ZttLAND" Stiptheidsacties van Belgische zeeloodsen Bibliotheken dicht uit protest tegen 'korten' Socioloog Blok kan zijn omstreden rapport alsnog verdedigen voor commissie Ravoz PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Geen privatisering verkeersdienst DGSM ONDERSTEUNING STAKINGSACTIE ACOD EN CVC EVEN IETS RECHTZETTEN DONDERDA G LANDELIJKE A CTIEDA G Oplichter aangehouden bij 'truc' Middelburg PZC PAGINA 17 WOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 (Van onze Haagse redacteur) HAAG De verkeersdienst van het Directoraat-Generaal Scheepvaart Maritieme zaken (DGSM) blijft buiten de voorgenomen privatisering van jtt loodswezen. Dat heeft minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat meegedeeld. Zij heeft besloten om de voorzitter van de voorlopige Nationale Havenraad, R. F. van Heusden, te belasten met de procedure die tot privatisering van het loodswezen én de integratie van de loodsdiensten in kt gebied rond Rotterdam moet leiden. Mevrouw Smit heeft zoals gezegd vastgesteld dat de verkeersdienst van DGSM niet geprivatiseerd hoeft te worden in tegendeel tot het loodswezen elf. Zij heeft dat meegedeeld aan de bijzondere commissie van DGSM, gewijd jan de privatiseringsgedachte. DGSM en Rijkswaterstaat hebben van de minister de odracht gekregen om voor 1 januari van 't volgend jiar te rapporteren over mogelijkheden om andere taken van DGSM te privatiseren, waarbij het gaat om de vaarwegmar- kering. De diensten die het loodswezen ondersteunen zullen ook geprivati seerd worden. Zoals gezegd zal havenraad-voorzilter Van Heusden de privatiseringsplan nen begeleiden en coördineren. Hij zal ook met de gemeente Rotterdam overleg voeren over de mee-privatisering van de Rotterdamse havenloodsen. Hij wordt ook voorzitter van het overleg van de bijzondere commissie van DGSM en de vergelijkbare Rotterdamse commissie. aan de overeenkomst die Nederland en Belgie met betrekking tot de be- loodsing hebben. ..Dat houdt niet in dat door ons Belgische loodsen wor den overgebracht", aldus de heer Waaleman Bruynzeel, „Wij houden ons aan de afspraken en behandelen alleen die hoeveelheid schepen die we anders gemiddeld per dag zouden beloodsen. Maar geen schip meer" Bij de schepen die op de Vlissingse rede ten anker liggen beginnen de eerste gevolgen van de lange wacht tijd merkbaar te worden. Een van de schepen raakte dinsdag zonder water en werd op de rede, in tegenstelling VLISSINGEN - De Belgische staatszeeloodsen hebben zich dinsdag achter de stakingsactie van de vakbonden ACOD en CVC gesteld. De loodsen gaan niet in staking, maar zullen stiptheidsacties voeren, omdat de Nationale Unie van Onafhankelijke Syndicaten waarin zij lijn verenigd niet de beschikking heeft over een stakingskas. De Belgische vakbonden besloten dinsdag de staking, die aanvankelijk om middernacht in de nacht van dinsdag op woensdag zou worden beëindigd, voort te zetten. De christelijke vakbond CVC heeft afgekondigd de staking voort te grien tot donderdagavond tien uur. De ACOD staakt door voor onbepaal de tijd, aldus vakbondsbestuurder F. Mecomme, die in Vlissingen na- beide bonden optreedt. De be- ig van de zeeloodsen om zich ichter de stakingsactie te stellen aelt er volgens Wellecomme toe ge- i:i dat 'de sfeer minder hard' is geworden. In de nacht van maandag op dinsdag hebben actievoerders van tetredepersoneel verschillende Belgi sche loodsen tegengehouden die in de Vlissingse haven aan boord van sche pen met bestemming Antwerpen wil- cen gaan. Om aan de staking van het Rdepersoneel te ontkomen deden en- tóe schepen Vlissingen aan om daar ten loods aan boord te nemen. Nor maal gesproken gebeurt dat op de lede. Volgens Wellecomme is één schip, de 3000 ton metende Japanse tanker 'Christina' wel naar Antwer pen vertrokken. Ook de loods voor dit jchlp werd door de stakers tegenge houden, maar volgens Wellecomme is bet schip met een privéloods opgeva tte naar de Petroleumpier, die buiten ie sluizen van Antwerpen ligt. De tonden hebben het schip besmet ver aard De heer J. Waaleman Bruynzeel. Soofd scheepvaartzaken van DGSM 5 Vlissingen. verklaarde dat de Ne derlandse redediensten zich houden tot hetgeen in verband met de veilig heid gebruikelijk is, van water voor zien. Dinsdagavond lagen op dc rede ongeveer 45 schepen ten anker. In totaal liggen in de haven en op de rede van Antwerpen, de Vlissingse rede en buitengaats ongeveer 200 schepen te wachten op het einde van de staking. Volgens de verkeersleider van DGSM wijken veel schepen uit naar Rotter dam, Zeebrugge en Antwerpen. Het aantal binnenkomende schepen is- aanzienlijk afgenomen, zo zei hij. Nor maal komen ongeveer dertig schepen per dag de Westerschelde op. maar dinsdag waren dat er minder dan tien. Iromfietser door ijnbus geschept AXEL - Een bromfietsbestuurder uit hel is dinsdag met nog onbekende «mondingen in het ziekenhuis te Sluiskil opgenomen, nadat hij op de kruising Kanaalkade-Zuidsingel in hel door een lijnbus van de ZWN •is aangereden. De bromfietser A. J. reed even voor uur met zijn bromfiets op het Seispad langs de Zuidsingel en wilde 9 de kruising oversteken naar de Kinderdijk. De bus, bestuurd door W. M- B. uit Sint-Jansteen. komende t- de Oranjestraat, verzuimde de «omfietser echter voorrang te verle- sn en reed de bromfietser aan. Het rechttrekken van de bouw- en boorinstallatie Voor niks Stamgenoten. Een bemoedigend woord kan vandaag, dunkt ons, geen kwaad. Daarom het volgende: Ook in het komende begro tingsjaar kan kosteloos langs de Zeeuwse stranden gewan deld worden. Het bezichtigen der Ooster seheldewerken kan, mits men °P gepaste afstand blijft, op budgettair neutrale basis Plaatsvinden. Er is afgezien van de heffing van accijnzen op het 'de kop in de wind gooien De vriendelijke groet zal - voor zover buiten het postaal ver keer om overgebracht - om niet kunnen worden gegeven De inspectie der belastingen zal de glimlach ongemoeid la ten. Geschater blijft, zowel binnen buiten de bebouivde kom, "ien vrij van premieheffing. De regering is na ampel be mad tot de slotsom gekomen, dal in ieder geval lot de derde amsdag in september van het volgend jaar de zon voor niets "wet opgaan. Het lezen van dit hoekje zal °ok in de komende tijd niet onvermijdelijk hoeven te lei den tot lastenverzwaring. HULST Twee zware kranen met een gezamenlijk hefvermogen van honderd ton hebben dinsdagmiddag dc ruim veertig ton wegende bouw- en boorinstallatie van de firma De Jong uit Kruisland, die maandagmiddag bij het slaan van mortelpalen voor een winkelpand in de Bierkaaistraat in Hulst in een kelder was weggezakt, zonder al te veel problemen recht getrokken. Vooraf werd door een Atlas-graafmachine van de firma Strooband uit Heikant een kuil rond de installatie gegraven. Belangrijk daarbij was een vlakke ondergrond om er zeker van te zijn dat de installatie na het rechttrekken met opnieuw zou wegzakken. Na het weggraven van de kelder rond de boorinstallatie werd begonnen met het rechttrekken daarvan. De instal latie. die zich kan voortbewegen op stalen rupsen, bleek nog helemaal in takt te zijn. Alleen de lange leidingsarm. waaraan de lange boor is gevestigd, liep bij het wegzakken tegen het woon- en winkelpand een flinke knik op. De schade daarvan bedraagt vele tienduizenden guldens Toen de installatie recht stond werd begonnen met het weggraven van de grond voor de installatie. Centimeter voor centimeter kroop de installatie uit de kelder, voor alle veiligheid nog steeds vastgemaakt aan een hefkraan. Na een grondige inspectie besloten de experts de installa tie van de helkraan los te maken Het gevaar voor omkantelen of opnieuw wegzakken was toen helemaal geweken- De schade aan het woon- en winkelpand aan de Bierkaai straat, dat gedeeltelijk werd ontwricht door de wegzak kende boorinstallatie bedraagt minstens vele tienduizen den guldens. Het bergingswerk trok vele belangstellen den. VLISSINGEN De rede van Vlissingen biedt een ongebruikelijke aanblik. Dinsdagavond lager er ongeveer 45 schepen te wachten op het einde van de stakingen in Belgie. In totaal liggen in de haven van Antwerpen, op de rede van Antwerpen, op de Vlissingse rede en buitengaats ongeveer 200 schepen. (Luchtfoto: Lex de Meester MIDDELBURG - Morgen, donderdag, zal een aantal bibliotheekvoorzienin gen in Zeeland de hele dag of een deel van de dag gesloten zijn. De landelijke bibliotheekorganisatie, het Nederlands Bibliotheek en Lektuurcentrum, houdt die dag een landelijke manifestatie tegen de aangekondigde bezuini gingen op het bibliotheekwerk. Vanuit Zeeland zal een afvaardiging van het bibliotheekwerk aan de protestbijeenkomst deelnemen. Het filiaal van de bibliotheek in Mid delburg-Zuid zal de hele dag gesloten zijn. Ook de discobus verzorgt die dag geen uitleningen en de bibliobus op Schouwen-Duiveland de 'Spiegel van den ouden en nieuwen tijdt' blijft in de garage. De bibliobus op Walche ren. de 'Walcherse Arcadia' leent al leen 's middags niet uit en de Zuid- Bevelandse bibliobus 'Zuud Beve- landsch lief en leed' staakt 's avonds de hulpverlening. In dienstverlening In de overige bibliobussen en biblio theken zal het publiek waarschijnlijk nauwelijks hinder van sluitingen heb ben. Alleen in de openbare biblio theek in Goes wordt een aangepast rooster van openingstijden gehan teerd. Het protest richt zich tegen de plan nen van minister Brinkman van wel zijn. volksgezondheid en cultuur om MIDDELBURG - De recherche van de gemeentepolitie in Middelburg heeft een oplichter aangehouden, die in ruim twintig gemeenten in ons land werd gezocht. Het gaat om de 53-jarige B. J. O. uit Heerlen, die maandagmiddag zijn slag probeerde te slaan in een drogisterij in de Geere. O.'s manier van werken was steeds dezelfde. Vlak voor sluitingstijd kwam hij een winkel binnen en kocht daar voor grote bedragen. Bij het afrekenen deed hij voorkomen dat hij geen geld bij zich had. Het was dan te Iaat om nog naar een bank te gaan. O. betaalde de goederen dan steevast met een overschrijvingskaart, die -in tegenstelling tot de girobetaalkaart- niet gegarandeerd is. Dat betekent, dat de winkelier kon fluiten naar het geld. als bij de afboeking van die kaart zou blijken dat O. geen geld op zijn rekening had. En dat was dus altijd het geval. O slaagde erin een winkelmeisje van de drogisterij ertoe te bewegen om de overschrijvingskaart te accepteren. Met goederen ter waarde van zeshonderd gulden verliet hij de winkel. De eigenaar van de winkel ontdekte de 'truc' na korte tijd en zocht de man op. Die bleek zich toen in een naburig café te bevinden. De politie werd erbij gehaald, die de man meenam naar het bureau. Het betalen met een overschrijvings kaart is strafbaar, omdat zo'n kaart niet is erkend als wettig betaalmid del O. heeft het meest op zijn kerfstok in Rotterdam. Daarom is hij naar de Maasstad overgebracht, waar de politie de zaak verder in handen heeft. volgend jaar 18.3 procent te bezuini gen op de rijksbijdragen voor het openbaar bibliotheekwerk Dit jaar is al een reeks ombuigingen doorge voerd en het totaal aan mindere in komsten komt op die manier op 22,3 procent De ingreep kost de Zeeuwse bibliotheken ruim anderhalf miljoen gulden. Dat bedrag kan alleen worden gehaald als drastisch in de huidige organisatie wordt ingegrepen Volgens het bibliotheekpersoneel zal rigoureuze afbraak van de dienstver lening en aantasting van de werkge legenheid het gevolg zijn. De biblio theken menen niet, dat ze buiten de bezuinigingen moeten blijven, maar ze achten de voorgestelde bezuinigin gen te drastisch en op te korte ter mijn. Planmatige opzet van het bi bliotheekwerk wordt er onmogelijk door, zo betogen de bibliotheken. MIDDELBURG - De Ravoz (provin ciale raad voor de volksgezondheid) is dinsdag niet toegekomen aan de bespreking van een commentaar op het rapport 'Tussen artsenmacht en patientenklaeht' waarin de socioloog Wim Blok de stand van de gezond heidszorg in Zeeuwseh-Vlaanderen bekritiseert. Besloten werd het stuk eerst nog eens te bespreken in de vergadering van de ravoz-commissie ziekenhuiszorg die in november wordt gehouden Dan krijgt Blok (alsnog) de gelegenheid om te reageren op de kritiek die volgde op zijn rapport. De Ravoz-leden hadden dinsdag ook een notitie van Blok zelf op hun tafel. De socioloog doet in dit. eind vorige week verschenen stuk zijn beklag over de manier waarop er op zijn verhaal is geraegeerd Zoals eerder gemeld is Blok van mening dat hij door de Ravoz in een kwaad daglicht wordt gesteld. Daarnaast is hij er verbolgen over dat hij bewust in een nadelige positie zou zijn gemanoeu vreerd Dat zou dan gebeurd zijn door hem niet in kennis te stellen van het commentaar dat de ravoz-commissie ziekenhuiszorg vorige maand op zijn rapport leverde. Blok kon ook geen gebruik maken van het spreekrecht tijdens een bijeenkomst van deze commissie die voor een deel aan zijn werkstuk was gewijd Ravoz-voorzitter W. Don vond het met zo zinvol dat de aanwezigen zich gisteren over het kersverse commen taar van Wim Blok zouden buigen Hij stelde voor dit stuk en het verhaal van de ravoz nog eens terug te halen naar de commissie ziekenhuiszorg. Blok krijgt dan de gelegenheid om monde ling commentaar le leveren en wel licht zou het verhaal van de commis sie dan nog aangepast kunnen wor den Vervolgens zou dan de raad voor de volksgezondheid zich over de zaak kunnen buigen. L/e gctieputeerde vond bij dit voor stel slechts mevrouw J. L. A. Boog- erd-Quaak (statenlid D'66) op zijn weg. Zij vond dat ook de ravoz gisteren commentaar moest kunnen leveren. Daar zou dan de commissie ziekenhuiszorg weer voordeel mee kunnen doen. „Als raad hebben wij ook onze verantwoordelijkheid" al dus mevrouw Boogerd. Zij stelde voor om de materie direct te bespreken maar ondervond geen en kele steun van medeleden van de raad voor de volksgezondheid. Voorzitter Don vond het onjuist om de commis sie uitgangspunten mee te geven van uit de raad Hij wees er bovendien op dat het alle ravoz-leden vrij is om deel te nemen aan de commissievergade ringen Tijdens de vergadering bleek verder dat het uiterst kritisch commentaar van de ravoz op de discussienota van de commissie Maris tover de vereen voudiging van de provinciale welzijns planning) grotendeels ingeslikt wordt. In dit stuk werd het feit gehekeld dat de commissie Maris wel uitvoerig in ging op het veld van het specifiek welzijn maar de tweede belangrijke poot. de gezondheidszorg, vrijwel bui ten beschouwing liet Voorzitter gede puteerde Don maakte dinsdag duide lijk dat echter de sector gezondheids zorg bewust niet naar voren was ge bracht in het werkstuk van de com missie Maris. Immers dit onderdeel wordt binnenkort geheel geregeld vol gens de voorschriften van de wet voorzieningen gezondheidszorg en aan die regels kan de commissie Maris niets veranderen De heer Don noemde het daarbij positief dat in het stuk van de com missie de wijze van planning in de volksgezondheid als leidraad was ge nomen. Nu blijkt dat de gezondheids zorg doelbewust buiten beschouwing is gelaten zal de Ravoz. zo werd besloten, zich slechts beperken'tot wat detailkritiek op de discussieno- Laatste stuk van Saeftinghe mogelijk in beheer bij Zeeuwse Landschap MIDDELBURG - De slichting 'Het Zeeuwse Landschap' kan het beheer krijgen over het laatste stuk van het verdronken Land van Saeftinghe, dat in particuliere handen is. Het gaat om een oppervlakte van 457 hectare, op grondgebied van Hulst, en eigen dom van 'De Westerschelde' BV te Nieuw-Namen. Met de overname van het beheer is een eenmalige afkoop som van ruim 380 mille gemoeid. Voor dat doel is de provincie een bijdrage van 50 procent gevraagd. Gs willen nagaan of het haalbaar is dit gebied te laten aankopen. Dat blijkt uit een notitie, die aan de orde komt in de statencommissie voor ruimtelijke ordening „Het Zeeuwse Landschap' heeft de medewerking ge vraagd voor de overname van de erfpacht voor een penode van 50 jaar. de 3500 ha in eigendom van Domei nen wordt al door de stichting be heerd met de opzet de grote natuur wetenschappelijke en cultuurhistori sche waarde van het gebied te behou den en te vergroten Gs zeggen nu „Binnen ons college is gediscussieerd over de plaats om voor dit hoogst belangrijke natuurgebied niet slechts tot erfpacht over te gaan. maar om te trachten dit gebied defini tief te verwerven door middel van aankoop" Voor men daattoe stappen onderneemt, willen gs eerst de me ning van de statencommissie ruimte lijke ordening horen Er zijn over een eventuele aankoop ook nog geen contacten met het Zeeuwse landschap of de eigenaren geweest, aldus gs. Twee auto's bij botsing beschadigd SCHARENDIJKE Bij een aanrij ding op de Dammeweg nabij Scha- rendijke zijn maandagmiddag twee personenauto's beschadigd. Het ongeluk gebeurde doordat de automobilist D A R uit Neus (West- Duitslandi rijdende op de ïnvoeg- strook van de Dammeweg bemerkte, dat hij de verkeerde nchting had gekozen Op het moment dat hij wilde draaien, botste de automobilist L M uit Rotterdam, komende uit de ande re richting, tegen de auto van R. Beide auto's werden beschadigd

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 17