Dienst voor opsporen van crimineel milieugedrag ER IS NU AL EEN NIEUWE FIAT PANDA VANAF F9.999,- CNV-bond A CP wil betaling commerciëlepolitiediensten van Architect: houten woningbouw goedkoopst Ambtelijke papierwereld EJ Raad voor de milieuhygiëne wil einde aan afvallozing Noordzee ADVIES COMMISSIEHELLINGA NA UNISERZAAK: Geldroof in VS van binnenuit Franse burgemeesters verdacht van fraude 9 Helm in plaats van pet 'M BEKIJKEN BIJ DE FIAT DEALER. Kamer: Onderzoek naar gevolgen 'vergrijzen' van de bevolking DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1983 PZC/bmnen-bmtenlcind ALPHEN AAN DE RIJN 'ANP- De bouw van "houten woningen kan goedkoper worden dan van alle andere traditionele methoden Dut heeft prof jr P. H. Tauber woensdag gezegd op een bijeenkomst over houtskeletbouw. Tauber heeft een architectenbureau dat in Nederland de toon aangeeft op dit gebied. In Zweden heeft hij de vormen van houtskeletbouw uitvoerig bestudeerd. De enige voorwaarde die van houtskeletbouw de goedkoopste bouwmanier maakt, is dat de bouwvakkers het systeem als hun broekzak leren kennen. af moet van de meent Tauber. Hij zei ook dat de publieke opinie „ingeivorielde mening dat hout rot" Volgens Tauber heeft onderzoek aangetoond, dat het energieverbruik voor de produktie van normale bouwmaterialen twintig keer hoger is dan bi] de produktie van hout voor de woningbouw. Met de besparing aan energie die dit oplevert, kan een houten woning twintig jaar worden verwarmd, aldus Tauber Oorzaak De commissie Hellinga, ingesteld door de voormalige staatssecretaris mevrouw mr. I. Lambcrs en naast prof. dr. ir. F. Hellinga bestaande uil mr. K. T. M. van Rijckevorsel en dr ir. J. IJff, concludeert dat niet is gebleken dat enig bestuurder of amb tenaar onoirbaar heeft gehandeld, noch met het doel een der betrokken van „verkokering, gebrek aan samen werking en zelfs samenspraak" WEST HARTFORD (UPI) De Ame- denis. De politie en de FBI vonden I iaii uiiia rikaanse politie was woensdag op een verlaten huurauto die waarschijn- V zoek naar een bewaker van het lijk door de bewaker, de 25-jarige Victor Gerena uit Hartford, werd ach tergelaten. Gerena zette een pistool op zijn twee collega's, boeide en be dwelmde hen en stal het geld. De politie van West-Hartford sloot met uit dat meer dan één persoon bij de Er is sprake van de op één na grootste geldroof is betrokken. Het gestolen geldroof uit de Amerikaanse geschie- geld was verzekerd geldtransportbedrijf Wells Fargo, die ervan wordt verdacht dat hij twee collega's van hun bewustzijn beroof de en er met meer dan 7 miljoen dollar van doorging. ROTTERDAM/DEN HAAG (ANP) Er moet een landelijke opsporingsdienst met gespeciali seerde deskundigen worden opgericht ter bestrijding van crimineel milieugedrag. Deze met de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) vergelijkbare organisatie kan daarmee bestaande instanties ontlasten en zal een beter bewijs van criminaliteit bijeen kunnen brengen dan de huidige controlerende instanties. Van een dergelijke milieuhygiënische inspectie en opsporingsdienst (MIOD) zal bovendien een sterke preventieve werking kunnen uitgaan. Deze aanbeveling doet de commissie borduurt met haar voorstel tot de Hellinga in het woensdag gepubliceer- oprichting van een FIOD-achtige op- de en aan minister Winsemius aange- sporingsdienst voort op het voorstel boden rapport over de bestuurlijke uit 1976 in een rapport aan de tweede betrokkenheid bij de gifschandalen kamer, waarin de instelling van een rond EMK in Krimpen ad IJssel nationaal korps milieupolitie wordt (1970-1980) en de opvolger Umser in gesuggereerd. Moerdijk (1975-1980). De commissie Incident bij begrafeniswerknemer kruitfabriek Muiden .MUIDEN (GPD) Tijdens de begra fenis van de vrijdag in de Muidense kruitfabriek verongelukte werkne mer heeft zich een incident voorge daan. Politiemensen in burger traden omstreeks elf uur woensdagochtend op tegen twee actievoerders van de Surinaamse belangengroepering LO- SON. Volgens een woordvoerder van de politie wilden de twee zich in de rouwstoet mengen. Op instructie van de Muidense burge meester werd ingegrepen, omdat de twee „een slecht antwoord gaven op de vraag wat ze kwamen doen". Enige ogenblikken later haalden de actie voerders borden tevoorschijn, met on der meer de tekst „9 september 1983, de heer C. van Hees, het vierde slacht offer van het wapenkapitaal in 1983" Politiemensen in burger namen hen de borden af. Volgens de lezing van de twee actievoerders zelf is daarbij fy siek geweld gebruikt. Zij denken er over een aanklacht tegen dit optreden in te dienen. Een politiewoordvoer der: „Wij hebben hen uitdrukkelijk gezegd dat demonstraties bij een be grafenis verboden zijn. Ze hebben zich daar met aan gehouden. Daarom gre pen wij in". Volgens schattingen waren tussen de 300 en 400 mensen bij de teraardebe stelling aanwezig. (Van onze correspondent PARIJS Drie communistische bur gemeesters en een plaatsvervangend burgemeester uit de 'rode rand' rond Parijs zijn door de justitie wegens fraude aangeklaagd. De affaire kwam aan de oppervlakte door een artikel in het satirische weekblad „Le Ca nard Enchainé", dat al heel wat poli tieke carrières op losse schroeven heeft gezet. De zaak waarin de communistische burgemeesters betrokken zouden zijn, ontrolde zich vanuit Marseille, waar een van de naaste medewerkers van de socialistische burgemeester en mi nister van binnenlandse zaken Deffer- re als oplichter werd ontmaskerd. Ook de gaullistische burgemeester van Nice, Médicin, raakte in een der gelijke affaire een van zijn vertrouwe lingen kwijt. De gemeentebetuurders hebben zich laten verleiden door een ingewikkeld spel met valse nota's die heen en weer werden gespeeld tussen firma's en maatschappijen die in feite uit met meer bestonden dan een brievenbus. Een van de breienen achter het spel was een inspecteur van belastingen in "Ice, die in juni vorig jaar achter slot an grendel werd gezet In het recente geval van de communistische burge meesters werd een 72-jange oud-ver zetsman die nauwe relaties met de communistische partij onderhield door de justitie opgesloten. Het moederbedrijf Siavit van deze monsieur Sentenac leverde zoge naamd materialen in het groot aan een aantal gemeenten. Bij zijn arres tatie werd voor 470.000 francs (188.000 gulden) aan valse rekeningen gevon den, die door Siavit waren betaald ean een namaak-firma van de oud- taspecteur van belastingen Zemour Deze namaak-firma zou zogenaamd een studie hebben verricht over de bouw van yilla's in Corbeileen van de gemeenten rond Parijs waarvan een van de aangeklaagde communisten Het rapport geeft een aantal saillante details over gebrekkig toezicht op de bedrijven EMK (Krimpeni en Uniser (te weten Trlsolco, RTM en EMK, gevestigd in Moerdijk). In Krimpen werd EMK in het begin van de jaren zeventig gedurende een jaar met grote regelmaat gecontroleerd door een ambtenaar van de gemeente Krimpen die noch de hinderwetvergunning kende noch de inhoud van een over eenkomst tussen gemeente en bedrijf. In Moerdijk richtte de gemeente Klundert zich in het toezicht vrijwel uitsluitend op de installaties en moge lijke lozingen terwijl met werd geke ken naar de inhoud van de tanks, die naar later bleek, een grote hoeveel heid verboden stoffen bevatten Volgens de commissie Hellinga ligt de oorzaak van de milieudelicten niet aan het wettelijk instrumentarium o: aan de inhoud van de verleende ver gunningen, maar het toezicht op d« nalevingen ervan en de bestuurlijke handhaving van de voorwaarde De vergunningen op zich waren over het algemeen doelmatig en gedetail- Gefaald Het bestuurlijk beleid heeft volgens de Umsercommissie in een aantal DEN HAAG Woensdag presenteerde de onderzoekcommissie bestuurlijke aspekten, Uniser e a haar rapport aan minister Winsemius. Op een persconferentie lichtte de voorzitter prof. dr ir. F. Hellinga e.e.a. toe. Links mr KTMvan Rijckevorsel (lid comm.) en rechts: dr. ir J. IJff ilid comm ROTTERDAM DEN HAAG (ANPi De commissie- Hellinga concludeert in haar rapport voer de Uniser- zaak dat het ambtelijk denken en handelen in sterke mate blijkt te ivorden gekenmerkt door betrokkenheid op de eigen formele verantwoordelijkheid Er blijkt weinig geneigdheid tot het inschakelen van andere instanties en tol het gezamenlijk bereiken van. een resultaat Wel ligt een sterke nadruk op de formele papierwereld die achter de bureaus wordt beleefd en geregeld. Controle op naleving van vergunningen komt daarbij in het gedrang. De commissie vindt dan ook dat het ineffectieve, verkokerde optreden van veel overheden en overheids instanties naast elkaar dient te worden bestreden door een verplichte coördinatie op provinciaal niveau, bij de vergunningverlening leidend tot integrale milieu vergunningen -n Eigen bijdrage AMSTERDAM 'ANP/ Een dinsdag gekraakt pand in de Gravenstraat in het hartje van Amsterdam werd woensdagochtend door de Amster damse politie wederom ontruimd Nadat de 'platte pet methode' had gefaald, drong de M E op meer gewelddadige wijze het pand binnen. Op de foto gaat de tweede politieman door een ingeslagen raam naar binnen. rechtshulp stuit op verzet kamer DEN HAAG Een meerderheid in de Tweede Kamer blijft zich verzetten tegen de invoering van een eigen bijdrage bij door de overheid betaal de rechtshulp. Dat blijkt uit een schriftelijke reactie van de Tweede Kamer op het wetsontwerp Tijdelij ke voorzieningen rechtsbijstand. In het wetsontwerp van minister Korthals Altes (justitie) is opgenomen dat iedereen „ten minste 50 gulden" moet gaan betalen voor een toege voegde advocaat CDA en PvdA blij ven hiertegen. Volgens Buikema (CDA) moet het mogelijk zijn mensen, die minder dan 1500 gulden ne^to verdienen, een vrijstelling van de ei gen bijdrage te geven. De overige mensen moeten dan maar een iets hogere eigen bijdrage betalen, meent de christen-democraat. Kosto (PvdA) toont zich ook een voorstander van een vrijstelling voor de minst draagkrachtigen. Overigens vindt de PvdA dat in het geheel niet bezuinigd mag worden op de rechts bijstand. omdat het een te belangrijk onderdeel van de rechtsstaat is. Eerst moeten de bezuinigingen worden 'af gewogen tegen andere voorzieningen en andere oplossingen onderzocht worden, aldus Kosto. Alleen de WD meent in navolging van de minister dat de heffing van een eigen bijdrage geen onoverkomelijke bezwaren meebrengt. De kamerleden zijn tevreden met de wijzigingen die minister Korthals Altes heeft aange bracht De Nederlandse Orde van Advocaten hebben op het wetsontwerp zeer nega tief gereageerd. Grenswacht gevlucht Een 19- jange Tsjechoslowaakse grenswacht is naar de Duitse bondsrepubliek uit geweken. omdat hij schoon genoeg had van de toestand in zijn land. Dit heeft de Beierse grenspolitie woens dag bekendgemaakt. ADVERTENTIE I porten zouden een scherpere reactie en zorgvuldig toezicht op de naleving van de verguningen door de overhe den hebben gewettigd. Met name het openbaar lichaam Rijnmond, de re gionale inspectie voor de volksge zondheid en het ministerie van mi lieuhygiëne hebben vele waarschu wingen in de wind geslagen De driehoofdige directie van Uniser Breda tot gevangenisstraffen v der 2,5 jaar veroordeeld wegens be wezen illegale lozingen in Moerdijk en Krimpen en het verkopen van gevaarlijke stoffen, zonder van het gevaar van die stoffen melding te maken. Ze zijn inmiddels allen weer op vrije voeten. Slechts een van hen, EMK-oprichter Gerrit Bernouw, is door de commissie Hellinga gehoord. FIAT. UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE. BUBO HUIDIG BELEID NIET VER GENOEG DEN HAAG (ANP) De centrale groting van de capaciteiten voor de van pijpleidingen en de exploitatie raad voor de milieuhygiëne wenst bestrijding van olierampen en de ont- van grondstoffen, dat de regering de afvallozingen op wikkeling van bestrydingstechnieken Van het grootste belang acht de raad de Noordzee uiteindelijk stopzet. Het voor grote ongelukken met chemica- het schoonmaken van de Rijn, Maas gaat met name om de lozing van liën. en Schelde door bestrijding aan de niet-afbreekbare milieuvreemde Het adviesorgaan acht de toepassing bron. Regelmatig onderzoek naar de stoffen. van milieu-effectrapporten dringend lozingen in deze uitstromende wate- gewenst Gedacht wordt vooral aan ren is absoluut noodzakelijk, zo stel- Dit zegt de raad in zijn advies aan projecten zoals de aanleiding van de de raad woensdagmiddag in haar minister Winsemius van milieube- vloeibaar gas. kustuitbreidmg, aanleg advies vast. heer. De raad meent dat het huidige overheidsbeleid, neergelegd in de no ta harmonisatie Noordzeebeleid. niet ver genoeg gaat Deze bevat te veel vaagheden, vooral ten aanzien van de uitvoenng van de daarin genoemde voornemens. Tijdens zijn vergadering sprak de raad zich woensdag uit voor het sta ken van de verbranding van chemisch afval op zee uiterlijk in 1990. Het lozen van chemisch afval, dat vrijkomt bij DEN H de produktie van titaandioxyde moet uiterlijk eind 1985 worden beëindigd Iedereen moet in vrij- samenstelling van de bevolking. Dit beid kunnen beslissen of en hoeveel bleek woensdag tijdens de vergade- c i kinderen men wil hebben. Daarbij ring van de Tweede-Kamercommissie Het storten van radio-actief afval in moet overheidsvoorlichting wel dui- voor wetenschapsbeleid over het be- zee mag niet meer gebeuren. 7 Bovendien moet de controle vanuit de delijk maken wal de gevolgen voor volkingsvraagstuk. Nederland zijn van die keuze. Met dit vraagstuk stelde de Kamer lucht op ™n dlt"Srag Bovendien moet volgens de Tweede zich geheel op achter de regenng die worden versdierot 13aarnaast Kamer ondenoek gedaan worden een nieuw onderzoek wil starten naar veelt de raad aan strengere en ander- naar de ge"*» van de gewijzigde de gevolgen van de vereng van c ons land. Voleens minister Deetman soortige straffen in te voeren, zoals e het ontnemen van de vaarbevoegd- heid bij herhaalde overtreding. Andere aanbevelingen van de raad betreffen verkeersbegeleiding van schepen met gevaarlijke stoffen, ver- Auditeur-militair: Ontgroenen van soldaten dikwijls groepsterreur UTRECHT (ANP) De CNV-politie- bond ACP wil de discussie over beta ling voor politicdiensten weer aan zwengelen door een verband te leg- ut uieiuoor in gevaar zou komen. De ACP onderkent deze gevaren, maar daarmee is de vraag of de politie altijd maar gratis moet opdraven niet af- gen tussen het commerciële karakter doende beantwoord, aldus Kruizmga. van evenementen en politie-assisten- De geschetste gevaren zijn te vermij- tie. den door een duidelijk verband te De algemeen christelijke politiebond leggen tussen de (commerciële) aard denkt hierbij aan het laten betalen van een evenement en de politie- figureren in films en assistentie assistentie. ren van een peloton van de mobiele eenheid in de film 'Ciske de Rat'. Het ME-peloton speelt in de film oproer politie in de jaren dertig, die de Jor- daanopstand moet beteugelen Vol- 4RNHEM (ANP) Ontgroening ol het om een of andere reden te pakken nemen van dienstplichtige soldaten door hun collega's, ontaardt steeds vaker in onaanvaardbare groepster reur. Het gaat daarbij om stuitende taferelen als het seksueel terrorise ren van mede-dienstplichtigen. De legerleiding zal strenger tegen dit soort zaken moeten optreden Dat zei auditeur-militair mr. E. van derzoeken gebleken. Daarom moeten den Boezem woensdag voor de krijgs- politie, plaatselijke en landelijke over- raad in Arnhem, waaf vier 19-jarige beid volgens de ACP de discussie over soldaten terecht stonden wegens het wezen 'daarbiT'op'bijvoorbeefd de kim betaling voor politiediensten hervat- 'afknijpen' van een collega. De knjgs- - - - ten raad veroordeelde de vier tot elk (onderwijs en wetenschapsbeleid) wijst bestaand onderzoek uit dat om streeks het jaar 2000 de Nederlandse bevolking drastisch in aantal zal da len. mogelijk zelfs met een kwart binnen één generatie. Een nieuw onderzoek moet de gevol gen van de ontwikkelingen zichtbaar maken zodat het kabinet in het beleid voor de langere termijn er rekening mee kan houden Deetman wees op het voorbeeld van het onderwijs. Ja renlang zag men aankomen dat er minder leerlingen zouden komen, maar dat bleek niet in het beleid. Met het gevolg dat er nu ploteling veel te veel onderwijzers zijn, aldus Deet man. Voor gelijke gevolgen op andere terreinen moeten we met de ogen sluiten, meent de minister. Ook nu al beïnvloedt de overheid op indirecte wijze het krijgen van kinde ren, menen diverse kamerleden. Zij derbijslag, de kinderopvang en het stimuleren van deeltijdarbeid Deze gens Kruizinga is dit optreden in het Bij voetbalwedstrijden is de stadion- duizend gulden boete. Zij hadden een slUring moet echter bewuster geheel niet vergoed. Hij schat de directie of de voetbalvereniging vol- soldaat in oktober vorig jaar in de Terwijl de meeste van dergelijk pro- bij evenementen als voetbalwedstrij- ®inente fraudeurs do opbrengst van den> wielerrondes en bloemencorso' hon schimmenspel meestal in eigen 1 '«steken, is dit in het geval van de communisten weinig waarschijnlijk, ingenomen wordt dat het in de kas v*n de partij verdwijnt. invoering van het 'profijtbeginsel v»uit communistische partijkrin- voor politiediensten is gefrustreerd werd het corruptieschandaal d°or de argumenten dat betaling tot Toorlopig afgedaan met de opmer- rechtsongelijkheid zou leiden en dat «hg dat er louter sprake is van een de openbare nutsfunctie van de poli- "Polltieke hetze tegen de partij". aldus ACP-hoofdbestuurder P. Krui- als ze een kelder leegpompen. Waar- zinga. om zou dat niet voor de politie kun nen gelden als ze oneigenlijke taken Hij stelt dat de eerdere discussie over moeten verrichten?" Ciske de Rat Duidelijk voorbeeld van zo'n oneigen lijke taak noemt Kruizinga het figure- kosten voor de 778 manuren op dertig tot vijftigduizend gulden „Dat steekt enorm als je aan de andere kant vanwege de bezuinigingen by wijze van spreken elke liter benzine moet verantwoorden aldus Kruizinga Een dergelijke zaak is ook aan de burgerij niet te verkopen, vindt Krui zinga. „De mensen begrijpen niet dat je 's avonds na zes uur geen aangifte kunt doen van een inbraak en de volgende dag wel een massa politie bij de plaatselijke wielerronde ziet". zo is volgens Kruizinga uit plaatselijke on- i di recter gemaakt worden, aldus de ka merleden. Zonder uitzondering plei ten de leden ervoor dat de regering zich zeer terughoudend opstelt. De eigen verantwoordelijkheid van men sen mag niet worden aangetast. Het enige middel dat alle kamerle- Auditeur mr. Van den Boezem had den aanvaardbaar achten, is de over- drie weken cel geéist. Naar zijn me- heidsvoorlichting die mensen de ge- Als de politie dan toch zou moeten nlng was Z0'n strenge straf op zijn volgen van hun keuze duidelijk optreden, zou achteraf moeten wor- piaats om een voorbeeld te kunnen maakt. Op nadrukkelijk verzoek van den geanalyseerd of de stadiondirec- steiien „Deze vormen van terreur de kamerleden benadrukte ook Deet- tie in gebreke is gebleven, zo stelt de steken steeds meer de kop op en man dat die voorlichting alle aspec- ACP zich voor. dienen tot in de wortel te worden ten van het prive-leven van N'eder- bestreden". aldus de auditeur landers zal respecteren. gens de ACP verplicht zelf dusdanige Harskamp met geweld gedeeltelijk voorwaarden te scheppen dat politie- naakt met. handen en voeten aan zijn optreden alleen in uitzonderingen no- bed gebonden. De soldaten betastten dig is. De huidige gang van zaken dat hun collega vervolgens en stopten de politie binnen het stadion toezicht hem een foto van een naakte vrouw in houdt, het parkeerterrein bewaakt en de handen, waarna ze hem fotogra- de aan- en afvoer in goede banen leidt, feerden zou daarmee van de baan zijn

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 5