LIBANON Een jaar na Bashir Gemayel Fransen willen vertrek immigranten -t02 PZC/°P'nie en achtergrond 4 Nieuwe Prinsjesdag met een oud gezicht DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1983 Bashir Gemayel. de westelijke rand van de bergen moest komen redden. Tachtig pro cent van de Chouf is nu in handen van de druzen en over het algemeen zijn het legereenheden die in de resteren de dorpen in de bergen boven Beiroet de druzen weerhouden van algehele controle over het gebied. Martelaar In de grote gebouwen van de oude internationale school van het plaatsje Mishrif, dichtbij de stad Damour. lig gen tientallen falangisten uit te rus- •ten na de gevechten van de afgelopen tien dagen. Ook hier is overal het portret van de ..martelaar Bashir" te herkennen, maar de sfeer in deze nieuwe barak van de falangisten is nauwelijks opgewekt te noemen. Op het eerste gezicht lijkt het alsof de Israeli's nooit vertrokken zijn de zelfde helmen en uniformen, dezelfde Amerikaanse geweren en gepantserde voertuigen, de materiele hulp die door Israël aan de falangisten gegeven is, moet niet onderschat worden. Terwijl op slechts enkele kilometers het voortdurende gedreun van artil leriebeschietingen te horen is, vertelt een grimmige woordvoerder dat het niet goed gaat met de strijd. „De hele nacht en ook vanochtend hebben onze troepen onder vuur gelegen. Ze houden maar niet op", zegt hij als een klagend, doodvermoeid kind. „Maar wij geven het niet op", voegde hij er aan toe, even nieuwe hoop puttend uit de foto's van de vergane leider. Een twintig minuten later wordt een klein groepje journalisten naar een verlaten huis gebracht, „De druzen zeggen dat het gevangenen zijn, maar wij noemen hen gasten". Even later wordt ons een tiental druzen acht vrouwen, een kind en een oude man getoond die aan de buitenwereld zou den moeten bewijzen, althans zo ver klaart de falangistische woordvoer der. dat er geen bloedbaden door de falangisten zijn begaan. Het is een trieste vertoning van een stel bange mensen. Het bewijst ook niets, want honderden anderen wor den nog steeds vermist. En de hele vertoning wordt nog triester als de woordvoerder er stilletjes aan toe voegt, „Bloedbaden? Dat doen zij, dé druzen, dat is nooit de weg van sjeik Bashir geweest". Legende Een jaar na de dood van Bashir Gemayel spreken de falangistische strijders nog steeds over hem alsof hij een soort messias was, een heilige die hen het rechte, juiste pad had laten zien, een uniek figuur wiens kracht en leiding niet te evenaren zijn. Het is een legende die weinig'met de werkelijkheid te maken heeft. Bashir Gemayel was een meedogenloos lei der van een van de feodale groeperin gen binnen de maronitische christe lijke gemeenschap van Libanon. Ui terst ambitieus en in de wetenschap dat hij gesteund werd door een beter georganiseerde en bewapende militie dan de andere leiders onder de chris tenen, heeft Gemayel binnen enkele jaren kans gezien alle andere milities uit te schakelen om zodoende een verenigd christelijk (falangisten-)Ie- ger onder zijn commando te forme ren. Met dit leger en met de steun van een Karantina, Tel el Zaatar en alle ande re kleinere, minder bekende bloedba den waarbij duizenden moslims en Palestijnen tijdens de burgeroorlog van 1975 en 1976 gedood werden op bevel van Bashir Gemayel, zijn al weer vergeten. De man is een mythe geworden die niets met de werkelijk heid te maken heeft. Een mythe die evenwel de falangistische droom doet voortleven in de harten van duizenden christenen in Libanon, een droom die echter nooit verwezenlijkt zal worden want Bashir is dood en de werkelijkheid is anders gebleken dan hij een jaar geleden had voor» zien. Een jeep van het Libanese leger rijdt over de kustweg in de buurt van het plaatsje Khalde, terwijl in de naaste omgeving artilleriegranaten ontplof fen. Het 'officiële' leger ligt vrijwel voortdurend onder vuur van artille riestellingen van druzen in de nabij gelegen bergen. opportunistisch en niet altijd even realistisch bondgenootschap met Is raël dacht Gemayel de wederopbouw van Libanon te kunnen garanderen. In augustus vorig jaar leken zijn dro men werkelijkheid te zijn geworden. De door Gemayel zo gehate PLO was door de Israëlische invasie van Liba non uit Beiroet verdreven en wat eens onmogelijk werd geacht, was toen gebeurd een Gemayel was met beperkte moslimsteun tot president gekozen. Verdeeld land Veel verder zijn de Gemayels en hun falangisten nooit gekomen. Een jaar later staat Libanon wederom te wan kelen aan de rand van een nieuwe, algehele burgeroorlog. Al mag de ou dere broer van Bashir. Amin Ge mayel, nu president zijn, hebben de falangisten gedurende het afgelopen jaar gevoelige klappen moeten incas seren. Amin Gemayel heeft slechts het recht van spreken in de hoofdstad en wordt dan ook betiteld als „de burgemeester van Beiroet" de rest van het land is verdeeld: het noorden en oosten staan onder controle van Syrië en de zo door de christenen gehate PLO. waarvan zeker de helft van de guerrillastrijders naar Libanon zijn teruggekeerd; het zuiden is in handen van de Israëli's. Maar de zwaarste klap hebben de falangisten gedurende de afgelopen twee weken moeten opvangen. In eerste instantie bleek dat de macht van de regcring-Gemayel zelfs in Bei roet beperkt was en dat de verschil lende moslim-milities nog steeds in staat waren zwaarbewapend in de straten van West-Beiroet te verschij nen. Druzen Erger nog was het oilensief van de druzen nadat de Israëlische troepen zich teruggetrokken hadden uit de Chouf-bergen ten zuidoosten van Bei roet. Binnen enkele dagen hadden de falangisten in de bergen de ene gevoe lige nederlaag na de andere geleden. Terwijl zij uit een veertigtal plaatsen gekomen waren, onder andere uit de belangrijke stad Bhamdoun op de hoofdweg tussen Beiroet en Damas cus. moesten zij ervaren hoe het leger dat zo lang door de falangisten is veracht hen in diverse plaatsjes aan IDoor Aernout van Lyndem ■pvrie weken geleden reden lange, toeterende kolonnes van auto's door de oostelijke, -"-^christelijke wijken van de Libanese hoofdstad Beiroet. De auto's en de muren van de straten waar zij doorheen reden, waren volgeplakt met foto's en geschilderde portretten van een nog tamelijk jonge man met pikzwart haar en donkere, brandende ogen. Dat was op 23 augustus de eerste herdenking van een voor de christe nen van Oost-Beiroet onvergetelijke gebeurtenis. De dag waarop al hun dromen werkelijkheid leken te zijn geworden, de dag dat de slechts 34 jaar oude Bashir Gemayel gekozen was tot president van de republiek Libanon. De portretten hangen nog steeds op de muren, maar de geforceerde feest stemming van drie weken geleden zal zeker niet nu tot Oost-Beiroet terug keren. Want herdenkt Libanon het feit dat Bashir Gemayel. de gevrees de, charismatische leider van de christelijke militie, de zogenaamde falangisten, het slachtoffer werd van een gigantische bomexplosie in het hoofdkwartier van de falangisten. Bashir Gemayel mag dan wel tot president gekozen zijn. hij is het nooit geworden. Slechts negen dagen voor dat hij de leiding over het verdeelde land zou overnemen, overleed hij en met hem veel van de hoop die de christenen gekoesterd hadden na zijn verkiezing. lDoor Rudolph Bakken naarmate de sociaal-economische toestand in het land verslechtert. En De Fransen leven in voorbijgaande bij iedere verkiezing is er wel een aanvallen van razernij met hun partij die denkt stemmen te kunnen immigrantenprobleem. Af en toe winnen door op de zere teen van het laait het op, en dat des te heviger gastarbeidersvraagstuk te gaan staan. Het afgelopen weekend leidde het altijd onder de oppervlakte smeulende onbehagen tot een opval lende knal. Bij tussentijdse gemeenteraadsver kiezingen in het stadje Dreux zag een IADVERTENTIEl tot nog toe onbeduidend gebleven ultra-rechtse groep als het „Nationale Front" kans de stem van de gram schap op zich te verenigen en daar mee voor het eerst in de geschiedenis van het na-oorlogse Frankrijk enige prominente bestuursleden voor de stad te leveren. Nu is Dreux toevallig een voorbeeld van een gemeenschap waarin de ver houding tussen immigranten en oor spronkelijke bevolking verkeerd ligt. Dreux telt 35.000 inwoners. Niet min der dan 22 procent daarvan bestaat uit „buitenlanders". De sfeer is daar zo door verziekt, dat de vorige burge meester. een aantrekkelijke socialiste met een grote dadenkracht. besloot af te treden toen ze bij de gemeente raadsverkiezingen van afgelopen maart maar met acht stemmen meer derheid gewonnen had en ze bedolven was geraakt onder de ruzies. Uitbarsting die de toekomstige lopende-band- werkers nog in eigen land een spoed cursus lieten doorlopen. In 1970 had den echter nog steeds acht op de tien immigranten geen papieren en geen contract. Vreemd, maar begrijpelijk was deze groep het meest welkom. Ze eisten niets cn waren tot ieder baan tje tegen ieder hongerloon bereid. Toen de werkloosheid om zich heen greep, raakte deze groep echter ook het eerst in het nauw. Toen president Giscard d'Estaing zijn ambt in '74 aanvaardde, werd het aantal „gastarbeiders" in het land op rond vier miljoen geschat. Gek ge noeg is dit getal nooit wezenlijk over schreden en het Parijse dagblad „Li beration" heeft zojuist uitgerekend dat er in feite „maar" 3.600.000 gastar beiders zijn Dat komt volgens het blad omdat de regeringscijfers uit gaan van de officiële documenten en de enquete van „Libération" van de documentloze werkelijkheid. Die gemeenteraadsverkiezingen van maart hadden ook elders in Frankrijk al tot een periodieke uitbarsting van het gastarbeidersprobleem geleid, on der andere in Marseille, waar van de 900.000 inwoners er op het ogenblik 180.000 uit Noord-Afrika afkomstig zijn. De socialisten kwamen toen met een affiche voor de dag waarop hun leuze te lezen stond Kies de juiste weg" Daaraan was met spuitbussen toegevoegd: „Naar Algerije". Uit een opinie-onderzoek in „Le Parisien Li- béré" bleek dezer dagen, dat 51 pro cent van de ondervraagden in zijn hart wilde dat de immigranten zo gauw mogelijk het land zouden verla ten. Zo dramatisch is de stemming in feite nog niet. Ze is echter wel rijp om te worden uitgebuit. En daarin heeft het „Nationale Front" de grote partij en. die ook grotere verantwoordelijk heden hebben, een vlieg afgevangen De grote immigratie begon rond '56. In de daaropvolgende tien jaar kwa men er ieder jaar zo'n 135.000 buiten landers Frankrijk binnen. Een aantal van hen was daartoe daadwerkelijk uitgenodigd, zoals door ronselaars van de grote automobielfabrieken. Gelukzoeker President Giscard sloot de grenzen tegen de toevloed van nieuwe geluks zoekers; een maatregel die er op papier eenvoudiger uitzag dan in de praktijk. Hoewel het totale cijfer niet steeg, bleef er een opvallende ver keersstroom heen en weer gaan tus sen Frankrijk en de „Magreb", de kustlanden van Noord-Afrika, tot zo'n anderhalf miljoen personen per jaar, allemaal op „familiebezoek". De poging van president Giscard de immigranten naar hun haardsteden te doen terugkeren met een forse afkoopsom in de hand mislukte. Zelfs de hen toegewezen gleuf in de grauw ste woningwetwoning was de mee3we gastarbeiders nog liever dan hun ge boorteplaats. waar ze wisten in werk loosheid zonder sociale steun te ver zinken Aan de vooravond van de parlements verkiezingen in '81 zorgden de com munisten voor een opzienbarend ini tiatief ter oplossing van het immi grantenprobleem In de Parijse voor stad Vitry dirigeerde de besjerpte communistische burgemeester een bulldozer, die de ingang van het mi nenverblijf van fabrieksarbeiders uit Mali met een aarden wal versperde. En in Montigny-les-Cormeilles begon de communistische burgemeester een hetze tegen een Marokkaanse familie door het gerucht te verspreiden dat een zoon in de drugshandel zat. Toen dezelfde communisten na hun neder laag van toen met vier man aan de socialistische regering mochten mee doen, hielden deze verbluffende acties op. Communistenleider Marchais verkon digt nu een bezadigd standpunt. Hij vindt dat er geen nieuwe immigranten mogen binnenkomen en dat wie er al is mag blijven Dat vond ook presi dent Giscard al en het is ook het standpunt van de huidige gaullisten- leider en burgemeester van Parijs, Chirac. Het ultra-rechtse „Nationale Front" bulldozert louter oraal. Zijn leider, Le Pen, noemt de immigratie „niet alleen een culturele schok, maar ook een fysieke schok voor de Fransen die ermee worden bedreigd in hun eigen heid en erdoor worden beroofd van hun toekomst". Boom Een belangrijk deel van de gastarbei ders beeft wezenlijk bijgedragen tot de industriële „boom" van Frankrijk. Ook nu nog zou het werk dat zij doen niet graag door de Fransen worden overgenomen. De immigeptie is dan ook een duurzaam probleem, zoals „Libération" opmerkte, „en de Fran sen zijn bezig dat tot zich te laten doordringen". Gemakkelijke succes sen als die van het „Nationale. Front" brengen de verantwoordelijke partij en dan ook in grote verlegenheid. De regering van president Mitterrand wil het vertrek van een flink aantal immigranten best bevorderen. Onder voorwaarde dat ze zelf willen en dat er overeenstemming met de regeringen van hun moederland wordt bereikt. Wal dus betekent, als de kalveren op het ijs dansen. iDoor Gijs Korevaar) Ook volgende week dinsdagk vert Prinsjedag in Den Haaj het vertrouwde beeld op. De gw den koets met (een deel vand- Koninklijke Familie, veel publiti langs de route van de rijtoer, plechtige lezing van de Troonrei. door de koningin en het koffertj van de minister van financiènnK de Miljoenennota. Dit alles raeU; de achtergrond het gedruis vaat Haagse kermis. Onder het uiterlijke vertoon is» echter wel degelijk een nieuw heid. De koningin opent dinsca niet meer de jaarlijkse zittingvi; de Staten-Generaal. Voor het es sedert 135 jaar zal het zmr.e? „hiermee verklaar ik de zittingvs de Staten-Generaal voor geopend' in de Troonrede ontbreken. Kofe gin Beatrix leest slechts „een ui eenzetting van het door de rea ring te voeren beleid" voor. Oö blijft de sluiting van de zittingri het parlement door de minis'* van binnenlandse zaken naran de koningin dit jaar achterweg- Dit alles is het gevolg van nieuwe Grondwet, waarmee parlement vorig jaar akkoord; gegaan. Daarin is opgenomen fc de „zitting" van het parlementi periode omvat tussen twee Tv~ de-Kamerverkiezingen, onder rn male omstandigheden dus re jaar. Tot nu toe stond in de Groai wet dat de zitting van de beis Kamers der Staten-Generaal led»- jaar wordt gesloten en geopei door of namens de Koninglini. Vondeling Deze procedure was het paris ment, en vooral oud-voorzitlc van de Tweede Kamer wijlen b ne Vondeling, een doorn in k oog. Terwijl de Grondwet st voorzag in een permanente af wezigheid van het koninklijk p zag, moest ieder jaar weer hti parlement een korte poos oph» den te bestaan. Tot 1975 was dat zelfs een te weekend, omdat toen de zitting^ de zaterdag voor Prinsjesdagweri gesloten. De laatste jaren wash?, gebruikelijk op maandag de a. ting te sluiten en de volgende da met het voorlezen van de Troor? de de zitting weer te openen. He 'parlementsloze-tijdperk' duura: zo iets minder dan een volle <fc Minister Wiegel binnenlandse z- ken van 1977 tot 1981) maakte re de sluiting van de zitting weer k echt evenement. Waar zijn tog ganger De Gaaij Fortman sr. zijn dienstauto naar het Binnenhol kwam, gebruikte Wiegel een koet' je. Bovendien werd hij begelel door ongeveer 50 man (en vroor bereden politie. Minister Rood É- terimkabinetje van 1982) te voor de laatste traditionele jat' lijkse sluiting van de Sta ten-Graf raai weer in een dienstwagen Beleid Hoewel de koningin met de Trooo rede niet meer de Staten-Genem opent, zal het staatshoofd tod jaarlijks in de Haagse riddena het woord tot de parlementte ministers en staatssecretaris: en andere genodigden richten, Hfi gaat dan om het bekendmake van het algemene beleid dat d; regering het daaropvolgende ja wil gaan voeren. Daarna volgt er aanbieding van de begrotingen e de miljoennota door de ministë van financiën aan de Tweede Ks mer. Hel tijdstip van Troonrede aanbieding van miljoenennota niet meer onlosmakelijk verba den met de derde dinsdag in s; tember, die al sinds 1887 Prinsje dag heet. De nieuwe grondsk opent de mogelijkheid voor regering om ook een andere dap' kiezen. „Jaarlijks op de derc dinsdag-in september of op een bi; de wet te bepalen tijdstip", aid# het artikel in de Grondwet. De herkomst van de naam PriD jesdag is niet geheel duidelijk 1 de zeventiende eeuw werd naam voor het eerst gebruikt voe de verjaardag van prins Willem' op 8 maart. Op die dag kon uitii» worden gegeven aan de aanhark lijkheid aan het Huis van Or&' toen nog de stadhoudens) vas Republiek der Zeven Veremfc' Nederlanden. Pas na 1887 or.t stond de-Prinsjesdag die wij tot» jaar hebben gekend. Misschien de naam ontstaan omdat staatshoofden zich op de rijt# lieten vergezellen door prinsen prinsessen. Er is nog een ander nieuwtje aï gevolg van de herziene gronde- De beide Kamers zullen zelf voorzitters kiezen. Tot nu woe® den de Kamers een voordracht# de Koningin, die uiteindelijk» voorzitters benoemde. In de pi# tijk volgde het staatshoofd aardi de voordracht, maar W- leek het alsof de koningin zeSt® schap had over deze benoeming- Bovendien werden voorzitters? kozen voor één zitting. Nu in begrip uit de Grondwet is verdP nen worden Dick Dolman en Steenkamp als respectieve? voorzitters van de Tweedeend ste Kamer voor meerdere jai® verkozen. Met de wijzigingen in de Grot» wet hebben vele opeenvolg®# regeringen en Kamers zich t*# gehouden. Het werd een r°* wet, die is aangepast aan de ID en praktijk van vandaag. mee is opnieuw de (hoofdzaken ceremoniële) 'macht des Konitf ingeperkt. b Echte Boter, die laat je je neus niet voorbijgaan. Want waar blijf je als zelfs de echt lekkere dingen geschrapt worden? Bovendien is Echte Boter lichter verteerbaar. Er zitten natüürlijke vitaminen in. Daarom mag Echte Boter hoog op uw boodschappenlijstje blijven staan. Zo is het toch? Als 't éven kan.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 4