Meer woningwetwoningen in louwprogramma tot 1988 Kabinet: terugval bouw koophuizen verhinderen Resultaat aanpak belastingfraude Eigen bijdrage voor jeugdhulpverlening PZC/I EKERHEID OP LANGE TERMIJN DE WONINGBOUW Gaardere ^nilieu-normen J oor bedrijven :hrf r SÉ eperkte ompensatie kw ijstandskosten 1 gemeente Belastingdienst gaat sneller terugbetalen JOENSDAG 21 SEPTEMBER 1983 miljoenennota binnenland n AANTAL VOLTOOIDE WONINGEN PER 1000 INWONERS Van ome parlementaire redactie EN HAAG Vanaf 1984 tot 1988 zal het jaarlijkse bouwprogramma minstens 102.000 oningen omvatten. Het aandeel huurwoningen daarin is in 1984 net iets meer dan de helft: J.OOO. In de jaren na 1984 zal die verhouding huur-koop met 3000 stuks worden verlegd ten mste van koopwoningen. Onder de „marktsector met premie" vallen ook 10 000 vrije-sectorwonin- gen waarop een nieuwe eenmalige premie wordt gegeven van 6500 gul den. De plannen voor wat betreft de stads- is voor het eerst dat het kabinet trokken voor 12.000 premiehuurwo- is voor het eerst dat deze vrijheid nn eerietailleerde bouw- ningen (die zijn voor de bewoners wat wordt geboden door het kabinet. ™eerjdxenpian oi-auavei j vastlegt op gedetailleerde bouw- mamma's voor een aantal jaren jüjlt Gemeentebesturen, bouwbe- jven en andere belanghebbenden sen daarmee de lange-termijnze- öeid waarom ze al jaren vroegen, kabinet denkt met de bouwpro- imma's van steeds 102.000 wonin- riliet bestaande woningtekort lang- n - met enkele duizenden per in te kunnen lopen. Het wo- rstekort blijkt overigens groter te idan tot voor kort werd aangeno- r, op het ministerie van volkshuis- ïing. Een nieuw onderzoek met jfers uit 1981, heeft dat aangetoond, [onderverdeling van het bouwpro- mma is in 1984 in het lichte voor tvan huurwoningen. Er is. zo blijkt de begroting, voor 1984 subsidie Khikbaar voor 28.000 woningwet- ingen, veel meer dan werd ver- icht Er is daarnaast subsidie uitge- m ome parlementaire redactie i -nn HAAG Minister Winsemius Milieubeheer) wil komen tot stren- t normen voor de kwaliteit van milieu, die via meerjaren-pro- jmma's worden gerealiseerd. stelt Winsemius eisen aan onen die vervuiling veroorzaken, minister gaat het bedrijfsleven uardere normen opleggen voor pro- lé's, produktie-processen en uit- )rp van vervuiling. t Rijksinstituut voor de Volksge- ndheid, het Rijksinstituut voor til inkwatervoorziening en het Insli jt vnnr Afvalonderzoek worden in j, enen - Uil mini i ïsl ,De nunister heeft voldoende geld het aangekondigde beleid uit te r him- 1 Er komt een uitbreiding van de tl Algemene Bepalingen Milieuhy- met een hoofdstuk vergunnin- de minister gaat milieu-organisa- stimuleren die burgers op de ivgte brengen van aard en oorzaken milieuproblemen; ild toi iwi 30 ui spa« - duurder dan woningwetwoningen) en 12.000 wooneenheden (voor jongeren en alleenstaanden). Gemeentebesturen en corporaties zijn binnen deze „sociale huursector" vrij om te schuiven tussen de catego rieën woningwet en premiehuur. Het meuwing. Volgens dit plan kunnen in 1984 in totaal ongeveer 80 000 be staande woningen een of andere ver- 10.000 premiehuurwoningen te bou- h™. wen rionr nnrt.ieuHere helemrers Vandaag IS ook bekendgemaakt hoe Naast de sociale huursector is er nog, wat genoemd wordt, de „marktsector met premie". Hierin zijn opgenomen 12.000 premiekoop B-woningen DEN HAAG Minister Ruding en staatssecretaris Koning van Financiën zaterdagmiddag tijdens de persconferentie over de miljoenennota samengevoegd punten uit de begroting: wen door Dartiouliere beleeeers ueft.cuugcwice.ivt uuc 18.000 premiekoop A woningen en de eerd" aangekondigde bezuinigm- - gen op de huursubsidie zullen uitwer ken. Vooral alleenstaanden boven 30 jaar moeten inleveren: variërend van enkele guldens tot soms 160 gulden minder subsidie per maand. Deze maatregel treft vooral alleenstaande bejaarden die een aanvullend pen sioentje hebben. De maatregel was nodig, vindt het kabinet, omdat in de oude regeling alleenstaande bejaar den soms al te zeer werden bevoor deeld boven gehuwde bejaarden. Hu urverh ogingen Harmonisatie (verhoging) van te lage huren zal onverminderd doorgaan. De huurharmonisatie ineens (bij vrij komen van een woning) zal niet ver plicht worden. In het systeem van woningwaardering (via het bekende puntenstelsel) zullen enige verande ringen worden aangebracht die be staande onrechtvaardigheden moe ten verhelpen. De minimaal redelijke huren zullen, kondigt het kabinet nu vast aan, per 1 juli volgend jaar gelijk blijven De algemene huurverhoging wordt pas eind dit jaar bekendgemaakt De gemiddelde stichtingskosten van woningwetwoningen mogen volgend jaar met meer zijn dan 114.000 gulden Dat gemiddelde was dit jaar 117.000 gulden. De verlaging is mogelijk om dat er steeds goedkoper wordt ge bouwd. De positie 1979 1980 1981 1982 1983 (Van onze parlementaire redactiei DEN HAAG De strengere aanpak van de belastingfraude lijkt zijn eerste vruchten af te werpen. Zo stelde de belasting dienst in 1982 bijna 23.000 boeken onderzoeken bij particulieren in. die leidden tot een correctie van de opgegeven inkomens van totaal ruim 500 miljoen gulden. Dat bete kent dat gemiddeld 22.000 gulden aan inkomen te weinig werd opge geven. Dat leverde uiteindelijk 265 miljoen gulden aan extra belastin gen op. Dit verscherpte fraudeonderzoek strekte zich ook uit tot bedrijven. Daar werden 4100 boekenonderzoe ken gedaan die een correctie ople verden van maar liefst 1.5 miljard gulden Een derde daarvan werd geconstateerd bij 19 zeer grote on dernemingen. Deze bedrijven ver zwegen gemiddeld dus 380.000 gul den aan inkomsten. Van onze parlementaire redactiei DEN HAAG Het kabinet wil de terugval in de produktie van koop woningen verhinderen door stimule- bevoegdheden van wo- rende maatregelen en beperking ningcorporaties zullen worden de financic41e r Dit blijkt uit. van slecht onderhouden huurwonin- bij nog extra gecompenseerd) Bij een gen zal het kabinet overigens wel inkomen tussen 32.500 en 37.500 zoveel mogelijk verhinderen wordt totaal 42 000 gulden uitgekeerd en bij inkomens tussen 37 500 en Gelijke premies de totale subsid,e 36000 i a m ome parlementaire redactie EN HAAG De gemeenten krijgen uitend jaar van hel rijk 10 miljoen f (ra compensatie voor de betaling )cu a de bijstand. Dit jaar kregen de meenten 39 miljoen gulden voor laai uitgaven. In totaal geeft het partement van sociale zaken 8 mil- trjj Pdgulden aan bijstandsuitkeringen vtl|llt terwijl de gemeenten zelf 10 «ent (ongeveer 800 miljoen gul- ivan de kosten moeten bijdragen, schrijft minister Rietkerk (bin- QOg ftlandse zaken) in de toelichting bij O begroting. n vaste regeling voor de kosten (ft het kabinet niet getroffen. Het „J toet zal ernaar streven het geld JIÜ wprovincies en gemeenten zo goed igelijk te verdelen hkerk herhaalt in de toelichting op begroting dat hij afziet van de DE BELASTING en PREMIEDRUK in netto nationaal inkomen (marktpr.) [M W"mg van nieuwe- kleinere provin- De regionale problemen zullen gemeenten in onderlinge samen- trking moeten oplossen. Uit bezuini- ^soverwegingen gaat de splitsing ^Ovenjssel met door. Dat levert de itskas ll miljoen gulden op de politie bezuinigt Rietkerk 14 ;oen gulden, een bedrag dat op- 5?t tot 41 miljoen gulden in 1986. 3mbuiging moet volgens de mi- bereikt worden door een verbe ef bedrijfsvoering, a (e zorgen dat de werkdruk bij de "tte niet verder stijgt, beveelt de wndsman bij de gemeentekorpsen ,van ome redactie volksgezondheid) •Bestuurders het „beleidsplan" aan, DEN HAAG Toch zal er een aantal ■een dergelijk plan kunnen burge- ziekenhuizen moeten worden geslo- «ters, politie en Openbaar Minis- (en. Dat is de teneur van de opmer- bepalen welke zaken van het kingen die staatssecretaris Van der 10"bestuur voorrang krijgen bij Reijden (volksgezondheid) maakt 1981 1982 1983 1984 BELASTINGEN SOCIALE VERZEKERINGEN sterkt. De corporaties krijgen bijvoor- een tegelijk met de begroting gepu- Het nieuwe premiestelsel voor koop- Het aantal jaren dat de jaarlijkse bliceerde nota-eigen-woningbezit. woningen is voor de goedkope A- premie van 5500 gulden wordt gege- Er wordt een intergemeentelijk garan- categorie anders dan voor de wat ven, hangt in dit systeem niet alleen tiefonds in het leven geroepen, gekop- duurdere B-categorie. De premies af Van het inkomen maar ook van de peld aan een verzekeringssysteem voor de B-categorie is het meest sim- rente-ontwikkeling. In geen geval zal voor plotselinge terugval in inkomen pel Voortaan wordt twee tot vijfjaar langer dan dertig jaar worden uitge- van kopers lang een vaste premie van steeds 5000 keerd. Voortaan zal vanaf het begin Het kabinet is voorstander van het gulden verstrekt. Hoe duurder de B- het tweede inkomen meetellen voor verkopen van huurwoningen aan zit- woning is. hoe korter de uitkeringster- de bepaling van de premie Bovendien lende bewoners en zal wettelijke be- mijn is. Dat is zo besloten om de bouw Zal geen premie meer worden gegeven lemmeringen wegnemen De verkoop van vooral goedkope woningen te als de koper of de eventuele partner bevorderen een eigen kapitaal achter de hand De premie voor A-koopwomngen. heeft. Als norm geldt: wie vermogens waarvan er volgend laar 18 000 kun- belasting verschuldigd is. krijgt geen nen worden gebouwd zal voortaan premie jaarlijks eveneens gelijk blijven 5500 Deze twee beperkende bepalingen gulden Voor de meeste kopers zal het Z1jn voorbeelden van de manier waar- nieuwe systeem betekenen dat de op regeis voor subsidiering bij lasten in het begin wat hoger zijn dan koop- en huurwoningen meer gelijk nu worden gesteld. Ook bij huursubsidie De subsidie is het hoogst bij een bijvoorbeeld telt het inkomen van de belastbaar inkomen tot 32 500 gulden partner 'en trouwens ook verdienende per jaar Dan wordt totaal door de kinderen, mee. terwijl geen huursub- loop der jaren 48,000 gulden uitge- sidie wordt verstrekt als vermogens- keerd (eventuele inflatie wordt daar- belasting was verschuldigd. beeld voortaan voorrang om bouw plannen uit te voeren boven particu liere bouwstichtingen. Het kabinet zal de instellingen tegelijk wel dwingen zo goedkoop en efficiënt mogelijk te werken Het kabinet wil ook dat corporaties voortaan een strikt huurincassobe- leid hanteren om het laten ontstaan van huurachterstanden te vermijden. i Van onze parlementaire redactlei DEN HAAG De belastingdienst gaat vlugger de in het kader van een voorheffing teveel betaalde belasting teruggeven. Ook zal onder bepaalde voorwaarden rente betaald worden over terug te geven belastinggeld. Dat zijn enkele maatregelen die het ministerie van financien in de begro ting voor 1984 voorstelt De snellere teruggave zal volgens de plannen al kunnen geschieden voordat de defini tieve aanslag is vastgesteld. Dat gebeurt dan via een zogenaamde „negatieve voorlopige aanslag", in dien de belastinginspecteur vrijwel zeker weet dat hij na de definitieve aanslag toch geld zal moeten terugge ven. Een wetsvoorstel voor het beta len van rente over terug te geven belastinggeld zal in het komende voorjaar worden ingediend bij de Tweede Kamer. Ook wil de belastingdienst de voor- rangsposten sneller gaan behandelen Het ligt in de bedoeling die aangiften voor 30 november af te handelen. Is het niet mogelijk om voor 1 oktober een aanslagregeling te treffen, dan wordt alvast zo'n „negatieve voorlo pig aanslag" opgelegd. De belasting plichtige heeft zijn geld dan ng voor 31 december terug. Het aantal voorrang- sposten is overigens nog steeds stij gende Een andere wijziging in het belas tingstelsel is de „defiscalisering" van de individuele huursubsidie, van de tegemoetkoming in de studiekosten voor (ouders vani leerlingen in het secundaire onderwijs en van de perio dieke bijstandsuitkering voor uitga ven boven de RWW-norm Deze defiscalisering houdt in dat over deze uilkeringen geen belastingen meer betaald hoeven worden. De ont vanger van de' uitkeringen merkte daar overigens toch al mets van. omdat het hier altijd al om netto- uitkeringen ging Het voordeel is dan ook v ooi namelijk administratief Bekend was reeds dat op 1 januari een nieuw systeem van belastingvrije voe ten wordt ingevoerd, waarbij iedereen dezelfde belastingvrije voet krijgt waarboven in bepaalde omstandighe den toeslagen worden verleend Dit gebeurt in het kader van de proble men rond de zogenaamde tweever dieners". die zwaarder belast zullen gaan worden. Voorts wordt in de begroting een voorstel aangekondigd om de zoge naamde spaarbankvnjstelling in de vennootschapsbelasting af te schaf fen Tenslotte komt er een aanpassing van de wettelijke verplichting op het voeren van een adequate administra tie en het verstrekken van inlichtin gen aan de belastingdienst Zo zullen verenigingen, stichtingen en andere met-belastingplichtige licha men verplicht worden gegevens te verstrekken en hun administratie te overleggen Ook komt er een admini stratie-plicht voor ondernemers, waaronder een factureringsplicht De strafrechtelijke sancties op belasting fraude zullen worden verscherpt daardoor wordt verminderd. Minder bouwen Nieuwbouw en verbouwingen van zie- en vervolging de memorie van toelichting op de kenhuizen zullen dalen als gevolg van jI°dngsP°st c'v'ele vercieciiging begroting van WVC. Hij bevestigt bestaat dat het toegedeelde geld nieuwe maatstaven De eisen voor een project (er ligt voor miljarden aan plannen) zijn strenger geworden. Bin nenkort komt een soort voorrangslijst voor bouwplannen van meer dan f 10 miljoen voor de periode van 1984 tot 1990 taal beter voor alle ouderen in samen hang te breneen wel dat dit kabinet betrokkenen meer lijd zal geven om de vermaarde „beddenvermindering" door te voe ren. namelijk zes jaar: van 1984 tot 1990. :e: 35 miljoen gulden verlaagd tot miljoen gulden. Daarvan is 105 .Wengulden bestemd voor de reor- —■"^tisatie van de rampenbestrijding, dan tot nu toe moet aandacht ™en besteed aan voorbereidingen belang zijn in een tijd van Het is de bewindsman gebleken dat ~?ende spanningen. de provinciale besturen „in het alge- Bet kader van de decentralisatie meen meer tijd nodig hebben om hun w net kabinet de mogelijkheden alternatieve voorstellen af te ronden gemeenten verruimd om een dan oorspronkelijk werd afgespro- werkgelegenheidsbeleid te voe- ken 1 Gemeenten mogen in de toe- ^t aan kleine bedrijven financiële HlJ komt mel een nieuw instrument Hafll en andere faciliteiten verstrek- om hel aantal bedden te verminderen "Voorwaarde is wel dat de ge- Hij wijst op het feit dat in steeds meer "üten zich niet in de financiële ziekenhuizen de zogenaamde dagver- werken. pleging op gang komt. Wer herhaalt de minister dat een wontwerp dat aan alle Ncderlan- 'n het buitenland stemrecht Zowel die ontwikkeling als de zich voortzettende daling van de gemid- delde verpleegduur zullen er toe lei- bij kamerverkiezingen, begin den dal op termijn een verlaging van - de planningsnorm voor „behandel bedden" onder ogen moet worden gezien Dit wil zeggen dat ziekenhui zen op die manier minder „erkende bedden" zullen hebben, zodat de kans ■--- jaar de Kamer zal bereiken. „)k zal hij de Tweede Kamer het ntntw ~.v worden ingediend, buitenlanders die in Neder- w'onen aan gemeenteraadsver- kunnen meedoen. Mede in het. kader van ombuigingen wordt voorrang gegeven Aan verster king van de eerste lijnshulp (huisarts, wijkverpleging. gezinsverzorging, maatschappelijk werk) Daarvoor Vorig jaar werd voor I 652 miljoen een worden gelden vrijgemaakt ten koste gezond heidszorginslell i ngen ge- vï de tweedehjnszorg (ziekenhuizen bouwd, een overschrijding van het en andere instellingen) Een nieuwe bouwplafond met bijna f 15 miljoen Dat plafond is dit jaar f 530 miljoen en voor de komende jaren zal het ook financieringsregeling voor de „eerste lijn" staat in een volgende maand te verwachten nota niet veel meer dan ruim een half Voor het kruiswerk wordt inmiddels miljard bedragen een groei van 4 procent toegestaan. Mede in het kader van gewenste be- die naar verwachting ook voor 1985 en heersing wordt het uitoefenen van nog een aantal kostbare medische specialismen aan vergunningen ge bonden In deze regeling komen nu ook neurochirurgie, hartchirurgie. nucleaire geneeskunde, hartcatheten- satie «onderzoek voor operatie' en intensieve zorg voor pasgeborenen De financiële situatie maakt het on mogelijk dat meer verpleeghuizen worden gebouwd dan nu de bedoeling is. Wel zullen er nog enkele duizenden bedden speciaal voor psycho-geriairi- 1986 zal gelden Voorwaarde is dat met dit geld meer directe hulp kan worden verleend. Aangekondigd wordt dat in het kader van wenselijke samenwerking in de eerste lijnszorg zogenaamde werkgebieden van maxi maal 30 000 inwoners moeten worden gevormd, waarin de huisarts en de wijkverpleegkundige samenwerken Interne verschuivingen hebben de voorgenomen bezuinigingen voor drugshulpverlening (die in het re- sche patiënten (zoals demente bejaar- geerakkoord stonden) ongedaan ge- Van der Reyden dem moeten komen Adviezen zijn gevraagd over de realisering van het plan om bejaardenoorden, verpleeg huizen. maatschappelijke dienstverle ning en wijkgezondheidszorg als to- maakt. Bouwplannen voor dagver blijven en gezinsvervangende tehui zen (gehandicaptenzorg) worden op nieuw beoordeeld. Men denkt voorlo pig aan besparingen tol 18 procent. iVan onze parlementaire redactie) Daar staat tegenover dat de alter- DEN HAAG Ouders van wie de natieven voor plaatsing, in een te- kinderen buitenshuis worden ge- huls zullen worden verruimd Zo plaatst of in een dagverblijf wor- wordt gestreefd naar verbetering den opgenomen, moeten daarvoor van kamerbewoningsprojecten. de vanaf volgend jaar een eigen bij- dagbehandeling en het bestand drage gaan betalen. Over de hoog- aan pleeggezinnen, te van het bedrag en de manier van Bij de particuliere instellingen zul- innen wordt nog overleg gepleegd len 500 plaatsen volgend jaar ver met de betrokken organisaties. Mi- dwijnen De jaren daarop volgend nister Korthals Alles (justitie) moet de capaciteit nog eens met kondigt dit aan in zijn begroting. 400 plaatsen dalen. Alleen de capa citeit voor jongeren die door de strafrechter in een inrichting wor den geplaatst, moet behouden blij ven Ook het verdere beleid van Justitie staat onder voortdurende druk van de bezuinigingen Vooral het ni veau van de rechtshandhaving vormt een probleem, meent Kort- De maatregel is een onderdeel de ombuigingen op het terrein van de jeugdhulpverlening en de kin derbescherming. Een ander gevolg van het beleid is dat het aantal plaatsen in inrichtingen vermin derd moet worden. Daardoor zullen zowel rijks- als particuliere tehui zen moeten inkrimpen of zelfs de deuren sluiten aldus de bewinds- hals Altes. Dit geldt vooral op de man terreinen van de kleine vermogens delicten. het vandalisme en de ver keersovertredingen. schrijft de mi nister De bezuinigingen verhinderen dat het aantal opsporings- en vervol gingsambtenaren wordt aangepast aan de toenemende werkdruk, con stateert Korthals Altes. Minister Korthals Altes geeft toe dat de verhoging van de efficiency en vermindering van het werk bij de rechtbanken leidt tot een ver minderde rechtsbescherming voor de burgers Bovendien kan door de automatisering de privacy van de mensen in het gedrang komen, al dus de minister Om de tekorten evenredig over het land te spreiden, wordt de toege stane sterkte van de diverse recht sprekende instanties verminderd. Binnen de rechtbanken bestaan volgens de minister veel verschillen in achterstanden Hierbij zijn van belang de wetsvoorstellen die het mogelijk maken dat zaken door eén rechter worden behandeld in plaats van door drie De bewindsman stelt als oplossing van de sterkte-problemen bij de politie voor de surveillance-agen ten meer voor recherchewerk in te schakelen Verder moet duidelijker een relatie gelegd worden tussen de plaatselijke omstandigheden en de afspraken welke misdrijven en overtredingen opgespoord worden, aldus de minister Aan ccn verdere uitbreiding van de rijkspolitie hoeft voorlopig niet gedacht te worden, schrijft Kort hals Altes. Er is zelfs 20 miljoen van deze post afgehaald om de bezuinigingen op het gevangenis wezen te verminderen. Korthals Altes

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 11