Raad van State: bezwaren weg Driewegen-Terhole gegrond Belgische loodsdienst Vlissingen in staking Troebelediscussie in beheersraad 'Hof van de Eede' wissen /.eeuws- viaanueren PZC/streek BESLUITEN RAAD AXEL EN GS AFGEKEURD Buurtkorfbal ongeval op Jans CATS OF GORTER...? 21 DEN HAAG De Raad van State is het met het Zeeuws Coördinatieorgaan voor Natuur-, Eandschaps- en Milieubescherming eens dat er bezwaren kleven aan het tracé van de nieuwe Driewegen-Terhole. Het Coördinatieorgaan had eerder tevergeefs aangeklopt bij de gemeenteraad van Axel en bij gedeputeerde staten van Zeeland om onder meer de wijziging het bestemmingsplan 'Buitengebied' van Axel tegen te houden. Die wijziging was noodzakelijk om enkele onderdelen van de nieuwe weg planologisch mogelijk te maften. ai gen zou hebben voor natuur en land- de consequenties hebben voor een schap Het Coördinatieorgaan hield, bij de De raad van Axel verwierp het be- «arschrift van het Coordinatieor- aan en niet lang daarna deed ook het agelyks bestuur van de provincie behandeling van de zaak i alweer at Gs waren tot de conclusie geko- ien dat verbetering van de verkeers- erblndmg Terhole-richting Kanaal maar ook onnodige, aantasting van tijd geleden), vol dat delen van tracé een regelrechte. Gent-Terneuzen noodzakelijk was en natuur landschap in Oost- li zij bij de totstandkoming van het Zeeuwsch-Vlaanderen zouden inhou- reekplan OostZeeuwsch-Vlaande- den. De nieuwe weg zou een relatiel bewust hadden gekozen voor een ongeschonden en rustig poldergebied eel nieuw tracé Ie provincie nam de beslissing des- gjds overigens pas nadat een onder- nek had uitgewezen dat verbetering jan de huidige oost-west-verbinding doorsnijden en bovendien verregaan- crste hulp, waarna de ingebracht naar het Zienkzeese zie- juis. De heer Lokker zat alleen in busje. ru bi 10ES Centrum. 10-21 nderie. jOUDEKERKE Der Boede. 10-11 UT uitzending radio Der Boede. IIDDELBI'RG Molenwater. 9 30- uur. Miniatuur Walcheren, asthuis, 20-21.30 uur: uitzending Ra- 15-2: Ban! Herfst- HEINKENSZAND De Stenge, 10-12 en 14-17 uur: werken uit de Vlissingse kunstuitleen it:m 71 Oi KATS Galerie 't Zwaluwenhof. 14- 18 Üur: werken van Piet van 't Hage- land. Galerie Hona Schmit. 14-18 uur: 18e en 19e eeuwse Japanse prenten MIDDELBURG Zeeuws Museum, 10-17 uur: Nomadische bouwwerkehv van Jeroen van Westen en Thijs Ver aart (t'm 29/9). Zeeuwse Centrale Muziekbibliotheek, 9-17.30 uur: 'Lof en spot. tweehonderd vrouwenportretten', overzicht blad- muziekomslagen (t'm 30'9). St„-Janstraat 41, 14-17 uur touwplas- tieken van Anneke Ruimschotel. Ambachtencentrum Demerary, 9-17 uur: diverse ambachten en exposities. Galerie De Wijnstock, 14-17 uur: Ke ramiek van Pieternella Fritz SLUIS De Jïaadskelder. 14-19 uur Ghandhi. werken van Michael Franke. OOST-SOUBURG Bibliotheek, im'Actueel III, 20 uur: Octopussy, 13.30-17 30 uur: expositie over Amnes ty International (t'm 17/9). TERNEUZEN Galerie Tierelantijn, 13-18 uur keramiek van Joke Fleur (tm 30.-9). Hal 'Ter Schorre'. 11-21 uur: fotopro- thunder, al. 20 uur: Erotisch ject'Kwaliteit'(tm 7/10). Ghandhi, VEERE Grote Kerk, 10-17 uur. Het landschap in de delta (t/m 30/9). Museum Dc Schotse Huizen. 10-12.30 en 13.30-17 uur: werken van Gerard IRNEUZEN - Julianaziekenhuis. 15-22.15 uur: uitzending radio ÏSSINGEN Stedelijk Museum, uur Lezing 'Het Chinese export- telein in de loop der eeuwen' door P Jacobs. thesda St.-Josephziekenhuis, 20- -30 uur: uitzending Rawa. OSCOPEN ■RGEN OP ZOOM Roxy 1,20 uur: Wende liefde. 16 jr. """li,20uur. Who dares wins. 12 jr. ''Actueel 1,20 uur An Bloem, 12 «"'Actueel II. 19.30 u P - Grand Theater, 20 uur: topussy, a.l 1ST De Koning van Engeland, tur Octopussy, a.l. 20 uur The egelbeeld, 18 jr. 20 kneuzen Luxor i, 'or If 20 uur: An officer and a Hitman, 12 jr. ISSINGEN Alhambra I, 20 uur «bende liefde. 16 jr. «"bra II. 20 uur: An Bloem, 12 jr ^TOONSTELLINGEN EL Galerie Bellemans, 10-18 Illustraties van Fiel van der Veen L'10) "•ekmuseum. 13.30-17 uur beelden tout en exp van oude kinderboe- schoolplaten van M. A. Verhoe- it/m 810) RGEN OP ZOOM Markiezenhof, 17 uur werken van Wim Schutz 16/10). MBURG Biologisch Museum, "uur 'De natuur in Zeeland' «ndijken in Zeeland'. ES-Museum. 10-12 en 13.30-17 De middeleeuwse dorpskerken Zuid-Beveland' (t'm 30/10). Kade 13-17 uur 'stadsherstel .'samenspel' 'Stadsvernieuwing '«Ierland' jhcafé 9-21 uur: werken Inneke s (tm 30-91. 1 MSTEDE 'Bewaerschole'. 14- mfo's van Joop van Houdt, koper en Wim Oudesluijs. t,r~ Landbouwmuseum, 10-12 i' uur: Oude landbouwwerktui- een gedeeltelijk nieuw tracé bij Zaamslag. Met een dergelijk plan zou de toekomstige verkeersdruk goed kunnen worden opgevangen. Het Coordinatieorgaan was en is nog steeds van mening dat het goed zou zijn om het hele streekplan Oost- ZeeuwschVlaanderen - waarin het RUL nieuwe tracé van de weg voorkomt - kreekrestant in de Cambronpolder en aan toetsing door de Kroon te onder- daarnaast het gebied rond de Otheen- werpen se Kreek grof verstoren. De Raad van Slate heeft nu vastge- Bovendien plaatste het Coördina- steld dat op grond van de stukken tieorgaan vraagtekens bij de ver- kan worden aangenomen dat de be- keersprognoses die door de ontwerf staande wegverbindingen voldoende pers van de weg destijds werden ge- capaciteit hebben om het wegverkeer hanteerd. De milieubeschermers wis- m oost-westelijke richting (en brug) t.en zich destijds trouwens in goed Lot z5 1995 te verwerken. Maar de gezelschap, ook de voormalige minis- Raad van State stelt tegelijkertijd ter van volkshuisvesting plaatste bij de prognoses, gepresenteerd in het 'streekplan, kritische kanttekeningen. jet haaibaai" was. Daarbij speelde ZAAMSLAG Het buurtkorfbal- jroorbeeld het doorsnijden van goe- toernooi, deze week in Zaamslag landbouwgrond een belangrijke door de korfbalvereniging uit die De provinciale deskundigen stel- plaats gehouden, is een grandioos en al snel vast dat een nieuw tracé succes geworden. Korfbal mag in eel wat minder ernstige consequen- Zeeuwsch-Vlaanderen dan aan és bijvoorbeeld voor de landbouw bloedarmoede lijden (LuctoÉ Terneu- 5U hebben en dat verbetering van de zen, Zaamslag en BKC Breskens zijn uidigeweg in ieder geval óók gevol- de enige drie clubs), voor een toer nooi als dat van KV Zaamslag be stond een zeer goede belangstelling. j 12 *1 Zes buurtploegen verschenen op de J0Q6U1K velden van Zaamslag. Ondergebracht in twee poules van drie kwamen Mik punt en Noord Oost II als winnaars uit die groepen. De finale eindigde in 1-1, met strafworpen besliste Mikpunt T -jr het toernooi in zijn voordeel. „Een erg XPPlTlf* .IslflSt gelukkig initiatief. Na afloop infor- w M meerde een aantal spelers of er moge- IIERIKZEE - De 53-jarige E. Lok- JiJk b« de KV Zaamslag een recrean- er oit Goedereede is woensdag in tengroep opgericht kon worden" zei Kt Rode-Kruisziekenhuis in Zicrik- voorzitter ter Daan Hamelink De KV ite overleden aan de verwondingen gaat die su8&estie die hij woensdagmorgen opliep bij bekijken. verkeersongeval op het werkei- Und N'eeltje Jans. Het slachtoffer ile met een door hem bestuurd frontaal tegen een vrachtwa gen. De man raakte daarbij bekneld to werd door de brandweer van Westerschouwenuit het zwaar bc- whadigde busje gehaald. Het ongeval gebeurde omstreeks vijf m half elf op de weg naar de ncentrale op het werkeiland. Het Uoffer reed met een busje van de leltadienst van rijkswaterstaat in de lilting van die centrale. Door nog toekende oorzaak raakte hij in een (erzichtelijke bocht naar links op de erkeerde weghelft. Een tegemoetko- lende vrachtwagen, bestuurd door V. Bergingswerk gezonken zandzuiger vorderen gestaag BAALHOEK - De bergingswerkzaam heden van de vorige week gezonken fcloneentrale op het werkeiland. Het zandzuiger 'Sliedrecht 23' in de Wes- vast dat er bij Zaamslag sprake is van een knelpunt. .'.Hierin kan echter ook op andere wijze dan door de aanleg van een geheel nieuwe weg verbete- A (inpassing JnrLkorden gebraoht' aldus de ult" Het Coördinatieorgaan vond en En verder wordt vastgesteld dat de vindt dat de aanleg van een gloed- nieuwe weg tut een oogpunt van ver- nieuwe weg onnodig is. omdat zich keersveiligheid niet noodzakelijker - op een steenworp afstand twee ande- wijs moet worden aangelegd. De Raad re, goede oost-westverbindingen be- van State gaat er vanuit dat de weg vinden. Een volstrekt ongewenste weliswaar is opgenomen in het ont- situatic, volgens het Coördinatieor- werp-rijkswegenplan'82, maar dat de gaan. Advies van de milieubescher- nieuwe verbinding zeker niet vóór mers: pas de huidige weg Terhole- 1990 verwezenlijkt zal worden, ook al Driewegen aan (desnoods met een omdat niet duidelijk is geworden dat landbouwparallelwcg) en kies voor de provincie de weg zelf zal aanleggen als het rijk om een of andere reden afhaakt. Reden voor de Raad van State om de besluiten van de gemeenteraad van Axel en van Gedeputeerde Staten niet goed te keuren. Equipe Deegens Zeeuws kampioen oriënteringsritten Gemeenschapsdienst in Blaauwe Hoeve HULST Zondag 18 september wordt in de kapel van het verzorgings- en bejaardentehuis 'De Blauwe Hoe ve' in Hulst een gemeenschapsdienst gehouden. Het thema daarbij is 'Vre de dichtbij' De dienst wordt muzikaal opgeluisterd door een combo en het greep daarmee de jongerenkoor. De dienst begint om 11 15 uur. terschelde nabij Baalhoek, vorderen gestaag. Medewerkers van de ber gingsbedrijven Smit-Tak eri Van den Akker hebben woensdagmiddag twee stroppen om het wrak beves tigd. Er werden tevens twee zoge naamde voorlopen aangebracht. K uit Renesse. kon het busje niet De bergers willen in totaal zeker acht crajken en beide voertuigen reden stroppen om het schip aanbrengen ontaal tegen elkaar. De heer Lokker Als de werkzaamheden verder goed lakte daarbij bekneld in het busje. Ie brandweer van Westerschouwen ioest er met krachtwerktuigen aan verlopen wordt de zandzuiger zater dag of zondag gekanteld. Het schip ligt nu nog ondersteboven op de bo- pas komen om het slachtoffer te dein Als het wrak gekanteld is wordt «Tijden. De EHBO van rijkswater- het door de drijvende bok Taklift 4 op (aai en huisarts Hameling verleende een bak getild en vervolgens naar een werd scheepssloperij gebracht De bak waarop de zandzuiger wordt geplaatst komt volgende week dinsdag bij het wrak aan. MIDDELBURG De Middelburgse equipe Deegens-Deegens van de mo tor- en autoclub 'De Zeeuwen' is Zeeuws kampioen oriënteringsritten geworden. Zaterdag viel de beslis sing in dc laatste competitierit voor het provinciaal kampioenschap: met zijn zoon Edwin op de kaartlezers- plaats behaalde bestuurder Ad Dee gens de ritzege i kampioenstitel. Hoewel de uitslag van deze laatste PCC-rit nog niet officieel is, werd de overwinning op zo'n overtuigende wij ze behaald, dat de kampioenstitel zonder twijfel in handen van de Zeeu wen-equipe zal blijven. Deegens moest liet opnemen tegen drie sterke A-teamrijders van MAC De Zeeuwen (Poelman, De Bruijne en Van de Ha gen) en de MAC De Bevelandenrijders Westveer. Sinke en Allemekinders De rit. die was uitgezet door C Bode uit Vlissingen, maakte het de rijders bijzonder moeilijk Aan de hand van 118 opdrachten en maar liefst 55 con troles moesten de rijders dc goede route uit zien te vinden. Kampioen bij de clubteams werd het Zeeuwen A- VLISSINGEN - De stakingsacties in team. Dit team, bestaande uit de België hebben zich gisteren verder equipes Poelman-Bode. De Bruijne- uitgebreid na een oproep van dc De Bruijne. Van de Hagen-Van de vakbonden de openbare diensten stil Hagen. Van Loo-Van Loo en Deegens- te leggen. Sinds middernacht zijn de Deegens won drie van de vier PCC- redediensten van het Belgische ritten. De kampioensteams nemen op loodswezen in Vlissingen gestaakt. 15 oktober in Alphen aan de Rijn deel Daardoor moeten schepen uit Ant- De met naamsverandering bedreigde Jacob Catsstraat in Temeuzen TERNEUZEN De bewoners van de Jacob Catsstraat in Temeuzen voelen er niets voor straks van de ene op de andere dag in de Herman Gorterstraat te wonen. De eigena ren van twaalf woningen in de Jacob Catsstraat vinden dat alles bij het oude moet blijven en heb ben dat het gemeentebestuur van Terneuzen dinsdag schriftelijk la ten weten. De gemeente speelde allang met de gedachte verandering te brengen in de benaming van de straat Dat plan ontstond op het moment dat de Guido Gezellestraat Willem de Zwijgerlaan een vierbaansweg werd en de Jacob Catsstraat rigoureus in twee stukken werd gesneden. Om onduidelijke redenen kwam die naamswijziging er toen niet, maai nu hebben b en w. de knoop door gehakt: het langste deel van de Jacob Catsstraat moet Herman Gorterstraat gaan heten. De bewoners voelen daar niets voor. Een citaat uit hun protestbrief: „Wij willen aanvoeren dat de affiniteit met 'onze' historische naamgevei "vader Jacob Cats' mede een ge voelsmatige rol speelt. Hoezeer so ciaal bewogen Herman Gorter ook geweest moge zijn, als volksdichter verwoordde Jacob Cats als geen ander onder meer het wel en wee der burgerij, ais staatsman had hij een open oog en oor voor dezelfde burgers Wij hopen eenzelfde willig oor bij uw college te vinden voor ons verzoek en zien uw Salomons-oor- deel met belangstelling tegemoet" De bewoners vinden dat b en w zich bewust dienen te zijn van de kosten, die gemoeid zijn met de naamsverandering. Hun voorstel: noem het kortste gedeelte van de huidige Jacob Catsstraat - het stuk je straat tussen de Axelsestraat en de Guido Gezellestraat - voortaan Herman Gorterstraat en laat de rest bij het oude. Want, stellen de bewo ners vast, in het korte gedeelte van de Jacob Catsstraat staan niet meer dan twee woningen. De bewoners hebben zich niet enkel tot b. en w. gewend, maar ook tot de gemeenteraad. De gemoederen dreigen overigens danig verhit te raken: een enkele bewoner heeft al aangekondigd te zullen verhuizen als de plannen doorgaan INKADER OPROEP VAKBONDEN aan het Landelijk Clubkampioen schap. Uitslag individueel: l A Deegens-Edwin Deegens 2 P Poelman. 3. A van Loo-mw Van Loo 4 C de Bruijnc-mw De Bruijne 5 M v d Zande-mw v. d Zande. 6. P Westveer-T v.d Hil.7 J v.d Hagen-mw. v d Hagen 8 D Sinke-mw Slnke;9 M Allemekinders-mw Allemekinders. 10. A van Dijke-mw Van Dijke: 11 J Huige-nw. Huige, 12 J Marree-H. Winterkamp Eind stand PCC (individueel): 1 A Deegens- Edwin Deegens 96. 2 P Westveer-T v d Hil 96. 3 P Poelman-C Bode 95. 4 C de Brutjne-mw. De Bruijne 94: 5 A van Dijke- mw. Van Dijke 94.6 J v. d. Hagen-mw v d Hagen 93: 7 D. Sinke-mw Sinke 93. 8 M. Allemekinders-mw Allemekinders 92: 9. A van Loo-mw Van Loo 92: 10 M. v. d Zande-mw v d Zande 88.11 J Huige-mw. Huige 88. 12 J. Marree-H. Winterkamp 86, L Fraanje-F Mei.iring 84. 14 C de Graaf-mw De Graaf 84 15 W. Dekker 71 16 J Foppes-ihw. Foppes 68. Uitslag teams: 1 Zeeuwen-A 57: 2. Bevelan- den-A 44.3 Zeeuwen-B 21. Eindstand PCC- 1. Zeeuwen-A 100. 3. Bevelanden-B 70. 4. Zeeuwen-B 69 tijd. werpen of Gent die een Belgische loods aan boord hebben, een lig plaats kiezen op de rede van Vlissin gen of in dc ankergebieden in de Westcrscheldemondïng. In omge keerde richting geldt hetzelfde. Een woordvoerder van het Nederland- se loodswezen verwachtte in de loop van de nacht nog circa twintig sche pen vanuit Belgische havens in Vlis- Fietstocht Hulster gemeentepersoneel HULST De personeelsvereniging van de gemeente Hulst hield voor zijn leden een fietstocht waaraan veertig personen deelnamen. Er werd gestart bij het stadskantoor in Hulst. Dc tocht liep door de mooiste stukjes natuurschoon van Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen In Kloosterzande volgde 2. Bevelanden-A tot slot een gezamelijke mosselmaal- singen. waar al eenzellde aantal voor anker lag. Voor wat betreft het bin nenkomend scheepvaartverkeer wor den alleen schepen afgehandeld, die een Nederlandse haven als bestem ming hebben. Zij krijgen een Neder landse loods voor de reis de rivier op. Volgens de woordvoerder had het coördinatiecentrum van het Belgi sche loodswezen in Antwerpen mee gedeeld. dat de staking van de Belgi sche redediensten 'voor onbepaalde tijd' was en minstens enkele dagen toond. Verder staken in Belgie nu ook de telefoon- en telegraafdienst, de luchtverkeersleiders en de werkne mers van de banken Onderwijzend personeel dat is aangesloten bij een van de socialistische bonden staakt eveneens, maar leden van de christe lijke bonden werken gewoon. In Bel gië reden woensdag nauwelijks bus sen of treinen en trams. Zoals bekend voeren de vakbondsle den actie tegen het plan van de Belgische regering gedurende twee zou duren Het zal hier erg druk jaar loonsverhogingen achterwege te laten en te beknibbelen op hel vakan tiegeld en de eindejaarsuitkering. Ook gaan de bonden niet akkoord met liet plan van de regering van christen-democraten en liberalen, de premies voor de sociale fondsen aan- erhogen. Afgelopen nacht tegen één uur vond er voor het Roeiershoofd van Vlissin gen als gevolg van die drukte een >u aanvaring plaats. Het ging hier om ^n'hik'tV het Russische schip 'Simon Bolivar' (8600 ton) en het Spaanse schip'Porto Bide .1600 toni H engelwedstrijd Ook de lijnboten vanuit Oostende en KLOOSTERZANDE De zeehengel- Zeebrugge liggen sinds woensdag- vereniging 'De Vogel' uit kloosterzan- morgen tien uur voor een periode van de houdt zaterdag 17 séptember de 24 uur stil. De oproep van de Belgi sche vakbonden heeft ook gehoor gevonden bij andere openbare dien zesde clubwedstrijd van het '83 in de Westerschelde in de Kruis polder. De wedstrijd begint 10.45 uur sten. Zo zenden radio en televisie en duurt tot 13.45 uur De inschrijving vanaf vandaag alleen nleuwsberich- en de prijsuitreiking vinden plaats in ten en muziek uit, op de televisie zal zaal 'De Kastanje in de Clooster- daarnaast een speelfilm worden ver- straat in Kloosterzande. ONDERHUIDSE KRITIEK OP WETHOUDER Menken (tm 27.'! Markt 12. 8-18 uur: schilderijen van Veere en watersporten dooi Angeli- que van den Bom (tm 30/9). VLISSINGEN Galerie Marquis, 13.30-17.30 uur: werkenv van Armin Mehling (t/m 18/9) en werken van Ton Teeken (t'm 9 10). Reptielenzoo 'Iguana' 14-17.30: expo sitie levende reptielen amfibieën en insekten. Gevangentoren, vanaf 17 uur werken van Matthy Murre 'tm 15 lOi. YERSEKE Atelier 'Dam Twee', 10-18 uur: expositie over schaal- en schelpdieren en werken diverse kun stenaars. IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur. 'Radio in oude en nieuwe stijl' (tm 18 12). HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 (ook voor milleuklao.hten). Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, lel. 01180-15551, das en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel 01180-36251. van 10 00-24 00 uur- weekends van 20.00-24 (JO uur Stichting 'Blijf van m'n lijT Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel. 070 614614. Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur. EEDE Dc beheersraad van het multifunctionele centrum 'Hof van Eede' in Eede functioneert slecht. Verscheidene leden vinden dat ze worden 'gepasseerd' door het Aar denburgse college van b en w bij de besluitvorming. Er is onduidelijk heid rond de zeggenschap over ver huur van ruimte in het dorpshuis en bovendien worden de problemen beïnvloed door persoonlijke strubbe lingen tussen leden van de beheers raad. Woensdagavond werd tijdens een speciale vergadering besloten dat de commissieleden beter op de hoogte gehouden zullen worden van do gang van zaken, dat het dagelijks bestuur vaker en regelmatiger bij eenkomt om de lopende zaken te bespreken en dat de commissie bin nenkort om de tafel gaat zitten mei de beheerster, mevrouw M. Stau- daert, om over de lopende zaken en problemen te praten. Op zo'n gesprek had de beheerster overigens ai enkele maanden aangedrongen bij de be heerscommissie. tot nu toe zonder resultaat. De discussie over de problemen bij het beheer van 'Hof van Eede' werd woensdagavond danig beïnvloed door gen. waardoor een troebele 3feer ont stond Vooral commissievoorzitter R A J. van de Wijnckel stond daarin cen traal. Maar de onderhuidse kritiek op zijn functioneren werd nauwelijks 'hard' gemaakt. De commissieleden beperkten zich tot toespelingen en kwamen niet met concrete kritiek op tafel Voorzitter Van de Wijnckel rea geerde daar teleurgesteld op. „Ik wist niet dat mensen elkaar zó konden haten", merkte hij op het laatst op. „Ik had hier graag meer feiten op tafel gezien over mijn even tuele fouten. Maar ik krüg geen aan sluiting, zo voel ik het tenminste" Voor zover de commissieleden enn slaagden concrete kritiek op het func tioneren op tafel te leggen wist de voorzitter daar helder op te reageren. De voornaamste kritiek van de com missie spitste zich toe op het zelfstan dige optreden van het Aardenburgse college bij bepaalde beslissingen over het beheer van het 'Hof van Eede'. „Zitten we hier als een bende kleine kinderen?", vroeg commissielid F. Standaert - echtgenoot van de beheer ster - zich vertwijfeld af. „Wat doet de beheerscommissie eigenlijk nog?". Voorzitter Van de Wijnckel gaf toe dat er soms beslissingen worden genomen door het college, zonder dat de be heersraad erin is gekend Vooralhet verhuren van de ruimte in het multi functionele centrum loopt zowel via de commissie, als de beheerster, en de gemeente. Dat eleidt vaak tot. ondui- delijkhedenen verrassingen. Voorziter en wethouder Van de Wijnckel vertel de dan ook dat hij bezig is met een voorstel voor een nieuwe beheers structuur van de Aardenburgse dorpshuizen. De beheercommissies van de dorpshuizen in Eede en Aar denburg kunnen daar 28 september Openlijk over praten ,U zult niet voor voldongen feiten worden geplaatst' beloofde de wetrhouder „Er komt geen panklaar voorstel op tafel Maar hel beheer van de dorpshulzen baart zorgen Financieel is het allemaal niet zoals we dat eigenlijk willen zien. Daarom is het tijd voor een herbezin ning". Beangstigend Dat veel kritiek cn geruchten zich op zijn persoon concentreerden, vond Van dc Wijnckel een „actie bcschadi- ging wethouder". De kritiek noemde hij „een dolksteek in dc rug". „Zo ga je niet met elkaar om", voegde hij daaraan toe toen bleek dat de com missieleden in de openbare vergade ring nauwelijks iets van die kritiek voor hun rekening wilden nemen. De suggesties en verdachtmakingen noemde hij „beangstigend en teleur stellend". De speciale vergadering van de be heerscommissie was gehouden op ver zoek van de heren B Gijs. P. Ver- cruysse, W. Gijsel en F. Standaert. Ze wilden eigenlijk praten over fiet be heer van het 'Hof van Eede' in de aanwezigheid van de beheerster, me vrouw Standaert. Maar die had geen uitnodiging gekregen voor de verga dering. Vanaf dc publieke tribune in 'haar' multifunctioneel centrum wilde ze op hel einde van de vergadering deelnemen aan de discussie. In een emotionele confrontatie met Van de Wijnckel werd dat gesprek afgekapt. Binnenkort wordt - in besloten kring - verder gepraat met de beheerster over de lopende zaken „Dat is hard nodig, want er is veel onvrede", constateerde commissielid Van Belleghem, enigs zins overbodig. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam. Datum 14-09-83. bintje laten, april. 76.50, november 62 00. bieden, apnl 76.00. no vember 60 00. 50 mm opw slot. april: 76.00. november 60.00. Stemming apnl. goed prijshoudend, november' kalm O pens tan- de posities, april min 40 wordt 4566. no vember' 391 Omzet nov 5 x 60,00. apnl 229. hoogste prijs 76.70. laagste prtjs 74 60; laatst gedane zaken 9 x 76.50. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam. Datum 14-09-83. bmtje laten. apnl. 45.00. november 40.00; bieden, apnl 42 00. no vember 36 00. 3550 mm opw. slot. apnl: 44.00. november: 38.00. Stemming apnl: kalm. november: kalm Openstande posi ties. april 179, november. 58. Omzet nov. 3 x 38.00, apnl: 1 x 44.00. Marktbericht van de centrale tuinbouw veiling Zeeland d.d. 14-09-83. Veilpunt Goes. Komkommers kas stuk KL 1, 0.44-0.62; komkommers kg KL1 0.27. KL 2 KM 0,26, paprika groen st. KL 1 0.34. sla natuur KL 1 0.45-0.49. tomaten kg KL 1 C 0.54. A 0,75. glas tomaten kg KL 1 C 0,61. A 0,84-0.90, KL 2 C 0.55. B 0,92, A 0,91, andijvie kg KL 1 0.86-1.08, bloemkool st. KL 1 1,70-2.40 KL 2 0.45-2,20; broccoli KL 2 1.18. bospeen na tuur KL 1 0,32-0 40. rabarber KL 1 0.43-0.45. spinazie kg KL 1 1.48-1,66, snijbonen kg KL 2 1.80. sperciebonen kg KL 1 1.70. pronkbo- nen kg KL 2 1.80. meloenen 0,85-2.50: prei kg KL I A 0.92-0,95 KL 2 A 0.87; aardappe len AT 0.79. AN 0,64, DR 0,23-0.28. KL 0,16 rode kool kg KL 1 A 0,56-0,78, savooie kool geel kg KL 1 0,41, savooie kool groen kg KL 1 0.59-0,63. kroten kg KL 1 0,98. KL 2 0,49; kroten bos KL 1 0,50; was en breekpeen kg KL 1 0,34-0,47; uien kg KL 2 MD 0,59 peterselie bos KL 1 Ü.38: selderij bos KL 1 0.28-0,33 Brand machinekamer gasolietanker in Thoolse vlneht haven THOLEN De vrijwillige brand weer van Tholen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een brand geblust in de machinekamer van de 1100 ton metende gasolietanker 'Mis- cha' van rederij Heijneveld uit Spij- kenisse. De tanker lag in de Thoolse vluchthaven. De brand bleef beperkt tot de machinekamer. De machinist liep brandwonden op. Over oorzaak en schade is nog niets bekend. De melding kwam omstreeks kwart voor twee 's nacht binnen bij de brandweer en deze rukte uil met dertien man. Omdat het schip niet aan een loswal lag maar aan de kop van de remmingen, kon er geen brandweerwagen in de buurt komen. De vrijwillige brandweer 'charterde' daarop de sleepboot 'Finland' van Muller die vervolgens een pendel dienst uitvoerde tussen het schip en de wal. De brand werd gemeld vanuit een langszij van de 'Mischa' liggend schip Met behulp van persluchtmas kers konden de brandweerlieden de machinekamer betreden Het vuur werd bestreden met schuim- en poe derblussers De machinist van de tanker raakte bij de brand gewond. De man liep met blote voeten over het het verhit ge raakte dek Hij moest zich onder doktersbehandeling laten stellen. De overige twee bemanningsleden van de tanker bleven ongedeerd. Omstreeks vier uur 's ochtends kon het sein brand meester worden gegeven. De rijkspolitie te water post Wemeldinge, verleende assistentie Collecte SINT-JANSTEEN De huis-aan-huis col lecte voor de kankerbestrijding ten bate van hel Kontnging Wilhelminafonds heeft in Sint-Jansteen een bedag van 1892,07 gulden en 1209 Belgische francs opge bracht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 39