PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Ambtenaar en uitkering worden sterkst gekort Spoorwegen en streekvervoer gaan binnenkort actie voeren Aao fe mze met de Belastingen omhoog - premies omlaag Kabinet: Aarzelend economisch herstel Onverwacht aanwezige prins Claus enthousiast onthaald Zwarte gevangenen gedood in Zuid-Afrika de PZC vandaag VERZET AMBTENAREN TEGEN BEZUINIGINGEN •I In ut Bewolking Toenemende bewolking -en tegen de avond mogelijk regen. Middagtempe- ratuur ongeveer achttien graden. Tot matige toenemende zuidenwind. 226e jaargang no. 221 Woensdag 21 september 1983 Middelburg 8 oktober verenigde spaarbank "7 iles (Van onze parlementaire redactiei DEN HAAG Het kabinet legt in 1984 de zwaarste last van de bezuinigingen op de schouders van ambtenaren, trendvolgers en ontvangers van uitkeringen. Maar ondanks een begin van economisch herstel zullen ook alle andere Nederlanders opnieuw moeten inleveren. Voor een groot aantal werknemers blijft de loonmatiging echter beperkt. Dehoogste uitkeringen zullen in som- invoering van schoolgeld voor 12- Lubbers staat in het teken van een mige gevallen bijna acht procent tot 16-jarigen. aarzelend economisch herstel. Deze Net Ms dit jaar zal de inflatie in 1984 achteruitgaan. De overige uitkerin- De verlaging van de sociale premies opleving moet vooral ten goede ko- beperkt blijven tot ongeveer 3 pro- ren, het overheidspersoneel en de zal het koopkrachtverlies voor eenu"' "s" - •-- - nerknemers in de semi-collectieve groot aantal Nederlanders overigens kan de werkloosheid effectief bestre den worden, vindt het kabinet. sector moeten rekenen op een koop- beperken. De voorgenomen verhoging krachtverlies van 3 tot 4 procent. van directe en indirecte belastingen Dit blijkt uit de Miljoenennota, die wordt daardoor meer dan gecompen- mlnister Ruding (financiën) dinsdag- seerd. Het inleveren door werknemers middag in de Tweede Kamer heeft in het bedrijfsleven blijft zo beperkt gepresenteerd. De nota gaat uit van: tot ongeveer 0.5 procent. I inlevering van bijna de hele prijs- De eerste begroting van het kabinet- compensatie; I verlaging van uitkeringen en over- lieidssalarissen met 3.5 pet. per 1 januari; I bevriezing van de kinderbijslag; I verdere verlaging van de meeste uitkeringen per 1 juli naar 70 (was 80 of 75) procent van het vroegere loon; verlaging van de sociale premies; In de Troonrede heeft koningin Bea trix dinsdagmiddag ook gewezen op het mogelijke economisch herstel. Maar eerst zal een halt moeten wor den toegeroepen aan „de ontwrich ting van welvaart en werkgelegen heid. die de laatste jaren steeds ernsti ger werd." Samenwerking is daarvoor noodzakelijk. men aan het bedrijfsleven via epn ceni qc stijging van de kosten erlichting van de lasten. Alleen zo levensonderhoud is echter voor bijna (Slot zie pagina 4 kol 4i verhoging van onder meer de BTW ende accijns op tabak en alcoholische dranken; JOHANNESBURG (DPA) In de jmngenis van Barberton. een klei ne stad in Transvaal, zijn dinsdag vier zwarte gevangenen gedood. Vol gens een korte mededeling van de minister van justitie, Kobie Coetsee, louden de gevangenen die tot langdu rige straffen waren veroordeeld, de bewakers hebben aangevallen. Drie gevangenen en twee bewakers moesten met verwondingen in een aekenhuis worden opgenomen. Over de achtergronden liet de minister zich tiet uit. Op het ogenblik staan acht bewakers van de gevangenis van Barberton terecht, omdat zij in december van bet vorig jaar drie zwarte gevangenen iels1 zouden hebben doodgeslagen en 34 in mindere mate hebben mishandeld. Volgens ooggetuigen hadden de ge vangenen bij een hitte van 35 graden Celsius zwaar lichamelijk werk moes ten verrichten, waarbij de bewakers Hen voortdurend met gummistokken sloegen. Aanvankelijk hadden de au toriteiten gezegd dat de dood van de drie gevangenen door een zonnesteek *as veroorzaakt. Naar president Marais Viljoen vorige «eek meedeelde, zitten in de 242 assUS Zuidafrikaanse gevangenissen nu on- reveer 106 000 gevangenen, hoewel er slfchis plaats is voor 73.000 mensen miljoenennota Pag. Pag. Pag. 7: Pag. 8; Pag. 9; Pag. 11: Pag. 13; Pag. 18; Pag. 19; Reacties Actieprogramma Bede terug Beperking aftrekposten Staatsschuld 900.000 -werklozen Interview Ruding Troonrede Uitkeringen omlaag Schoolgeld Woningbouwprogramma RSV defensie Sombere tijden visserij Veerdiensten Oosterschelde werken Het verwacht dat de sterke groei van het aantal werklozen wordt afgeremd Eind volgend jaar zouden er dan zo'n 900 000 werkzoekenden zijn. Dat is nog fors meer dan de ruim 800 000 van vandaag, maar minder dan de 1 mil joen die eerder waren voorspeld. De omvangrijke bezuinigingen leiden ook tot een lichte daling van het overheidstekort van 12.4 procent dit Jaar naar 12.1 procent in 1984, of ruim f41 miljard Voor het eerst sinds 1976 daalt ook de collectieve lastendruk, van 55,9 naar 55 procent van het nationale inkomen. Volgens minister Ruding is sprake van een 'keerpunt'. De verbetering van de overheidsfinanciën en de na tionale economie kan de komende jaren snel gaan, omdat dan „met de stroom kan worden meegeroeidIn een toelichting op de Miljoenenota zei hij echter „liever gezien te hebben dat het tekort verder omlaag was ge- Vanaf het balkon van paleis Lange Voorhout wuifl koningin Beatrix naar het volk. Naast haar prins Claus PRINSJESDAG RUSTIG VERLOPEN dag uitgesproken of uitgedeeld door allerlei actiegroepen in Nederland. Toch is van de aangekondigde leuze „prinsjesdag - actiedag" weinig te recht gekomen. In Groningen namen slechts enkele tientallen mensen aan de demonstra- Ged» pendf Reagan wil bewapening 'op peil houden' COLUMBIA (AFP) President Reagan heeft vannacht (Neder landse tijd) verklaard dat de 'wilde aanval' van de Sowjet- l'nie op de Boeing-747 van de Zuidkoreaanse luchtvaartmaat schappij, de noodzaak onder streept van het op peil houden van de Amerikaanse bewape ning. ■.Wij kunnen de veiligheid van onze gezinnen en de vrijheid en vrede van ons land bewaren als de vijanden van de democratie weten dat Amerika de moed heeft sterk te blijven", aldus Reagan in een toespraak in Co- lumbia in South Carolina, waar hij deelnam aan een diner. De president zei dat de Verenig de Staten nu economisch en Politiek sterker waren dan vóór hij president werd en hij verde digde zijn beleid van „het stre- ven naar een rechtvaardige vre de in het Midden-Oosten, bevor dering van de rechten van de wens in Zuiid-Afhka, krachtige steun voor de democratische dachten in Centraal-Amerika en onderhandeling met de Sow- Jet-Unie over verifieerbare en evenwichtige ontwapening". DEN HAAG (GPD) Een enthousiaste menigte heeft gister middag prins Claus massaal toegejuicht, toen hij het paleis aan het Lange Voorhout verliet voor de rit met de gouden koets naar het Binnenhof. Claus reageerde met een minzame glimlach. Hij maakte niettemin een gespannen indruk. Pas op het laatste ogenblik is beslo- publiek langs de route was de aanwe- tie mee De grootste trekpleister daar- ten, dat pnns Claus de koningin zou zigheid van de prins-gemaal een grote py was een groep van vier met kettin- vergezellen naar de Ridderzaal. Hij verrassing gen vastgebonden jongeren die zich deed dat vanwege het bijzondere be- De regering heeft bewust aangedron- tegen „dumpprijzen te koop aan lang van deze gebeurtenis. Voor het gen op de aanwezigheid van prins bood. Claus bij de feestelijkheden dinsdag in Delft werden dinsdag bij tal van rond en op het Binnenhof Premier bedrijven protest-pamfletten uitge- Lubbers toonde zich gistermiddag reikt en werd een ..open bezetting' verheugd dal prins Claus zich weer gehouden van het GAK-kantoor In goed genoeg voelde om inderdaad Nijmegen werd de hal van het stad- deel te nemen. huis enkele uren door ongeveer zeven- De Rijksvoorlichtingsdienst heeft tig jongeren bezet Dinsdagavond meegedeeld, -dat de deelneming van trok een protestdemonstratie in Nij- pnns Claus niet betekent dat hij zijn megen ongeveer vijfhonderd mensen, werkzaamheden nu al zal hervatten Succes had ook de boycot van de In overleg met zijn geneesheer, prof colleges van de landbouwhogeschool dr Nijdam, zal de prins beslissen m Wagemngen wanneer en in welke mate dit zal gebeuren. Uiterlijk werd Prinsjesdag 1983 er een als alle voorgaande. De koningin met de prins aan haar zijde in de gouden koets, toegejuicht door enke le duizenden mensen langs de route van Paleis Lange Voorhout naar het Binnenhof. Een prettig zonnetje, een enkel spandoek voor of tegen de politiek, bekende, verstokte oran jeklanten die al 's ochtends vroeg met vlaggetjes posities hadden inge- Nadat koningin Beatrix in de Ridder zaal de troonrede had voorgeladen en de terugrit langs de gewone route was voltooid, verscheen zij met Claus, prinses Margriet en Pieter van Vollen- hove op het met bloemen versierde bordes. Een minuut lang onderging het viertal een ware ovatie van alle op het Voorhout verzamelde mensen Incidenten GENÈVE APi Een groep vredesdemonstranten, voor het merendeel Brittenprobeerden gisteren op het terrein van de Russische ambassade in Genève binnen te dringenIn deze ambassade vonden dinsdag besprekingen plaats in het kader van de Russisch-Amerikaanse wapenonderhandelingen. De Zwitserse politie deed zijn best de demonstranten te venvijderen. Zie ook pagina 3i Enkele kleine incidenten hebben zich elders in de Haagse binnenstad voor gedaan. Niet iedereen kon een de monstratie van jongeren in een wa renhuis en elders van bijstandsvrou wen waarderen. Zij deelden valse briefjes van 25 gulden uit met op de achterzijde een tekst gericht tegen de aangekondigde bezuinigingen op so ciale zekerheid. Zeventien arresta ties zijn verricht waarvan tien we gens „proletarisch winkelen" ofwel diefstal in hel warenhuis. Veel alternatieve redes werden dins- Van onze redactie economie i DEN HAAG De Spoorwegen en het Streekvervoer gaan binnenkort ac ties voeren tegen de plannen van het kabinet om volgend jaar 3,5 procent te korten op de salarissen van ambte naren en trendvolgers en op de uitke ringen. De Federatieve Spoorweg Vakvereniging (FSV) waarschuwde gisteren dat er meerdaagse acties bij NS voor de deur staan als de plannen doorgaan. In Utrecht ging het over grote deel van de 60 kaderleden er mee akkoord dat de vervoersbond FNV samen met de andere FNV- bonden van overheidspersoneel en trendvolgers acties gaat voorberei den. Daarbij wordt gedacht aan 'har de acties' als gratis rijden en staken. Ook alle ambtenaren verklaarden gisteren dat acties niet uitgesloten zijn als het kabinet de plannen door zet. De Christelijke Ambtenarencentrale zegt dat het kabinet doelbewust aan stuurt op acties. Volgens de AbvaKa bo rest. niets meer dan hard verweer tegen deze plannen en ingrijpende stakingsacties die het maatschappe lijk leven treffen In een gisteren door de ambtenaren bonden ontvangen brief van minister Rietkerk van binnenlandse zaken wordt voorgesteld om op 5 oktober te beginnen met het overleg over het arbeidsvoorwaardenbeleid voor het volgend jaar Twee weken later wil de minister dit overleg voortzetten In die tijd willen de bonden hun leden bijeenroepen. In zijn brief zegt Rietkerk dat ambte naren en trendvolgers volgend jaar 3 miljard moeten inleveren Bovendien wil hij dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds een gat op de begro ting van Binnenlandse Zaken van 500 miljoen gulden helpt dekken De minister laat in zijn brief duidelijk uitkomen, dat niet alleen ambtenaren en trendvolgers volgend jaar 3,5 pro cent salaris moeten inleveren, maar ook de gepensioneerden. Daarnaast denkt de minister om volgend jaar ook de ambtenaren en trendvolgers die inmiddels met VUT zijn gegaan, te laten inleveren op de uitkering In 1984 wil Rietkerk van de 2 5 pro cent prijscompensatie 2 procent ge bruiken voor arbeidstijdverkorting Hij stelt voor daarvoor 4,5 vrije dagen extra te geven Met de extra vrije dagen die ambtenaren dit jaar al hebben gekregen, komt het aantal vrije dagen daarmee op minimum 30.5 en maximaal 36.5 dagen. Afwyking Rietkerk zegt in zijn brief een „tljdelij- (Slot zie pagina 4 kol. 2) Voorste! Reagan De Amerikaanse president Ro nald Reagan zou in een brief aan de regeringshoofden van de NAVO-landen een nieuw onderhandelingsvoorstel voor Genève hebben gepresenteerd Dit voorstel zou erop neerko men dat de NAVO het aantal nieuw te plaatsen raketten vermindert van 572 naar 300 (PAGINA 3) Woonlasten De woonlasten zullen de ko mende jaren blijven stijgen Stadsvernieuwing en nieuw bouw kunnen alleen doorgaan als iedereen meer aan wonen wil uitgeven, aldus de rege ring (PAGINA 5» Zeeloodsen De Belgische zeeloodsen steu nen de stakingen van de vak bonden ACOD en CVC. De loodsen zullen stiptheidsacties gaan voeren. (PAGINA 17) Radio en televisie: 2. Binnen- en buitenland: 3 en 5. Opinie en achtergrond: 4. Financiën, economie: 6. Miljoenennota; 7, 8, 9, 11. 13. 18 en 19. Varia: 15. Provincie: 17, 21, 22 en 23. Sport: 25 en 27. Keuze in de Miljoenennota ■prinsjesdag 1983: een 'VO-I I Troonrede die appel- leert aan het beste in de - H mens en geheel in de lijn daarvan voor het eerst na tien jaar weer met de Bede wordt besloten en een Miljoenennota die meer en grotere offers vraagt van grote groepen in de samenleving. De boodschap aan het Nederlandse volk is dezelfde: het grote inleveren, begon nen bij 'Bestek '81'. gaat onvermin derd door. De verzorgingsstaat wan kelt. De fundamenten schrompelen ineen Allen die op enigerlei wijze voor hun inkomen afliankelijk zijn van de overheid zullen het weten Zij gaan er zo n drie tot. vier procent op achteruit. Ambtenaren, trendvolgers en uitke ringstrekkers. zij allen zullen om de formulering uit de Troonrede te ge bruiken zeer pijnlijk worden getrof fen door achteruitgang van inkomen. Dit in schril contrast met het bedrijfs leven. waar 'modaal' een half procent moet inleveren als gevolg van een aantal overheidsmaatregelen Wie sprak er over solidariteit, saamhorig heid. samen en met elkaar? Juist ja, dit kabinet Voor de ambtenaren, trendvolgers en uitkeringstrekkers zijn het inhoudsloze begrippen gewor den Het scherpen der zwaarden is nu al hoorbaar Lubbers c.s. zijn volstrekt eerlijk in hun motivering: de economie moet weer gezond worden gemaakt en dat kan alleen maar als de overheids uitgaven worden teruggedrongen en de sociale uitkeringen omlaaggaan. De ombuigingen brengen met zich mee. dat de sociale verzekeringspre mies kunnen worden verlaagd Een deel van dit geld wordt via verhoogde belastingen weer bij de consument weggehaald om het financieringste kort van de overheid te verminderen. Dat laatste betekent minder rentebe taling, hetgeen de druk op de begro ting doet verminderen Doel van dit alles herstel van de economie en werkgelegenheid. Het kabmet-Lub- bers houdt de burger voor, dat dit pijnlijke proces na verloop van een aantal jaren vruchten zal afwerpen. Tegelijkertijd zal het kabinet zich vriendelijk opstellen tegenover de marktsector, het bedrijfsleven dus. De lastenverlichting voor het bedrijfsle ven is beduidend Zij is met name gericht op herstel van rendement, hetgeen dient te leiden tot meer inves teringen en meer werkgelegenheid. Het kabinet-Lubbers heeft daarmee een duidelijke keuze gemaakt. Geen stimulering van nationale bestedingen, geen vergroting van koopkracht en geen verlaging van belastingen volgens sommige eco nomen 'de' remedie tegen de huidige economische crisis maar een conse quent bezuinigingsbeleid, dat niet na laat sporen te trekken in de samenle ving. Het kabinet-Lubbers acht het niettemin de beste aanpak. Bewust wordt geaccepteerd, dat de werkloos heid in 1984 verder zal oplopen, zij het minder snel dan dit jaar De geen- onzm-ministers van Lubbers nemen welbewust dit risico, overtuigd als zij er van zijn. dat hun methode de beste is. Men kan het oneens zijn met de keuze, maar dat neemt niet weg dat de huidige VVD-CDA-regering een evenwichtige begroting op tafel heeft gelegd, waarin de problemen met gro te deskundigheid worden geanaly seerd en waarin oplossingen worden aangedragen De feiten en de cijfers liegen niet. Het is onmiskenbaar een begroting met een sterke liberale in breng. Je hoeft maar naar de opgeto gen fractieleider Nijpels te luisteren, om te kunnen constateren, dat de WD uiterst tevreden is met dit tast bare resultaat van Prinsjesdag Overigens moet worden gewaakt voor het verkeerde beeld, dat lastenverlichtende maatregelen voor het bedrijfsleven alleen en uitsluitend een zaak van en voor liberalen is In brede politieke en maatschappelijke kring is al lang geleden het besef doorgedrongen, dat een sterk en ge zond bedrijfsleven de motor is. waar op de economie draait. De marktsec tor moet het geld verdienen, dat wij met zijn allen uitgeven Als stagnatie optreedt in het bedrijfsleven wordt dat onmiddellijk vertaald in minder banen De maatregelen van het kabi net beogen een herstel van investerin gen, uitmondend in nieuwe werkgele genheid. Daar is iedereen in Neder land bij gebaat. Na de oorlog kon de welvaart in Nederland worden opge bouwd dank zij een gezamenlijke in spanning van werknemers en werkge vers ln het bedrijfsleven Behoud van die welvaart of althans een belangrijk deel ervan hangt mede af van dat bedrijfsleven. Het dient dan ook over de instrumenten te beschikken om zijn aandeel te kunnen leveren Het kabinet-Lubbers heeft in dit opzicht een aanzet willen geven Dim FN V-bond wijst loonoffer voor uitkeringen af UTRECHT (ANP) De dienstenbond FNV voelt niets een extra loonoffer voor de verbeteringen van het uitke- ringstclsel die de vakcentrale FNV vorige maand in een discussienota heeft geopperd. Het gaat daarbij vooral om een hogere uitkering voor langdurig werklozen (boven het huidige bijstandsniveau) en gelijkberechtiging van mannen en vrouwen bij de wwv-uitkering

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1