Nationaal bedrijf produktie n transport van energie Smit-Kroes: niet meer korten op investeringen RSV-zaak drukt op begroting defensie Grote olievoorraden in bodem Noordzee Sombere tijden voor Nederlandse visserij PZC/I AN AARDENNE: EIND AAN VERBROKKELING mi miljarden centen zoek Ruimte nieuwe kunstuitingen Twee pijlers emancipatie Voordeeltjes via de WIR uitgesloten ER ij 1ENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 miljoenennota [binnenland 13 I (Van onze parlementaire redactiei DEN HAAG Voor ontwikkelingssa menwerking is het komende jaar iets minder geld. 35 miljoen gulden, be schikbaar dan het afgelopen jaar. Voor minister Schoo betekent dat schrappen, voornamelijk in de vrij- willige bijdragen aan een aantal fondsen van de Verenigde Naties. Die worden met twintig procent ver laagd. Daarnaast legt de minister een grotere nadruk op de rol van particu liere organisaties en het bedrijfsle ven bij de ontwikkelingssamenwer king dan tot nu toe. Volgens minister Schoo (de eerste WD'er op deze posti blijft Nederland ernaar streven 1,5 procent van het nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingssamenwerking Het totaalbedrag in de begroting 1984 is vastgesteld op 4365,4 miljoen gul den Ook de hulp aan Suriname is op de begroting in 1984 verminderd ivan 250 miljoen naar 200 miljoen per jaari. De eis dat Suriname .concrete stap pen zet in de richting van de democra tie en tot herstel van de rechtstaat, met respect voor de grondrechten en met structuren die een herhaling van de gebeurtenissen van december 1982 kunnen voorkomen", alvorens tot een hervatting van de hulp kan worden overgegaan, blijven van kracht. De veranderingen die minister Schoo wil in het ontwikkelingsbeleid, zul len nog voor het einde van dit jaar worden aangegeven in een „herij kingsnota". (Van onze redactie i EN'HAAG Het kabinet wil dat er een landelijk elektriciteitsproduktie- en transportbe- ijf komt. Daarmee moet een einde komen aan de bestaande verbrokkeling en moet de terheid meer greep krijgen op de elektriciteitsvoorziening. Reorganisatie moet meer leid van werken mogelijk maken, zodat landelijk uniforme tarieven mogelijk worden. lajn memorie van toelichting minister Van Aardenne dit it bekend. Met de elektrici- jven zal nu verder worden Nog dit parlementaire jaar een wetsontwerp worden ïnge- cd dat de minister van economi- zaken meer bevoegdheden op dit tin geeft. .kabinet gaat hiermee in tegen de Big van de elektriciteitsbedrijven i kabinet weet zich gesteund door lezen van onder meer de commis- iffagner n (voortgang mdustriebe- i' en de Elektriciteitsraad. Het par- mit dringt reeds lang aan op meer 'deling I arktgerichtheid !M!;bedoeling is produktie en trans- (voor overbrenging vanaf 220 evolt) te bundelen in een zoge nde structuur-NV. Met uitzonde van de levering aan zeer grote wners wordt de distributiefunctie van afgesplitst. Deze constellatie it sterk overeen met bij het gas. ütregelen zijn nodig om de markt- Mtheid van het landelijk bedrijf bevorderen en een zekere concur- orm mogelijk te maken. Ge in wordt aan verruiming van de lelijkheid voor rechtstreekse in- ïr van stroom door grootverbrui- zelfopwekking (warmte-kracht- ippellng in de industrie en wind selen doorlevering van overtolli- itroom aan anderen: kleinschalige sekking door distributiebedrijven oral warmte-kracht en windener- ivinciale of regionale bedrijven zul- de distributie verzorgen. Ze moe- een minimale omvang van onge- riOO.OOO aansluitingen bestrijken bedrijven niet te klein zijn men ze tegenspel bieden ten op- itevan het landelijk bedrijf en dat esporen tot doelmatig werken. Pro ces en grote steden gaan in be like mate het beleid van de dis- Jüebednjven bepalen. nationaal bedrijf moet bedrijfs- jllg functioneren zonder bemoeie- vande overheid met de dagelijkse van zaken. Daarom moet het (ken als aparte NV, ,.op armlengte adeoverheid". Er moet een centra- toctie zijn. die werkt onder toe- x van een raad van commissaris- 'onafhankelijke personen). Het intf moet een jaarlijks elektrici- opstellen, dat de minister i economische zaken dient goed te ren. Op die goedkeuring is deze """idsman dan parlementair aan- betrokken personeel te beperken en met name gedwongen ontslagen te voorkomen. De zogenaamde pooling van produktiekosten" waarmee SEP niet later dan 1 decenber 198*" beginnen is met spoed gewenst Na goed overleg met de lagere over heden moeten de (winst)marges voor de distributiebedrijven zodanig wor den herzien dat redelijke en tot doel matigheid prikkelende vergoedingen overblijven. Al te grote verstoringen in de inkomsten van lagere overhe den (die vaak winst op elektriciteits bedrijven maken) moeten worden voorkomen. her eenheid it gezien de ingewikkeldheid van zaak en de weerstanden wil het ®et geleidelijk naar de geplande misatie streven. Dat kan door *tt de bouw en exploitatie van brastige grootschalige produktie- feien aan een vergunning van de van economische zaken te fei. De bestaande SEP moet wor- omgevormd, waarbij de lagere teden via een aandeelhouders- 'P betrokken blijven. (geleidelijke koers van dit streven -'P' volgens Van Aardenne de Zwaarden om de gevolgen voor het Breguet Atlantic (defensie) heeft flink in zijn plan nen voor volgend jaar moeten schrappen om de financie41e gevol gen van de ontmanteling van het RSV-concern in de begroting te kunnen opvangen. De komende drie jaar is defensie f 620 miljoen meer kwijt aan marine-orders, om de werven RDM en De Schelde op de been te houden. Aan defensie wil de regering vol gend jaar ruim dertien miljard gul den uitgeven. Overeenkomstig het regeerakkoord is dat twee procent meer dan dit jaar Omdat de oor spronkelijke meerjarenplannen uit gingen van drie procent groei, zoals in de NAVO was afgesproken, moe ten de plannen worden bijgesteld. De RSV-problematiek vergroot dat probleem. Volgend jaar besteedt De Ruiter f215 miljoen meer bij de marine werven, door het vervroegen van orders voor fregatten, waarvan hij f 9" miljoen uit de schatkist vergoed krijgt. De rest van geld is gevonden door elders op de begroting te be zuinigen. Bij de marine zelf worden in 1984 de fregatten van de Wolf- klasse vervroegd afgedankt, even als de patrouillevliegtuigen Bre- guet-Atlantic. Ze worden niet ver vangen. De landmacht levert een bijdrage door kostenbesparende reorganisa ties, zoals het terugbrengen van de parate sterkte bij de genie-eenhe den. Bij de luchtmacht komt geld vrij door de al eerder aangekondig de opheffing van een tweede een heid Nike-luchtafweer door de con ventionele Patriot. Nog dit jaar Eenheid Nike - luchtafweer Defensienota Tegen het einde van het jaar komt ook de Defensienota uit. waarin de regering haar beleid voor de komen de tien jaar uitstippelt. De Ruiter heeft daarom zyn toelichting op de begroting Voor 1984 zeer kort ge houden. Overigens kondigt hij aan dat de defensienota ook voorstellen zal bevatten over een eventuele ver mindering van atoomtaken. hoe wel premier I.uhbers vrijdag zei. dat de nucleaire paragraaf nog niet zal zijn ingevuld. In de Defensienota zal De Ruiter aankondigen hoe hij de tering naar de nering denkt te gaan zetten. ..Kwaliteit gaat boven kwantiteit wordt daarbij het uitgangspunt, zo laat hij nu al weten Daarbij denkt hij aan het completeren van wapen systemen, zoals luchtafweer voor schepen, nachtzichtapparatuur voor pantservoertuigen en voorzie ningen tegen elektronische storin gen in vliegtuigen. Door een groter deel van het budget te besteden aan reservedelen, brandstof en munitie, kan de beper king van het aantal vlieguren bij de luchtmacht in 1984 voor een deel worden opgeheven. In 1985 ver wacht De Ruiter weer op het nor male niveau terug te zijn Vooral door de opheffing van een eenheid Nikc-Iuchtafweer zal het personeclbestand bij defensie vol gend jaar verminderen met onge veer zevenhonderd. De minister overweegt de premie-regeling voor kort-verband-vrijwilligers op te heffen. Het effect daarvan op de werving wordt momenteel onder zocht. (Van onze parlementaire redactiei DEN HAAG Er zitten omvangrijke olievoorraaden in de bodem van het Nederlandse deel van de Noordzee. Onderzoekingen hebben uitgewezen dat die voorraden zo groot zijn, dat vanaf 1986 ongeveer 20 tot 25 procent van onze oliebehoefte kan worden gedekt. De belangstelling voor op sporing en winning van olie op de Noordzee en te land is in Nederland groter dan in omringende landen. Dat is volgens minister Van Aarden ne van economische zaken niet in de laatste plaats te danken aan de stabi liteit van het overheidsbeleid. Nederland moet deze reputatie hand haven. zeker nu de olie- en gasprijs- ontwikkehng over de hele wereld een terugslag veroorzaakt in de booracti- viteiten De winstgevendheid van olie- en gaswinning is verminderd Ook daarom laat het kabinet zijn plan om meer helling te leggen op de gaswinning varen Mogelijke gevolgen voor het mvesteringspeil op dit ter rein zijn aan deze koerswijziging even min vreemd In zijn memorie van toelichting op het energiebeleid schrijft Van Aardenne dat Nederland moet blijven streven naar vermindering van zijn kwets baarheid voor invloeden als olieprijs stijgingen De situatie op de olie- markt is nu rustig. Dat mag geen aanleiding zijn om inspanningen voor energiebesparing, verscheidenheid van toepassingen en ontwikkeling van eigen bronnen te verslappen. In jaren '90 zijn weer spanningen te verwachten, waarbij een kleine ver storing van het aanbod al sterke prijsstijgingen kan veroorzaken Voor de komende jaren wordt geen hogere olieprijs verwacht. In overeenstemming met onder meer het gewijzigde industriebeleid moet de rol van de centrale overheid op een aantal terreinen worden teruggedron gen Ook op dit gebied moet de rol van het bedrijfsleven sterker kunnen worden Nieuwe energietechnieken moeten worden bevorderd als daar mee tegelijkertijd het industrieel be lang van ons land wordt gediend. Van Aardenne vindt de ervaring met het vrijlaten van de prijzen voor olie- produkten i sedert 1 augustus 1982) gunstig Hij wil zich dan ook niet met deze prijsvorming bemoeien. Voortge gaan moet worden met herinvoering van kolen en de ontwikkeling van kernenergie (afhankelijk van de Brede Maatschappelijke Discussie) Vooral voor de energie-intensieve in dustrie en de toeleverende sectoren is een duidelijk en voorzienbaar energiebeleid met het oog op investe ringen van belang. Van Aardenne heeft daarom besloten het tot dusver in aanvulling op het prijsbeleid ge voerde selectieve gastoewijzingsbe- leid voor industrie, tuinbouw en warmte-krachttoepassingen los te la ten. De gasprijzen blijven gebaseerd op de ontwikkelingen van de olie- markt. Van onze parlementaire redactiet DEN HAAG De Nederlandse visse rij gaat opnieuw een sombere tijd tegemoet. De resultaten over 1982 waren een stuk slechter dan over 1981. Bovendien zal de rentabiliteit door de vangstbeperkingen nog ver der teruglopen. Dat schrijft minister Braks i landbouw en visserij) in zijn begroting voor volgend jaar Vooral de kleine zeevis serij (de kottervloot) krijgt het moei lijk. Toch zal het mogelijk zijn met een aantal maatregelen de kustvisse rij te laten opereren op het huidige niveau. De totale opbrengst van de kleine zeevisserij steeg vorig jaar ten opzich te van 1981 weliswaar van f523 mil joen tot f 543 miljoen en van de grote zeevisserij van f144 miljoen tot f168 miljoen, maar het netto-resultaat van beide bedrijfstakken verslechterde aanzienlijk. Bij de kustvisserij werd een totaal verlies genoteerd van f42 miljoen (f4 miljoen meer dan in 19811 De grote B onze parlementaire redactie) 'WAAG Hoewel de cent al enige '?een wettig betaalmiddel meer is, ()i de Nederlandse samenle- "Off miljarden centen aanwezig Tot 1 juni 1983 waren bij de en de postkantoren immers ■us 140.000 centen ingewisseld De wjkheid tot inwisselen bestaat •tot 1 maart 1984. Wtemunt zal volgend Jaar 251 (fel nieuwe Nederlandse munten J*Daarvan zullen er 1.185 miljoen ""i uit de nieuwe munt van 50 die geslagen wordt ter gele- fed van de herdenking van de sterfdag van prins Willem van ~'le Een miljoen van deze munten fei in de normale circulatie. worden speciaal in verzame- 'to-kwahteit geslagen Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Smit-Kroes vindt dat er na jarenlange bezuini gingen op verkeer en waterstaat nu niet langer op investeringen kan worden bespaard. De geslonken be dragen zullen verder moeten worden ontzien, en liefst moeten worden ver hoogd, zo blijkt uit de toelichting op haar begroting. De begroting van Verkeer en Water staat. inclusief de PTT, vermeldt voor 1984 het bedrag van 10.258 miljard gulden. Dat is 61,1 miljoen meer dan voor 1983 (de stijging van het vorige begrotingsjaar was 466,3 miljoen) Hiervan is 48,5 miljoen bestemd voor compensatie van prijsstijgingen in 1983 Er is onder mer 220.1 miljoen meer uitgetrokken voor de exploitatiete korten van het openbaar en het goe derenvervoer (totaal wordt 3,294 mil jard), 55 miljoen meer voor de PTT (1.71 miljard), 46 miljoen meer voor natte waterstaat en staatsvissersha- venbedrijf (1.960 miljard). Bezuinigd wordt op de sector droge waterstaat, met een bedrag van 110,6 miljoen, zodat daarvoor volgend jaar 826,2 miljoen gulden beschikbaar is Verder is 82.9 miljoen minder beschik baar voor de posten personeel en overige diensten. Daar staat een verhoging van de investeringssteun voor de zeescheep vaart tegenover, wegens verlenging van de regeling tot cn met 1986 Er wordt van uitgegaan dat dit jaar 1,7 miljard gulden wordt geïnvesteerd, het bedrag waarover de bedoelde pre mies worden verstrekt. Zoals in het regeerakkoord al was aangekondigd, is thans een wijziging in voorbereiding van de wet op het Rijkswegenfonds Het ontwerp moet dit najaar naar de Tweede Kamer, zodat de nieuwe wet vanaf 1 januari kan werken. Voor onderhoud en ver betering van rijkswegen wordt voor de jaren 1984 tot en met 1988 respec tievelijk 550 miljoen, 567 miljoen. 578 miljoen, 589 miljoen en 601 miljoen gulden begroot. Voor aanleg en uitbreiding zijn deze bedragen voor dezelfde jaren respec tievelijk 463 miljoen, 484 miljoen, 488 miljoen. 492 miljoen en 495 miljoen gulden Vervoer Er komt een ombuiging in het capaci teitsbeleid. zowel voor het weg- als het watervervoer. Een sloopactie is nood zakelijk. maar de financiering moet nog worden opgelost NS zal enkele tientallen los- en laadplaatsen moe ten sluiten. Er is een nieuwe wet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in de maak. De minister verwacht dat het ontwerp begin 1984 naar de Raad van State kan worden gezonden. De minister wil dat de gemeente Rotterdam maatregelen neemt om iet exploitatieresultaat van Zestien- noven te verbeteren, nu bij herover weging besloten is dat deze luchtha ven moet blijven Wat Schiphol be- wi..l, vl legering dit najaar een besluit nemen over al dan niet aanleg gen van een gedraaide vierde baan Water Eind dit jaar zal de minister de nota De Waterhuishouding van Nederland naar de Tweede Kamer zenden De opzet van een algemene Waterschaps wet gaat verder De bedoeling is het voorontwerp in 1984 klaar te hebben Voorts komen er regels voor het ge bruik van de zeilplank De snelle opkomst van deze ..kleine recreatie- vaart' maakt reglementering noodza kelijk, met name op de wateren die ook door de beroepsvaart worden gebruikt. Er zijn tot dusver rond 80.000 aanvra gen voor een vaarbewijs binnengeko men. De uiterste termijn voor deze overgangsregeling is 1 oktober. Naar verwachting wordt de vaarhewijs- plicht eind 1985 ingevoerd. Met om ringende landen wordt overlegd over wederzijdse erkenning. visserij boekte nog wel een winst van f 3 miljoen, maar dat was f 6 miljoen lager dan het jaar ervoor. Stijgende tenergieikosten en dalende visprijzen waren de belangrijkste oor zaken voor de teruggang, naast de toegenomen investeringslasten en be talingsmoeilijkheden met Nigeria, de grootste afnemer van in Nederland verwerkte diepgevroren makreel Maar het herstel van de Nederlandse visserij wordt vooral belemmerd door de in Europees verband afgekondigde vanagstbeperkingen, waar echter geen duidelijk visserijbeleid aan ten grondslag ligt. Zo n beleid noemt Braks voor een duurzame, econo misch en biologisch verantwoorde vis serij onontbeerlijk. In 1982 werd al f20 miljoen minder in schepen geïnvesteerd. Toch steeg het aantal kleine vaartuigen van 563 naar 573 en groeide het totale motorvermo gen van 430.000 naar 452 000 pk. Er kwamen twee. grote vissersschepen bij In die sector steeg het vermogen van 54 000 naar 64.000 pk. De werkge legenheid nam daardoor overigens ook toe: van 2968 naar 3061 mensen. Herstructurering en modernisering van de kottervloot moet daar de ren tabiliteit verhogen Bovendien zal overschakeling op goedkopere zware olie (er komt een Begeleidmgsprojekt Zware Olie en de toepassing van nieuwe visserijtechnieken (elektrisch vissen» en de spanvlsserij worden bevorderd. De 'grote' vissersvloot is momenteel de modernste in Europa, aldus Braks Maar de vloot zou rendabeler kunnen werken wanneer meer dan tot nog toe wordt overgeschakeld op de volledige bewerking van de vangsten op zee Via het Ontwikkelings- en Sanerings fonds zal geld beschikbaar worden gesteld om dat te bevorderen Een nieuwe stilligregeling is dan met no dig. Van onze parlementaire redac tie) DEN HAAG De cultuurindus trie gaat steeds meer voorzien in de behoeften van de massa. Het negatieve effect daarvan is dat de massacultuur de bestaan de patronen bevestigt. Er moet daarom extra aandacht worden gegeven aan verniewingsbewe- gingen binnen de samenleving. Dit schrijft minister Elco Brink man van welzijn, volksgezond heid en cultuur (WVC) in de toelichting op de begroting-1984 van zijn departement onder het hoofdstuk 'culturele zaken'. Niet alleen kunstactiviteiten die on voldoende aan bod komen (jon gerencultuur). maar ook de ama teuristische kunstbeoefening wil hij de komende jaren bevorde ren. Hij vindt dat het onmogelijk en ongewenst is ledereen die zich kunstenaar noemt in staat te stellen een zelfstandige be roepspraktijk op te bouwen „Kwaliteit is norm", aldus Brinkman. Minister Brinkman kondigt voor 1984 enige extra ruimte aan voor de subsidiëring van de Neder landse filmproduktie Het kunst vakonderwijs hoeft naar het oor deel van de minister niet meer alleen gericht te zijn op beroeps uitoefening betaalde arbeid wordt schaars Maar dat onder wijs moet wel goed gekwalifi ceerde mensen van internatio naal niveau afleveren. Orkesten en dansgezelschappen moeten te vaak kunstenaars uit het bui tenland aantrekken. In de paragraaf over de beelden de kunst en de bouwkunst kon digt minister Brinkman de sa menvoeging per 1 januari 1984 aan van de Dienst Verspreide Rijkscollecties, de Nederlandse Kunststichting cn het Bureau Beeldende Kunst Buitenland tot de Rijksdienst Beeldende Kunst. Van onze parlementaire redac tie) DEN HAAG Het kabinet zal zijn emancipatiebeleid de ko mende tijd presenteren in een aantal nota's. Nog dit najaar krijgt het parlement nota's over 'emancipatie en inkomensbe leid' en over 'seksueel geweld'. Volgend voorjaar hoopt het ka binet klaar te zijn met een alge heel plan waarin het emancipa tiebeleid voor de komende jaren is uitgestippeld. In diezelfde tijd zal ook het ontwerp van de Wet Gelijke Behandeling wor den aangeboden. Deze activiteiten worden aange kondigd in de begroting van Sociale Zaken waar mevrouw Kappeyne van de Coppello als staatssecretaris de emancipatie- zaken bestiert In de toelichting op de begroting geeft zij twee pijlers aan voor haar beleid een voor vrouwen betere verdeling van werk (met de daaraan ver bonden zaken als status, ontwik kelingskansen en invloed) en be strijding van discriminatie op grond van sekse' burgerlijke staat of seksuele voorkeur Op de aangekondigde nota Sek sueel Geweld zal dit najaar met twee onderzoeken worden voor uitgelopen één naar seksueel misbruik van kinderen, het an dere naar ongewenste intimitei ten. Van onze redactie economie) DEN HAAG Beleggingsmaat schappijen en pensioenfondsen wordt dc mogelijkheid ontno men om door belastingtechni sche slimmigheidjes met de Wet Investeringsrekening (WIR) ka pitalen op hun beleggingen te rug te verdienen. De maatregel wordt aangekondigd in de Werkgelegenheidsnola die de minister van sociale zaken en werkgelegenheid, samen met zijn collega van economische zaken, heeft uitgebracht. Instellingen als pensioenfondsen komen zelf niet in aanmerking voor WIR-premies. Via wat om wegen (zogeheten profit-rou ting t slagen zy er echter toch in het geld binnen te halen. De op stapel staande maatregel die aan de profit-routing' een einde moet maken, zal op zeer korte termijn by de Tweede Ka mer worden ingediend Ze zal meteen van kracht zijn. ook al zal het parlement zich er nog over moeten uitspreken. Een dergelijke procedure werd inder tijd ook gevolgd bij het wetsont werp dat een einde moest maken aan de belastingonlwijking via de zogenoemde koopsom-polis: sen De nieuwe maatregel treft overi gens met alleen pensioenfond sen en (andere) beleggingsmaat schappijen. Ook verenigingen, stichtingen en dergelijke wor den. wat de WIR betreft, buiten spel gezet Ze geldt ook voor lagere overheden (provincies, ge meenten).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13