ng verenigingen op Tholen niet de bedoeling 0 Belgische loodsdienst Vlissingen in staking 'Uit op Tholen' biedt voor elk wat wils Aanleg persleiding afvalwater Zierikzee is al ver gevorderd WISSEL SCHOUWEN WETHOUDER OVER SUBSIDIES EN TARIEVEN: todelijk ongeval op Neeltje Jans Conferentie toekomst van volwasseneneducatie DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1983 PZC/ streek 21 SINT-MAARTENSDIJK - Het is niet de bedoeling dat er Thoolse verenigingen opgeheven moeten worden omdat ze te veel huur aan de gemeente moeten betalen of omdat ze te weinig subsidie krijgen. Tot die conclusie kwam woensdagavond de Thoolse wethouder J. A. Versluijs in een vergadering van de welzijnsraad. Deze raad vergaderde over de gemeentelij ke subsidie- en accommodatietarieven en daarbij bleek dat vooral van de zijde van de voetbal erg veel bezwaren bestonden tegen de plannen die het college van burgemeester en jethouders heeft met die subsidies en tarieven, ommige sprekers vreesden zelfs dat aangedrongen. Er moest uiteindelijk it verenigingen de kop zou kosten een stemming aan te pas komen om s de plannen van het college worden duidelijk te maken hoe de welzijns- wrgezet Dat zou niet alleen voor de raad over de materie dacht. Daarbij sportverenigingen (met uitzon- bleek dat er 8 leden van de welzijns- van tennis) gelden, maar ook raad voor het plan (de tarievennotai oor een aantal bejaardensozen Ver- van b en w waren en 4 tegen. Het chillende keren benadrukte Versluijs SGP-raadslid M. Dljke kon aanvanke- chter dat dat niet het geval zal zijn. lijk geen standpunt innemen. Toen hij elke maatregelen er dan evenwel weigerde een stem uit te brengen, nomen worden om te voorkomen besloot wethouder Versluijs dat Dijke jt er verenigingen failliet gaan. gaf als tegenstemmer gerekend kon wor- Umet aan. Ook niet nadat daar door den. Overigens wil het resultaat van vooratter van de werkgroep sport, die stemming nog niet zeggen dat de van de Berge, enkele keren op was nota met meer gewijzigd kan worden. De verenigingen van Tholen worden nu in de gelegenheid gesteld om even tueel een bezwaarschrift"in te dienen. „Die bezwaren moeten ze staven in de vorm van een begroting. Als blijkt dat er een enorm tekort is en geen dek kingsmiddelen dan zal er in elk geval gepraat worden", aldus de wethouder. De verenigingen worden hiervan nog op de hoogte gesteld. Bijdrage De meerderheid van de welzijnsraad stemde met de stemming in om de bijdrage die de verenigingen aan de gemeente moeten gaan betalen te baseren op 1 procent van de stich- tingskosten van de accommodatie en 10 procent van de exploitatiekosten. Dat geldt bijvoorbeeld voor sportac commodaties. maar ook voor het ge bruik van dorpshulzen. Daar staat tegenover dat de verenigingen subsi die krijgen van de gemeente. Die ZIERIKZEE De 53-jarige E. Lok- uit Goedereede is woensdag in Rode-Kruisziekenhuis in Zierik- overleden aan de verwondingen lit hij woensdagmorgen opliep bij ta verkeersongeval op het werkei- Neeltje Jans. Het slachtoffer Tholen' heeft het programma voor den begint om 21 00 uur. Zaterdag 28 vertegenwoordigde. Hij voorzag dat bolste met een door hem bestuurd het seizoen 1983-1984 samengesteld, januari treedt het Markiezaats kamer door die verdeelsleutel voor verschil- busje frontaal tegen een vrachtwa- [)e verschillende activiteiten zijn ;tn. De man raakte daarbij bekneld over het gehele eiland verspreid. Ver in werd door de brandweer van der js geprobeerd een zodanig pro- (tsterschouwen uit het zwaar be- gramma samen te stellen dat het ihadigde busje gehaald. -voor ejk wat wils- biedt, ongeval gebeurde omstreeks vijf £>e activiteiten beginnen zaterdag 24 iter half elf op de weg naar de september met een optreden van de dag 10 februari komt de Vlaamse betoncentrale op het werkeiland Het Nederlandse popgroep The Nits in lachtoffer reed met een busje van de 'Meulvliet' in Tholen Dit concert be- Wtadienst van rijkswaterstaat in de gint 0m 21 00 uur De band bestaat ichting van die centrale Door nog sinds 1974 en heeft in de tussenliggen- ibekende oorzaak raakte hij in een de jaren enkele langspeelplaten uitge- ereichtelijke bocht naar links op de bracht en daarmee een redelijk succes krkeerde weghelft. Een tegemoetko- Qp de Nederlandse popmarkt ge- 1 ïende vrachtwagen, bestuurd door V. scoord. H uit Renesse, kon het busje niet Het volgende evenement is donder- itwljken en beide voertuigen reden dag 5 oktober met een optreden van ontaai tegen eikaar. De heer Lokker de lluitist Frans Bruggen, die klassie- akte daarbij bekneld in het busje ke muziek ten gehore brengt Dit SINT-MAARTENSDIJK 'Uit op trum Meulvliet te Tholen Dit optre- bestaat uit 25 procent van de contri buties van de leden, een vast bedrag (bijvoorbeeld per elftal als het om voetbal zou gaan) en verder eventueel 80 procent van de kosten van kader vorming. Tevens zal er nog een be paalde prioriteit gelegd worden. Dat geldt voor accommodaties in kleine kernen die niet zo veel gebruikt wor den. Deze zullen wat goedkoper zijn Ook wordt voorrang gegeven aan de jeugd bij de verenigingen. In dat kader stelde het CDA-raadslid. me vrouw J M Deurloo-van Broekhoven, voor om de maximum jeugdleeftijd op te trekken van 18 naar 20 jaar De consequenties van dat voorstel .zullen bekeken worden, aldus Versluijs. Bezuiniging In een toelichting liet Versluijs de welzijnsraad en de vele belangstellen den op de publieke tribune weten dat het de gemeente niet te doen is om een bezuiniging door te voeren. Het ging er meer om de subsidies en kosten eerlijk over de verschillende verenigingen te delen Met name het PvdA-raadslid J C. Moerland had nogal moeite met die uitspraak. Hij stelde vast dat het eeh goede zaak is dat een college een subsidielijn be paalt. maar dan moet daar volgens hem niet van afgeweken worden Moerland had vooral problemen met het 1 procent 10-procent-systeem dat b én w willen invoeren Dat gold ook voor het welzij nsraadslid J A. van Nieuwenhuijzen die de voetbal Sfnnmetz en het trio Nico van der Linden treden vrijdag 3 februari op in het recreatiecentrum Haestmge in Sint-Maartensdijk om 20.00 uur Vrij- schroefd gaan worden in de toekomst en de subsidie verlaagd zal worden. Dat brengt volgens hem onoverkome lijke bezwaren voor die verenigingen met zich mee. volksmuzikant Willem Vermandere om 20.00 uur in het dorpshuis te Poortvliet. In Meulvliet te Tholen treedt vrijdag 2 maart De Duo's op Dit komische duo timmert erg aan de weg en in Tholen doen ze dat door het brengen van het programma Imitatie. Het optreden van De Duo's begint om 20 00 uur. Woensdag 14 maart is er voor de jongere eilandbewoners een optreden van Bram Biesterveld's kinderthea ter. Dit gebeurt om 14.00 uur in Haes- tinge te Sint-Maartensdijk Het laat- pas komen om het slachtoffer te De Weense operettezangeres Sigrun ste evenement op de kalender van Uit PTID/-\ 1. brandweer van Westerschouwen gebeurt in de Gasthuiskapel te Tho- aest er met krachtwerktuigen aan jen en begint om 20.00 uur. pas iuMiiafefiafinir UZ jden. De EHBO van rijkswater- Quetes en het begeleidend orkest La- en huisarts Hameling verleende j0S Horvath komt vrijdag 25 novem- trste hulp, waarna de man werd ber naar het Holland Huis in Scherpe- cergebracht naar het Zierikzeese zie- nisse om 20.00 uur. Dinsdag 20 decem- enhuis. De heer Lokker zat alleen in ber treedt het Orlando kwartet op et busje. lollecte 10LEN De collecte voor het inlngin Wilhelminafonds heeft in holen een bedrag van 4.056,90 op- eoracht. de Oosthuiskapel te Tholen om 20.00. Vrijdag 6 januari is het de beurt aan Neiieke Burg die naar het dorpshuis in Oud-Vossemeer komt om 20.00 uur De Nederlandstalige popgroep Toon tje Lager komt zaterdag 14 januari naar het sport- en gemeenschapscen- op Tholen is de toneelproduktie 'Vrouwen' op zaterdag 14 april in het dorpshuis te Oud-Vossemeer Dit stuk bpstaat uit vier delen. De uitvoering ervan begint om 20 00 uur T ennisvereniging Westerschouwen hield een toernooi BURGH De tennisvereniging Wes terschouwen hield een toernooi Er werd gespeeld op de binnenbanen van sporthal Krayestein De uitslagen zijn: Groep A Jaap Kievit. Hennv den Ouden en Willem den Boer Dames Jeanet Buyk Corry Roda en Angelina Geleijnse. Groep Gillis Klompe 2 Gerni, Kruithof Door deze persleiding stroomt straks het afvalwater van Zierikzee. THANS VOOR NEGENTIG PROCENT GEREED ZIERIKZEE De aanleg van de nieuwe persleiding voor afvoer van het Zierikzeese afvalwater is ver gevorderd. De persleiding - thans voor 90 procent gereed - heeft een lengte van vier kilometer. De leiding loopt van de zuiveringsinstallatie aan de Boerenweg naar de lokatie van de toekomstige nieu we waterzuivering Zierikzee aan de Verseputseweg naar Kerkwerve, gemeente Middenschouwen. Vooral dankzij het goede weer in augustus en de medewerking van de landgebruikers zijn de werkzaam heden tot nu bijzonder vlot verlopen, aldus ing J. R H Scheele, hoofd technische dienst van het waterschap Schouwen-Duiveland. Aannemingsbedrijf Van Dijk- Peüt, Bergen op Zoom-Middelburg. legt de persleiding aan in opdracht van het waterschap De totale kosten van het werk bedragen ongeveer 800 000 gulden In het beleidsplan van het waterschap wordt de bouw van de nieuwe installatie aan de Verseputseweg voorzien in de loop van i*988. De werkzaamheden zijn 1 augustus van start gegaan aan de Verseputseweg Momenteel is de leiding gelegd tot nabij de Zierikzeese Zandweg. Deze en volgende week volgt vandaar via een kruising met de provinciale weg de aanleg van het laatste stuk naar de installatie aan de Boerenweg. waar vervolgens nog een pompput moet worden gebouwd. De Zierikzeese zuivering loost het afvalwater momenteel biologisch gezuiverd op een waterloop met een ten behoeve van de nazuivering te beperkte capaciteit. De huidige installatie is -n 1961 in gebruik gesteld, in 1979 omgebouwd tot oxidatief- biologische installatie en in maart 1980 als zodanig in gebruik genomen. Tot de bouw van het zuiveringstechnlsche werk aan de Verseputseweg zal het Zierikzeese afval water via de nieuwe persleiding worden afgevoerd naar ruim opper vlaktewater een watergang onder Prommelsluis. Daarmee zal vermoedelijk begin december begonnen kunnen worden, verwachtte desgevraagd ing Scheele. Bandparodist in 'Hooizolder' WESTKAPELLE De bandparodist Frans Bakvis treedt morgen, vrijdag op in discotheek 'De Hooizolder" in wiiTDMÜngmem Dames" Co™" dm WesUtapelle Frans Bakvis begon zijn K.pelle v. Ouden, 2 Willy Rijnberg. Groep C 1 George loopbaan ai op 16-jarige leeftijden stplembcr 1!)83 Bramen 111 Uw.,JCo Kienen, 2 Kees Boot en Gerlo Roda. De won verschillende talentenjachten 65.(30, ib 60 per kilo 164. Industrie 170. vember 36 00; 35'50 mmopw slot. april. Marktbericht Centrale Tuinbouwveiling Aardappellennijnmarkt Rotterdam. •jensdag Datum 14-09-83. bintje laten, april 45 01 november. 40.00. bieden, april- 42.00, r poedelprijs was voor Marian v. Puyvelde. De prijzen werden uitgereikt door het be stuurslid Arend v d Akker Sr. 10ES Centrum. 10-21 uur- Herfst- ftdene 01DEKERKE Der Boede, 10-11 ar uitzending radio Der Boede. JDDELBURG Molenwater. 9.30- Miniatuur Walcheren asthuis. 20-21.30 uur' uitzending Ra- JSSINGEN Stedelijk Museum, 'uur Lezing 'Het Chinese export- 1NEUZEN 15-22.15 uur: Jullanaziekenhuis, uitzending radio HEINKENSZAN'D De Stenge. 10-12 en 14-17 uur: werken uit de Vlissingse kunstuitleen it/m 7 lOi. KATS Galerie 't Zwaluwenhof, 14- 18 uur werken van Piet van 't Hage- land Galerie Ilona Schmit, 14-18 uur: 18e en 19e eeuwse Japanse prenten. MIDDELBURG Zeeuws Museum. 10-17 uur Nomadische bouwwerkenv van Jeroen van Westen en Thijs Ver aart (tm 29 9) Zeeuwse Centrale Muziekbibliotheek, n in de loop der eeuwen' door 9-17 30 uur: 'Lof en spot, tweehonderd Jacobs iiesda St-Josephziekenhuis, 20- 10 uur uitzending Rawa. OSCOPEN iRGEN OP ZOOM Roxy 1.20 uur: tndende liefde. 16 jr. wy 11,20 uur Who dares wins, 12 jr 'im'Actueel I, 20 uur. An Bloem. 12 irn'Actueel II, 19.30 uur: Ghandhi, Mi'Actueel III, 20 uur. Octopussy. Grand Theater. 20 uur: Wpussy, al. 1ST De Koning van Engeland. uur- Octopussy. al 20 uur The vrouwenportretten', overzicht blad- muziekomslagen (L'm 30/9). St.-Janstraat. 41. 14-17 uur: touwplas- tieken van Anneke Ruimschotel Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur diverse ambachten en exposities. Galerie De Wijnstock. 14-17 uur: Ke ramiek van Pieternella Fritz. SLUIS De Raadskelder, 14-19 uur: werken van Michael Franke OOST-SOUBURG Bibliotheek. 13.30-17.30 uur: expositie over Amnes ty International (tm 179) TERNEUZEN Galerie Tierelantijn. 13-18 uur keramiek van Joke Fleur (tm 30 9i. Hal 'Ter Schorre'. 11-21 uur: fotopro- Rabo-bank huldigde J. A Priem in Sint-Maartensdijk SINT-MAARTENSDIJK Voor zijn vele werk ten dienste van de Rabo bank heeft de heer J. A. Priem (65) in Sint-Maartensdijk een onderschei ding ontvangen, Priem was geduren de 25 jaar actief in het bestuur en de raad van toezicht van de Rabo-bank Sint-Maartensdijk. De langste perio de was dat bij de toen nog zelfstandi ge bank in zijn woonplaats, maar later vond een fusie plaats met de bankinstellingen Scherpenisse en Stavenisse. De jubilaris moet nu vanwege zijn leeftijd statutair altreden, maar de lange staat van dienst is bij de centra le bank met onopgemerkt gebleven Adjunct-regiodirecteur H. Prins noemde de ervaren bestuurder ie mand die veel vertrouwen genoot bij de leden, want bij de herverkiezingen werd hij altijd met een zeer grote meerderheid gekozen. Regiodirecteur Prins overhandigde de jubilaris een zilveren speld als aandenken. Tijdens de algemene ledenvergadering in café Commerce, die werd bijgewoond door ruim dertig personen, werd G. J. Hoek als opvolger gekozen. Verder waren er felicitaties van L. A M. Elenbaas en J. van Beveren als voorzitters van de raad van toezicht en het bestuur van onder andere Tros. Vara en ïriomphe de Vie NCRV Het optreden begint om- streeks 23 00 1 I 65 70 1 32 I 6065 44.00. november 38 00 Stemming april. MET MINISTER DEETMAN 70 80 66. II65 70 55-56. II55 60 31-32 Merton Pride 170'80 38.1 65 70 41 I 60 65 39.1 55 35 Beurre Lebrun II60 70 27. Sl.-RetnyI x 38 00 april: 1 x 44 00 Groentcnveiling Barendrecht, 14 septem ber 1983. 0/70 65 Beurré Alexan- Aardappelen, bintjes 60-83. eigenheimer 98- der Lucas: II 75 33. II 65/75 36, II 60/65 31 1 22, doree 66-1.09, krulandijvie 1 18, auber- Bonne Louise II 60 70 68. II 5055 28. Rode gines 2 10-3 00. bleekselderij 8-45, boeren- Bon Chretien Williams I 65'70 40. Cox'1 Orange Pippin: I 90 86. I 80 90 1 17. I 75 80 1 56. I 70 75 1 56-1 69, I 6570 1 43-1 58. II r" kool 61-88, bospeen 72-1.53, broccoli 1 50- 3 80. Chinese kooi 10-57. courgettes 16-30. knolselderij 10st87-l 18,1279-1 14.15 60-97, 50 II 80 90 41-97. II 75 80 61-124. II 70 75 20 34-50. koolrapen 61-85, groene kool 6! VLISSINGEN Het Zeeuws steunpunt vol wasseneneducatie houdt dinsdag 4 okto ber een conferentie over 'het toekomstig beleid volwasseneneducatie'. Tijdens deze conferen tie zal waarschijnlijk minister drs W. J. Deel man een inleiding hou den over de volwasse neneducatie. Het Zeeuws steunpunt houdt de bijeenkomst mede naar aanleiding van de onlangs versche nen hoofdlijnennotitie over de volwassenene ducatie die aan de Tweede Kamer is aan geboden. 1.31. II65 70 43-49 Goudreinetle 195 60. 8595 84. I 7585 1 10 1 44-1.50, I 70'80 1.74. I Red I 90 54,1 80'90 87.1 70'80 1 k- I 65 70 51 witte 38-77. rode 58-89. gele 13-62. kouse Alkmene I 80 90 band 5 60-5.80. kroten 1574 pakzooi 47-: 70 1.32 Summer patison 29-42, paprika groen 1 401.80. peter selie 40-74, postelein 1.39-2.90. prei 109 1 42 conferentie volgt uit: on er ontvangst, van tien Borsele. Voorzitter van 96, II 65 70 58 James Grieve Lired 180 55,1 ciebonen 83-1 80. spinazie i 14-2.n. spits er als G. W, Eyssens wethou- James Grieve Et 80/90 40-68, II 70/80 58-68, II pepers 1.80-3 10. rabarber 51 rammanas half tien is der van de gemeente 65 70 38-53 Lirow Delicious II80 79. II70-80 9-31 selderij 18-35. snijbonen 2 70-5.10. sper- vijf over tien het forum is mr J wordt de conferentie ge- Boersma. lid van het opend en daarna houdt college van gedeputeer de heer Deetman tot de staten van Zeeland, half elf een toespraak Na de discussie is er een over de volwassenene- muzikaal intermezzo ducatie. Van half elf tot meteen optreden van de half twaalf is er een fo- rumdiscussie over de in- 70 80 62-65, I 6570 45-51 II 70 80 48-54. II kool 36-71. suikermais 27-63. cocktailtoma 65 70 45-50 Renoni II75 51. II 65 75. n 60 51. ten 6 70-7 50. uien bonken 63-85. rood 85 II 55 29 Engelse Pigeon I 80 59 I 70 80 46 grof 59-72. rood ~4 middel 49-67. rood 77-90 houd van de hoofdlij nennotitie Het forum bestaat uit de heer Deet man. de heer mr L. B Ommen, drs K. 34-39 Reine Victoria I 1 - - 1 70, II 75-1 2 Reine Cloude d'Althan I 85- Monarch II-, II 40. Tomaten IA 6.-. IB 6.80, IC 4.- Zeeuwse troubadour Groenten bloemkool 90-1 70. komkommers Engel Reinhoudt grof 62-82. middel 2663, Bjn 7-46. wltlo! kleinverpakking 6.90-820, kort 1 8.10, lang 1 6.90-7.90, kort 2 6.20-7 20, lang 2 5.907.10. 3 ijsbergsla 23-93, aardbeien 90-1.40. /anaf twaalf tot één uur wordt de hoofdlijnenno titie besproken in het licht van de eigen regio nale en plaatselijke ont- Aardappeltermijnmarkt Rotterdam. Nikk„e"",8 H K S'Ser'S; S™'."ïpnl!,Ï00,6no0: Roy <de laatste due zijn Na de lunchpauze be- vember 00 00. 50 mm opw slot april 76 00 staflid van het project- gint om kwart voor twee november. 60 00 Stemming april, goed bureau volwassenene- tot half vier een plenaire prijshoudend, november kalm Openstan- ducatie van het mimste- discussie met de leden de posities april: min 40 wordt 4566. no lle van onderwijs), me- van het forum De stu- vember. 391. Omzet nov 5 x 60 00 april vrouw dr L. Dresen- diedag in de conferentie- ten ties neergelegd voor Coenders (voorzitter zaal van Britannia in de volwasseneneducatie van de landelijke pro- Vlissingen wordt om- in de toekomst- Het pro- jectgroep introductie streeks half vier beslo- de studie- open school) en de heer ten In die notitie worden in- gramma 229, hoogste prijs 76 70. laagste prijs 74.61 laatst gedane zaken 9 x 76.50. 70-1 50. 12 30-90. druiven alleen te 4.90-540. frankenlhaler 3 20-4 40, bramen 80-90. pom poenen 10-70. Sint-Annaland 14 september. Doré gewone. 0,97-1.03. bintjes gewone 62-65. bintjes gewone afwijkend 50-55; ei genheimers gewone. 8 87-92 (aardappelprijs per kilogrami: aanvoer 15 ton. Met ingang van volgende week zal alleen op dinsdag en donderdag worden geveild. thunder, al 20 uur: Erotisch ject 'Kwaliteit' (t'm 7/10). Luxor I, 20 uur: tgelbeeld. 18 jr. 20 uur: Ghandhi, RN'EUZEN jopussy, a.l. 20 uur: An officer and a -ï, 12 jr. «SINGES' Alhambra I, 20 uur: Mende liefde, 16 jr. !ambra n. '20 uur: An Bloem, 12 jr. ^toonstellingen tEL Galerie Bellemans, 10-18 "lustralies van Fiel van der Veen mo). lekmuseum. 13.30-17 uur: beelden tout en exp, van oude kinderboe k-schoolplaten van M A. Verhoe- tt'm 8/iot. RGEN OP ZOOM Markiezenhof. 3017 uur: werken van Wim Schütz M610). WBURG Biologisch Museum. u'~ 'De natuur ln Zeeland' ^dijken in Zeeland'. Museum, 10-12 en 13.30-17 De middeleeuwse dorpskerken oZuid-Beveland' (Lm 30/10). VEERL Grote Kerk. 10-17 uur Het landschap in de delta (Lm 30/9). Museum De Schotse Huizen. 10-12.30 en 13 30-17 uur: werken van Gerard Menken <tm 27 9). Markt 12. 8-18 uur: schilderijen van Veere en watersporten door Angeli- que van den Born (Lm 30/9). VLISSINGEN Galerie Marquis. 13 30-17.30 uur werkenv van Armin Mehling (Lm 18'9) en werken van Ton Teeken (tm 9 10) Reptielenzoo 'Iguana' 14-17 30. expo sitie levende reptielen, amfibieën en insekten. Gevangentoren, vanaf 17 uur: werken van Matthy Murre (Lm 15 10) YERSEKE Atelier 'Dam Twee', 10-18 uur: expositie over schaal- en schelpdieren en werken diverse kun stenaars IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13 30-17 uur 'Radio in oude en iïieuwe stijl' (Lm 18/12). INKADER OPROEP VAKBONDEN Marktbericht van de centrale tuinbouw veiling Zeeland d.d 14-09-83. Veilpunt Goes. Komkommers kas stuk KL 1. 0 44-0.62. komkommers kg KL1 0.27. KL 2 KM 0.26 paprika groenst. KL 1 0.34. sla natuur KL 1 U.45-0.49: tomaten kg KL 1 C 0.54. A 0 75. glas tomaten kg KL 1 C 0.61. A 0.84-0.90. KL 2 C 0,55, B 0 92, A 0,81. andijvie kg KL 1 bloemkool st. KL 1 1.70-2.40 KL 2 geblust Brand machinekamer gasolietanker in Thoolse vlucht haven 0.45-2.20: broccoli KL 2 1.18; bospeen tuur KL 1 0.32-0 40 rabarber KL 1 0.43-0.45. spinazie kg KL 1 1 48-1.66: snijbonen kg KL 2 1 80 sperciebonen kg KL 1 1upronkbo kemsse, De tanker lag HULPCENTRA jrkariö i iVTri" """.^2" j"'il Nuord- en Midden-Zeeland Goes, 1. 13-17 uur: Stadsherstel oi 100-I4444 iook voor milieuklachten 1 tel. «samenspel' "«Ierland' ïhcafé 9-21 uur werken Inneke Ston 30 91 MISTEDE "Bewaerschole 14- foto's van Joop van Houdt, Koper en Wim Oudesiuijs. L1'E Landbouwmuseum. 10-12 VLISSINGEN - Dc stakingsacties in Belgic hebben zich gisteren verder uitgebreid na een oproep van de vakbonden de openbare diensten stil te leggen, Sinds middernacht zijn de redediensten van het Belgische loodswezen in Vlissingen gestaakt. Daardoor moeten schepen uit Ant werpen of Gent die een Belgische loods aan boord hebben, een lig plaats kiezen op de rede van Vlissin gen of in de ankergebieden in de VVesterscheldemonding. In omge keerde richting geldt hetzelfde. Een woordvoerder van het Nederland en 'Stadsvernieuwing Zreuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 ibrandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tei 01180-15551. dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10 00-24 00 uur- weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel. 070-614614. Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur. landse loods voor de reis de rivier op Volgens de woordvoerder had het coördinatiecentrum van het Belgi sche loodswezen in Antwerpen mee gedeeld. dat de staking van de Belgi sche rededienstcn 'voor onbepaalde tijd' was en minstens enkele dagen zou duren Het zal hier erg druk worden zo verwachtte de Nederland se woordvoerder Afgelopen nacht tegen een uur vond er voor het Roetershoofd van Vlissin gen als gevolg van die drukte een aanvaring plaats. Het ging hier om het Russische schip 'Simon Bolivar' n kg KL 2 1.80: meloenen 0,85-2.50, prei kg KL 1 A 0.92-0.95 KL 2 A 0,87. aardappe len AT 0.79. AN 0.64. DR 0,23-0,28 KL 0.16 rode kool kg KL 1 A 0.56-0.78. savooie koo) geel kg KL 10.41: savooie) 1 0.59-0.63. kroten kg KL kroten bos KL 1 0.50. was en breekpeen kp KL. 1 0.34-0.47. uien kg KL 2 MD 0 59 peterselie bos KL 1 0.38; selderij bos KL 1 vanaf vandaag alleen nieuwsberich- u,28-0,33 ten en muziek uit. op de televisie zal daarnaast een speelfilm worden ver toond. Verder staken in Belgie nu ook de telefoon- en telegraafdienst, de luchtverkeersleiders en de werkne- THOLEN De vrijwillige brand weer van Tholen heeft in de nacht an dinsdag op woensdag een brand de. machinekamer van de 1100 ton metende gasolietanker 'Mis- cha' van rederij Heijneveld uit Spij- '1 de Thoolse luchthaven. De brand bleef beperkt tot de machinekamer. De machinist liep brandwonden op. Over oorzaak schade is nog niets bekend. vam omstreeks k voor twee 's nacht binnen bij de brandweer en deze rukte uit met dertien man. Omdat het schip niet aan een loswal lag maar aan de kop van de remmingen, kon er geen brandweerwagen in de buurt komen. De vrijwillige brandweer 'charterde' „n Conference-peren, De hiervoor opgegi mers van dc banken. Onderwijzend ven 65 ton Conference bracht goede prijzen personeel dat is aangesloten bij een op De geveilde 10 mm-maten brachten Goes - Voorverkoop van Conference peren. De Centrale Veiling Zeeland' hield in het voilpum Kapellè een voorverkoop-Mlins J?""» sleepboot Finland van se loodswezen verwachtte in de loop (8600 toni en het Spaanse schip 'Porto 1 de nacht nog circa twintig sche- Bide' 1600 toni van de socialistische bonden staakt eveneens, maar leden van de christe lijke bonden werken gewoon In Bel gie reden woensdag nauwelijks bus sen of tremen en trams. Zoals bekend voeren de vakbondsle den actie tegen het plan van de Belgisehe regering gedurende twee ide met 65-75 mm. Achtereenvol- Muller. die vervolgens een pendel dienst uitvoerde tussen het schip en de wal De brand werd gemeld vanuit een langszij van de 'Mischa' liggend per kilo Ir-. schip Met behulp van persluchtmas- kontlc" dc brandweerlieden de machinekamer betreden. Het vuur werd bestreden met schuim- en poe- sorteringen achtereen volgens 72. 74. en 41 cent per kiloi. Ook nu werden dc aangebo den Conference gedeeltelijk voor opslag ln pen vanuit Belgische havens in Vlis singen waar al eenzelfde aantal voor anker lag Voor wat betreft het bin- Ook de hjnboten vanuit Oostende en Zeebrugge liggen sinds woensdag morgen tien uur voor een periode van uur: Oude landbouwwerktui- nenkomend scheepvaartverkeer wor- 24 uur stil De oproep van de Belgi- den alleen schepen afgehandeld, die sche vakbonden heeft ook gehoor een Nederlandse haven als bestem ming hebben. Zij knjgen een Neder- gevonden bij andere openbare dien sten. Zo zenden radio en televisie zienlijk te verhogen. de koelhuizen aangekocht Het vijfjaarlijks derblussers. gemiddelde over de Jaren 1978-1982. dat De machinist van de tanker raakte bij dLN.r de CZV geveild werd kwam op 18 500 de brand gewond De man liep met jaar loonsverhogingen achterwege te 100 El werd voor het 1111 begonnen seizoen blote voeten over het het verhit ge- een redelijk goede Conference-oogst ver- raakte dek HiJ moest üch onder doktersbehandeling laten «ellen De d, aanpl;..mmten van conKiance-perm ovenge twee bemanningsleden van de wordt een schade aan valperen geschat, tanker bleven ongedeerd Omstreeks uiteenlopende van 15 tot 35 procent Er vier uur 's ochtends kon het sein wordt gerekend met een gemiddelde van 20 brand meester worden gegeven De procent als schade aan de Conference door rijkspolitie te water post Wemeldinge, de herfststormen, verleende assistentie. laten en te beknibbelen op het vakan tiegeld en de eindejaarsuitkering. Ook gaan de bonden niet akkoord met het plan van de regering van christen-democraten en liberalen, de premies voor de sociale fondsen aan-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 37