dat het windsurfen bij de beide dammen geconcentreerd zal worden. Bij zowel de Grevelingendam als de Kabbelaarsbank zullen daarom inrichtingsmaatregelen worden getroffen. De drooggevallen gronden in het Grevelingenbekken zullen zo veel mogelijk worden gebruikt om er recrea tieve voorzieningen te realiseren Op die manier hoopt het kabinet, zo blijkt uit de waterstaatsbegroting, de druk op de natuurgebieden te verlichten In Zeeland, en met name het Oosterscheldebekken. is een onderzoek op gang naar het gedrag van recreanten Daarbij zal extra aandacht besteed worden aan plank zeilers. Mevrouw Smit-Kroes heeft voor volgend jaar een half miljoen beschikbaar. Drie ton daarvan declareert zij bij minister Braks van landbouw. NIEUWE MUL TIPURPOSE-FREGA TTEN 1 i Van onze Haaase redacteur) nu noe eewerkt aan twee lu Van onze Haagse redacteuri nu nog gewerkt aan twee luchtverde digingsfregatten van de Jacobs van DEN HAAG D'e Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen zal in Heemskerck-klasse Als gevolg van de het volgend jaar kunnen rekenen op opdrachten van defensie voor de bouw RSV-problematiek zullen deze twee van nieuwe multi-purpose-fregatten. Minister De Ruiter heeft daarvoor een schepen met een vertraging van een bedrag van zo'n 215 miljoen gereserveerd. Het zal hem echter een lief ding half jaar in '85 en '86 worden opgele- u aard zijn wanneer de KMS er in zal slagen exportorders te verwerven, verd zodat de stroom orders vanuil Den Haag, nodig om de werkgelegenheid in Volgens de toezeggingen in de defen- Vlissingen in stand te houden, over een langere periode kan worden siebegrotmg zal de KMS dan inmid- uitgesmeerd. dels werken aan de al genoemde mul ti-purpose-fregatten, die tot in de ja- Mei de plaatsing van de eerste pijlers in de Oosterscheldemonding komen de werken aan de stormvloedkering letterlijk boven water Van onze Haagse redacteuri DEN HAAG De provincie Zee land heeft het laagste percentage langdurig werklozen, mensen die meer dan twaalf maanden zonder werk zitten. Desondanks is één op iedere drie werkloze Zeeuwen dat al langer dan een jaar. Die gege vens komen naar voren uit de Rap portage Arbeidsmarkt 1983, die mi nister De Koning van sociale zaken en werkgelegenheid dinsdag, tege lijk met zijn begroting, heeft gepre senteerd. Zeeland heeft dit jaar. gemiddeld gezien, bijna 16 000 werklozen Daarvan zijn er 5.400 al langer dan een jaar op een uitkering aangewe zen. Een jaar geleden waren dat er nog 2.200 van de 12 500 Opvallend is dat de werkgelegen heid in de landbouw in de jaren 80 tot en met '82 aanzienlijk is afgeno men, en wel met 4.2 procent Dat is aanzienlijk meer dan de landelijke stijging met 0,3 procemt. Ook de commerciële dienstverlening daal de verhoudingsgewijs sterk, met 1,8 procent. Opvallend is dat vrouwen speciaal in Zeeland weinig kans maken op werk Hun vooruitzichten zijn aan merkelijk omgunstiger dan die van vrouwen in de Randstad, aldus de gisteren gepubliceerde rapportage De hele defensiebegroting zoals die op in totaal 215 miljoen moeten vrijma- Prinsjesdag is ingediend vertoont de ken. waarvan een groot deel voor de ren neSentlg een goede bezetting ga- duidelijke littekens van het RSV-de- KMS bestemd is. en de rest voor de ranöeren bacle uit de afgelopen periode. Tot en RDM. waar onderzeeboten worden met 1986 moet defensie een bedrag gebouwd. van ongeveer 670 miljoen op tafel leggen om de gevolgen van dat deba- - 7 cle weg te nemen. Hoe ingrijpend dat IVIQ.VOKKO is blijkt wel uit het feit dat van die 670 Het binnenhalen van exportorders miljoen slechts 50 miljoen voor mari- zou defensie erg goed uitkomen. Als ne-opdrachten aan de KMS was gere- hel de KMS lukt een op stapel staan- serveerd. De rest is gevonden door op de order uit Marokko te verwezenlij- andere posten fors te bezuinigen, ou- ken. dan zou het tempo van de bestel de fregatten uit de vaart te nemen en lïngen van de Nederlandse marine geplande aankopen uit te stellen. kunnen dalen, en zou de financiële pijn per jaar weer wat draaglijker De totale RSV-operatie kost het kabi- worden. Voorlopig is er echter nog net 1.34 miljard Daarvan moet defen- géén duidelijkheid of de KMS die sie de helft bekostigen, een bedrag dat orders inderdaad zal kunnen verwer- enerzijds bestaat uit geld dat opnieuw ven. betaald moet worden om nog lopende opdrachten te kunnen voltooien, De KMS heeft inmiddels de bouw van maar dat aan de andere kant voort- tien Kortenaerfregatten voor de Ko- komt. uit de verplichting om schepen ninklijke Marine voltooid. Er wordt eerder bij de KMS te bestellen dat de bedoeling was In de begroting die vorig jaar ver scheen werd nog duidelijk opgemerkt dat de zogenaamde multi-purpose- fregatten, want daar gaat het hier om. pas m de tweede helft van de jaren tachtig besteld zouden gaan worden. Dat laatste is niet meer mogelijk, aangezien er dan een fataal gat zou ontstaan m de continuïteit van de Schelde. Om die reden heeft De Ruiter voor '84 PTT-investeringen Middelburg-Kapelle 'Van onze Haagse redacteuri HAAG - De PTT zal het volgcn- jaar investeien in projecten in *der meer Halsteren, Middelburg en wpelle-Biezelinge. Eén van de meest Mdverslindende projecten uit de af- Wopen jaren, de realisatie van het ^Peditieknooppunt in Roosendaal, inmiddels voltooid. ^Middelburg gaat het om de realisa- van railaccommodatie, te betalen ®«n pot die ruim 260 miljoen groot A Daarnaast worden er. zo blijkt uit PTT-begroting voor '84. niet nader ^schreven projecten gerealiseerd in "skteren en Kapelle-Biezelinge. Het 1 komt uit dezelfde investerings- UITGIFTE NIEUWE PERCELEN NU IN ONDERZOEK (Van onze Haagse redacteuri DEN HAAG Minister Braks van landbouw cn visserij kan nog geen antwoord geven op de vraag of de gevreesde oesterziekte Bonamia Ostreae is overwonnen. Op grond van de huidige gegevens, die overigens volgens sommige betrokkenen tot een licht optimisme aanleiding ge ven, is het voor Braks nog niet moge lijk om nu al te zeggen of het uitzaai verbod voor platte oesters in de Oosterschelde, dat vanaf 1981 van kracht is, in 1984 zal kunnen worden ingetrokken. Braks' begroting ademt als het om de schelpdierencultures gaat voor het eerst een andere opstelling ten aan zien van de uitgifte van nieuwe oester percelen Tot en met vorig jaar wilden de achtereenvolgende bewindslieden daar weinig van weten Onder druk van de Tweede Kamer echter wordt nu bekeken of er met name in de oestersector mogelijkhe den zijn voor potentiele oesterkwe kers die tot nu toe nog met aan bod zijn gekomen Er word bijvoorbeeld, op aandrang van de Kamer, een over zicht gemaakt van het aantal perce len dat voor oesterkweek gebruikt word en het aantal dat daarvoor ge schikt te maken is. met name op de Yerseke Bank Grevelingen Bovendien wordt gekeken hoeveel mensen er een nieuwe kans als oester - kweker willen wagen; het gaat dan vooral om vissers die vroeger als kweker actief waren en die zich. met het vooruitzicht van een geheel afge sloten Oosterschelde. hebben laten uitkopen, of hun directe verwanten Daarbij wordt ook de Grevelingen aan een nader onderzoek onderwor pen. Er wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden om ook hier meer te doen aan oesterkweek alhoewel Braks zegt dat ook de overige visserij- belangen niet uit het oog zullen wor den verloren en dat er niet zal worden vooruitgelopen op de keuze het Gre velingen zoet dan wel zout te maken. Ei loopt ook een onderzoek naar de gevolgen van het opvissen van oesters uit de Grevelingen voor de aaLsector Met name aalvissers zeggen altijd grote schade van de op de Grevelin gen actieve oesterkwekers te onder vinden. Van den Broek: samenwerking over grenzen moet beter iVan onze Haagse redacteur) DEN HAAG De overheden aan weerszijden van de Bel gisch-Nederlandse grens moe ten inniger samenwerken dan nu het geval is. Er komt daarom een werkgroep gericht op het creèren van rechtstreekse con tacten tussen de lagere overhe den. Dat zegt minister Van den Broek van buitenlandse zaken in de memorie van toelichting op zijn begroting. De bewindsman vindt dat er speciale aandacht geschonken moet worden aan met name de problemen van de grensarbei- derds. én de bedrijven uit de grensgebieden zelf Er liggen op dit gebied nogal wat moeilijkhe den zo hebben Nederlanders die in Belgie werken en hun loon in francs krijgen uitgekeerd, een forse stap terug moeten doen na de devaluaties van die Belgische munt. Winkels in het grensge bied hebben htm Belgische clientèle fors zien afnemen Ka merleden uit de grensgebieden hebben de regering om speciale maatregelen gevraagd, maar daar is het tot nu toe niet van gekomen Overdracht havens Colijnsplaat en Breskens in studie (Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Het rijk wil het beheer en onderhoud van de vissershaven in Colijnsplaat en hel havencomplex van Breskens overdragen aan de la gere overheden. Dat blijkt uit de memorie van toelichting op me vrouw Smit's waterslaatsbegroting, die dinsdag is bekend geworden Voor beide havens zijn wetsvoorstel len in voorbereiding, die de over dracht regelen. De vissershaven van Colijnsplaat zal naar alle waarschijnlijkheid het eerste aan de beurt zijn. Het voorstel moet nog in het begrotingsjaar '83-'84 wor den ingediend. Breskens zal iets lan ger vergen, dit voorstel Is nog slechts op het departement in voorbereiding De overdracht van Breskens werd overigens ook al eens in het begin van dit decennium voorgesteld. Wat dat betreft is er géén garantie dat de voorstellen ook binnen een maand of twaalf ter tafel komen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 19