Kritiek Detam op toestaan eigen bedrijf met uitkering Koers Volker-Stevin flink in versukkeling VRIJBRIEF VOOREEN HOOG RENDEMENT. PZC/financiën en economie 7 'SCHADE DOOR ONEERLIJKE CONCURRENTIE AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS Bas* SF Koudekerke kreeg eerste nieuwe kantoor van Verenigde Spaarbank Ondernemend - Zeeland - Promotiebeurs richt zich op ondernemen in de toekomst ió ipNDERDAG 15 SEPTEMBER 1983 UTRECHT (ANP) Het bedrijfsleven ondervindt oneerlijke concurrentie doordat werklozen staat worden gesteld om met behoud van uitkering een eigen bedrijf te beginnen. De voorzitter van de bedrijfsvereniging voor detailhandel, ambachten en huisvrouwen (Detam), j. L. Pagano Mirabi, zei dit woensdag in Utrecht op de algemene vergadering van de Detam. Volgens de Detam-voorzitter pompt drijfsmatig uitgevoerde werkzaamhe- inet name de gemeentelijke overheid den. «illoenen guldens in startende onder- FT nOok in de collectieve sector gebeurt Over de plannen om de sociale verze- het steeds vaker, dat werklozen met kenngsraad om te vormen tot een behoud van hun uitkenng precies sociale zekerheidsraad die recht- dezelfde werkzaamheden verrichten streeks gaat ressorteren onder de mi- als normale' werknemers. Dat gaat nister ten koste van de betaalde arbeids- naar het oordeel van vakbonds- en werkgeversvertegenwoordigers. lemingen en onbetaalde arbeids- plaatsen zonder zich af te vragen wat It effecten zijn. De gemeenten span nen het paard achter de wagen, aldus pagano Nirani. De Detam wordt ge- tonfronteerd met de resultaten van de gemeentelijke politiek: reguliere on- plaatsen, dememingen die failliet gaan en werk- Demers die hun baan kwijt raken. «agano Mirani noemde het standpunt nn de vereniging van Nederlandse pmeenten en haar negatieve reactie ip plannen van minister De Koning mn met behulp van toetsingscommis- Bts de wildgroei op dit gebied tegen te gaan. onbegrijpelijk. Er komen, zei ij. steeds meer projecten die zich in ilets onderscheiden van normaal be- De Detam-voorzitter deed een drin gend beroep op de gemeenten. sociale zaken en werkgele genheid zei mr. Pagano Mirani. dat dit zou betekenen dat een stuk eigen verantwoordelijkheid wordt wegge haald bij de organisaties van werkge vers en werknemers. Juist nu allerwe- komende toetsingscommissies se- ge het economische belang wordt on- rieus te benaderen en te luisteren derkend van goed overleg op bednjfs- en bednjfstakniveau, aldus Pagano Mirani, lijkt het verre van juist de centralistische tendenzen op het vlak van de sociale zekerheid op deze manier te versterken Ook bij de plannen voor een wijzi ging van het stelsel van sociale zeker heid zette hij vraagtekens. Uit de adviesaanvrage aan SER en emanci- patieraad blijkt, dat de overheid al leen het voorzien in minimumbehoef ten als haar taak ziet. Compensatie van loonderving zou een zaak zijn voor het cao-overleg. Deze terugtrek kende beweging van de overheid kan verstrekkende gevolgen hebben. „Natuurlijk kan onder omstandighe den aan verkregen rechten worden getornd, maar hier is min of meer sprake van een aardverschuiving", aldus de Detam-voorzitter. ADVERTENTIE Amsterdamse wisselmarkt ïïïl Duilse mark 111 Fnnse frank 110 Btlfuchc frank Cuadeje dollar Spamsf pes 1100) Austr dollar ilOOi Ar til fis Sunn Os Swtdlriyal BUTEN LANDS BANKPAPIER AMSTERDAM tANP) - De advlcskoer- Kniaan- en verkooppr(|zeni voor bullen- tads bankpapier geldend In Amsterdam op de volgende werkdag luidden glsle Aaeikaanse dollar Eneeise pond Melscbefr ilOOi Duitse mark HOOI Hal lire <10 000 Portugese esc ilOOi Canartew dollar Franse fr <1 Zwitserse Ir <100) lawdse kroon 1001 feme kroon <100 tfcfsse kroon 1100) Oosunr sh (100) apanse pes <1001 Griekse drachme Finse mark Joegosl. dinar 100) tese pond 135,75 36.25 38,75 29,50 15,72 41.75 32.50 16.25 &ïeep en Luchlv Banken 204 60 ÏBKkermu 17280 Bandelen 70.10 CBS-oblig index 78 70 laxlem Staslsl 12"' •aarvan 3 5 Jr 12 16 «ur-.an 5-8 jr 12 24 en langer 12 20 fcwrjie drie 12 18 Spaarbrieven/ Bankbrieven. Effectief rendement per 12 september. Spaarbrieven cn Bankbrieven (vanaf f1.000,-) zorgen niet alleen voor een hoog rendement op uw spaargeld, de NMB kan ze wanneer u maar wilt voor u verkopen via de beurs. En dan zit er misschien zelfs nog een koerswinst aan vast. Houdt u van die vrijheid, ga dan snel praten met de NMB. NMB BANK DE NMB DENKT MET U MEE. MSTERDAM (ANP) Prijzen van woens- fl 14.00 uur: goud onbewerkt 39.090- vorlge 38.920-39.420, bewerkt ver- Mpr. 570, vorige 41.400; zilver onbewerkt 160-1170, vorige 1100-1170. bewerkt ver- Mp 120 laten, vorige 1230 laten. AMSTERDAM (ANP) - De koers van Volker-Stevin is woensdag flink in de versukkeling geraakt. De nogal som bere toon van het halfjaarbericht, waarbij sprake is van dalende omzet ten en daardoor noodzakelijk wor dende personeelsaanpassingen, leid de tot een stevige koersdaling. Een uur na het begin van de handel was de koers f 32,50 en dat was f 5,50 beneden die van het slot van dinsdag. Rond het middaguur had de koers zich licht hersteld tot f 33,30. Ondanks een wat lager Amerika de den de internationals het in Amster dam vrij goed. Alleen Akzo moest f 0,70 terug naar f77. Unilever was f 1,80 beter op f 224.30, Kon. Olie f 2 op f 139.40 en KLM f 0,80 op f 152.80 Philips werd f 0,30 duurder op f 48 en Hoogovens een dubbeltje op f 35,50. De rest van de actieve markt gaf meestal maar kleine verschuivingen te zien. Uitzonderingen waren Else- vier-NDU en Océ-v.d.Grinten. Else vier moest f 7 prijsgeven op f 373 en Océ f 2.20 op f 203,80. Ennia, die dinsdagmiddag weer iets was aangetrokken tot f 171 raakte nu weer f 3 kwijt De banken en de hypotheekbanken konden zich net met handhaven. HBG was f 0,30 beter op f 89,50. De scheepvaartwaarden waren zeer licht verdeeld Heineken raakte nog f 1,20 kwijt op f 122,50. De staatsfondsenmarkt lag er nage noeg onveranderd bij. De nieuwe 9 pet staatslening kwam in de notering op 101.1. De uitgiftekoers was 101 pet. Op de lokale markt kregen de verlie zen de overhand. De melding van dalende winsten leverde Krasnapols- ky een f 3,30 lagere koers op van f 90.50. De Telegraaf verloor nog eens f 7 op f 170. Bols moest f2,70 terug naar f 88 en Wessanen f 3 naar f 115. Dell werd f 2 goedkoper op f 70.50, terwijl ook fondsen als Van der Giessen-de Noord. Gelatine Deltt, Hoek-Loos en Crédit Lyonnais Nederland in de ver drukking raakten. Aan de andere kant rukte Vmf nog eens f 1 op tot f 77 en won ook Kluwer f 1 op f 100. Ook VRG en Nedap deden het goed In de ontwikkelingen op de actieve markt viel later weimg lijn te ontdek ken. De meeste internationals hadden de neiging wat af te brokkelen. Fond sen als VNU, Gist-Brocadcs cn Océ- v.d.Grinten krabbelden wat omhoog, andere als Ennia, Elsevier en Heine ken gleden af. Op de optiebeurs was het zeer rustig bij een verdeelde stemming. Actiefst verhandelde klasse was Philips. De totale omzet tot 12 uur bedroeg 1712 contracten Ook in de loop van de middag bleef de stemming op het Damrak wisselval lig. Wel sloeg Unilever duidelijk de weg omhoog in Het slot kwam op f 226,50. wat de winst op f 4 bracht Ennia gleed verder terug tot f 161,50 en dat betekende een verlies van bijna f 10. Océ-van der Grinten kon de herstelbeweging niet volhouden. Agrarische ruilhandel De Ne derlandse agrarische exportsector zou er goed aan doen zich te verdie pen in mogelijkheden om meer ruil handel te bedrijven met ontwikke lingslanden en staten in Oost-Europa. Deze aanbeveling staat in een woens dag gepresenteerd onderzoek naar nieuwe exportkansen voor het agra risch bedrijfsleven. n-bied "BO bink •tolliWwim. Wacht Pt» Wuclie Pe» feit: SDU SMctnHold ■beton gr govens lï ireci taOlit gojtl Groep k'dGnnten ■Ommeren Woelt Hold «bed Hold, aups 174 00 172.50 78 10 76,50 363.00 363.00 126.00 126.00 60.001 60,50 48.50 47,50 124.10 125.00 123.30 124.00 380.00 370 00 170.00 164 00 45 10 44.70 162.00 163.80 12470 121.40 109.20 105.80 89 20 89.50 35,30 34.80 151.80 153.00 151.40 152.30 138,00- 139.70 160.00 160.00 7 75 Lyons 11 00 MaasvOT 9 50 Maasv O T 9.00 Maasv.O T 11 50 Nat Inv 80 11 00>d 74 9 75 ld 74 8.50 ld 75-2 10 00 GasU 74 9 50 ld 15J 92.50 2.00 ter.t; «btaiVW SfSltvin *Ti5 Hinde Aiuo 115 Ata) 'Ata, (S Ata) ABN 74 ««1974 S«;499 *«79-04 1875 1975 N71-8S >«7188 «Anno 74 jSld 75 ij"-: 5871-86 rUH~- gntvuui |J*F«K73 JjSredtro7] JfcPttr *877 §>Ctthom Jchcw ijCRBotrl bk }ftlBN71 •Diev «DU K*. Hinde IgfeBlw JtofceDlv »WM7l ÏS.1?. i.OOe 145,00 206.00 203.80 28.90 28,70 57.50 57.50 51.40 51.00 48 10 47 70e 316,00 313.80 127 20 127.30 307,70 305.50 19280 192.90 222.30 22400 106.00 106.40 37.20 33.50 103,50 103.30 107,30 107,30 101.20 10120 100,80 100 90 10130 - 103 30 103.30 101.00 101.60 101.80 102.50 100.60 100.60 100.00 100.00 98.50 98.80 99.40 9940 102,50 102 00 103,50 103 50 101.50 102 00 100 60 100.60 100.00 100.00 98.00 98.80 97.80 97,50 97.30 97,30 9650 96.50 91.50 91,50 98,50 98,50 9870 98,70 97.00 97,00 92.50 92.70 97 00 97 00 100.30 100 00 97.00 97.00 114,20 114,20 95,00 95,00 102,30 102,30 97.00 96,60 100,00 100.00 Industrie 97.50 97.50 99.50 99,50 88 50 88,50 99.00 99.00 97,20 97,20 8.25 ld 70 8 00 ld 71 8 00 ld 72 7 75 ld 72 7 50 ld 69 7 25 ld 66 7 25 ld 73 6 50 ld 66 9.75 NMB 74 8 50 NMB 76 6 75 ld kap 72 106.70 102.50 101.50 99.80 101,10 101.20 101,00 100,10 100,60 100,50 97,30 97 50 95,50. 93 70 103 00 98.50 94,60 107,50 102.50 101.50 103.00 98 50 95.00 inken, Handel, Indusi iONS 70 101,00 25 ld 72 95,00 9.50 Nutncia 74 7 75 Nulrleia 72 BOONijverd 70 50 OC« v d Gr 6! 0 00 Pon 174 6 50 Rollnco 67 75 Scbullcma 76 4 00SHV-H 81 8.75 Stevln Gr 76 5 00 Tyco InlF 69 ACF Ilold Amlas Asd Rubber Asd Rijtuig 96,20 7 75 OTRA 72 8 00 P&C gr 72 7 75 Pakh 73 7 00 ld 68 96,0' 7 00 ld 72 96.2< 7 25 ld 66 97,51 6.50 ld 67 95.01 5 25 ld 64 97,51 7 75 Pechlney 93.61 9 75 Phlllps75 102 01 8.00 Philips72 99 91 6 00 Pegem57 95,51 5 50 ld 58 93.71 6.00 PGEM 64 4 50 ld 59 6 50 R-R PIJP 8.50 RljnlDls 7 12 RljnSch 6 00 Schiphol 150 SI 8 25 ld 71 7 25 Total 72 875Unliev75 6 00 Unllev86 98.20 95.20 100,70 95 20 7580 98.20 95.20 96.20 89.30 96 20 96.00 96.20 97,50 95,00 97 50 93 60 101.60 99.90 95.50 93 70 93 00 93.30 97.50 95.30 98.70 17.80 88,50 101.00 101.30 96.00 100 50 100.00 98.20 95.20 100.60 95,50 75.60 98,20 6 75 AmRo73 e Obligaties 88.80 87.00 9960 99.50c 8.50 Boskalis W 75 97.50 1100Bredcro81 105.90 1 6.25 Buhrm T 73 - 7.25 Buhrm T 76 98,30 8 75 Elsevier NDU 107.00 7 25 Fum 73 93.00 5 75 Glsl-Broc 73 223.00 5 25 Hoogov 68 - Kappa 73 8,75 KNSM 75 8.75 KBB 75 7 75 K N Pap 72 96.00 97.50 78,00 115,50 25 Macintosh 73 16500 165,00 97 50 97 50 39.00 38 50 115.00e 114 20 100.50 100 50 I 110.00 109 00 05.60 76,20 77.50 99.00 76.00 77.50 97.50 98 50 126 30 125.50 93,50 93.00 89,90 89.50 89 00 88.20 144.50 145.00 248 00 247.00 195.00 70,50 157,50 BallaM N BAM Hold Batenburg Beek van Broat Bouw Bredero Buhrm Telt.c Caland Ilold Calve-D eert ld 6 pet eert Deli My Desscaux Dorpen Co Douwe Egberts. 148 00 148 00 217.50 214.80 217.00 214.00 179 00 176 00 178 00 173 00 306 00 1750 00 1 111.20 112.00 173 00 172.00 18.30 20.20 385 00b 388 00b 49 00 48,10 7250 70,50 55.00 88.50e 57.30 54.50 190 00 192 00 90,50e 91.00 55,00 87.50 57.50 38 30 40.00 30.00 55.90 55,60 17.20 17.20 156 00 153,50 6500 65,00 122 50 120.00 83.00 85.00 171.00 168.00 41.50 40.50 71.00 67,50 Holcc I.I, Trust Holl.-seasearch Holl Kloos Hunter D HVA-Myen eert IHC Inter Ind Maat&ch IBB Kondor InternatiO Kempen Beg Kiene S Kluwer 224,9 222,00 3851 3.80 119.50 11900 18.80 18 80 116.00 11500 46.00 46.00 90 00 90,00 236,80 237.00 26.90 26.20 95.10 95.30 273 0(1 274 00 Krasnap sky Landre&Gl Lelds Wol Mnrmtosh Maxw Pelr Mcneba MHV A dam Moeora En ld 1 10 ld 1 4 Nagron Nedap Ned Crediet Nrd Scheepslu Ned Springs! Noot Nutncia GB mbang Paltlie Pont Hout Porecl Fles Proost&Br Rademakers Ravast Rohte&Jisk Rommcnholl Rijn-Schelde Sanders Sarakreek Schuitcma Schuppen Schutiersv Smit Intern Telcgraaj Ubbink Ver Glasl VMF Stork VRG Gem Ur. 99,00 33.80 )0.00e 4150 126 10 126.30 95,00b 98.20 145,20 145,00 330.00 330,00 60.50 59.50 15.80 15.50 560.00 565.00 7100.00 7100 00 1520.00 1520 00 - 600 00a 525 00 525,00 42.00 41.90 126.00 26.90 26,60 7.50 7,80 380 00e 390 00e 32.70 3270 p 209.00 2,om; 107 50 107,SC 79.10 78,2C 94.70 94.0C 410.00 4 30 99.80 170.00 00.50 230f 36.00 49.00 43.50 238 50 152.00 163.00 33 20 29.10 238.50 152.20 164 00 33.00 29 10 19 70 Sumabel Technology Tokyo PH Beth.Steel Roping Comp Burroughs ClUcorp. 112.90 112,00 66 00 66.00 39.90 39 10 47.40 48.20 6830 38.00 20.50 Intern Tel&Tel. Pepsico Philip Mort Philips Pen Union Pi U S Stee 44 60 i 13300 l 83.00 Dart i Kr Dow Chcm Eastm Koe Int Flav&Fr Int Tel&Tel 142.00 26.00 ;i 192.80 110.00 108 20 65.00 15700 202 70 10950 209.00 11500 63 20 142.00 21300 198.00 131 00 87.50 890 00 359,00 86.00 133,30 Pol Corp Proet&Gamble 115.50 209,00 97,50 188,50 104,511 80,50 111.00 120.70 342.00 174 00 1414)0 106 00 130.00 Am Expriwrr Breevosl iwm KLMiwnBi Nat Nediwrr 6 WUHtottBi Afgifte rijzet Burgemeester S. Francke t middem van Valkenisse vertrouwt de cheque van 1000 gulden toe aan bankbeheerder J. van de Broeke (links) van het nieuwe kantoor in Koudekerke. De cheque was een geschenk aan de gemeente van districtsdirecteur P T. van Steenhoven irechts) namens de Verenigde Spaarbank. KOUDEKERKE Er is sedert maandag een nieuwe bankcombinatie in ons land: de Verenigde Spaarbank. In deze nieuwe bank zijn ondergebracht de Zeeuwsche Bondsspaarbank, de Centrumbank, de Spaarbank Rotter dam, de Spaarbank Goeree-Overflakkee en de bonds spaarbank Breda. De nieuwe organisatie telt 326 kanto ren. Woensdag werd in Koudekerke het 327ste kantoor van de Verenigde Spaarbank geopend, het eerste onder de nieuwe naam Zeeland. Burgemeester S. Francke van Valkenisse verrichtte de openingshandeling. Het kantoor van de Verenigde ten woonden al in Koudekerke of voordelig te kunnen concurreren. We kunnen nu ook allemaal profite ren van centrale specialistische af delingen voor vestiging, reclame, opleiding Vooral dat laatste is be langrijk. want je bedrijf valt en staat met de kwaliteit van je men sen", aldus de districtsdirecteur Hij stelt met nadruk dat de fusie geen arbeidsplaatsen heeft gekost: „Eer der het tegendeel is waar". Opening Spaarbank in Koudekerke is geves tigd aan het Dorpsplein 33 Een woning werd tot bankkantoor ver bouwd door de firma Geschiere Wattel uit Middelburg onder super visie van de afdeling gebouwen van de bankcombinatie Het gebouw is volgens de nieuwste methoden be veiligd. het interieur is gehouden in de stijl, die de Verenigde Spaarbank overal in het land toepast, en in de bankkleuren rood, wit en blauw. In een ruime hal vindt men twee loket ten. Daarachter is de kantoorruim te. waar ook de terminal staat opge steld, die binnen enkele seconden elke boeking, elke opname of beta ling doorgeeft aan de centrale com puter van de bankcombinatie in Woerden. „Na elke handeling wordt op deze wijze elke rekening direct automa tisch bijgewerkt", vertelde de heer P. T. van de Steenoven, districtsdi recteur van de Verenigde Spaar bank voor Walcheren. Eenvoudige bankhandelingen als stortingen en geldopnamen w orden aan de loket ten verricht. Beheerder J. van de Broeke en mej. M. Bos staan het publiek hierbij ten dienste. „Door dat de boekingshandelingen zijn geautomatiseerd hebben onze men sen veel meer tijd voor het publiek, kunnen we veel meer service verle nen", meent de heer Van de Steeno- Wie echter omstandig wil praten over spaarmogelijkheden, leningen, hypotheken, hoeft dat met in de hal aan het loket te doen. Er is in het nieuwe bankkantoor, dat aan de buitenkant misschien wat klein oogt, een ruime spreekkamer aan wezig waar.de klant in alle rust met de mensen van de Dank kan praten. Het kantoor beschikt over een ruimte waar de kluisloketten een veilige plaats hebben gekregen. De heer Van de Steenoven: „Ik geloof dat we met de vestiging van dit kantoor in Koudekerke wel goed gemikt hebben. Veel van onze clién- omgeving. Zij moesten voor hun bankzaken naar Vlissingen of Mid delburg. Nu hebben ze de Verenigde Spaarbank vlak bij huis". Bloedgroep Waarom die fusie, dat opgaan in één organisatie van die banken'? „Kijk, die banken waren als het ware van dezelfde bloedgroep, van oorsprong spaarbanken, maar met een uitge breid dienstenpakket, alle aange- sloten bij de Nederlandse Spaar- bankbond. alle zelfstandig. Maar door de nieuwe organisatie kunnen we nu ons onder één naam die dezelfde inhoud dekt presenteren. Maar 't is niet alleen een kwestie van een nieuw naambord we heb ben onze produkten gelijkgesteld, de beste eruit gepikt om daarmee Woensdagmiddag was burgemees ter Francke van Valkenisse de eer ste klant van het nieuwe kantoor. Districtsdirecteur Van de Steeno ven had de burgemeester een che que van 1 000.- als geschenk van de bank voor de gemeente aangebo den. De burgemeester vertrouwde de cheque direct toe aan bankbe heerder Van den Broecke. die het bedrag via de computerterminal on middellijk boekte op de spaarreke ning van Valkenisse Het geld is uiteindelijk bestemd voor een zit bank op het dorpsplein van Koude kerke. Ter verhoging van de feestvreugde kregen de genodigden een aardig geschenk: het boekje 'Op de fiets door Zeeland in 1913'. een uitgave van de 'Echte Nederlandse Fietsers bond' „Zaterdag houden we open dag Van 10 tot 12.30 uur mag iedereen ons nieuwe kantoor komen beka ken, En voor kinderen houden we een ballonwedstrijd op het Dorps plein. Als bank kun je je het niet permitteren de jeugd te vergeten", aldus de heer Van de Steenoven Gerard C van Loo ROOSENDAAL De Stichting Vakopleiding Detailhandel in ge bruiksartikelen houdt maandag 19 september om 20 00 uur een regio nale voorlichtingsbijeenkomst in hotel Goderie, Spoorstraat 6 in Roosendaal. Deze bijeenkomst is bestemd voor degenen die geïnfor meerd willen worden over de oplei dingen tot zelfstandig ondernemer in de gebruiksartikelenbranche in Noord-brabant en Zeeland. Tevens wordt informatie verstrekt over op leidingen voor winkelpersoneel. On der meer komen aan de orde de vestigingswet, de taak van de Ka mers van Koophandel en de oplei ding voor ondememersdiploma's. KAPELLE Shape is de naam van het 'fitness en bodybuildingcen- trum' dat Tom en Annie van Leeu wen vrijdag 16 september na een vernieuwing weer voor hun klanten openstellen. Het centrum is geves tigd aan de Ooststraat 42 in Kapel- Ie, Er is ook gelegenheid geschapen voor het nemen van sauna's en zonnebaden op de zonnebank. Tus sen 19.00 en 21 00 uur wordt vrijdag in 'Shape' een openingsreceptie ge houden. SAS VAN GENT Ervaring in de organisatie van promotiebeurzen kan Internationale Publiciteits Diensten (IPD) in Terneuzen niet meer worden ontzegd. In het nog prille verleden trokken de 'geestes kinderen' van de IPD-directie vele duizenden bezoekers. Voor dc gro tere industrieën waren er de Gen- tex-beurzen, het midden- en klein bedrijf presenteerde zich tweemaal via de Family-exposities. Deze maand plaatst IPD een nieuwe ent op de stam: .Ondernemen 2000'. Plaats van handeling is het riante Vlaanderencomplex van exploi tant-eigenaar Rob Versteeg in Sas van Gent. „Ronduit een schitteren de accommodatie zeggen IPD-di- recteuren Johan Robesin en Ton Dieleman in één adem. „waarbij de plaats Sas van Gent uitermate gun stig is gelegen in de driehoek Vlis singen - Antwerpen - Zeebrugge Juist dat is een gebied waarin voor het bedrijfsleven interessante ont wikkelingen gaande zijn. Er wordt volop geïnvesteerd, vernieuwd en uitgebreid Voor bedrijven liggen er kansen relaties aan te boren of uit te breiden' 'Ondernemen 2000' dus. In brochu retaai een commerciële open pre sentatie- en promotiebeurs voor in dustrie. industriële toelevering, dienstverlening, scheepvaart en scheepsbouw. IPD heeft bij de wer ving bewust de basisindustrién bui ten beschouwing gelaten en zich zuiver gericht op de toeleverende mdustnen. „De beurs", zegt Robe sin. „is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven en instellingen die er belang bij hebben zich te presente ren in het Nederlands-Belgisch ka- naalzonegebied en in de zeehaven en industriegebieden van Vlissin gen, Antwerpen en Zeebrugge" De beurs richt zich mede op het ondernemerschap in de toekomst Ondernemen is immers nog steeds vooruitzien. Robesin .Wij gaan er van uit dat de deelnemende bedrij ven niet alleen laten zien wat er op dit moment wordt gepresteerd, maar ook dat ze tonen hoe het ondernemerschap in de afzonderlij ke branches voor de toekomst wordt geïnterpreteerd. Daarom .Ondernemen 2000...'. IPD heeft de opzet van de beurs doelbewust kleinschalig gehouden al is er wel ruime aandacht besteed aan een zo breed mogelijk scala van branches. De deelnemerslijst ver meldt ruim veertig bedrijven, waar van een aantal zich gezamenlijk presenteert. Een greep uit het aan bod bedrijfstelecommunicatie, aannemings- en transportbedrijven, vouwkartonnage en verpakkings systemen. groenvoorziening, hydro cultuur en machinebouw 'Ondernemen 2000', zeggen Robesin en Dieleman, „kan en mag niet worden vergeleken met de Gentex- beurzen. Het idee voor deze beurs is in feite ontstaan in het evaluatie gesprek met de deelnemers van de laatste Gentex in 1981. De Gentex was een vrij statisch gebeuren. Ondernemen 2000 echter is een beurs met een dubbele bodem. On dernemers tonen niet alleen hun vak. zij betrekken er de bezoeker op een actieve manier bij zonder dat wij als organisatie het geheel omhangen met toeters en bellen...'. IPD is er inmiddels door de reacties van bedrijven en industriën blij vend van overtuigd geraakt dat er in Zeeuwsch-Vlaanderen behoefte bestaat aan beurzen op industrieel niveau Robesin ..Het is natuurlijk duidelijk dat ook de bedrijven in de huidige conjunctuur moeten bezui nigen Maar daarbij zien zij wel degelijk het belang van een beurs als deze om zich te verkopen. Van daar ook de opzet van ondernemen 2000; nuchter en zakelijk" 'Ondernemen 2000' loopt in Vlaanderencomplex van woensdag 28 tot en met vrijdag 30 september. Burgemeester drs. W. R. V. Dusar- duijn van Sas van Gent opent de beurs de woensdag om 15.00 uur. De openingstijden zijn dagelijks van 14.00 tot 21.00 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7