Minister houdt vast aan maximum bijdrage veren Rietkerk zet vaart achter splitsing Zuid-Holland Vlissingen profiteert van soepel LPG-beleid Belgen hebben haast met verdieping Westerschelde Nog weinig schot in aanleg walradarketen VOW-droom definitief aan diggelen DUBBELDEKKER KAN WORDEN AANBESTEED NS-station Souburg staat nog op nominatie WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 kosten rond de 70 miljoen te geven, maar alleen in combinatie met die gefixeerde rijksbijdrage. In die rede natie kan zij overigens voor pakweg vijf extra dubbeldekkers het licht op groen zetten, want zolang de al ge noemde bijdrage op 36 miljoen is gefixeerd, komen de méérkosten toch niet voor haar rekening. De problemen op dit gebied en de traag verlopende onderhandelingen hebben er inmiddels voor gezorgd dat de derde dubbeldekker niet in 1985, maar in '86 in de vaart zal komen. (Van ome Haagse redacteur DEN HAAG Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat lijkt niet van plan af te stappen van haar voornemen om vanaf nu niet meer dan 36 miljoen per jaar in de tekorten van de Westerschelde-veren te steken. De provincie Zeeland heeft het daar bijzonder moeilijk mee, aangezien men vreest dat de tarieven daardoor sterk zullen moeten stijgen. Bij toenemende exploitatielasten en een gelijkblijvende rijksbijdrage moet er dus méér door de gebruikers worden opgebracht. De bouw van een derde dubbeldeksveerboot zou die tariefsstijgingen nog forser maken. Mevrouw Smit heeft de 36 miljoen opgenomen in haar begroting voor 1984. Het is iets meer dan het bedrag dat zij voor 1983 had gereserveerd: 35.85 miljoen. In '82 lagen de totaal- kosten echter fors hoger, en wel op bijna 38 miljoen, zodat geconcludeerd mag worden dat er van een reële achteruitgang van de rijksbijdragen sprake is. De provincie heeft tot nu toe de ideeën van mevrouw Smit verworpen. Men is niet mordicus tegen een gefi xeerde rijksbijdrage, maar een bedrag van 36 miljoen is gewoon te weinig, is de redenering. Zoals gezegd zouden dan forse tariefsverhogingen noodza kelijk zijn om het resterende exploita tietekort na de rijksbijdrage te dek ken. De gebruikers zullen dus in ieder geval méér moeten gaan betalen. Daar kan nog eens een schepje boven op komen als de derde dubbeldekker in dc vaart komt. want die zorgt voor extra lasten en dus een hoger exploi tatietekort. Veren-gedeputeerde J de Voogd moet over deze zaken nog met de minister gaan praten. Op het moment wordt voorbereidend ambtelijk overleg ge voerd. Rekenmodellen van de provin cie hebben tot een 'neen' tegen die 36 miljoen grote bijdrage geleid. Veerhavens Aanbesteding Mevrouw Smit is overigens wel be reid toestemming voor de aanbeste ding van de derde dubbeldekker Staatssecretaris ziet noodwet voor LPG niet zitten IVan ome Haagse redacteur) DEN HAAG Staatssecretaris Scherpenhuizen van verkeer en wa terstaat verschilt nog steeds van me ning met een meerderheid uit de Tweede Kamer over de wenselijk heid van een noodwet-LPG. Via een motie is de staatssecretaris opgedra gen om de voorbereiding van de behandeling van dit wetsontwerp voort te zetten, maar Scherpenhuizen ziet dat niet als noodzakelijk. Ook in de memorie van toelichting op de waterstaatsbegroting plaats hij vraagtekens bij de wenselijkheid van de noodwet, nu aangevend dat het ontwerp wel eens in het kader van de dereguleringsoperatie zou kunnen sneuvelen. Scherpenhuizen vindt het beter om de komst van de Integrale Nota-LPG af te wachten, en de voorstellen die daarin gedaan worden. Die nota wordt in het najaar verwacht, zo blijkt ut de begroting, hoewel de staatsse cretaris een forse slag om de arm houdt. De omvang van een door TNO verrichte studie, die aan de basis van de nota ligt, én de vele aspecten van de activiteiten met LPG maken het moeilijk om te voorspellen wanneer de nota gereed zal zijn. Scherpenhuizen' herinnert er overi gens aan dat onder hem een nieuw beleid tot ontwikkeling is gekomen. Hij heeft de eis laten vallen dat LPG bijvoorbeeld vanuit Eurogas in het Sloegebied via pijpleidingen ver voerd zou moeten worden wanneer het vervoer per binnenschip méér dan 500.000 ton per jaar zou gaan bedra gen. Scherpenhuizen zegt dat hij dat ge daan heeft vanwege de concurrentie vanuit met name Belgie en om een gezonde ontwikkeling van de regiona le economie mogelijk te maken. (Van ome Haagse redacteuri DEN HAAG De Nederlandse Spoorwegen zijn nog immer van plan een eigen station in Souburg te openen, hoewel zij daar de ko mende vier jaar géén hoge priori teit aan toekennen. Dal blijkt uit de begroting van minister Smit- Kroes van verkeer en waterstaat. Het station Vlissingen-Souburg stond enkele jaren geleden overi gens ook al in de waterstaatsbe groting, maar van realisatie van deze plannen is het tot nu toe niet gekomen. De NS willen in de komende vier jaar zestien nieuwe stations aan bestaande lijnen openen, hoewel zij een slag om de arm houden: het gaat. aldus de begroting, om „mo gelijk in uitvoering te nemen sta tions". Er zijn drie groepen met een ver schillende prioriteit: Souburg komt in de tweede groep. De NS geven overigens in de komende jaren de voorkeur aan de vestiging van sta tions in al bestaande stedelijke gebieden. Dat sluit weer aan op het beleid van het kabinet dat uitbrei ding van woningbouw zoveel moge lijk in de al bestaande stedelijke concentraties moet plaatsvinden. Daarbij past een op deze gebieden gerichte, verbeterde infrastructuur De verbeteringen van de veerhavens in Vlissingen en Breskens gaan inmid dels gewoon door. Belde havens wor den geschikt gemaakt voor de komst van dubbeldeksveerboten. Het werk hier moet in 1985 klaar zijn, en daar is ook de planning van het Rijkswegen fonds op gericht. Voor 1984 is een bedrag van 16 miljoen uitgetrokken, terwijl verwacht wordt dat er dit jaar, '83 dus. tien miljoen zal worden uitge trokken. Het hele project kost 37 miljoen. Minister Smit-Kroes GOEREE IN '87 BIJ ZEELAND Axclse Sassing- Teraeuzen (Van ome Haagse redacteuri DEN HAAG Volgend jaar zal be gonnen worden met de aanleg van de nieuwe weg Axelse Sassing-Terneu- zen. Mevrouw Smit-Kroes heeft die toezegging gedaan en opgenomen in haar begroting. Het project, rijksweg 61, omvat de aanleg van een autoweg met twee rijkstroken. In '84 zal er 5 miljoen beschikbaar komen; het werk moet een jaar later klaar zijn en zal in totaal 14 miljoen vergen. De weg staat nu eindelijk met jaartal in de begroting opgenomen. In de begrotingen uit de afgelopen jaren stonds het project weliswaar vermeld, maar zonder al te veel uitzicht op realisatie. Het stukje Axelse Sassing-Terneuzen. niet meer dan een paar kilometer, is overigens de enige Zeeuwse verbin ding waaraan wordt gewerkt. Er moet nog worden gestudeerd op het tracé voor de weg Zienkzee-Grevelmgen- dam. Ook de Dammenweg op Walche ren, grofweg het stuk Veerse Dam richting Middelburg, staat op het uit voeringsprogram opgenomen overi gens zonder al te veel kans op realisa tie in de plaperiode '84'88 Voor onderhoud van Zeeuwse wegen die op het rijkswegenplan voorkomen heeft mevrouw Smit het volgend jaar 12,4 miljoen beschikbaar, vier ton meer dan dit jaar. Voor de overige rijkswegen in Zeeland is 4.4 miljoen opzij gelegd, zes ton minder dan in '83. i Van onze Haagse redacteur) DEN HAAG Minister Rietkerk van binnenlandse zaken wil vaart zetten achter de behandeling van het wets ontwerp tot splitsing van de provin cie Zuid-Holland, waaraan de ver huizing van Goeree-Overfiakkee naar Zeeland gekoppeld is. De plan ning is er op gericht deze wet eind dit jaar in de Tweede Kamer te behande len, en de wijziging zelf op 1 januari '87 te laten ingaan. Dat blijkt uit de memorie van toelichting op dc begro ting die Rietkerk dinsdag heeft gepu bliceerd. De splitsing van Zuid-Holland is het enige 'territoriale' voorstel dat is over gebleven uit de hele operatie rond de reorganisatie van het binnenlands be stuur De grootte van de huidige provincie én de omvang van de pro blematiek waarmee het provinciaal bestuur te kampen heeft vormen aan leiding tot de tweedeling. Rietkerk gaat voorbij aan de kritiek van de huidige provincie, die niet mee wil werken zolang Rietkerk niet belooft dat de nieuw te vormen provincies aanzienujft méér bevoegdheden krij gen. Rietkerk geeft er de voorkeur aan de regionale problemen worden opge lost niet door nieuwe provincies te vormen, maar door de gemeentelijke samenwerkingsverbanden tc verster ken. De provincies moeten in dat verband een indeling maken van de gemeentelijke samenwerkingsgebie den die zij willen realiseren, in af wachting van de komst van de Wet gemeenschappelijke regelingen Rietkerk kondigt tot slot aan dat de Tweede Kamer binnen enkele maan den een wetsontwerp te behandelen krijgt waarmee kleine grenscorrecties tussen de provincies Zeeland, Zuid- Holland en Noord-Brabant worden doorgevoerd De wijzigingen zijn no dig geworden door de uitvoering van de Deltawerken. Sommige onderde len hieruit vallen binnen het grondge bied van verschillende gemeenten en provincies, en dat alles moet enigszins gladgestreken worden. LPG-tankers in de Sloehaven HAVENSCHAP 'DRAAIT' GOED Van onze Haagse redacteur DEN HAAG Het Havenschap Vlissingen heen in de afgelopen periode goed gedraaid, maar ook Terneuzen mag niet ontevreden zijn. Ondanks een lichte teruggang in de goederenoverslag zijn de vooruitzichten hoopge vend. Dat zei minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat in haar op Prinsjesdag gepubliceerde begro ting. Daaruit blijkt dat het Havenschap Vlissingen in z'n eentje in staat is geweest de teruggang in de overslag bij Terneuzen en in het noorden, in Delfzijl, goed te maken. Vlissingen heeft vooral geprofiteerd van de versoepeling in het rijksbeleid ten aanzien van LPG Dat werd in het Zeeuwse havengebied als zeer positief ervaren, schrijft mevrouw Smit. Zij gaat er vanuit dat een verdere uitbouw DG-activiteiten voor de hand ligt. De minister herinnert aan het besluit de conventions PZEM-centrale om te bouwen voor het gebruik vanko£ Deze. weliswaar in Terneuzen veel bekritiseerde besi smg, leidde tot het besluit van het Havenschap VHssing: een nieuwe kolenhaven aan te leggen. In Terneuzen heeft het bedijfsleven al ingehaakt op tr verleninging van de Zevenaarhaven. die in 1984 gere: komt.. aldus de minister. Een verdere uitbreiding var.a op- en overslagactiviteiten zal hierdoor mogelijk worta Dat alles brengt mevrouw Smit tot de conclusie data toekomst er voor de beide Zeeuwse havenschappe. hoopgevend uitziet. Het havenschap Vlissingen kan hn volgend jaar overigens op een rijksbijdrage in de exploits tiekosten van zes ton rekenen VOORWAARDEN WATERVERDRAGEN ONVERANDERD Kreekraksluizen zal worden gektp peld met de databank van de .t werpse haven. Geprobeerd zal worta i een zelfde koppeling met de damse walradar tot stand te brenger. Tot slot zal worden begonnen methf, itd aanbrengen van brandteehniscbi voorzieningen aan een aantal Zeeut se sluizencomplexen. In de begroting zijn verschillende te dragen opgenomen voor werk aan 2 ject sluizen. De grote sluis te Veereentt De beide projecten in Zeeland Baal- Volkerak- en Kreekraksluizen en die grote schutsluis van Vlissingen kti hoek en Bath dus. én de verbetering bij Terneuzen gereed zijn. In '84 ko- nen op respectievelijk één en 0,7 mi van het Maaswater, komen voort uit men de sluizen van Wemeldinge en joen rekenen, er is 13 miljoen voordt de met Belgie gesloten waterverdra- Hansweert aan de beurt. Op deze aanleg van een centraal bediening! manier kunner. scheepvaartroute's systeem bij Terneuzen (de Beiges word-geprogrammeerd, zodat er on- dragen 9 miljoen daarvan bij) er.è dei meei een ove.dcht is van de bij realisatie van een gemaal bij de Kre- sluizencomplexen te verwachten kraksluizen vergt 16 miljoen (14 us drukte. De centrale computer op de België). (Van ome Haagse redacteur DEN HAAG De Belgen hebben grote haast met de verdieping van de vaargeul in de Westerschelde. Zij hebben minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat laten weten dat zij zo spoedig mogelijk met dit werk willen beginnen, om te bereiken dat Antwerpen in het vervolg bereikbaar zal zijn voor schepen met een diepgang van 48 (richting Antwerpen) en 13 (richting Noordzee) voet. Nederland echter gaat uit van het voor-wat-hoort-wat- principe; in ieder geval moeten de Belgen beloven dat zij het Maaswater kwalitatief zullen verbeteren, terwijl zij ook ten aanzien van het Baal- hoekkanaal en de afsnijding van de bocht van Bath concessies zullen moeten doen. Om nu toch een stok achter de deur te hebben, wil mevrouw Smit alleen me dewerking verlenen aan een verdie ping van de vaargeul in de Wester schelde. die slechts m het belang van Antwerpen is. wanneer daar- iets te genover staat Als overigens die vaar geul inderdaad kan worden uitgebag gerd, dan krijgen daarmee de bocht van Bath en het Baalhoekkanaal een lage prioriteit. Op het moment verrichten deskundi gen uit zowel Nederland als België samen een studie naar de vraag wal de gevolgen zijn van een verdere verdieping. Die studie moet eind dit jaar gereedkomen. Een verdieping heeft overigens goedkeuring nodig van het parlement Mevrouw Smit „De Nederlandse bereidheid om de bevaarbaarheid van de Westerschelde te verbeteren, wordt meer m het bij zonder bepaald door de Belgische bereidheid om eindelijk iets te doen aan de regeling ter verbetering van de kwaliteit van het Maaswater ZEKER NIET VOOR 1990 Sluizen Over een verdeling van de kosten van de verbetering van het Kanaal van Gent naar Terneuzen is wel overeen stemming bereikt. Het gaat dan met name om dc vraag welke schepen nog in hel sluizencomplex in Terneuzen worden toegelaten. Zolang het com plex nog niet is voltooid in '88 is Belgie aansprakelijk voor de even tuele schade die ontstaat wanneer grote schepen worden binnengelaten. In '84 zal er een provisorisch bedie ningssysteem worden aangebracht bij de Terneuzense middensluis. waar door de Oost- en Westsluis minder vaak voor het spuien van water zullen worden gebruikt. In '87 zal een cen traal bedieningssysteem gereed zijn. Eind '83 zal de eerste fase van het informatievel-werkend systeem voor de scheepvaart, geïnstalleerd op de Van onze Haagse redacteur DEN HAAG Dc uitgebreide walra darketen die langs de Westerschelde, en voor een groot gedeelte op kosten van België, moet worden aangelegd, zal naar alle waarschijnlijkheid pas rond 1990 gereed zijn. Of dat laatste jaartal gehaald wordt, is daarbij eveneens onzeker: dc financiële om standigheden bij de zuiderburen heb ben voor uitstel gezorgd. Er zal in ieder geval niet voor 1985 begonnen worden, zo blijkt uit de begroting van minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat. Om de verkeersveiligheid te verbete ren. wordt er een tijdelijk Schelde- coordinatiecentrum in Vlissingen ge realiseerd. Nederland schiet het daar- voor benodigde geld voor; dat wordt later verrekend wanneer de Belgen hun aandeel van 90 procent in de totale kosten van de walradarketen op tafel leggen. Voor de bouw van het centrum stelt mevrouw Smit volgend Jaar 1.3 miljoen beschikbaar Het tijdelijk coördinatiecentrum moet in augustus '86 operationeel zijn. Eén van de zaken waarmee! verkeers- en loodsdienst zich in Sea demond steeds intensiever moez ian bezighouden, betreft de LPG-scte jM[ pen Mevrouw Smit beraadt zich o ja maatregelen om de risico's die het vervoer van LPG samenhang 50 terug te brengen. (Van ome Haagse redacteur) DEN HAAG Artikel 196 is uit de begroting van mevrouw Smit- Kroes van verkeer en waterstaat verdwenen. Dat mag een droge me dedeling zijn, maar ze is het slot stuk van een jaren durende geschie denis die is uitgemond in het aan diggelen vallen van een jarenlang gekoesterde Zeeuwse droom: de Westerschelde-oeververbinding. Jaren achtereen, van Westerterp via Tuijnman tot Zeevalkmg, heeft de Westerschelde-oeververbinding pro memorie op de waterstaatsbegro ting gestaan. Pro memorie, omdat er niet direct rijksgeld voor moest wor den uitgetrokken De staat behoefde zich slechts garant te stellen voor de leningen die de NV VOW zou aan gaan om het brugtunnelproject te bekostigen Weliswaar liepen de achtereenvol gende begrotingen niet over van enthousiasme voor de vaste oever- uu ging Zeevalking er al vorig jaar vanuit, ondanks afspra ken die anders luiden, dat er in '83 toch niet zou worden begonnen maar er was nog in ieder geval iets tastbaars dat op de bereidheid van het rijk om mee te helpen zinspeel de Kort nadat het kabinet-Lubbers aantrad, schakelde het echter de vaste oeververbinding met twee, in de tijd iets uit elkaar liggende, ferme klappen uit Het njk zou niét deelne men, zich niet garant stellen voor de leningen. En nu staat op de plaats waar artikel 196 had moeten staan, slechts dit als grafschrift Zoals bekend heeft de regering besloten geen steun te kunnen verlenen aan de eventuele totstandkoming van een vaste oeververbinding over de Westerschelde Het artikel in de begroting, dat de mogelijkheid van garantieverlening inhoudt, kan der halve vervallen" Privatisering Zij blijft, maar dat zal duidclij gew orden zijn in de afgelopen pen» de. vasthouden aan de voorgenonfl privatisering van het loodswnn jj Het overleg met de betrokken orpï saties én de gemeente Rottentt moet voor de zomer van het volp^!, jaar worden afgerond. Daarna een wijziging van de Loodswel de Tweede Kamer worden voor?^.' legd. Binnenkort is er overigens een port te verwachten over de vraag loodsdienst kostendekkend geexp-J teerd kan worden. Afhankelijk van zal er eventueel een nieuw ta» vensysteem worden ingevoerd. j jBCt tob Tol] De UflNlKaHMriaH£IB8n De radarpost iungs de Westerschelde bij Waarde, onderdeel van de toetö& ge walradarketen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 18