Subsidie onderhoud groen 'concurrentievervalsend' „JU AUTOMOBIELBEDRIJF V.D. VLIET - GOES B.V. WiïïïWSL WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWER PZC/ streek 75,- TE 1.698,- PHILIPS BETHaDIRECTEUR DE BAKKER IN GOES: Als Opel-dealer geven wij u een EXTRA garantie De garantie van onbeperkt rijplezier DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1983 Heeft u onze nu-of-nooit 3-daagse gemist? Geen nood. De nu-of- nooit aanbiedingen blijven geldig. Dus koopt u bij ons de pittigste en zuinigste Austin Mini vanaf 9.990— De Austin Mini Mayfair, eens een speciaal RAI-model, nu de meest luxueuze Mini vanaf11.990— Krijgt u een nu-of-nooit inruiiprijs voor uw huidige auto bij aanschaf van een nieuwe Austin Metro* (vanaf12.995;-). Ontvangt u een nu-of-nooit l.OOOr kortingcheque bij de Triumph Acclaim, die dus geen 17.990;-maar 16.990;-* kost. En krijgt u nu-of-nooit een gratis Landi Hartog gasinstallatie t.w.v. j 2.000;-* bij aanschaf van een Rover 2000r, 2300S, 2600S of Vanden Plas (Rover vanaf32.990;-)- U bent van harte welkom in onze showroom. AUSTIN MINI VANAF 9.990,- TRIUMPH ACCLAIM VANAF 16.990,-* Prijzen zi|n ink! BTW af fabriek, exkl. rijklaarmaakko: Pri|s-en specifikaiie wijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen gelden I m 30 september 1983 of zolang tie voorraad strekt. SEPTEMBER NU-OF-NOOIT SHOW BIJ: AUSTIN METRO VANAF 12.995,- ROVER VANAF 32.990,- TIJDELIJK MET GRATIS LANDI HARTOG LPG-INSTALLATIE Philips kruimelstofzuiger HR 6804 Oplaadbare mini-stofzuiger van 220 volt. Adviesprijs 99.- BLAUPUNKT GROOTBEELD KLEURENTELEVISIE 16 kanalen, automatische fijnafstemming van de zenders, all-band tuner waardoor nu al geschikt voor alle kabeltelevisieprogramma's. Aanslui ting voor videorecorder Arlstona kleurentelevisie 12 voorkeurzenders met LED-indikatie fijnalstemmlng Aangepas VCR/Laservision Philips video I VK 4100 Ldgerusl roet 2 '3' Salicon otramebo.s Vaslrccm otijeclietmel aulomaliKjid Iragma Ingebouwie jfnikrofoon met automatische ODhamcegetng Adviespus 1995- Phtlips tuner/timer VR 2120 ItwaarcJubngopfW «vtdeo '«oidwdcW VR2220 SUukeHOk ivog'arrreeibaa' roe 2 program mj's tot 30 dagen voorui'. Automatische zoefcatstemming er I 15 voorsewzendois Adwe»n|S 645, D 8438 Philips Compact Compo Soundmachine. - AM FM stereo-radiorecorder - 2 x 8 W piekvermogen - Lange-, midden-, korte golf en FM - Afneembare luidsprekerboxen, met elk - Spatial stereo-regelaar - Recorder met soft touch-bedienmg. - Chroom- en terrocassettes. - Net-, batterij- en accuvoeding. VT 11 VHS-videorecorder Hitachi Videorecorder Eenknopsbediening voor de standaardbe diening, 10 dagen timer, versneld vooruit en terugspoelen Automatisch terugspe len aan het einde van de band 12 voor keurzenders. 2 298,- Akai HiFi racksysteem S11 Met seml-autc sche platenspeler ner, versterker en settedeck CSF Tokyo 'm radio recorder 802B Met ingebouwde mikrofoon Geschikt voor net- en batterij voeding Radio ■- middengolf center type RFT 1100 Tuner'versterker. 2 x 10 wall met FM. KG. LG en MG Cassetfespeler en 2 boxen Aansluitingen voor hootteletoon en mlkro- io't westen Goes, Ganzenpoortstraat 6 - 8. tel 01100 - 21235 Middelburg. Markl 73, lel 01180 -12587 Vlissingen, Walstraat 86, lel 01184 -12814 Ruton dlepvrleskast AFC 216 Inhoud 130 liter bruto, voor zien van apart diepvriesvak en regelbare thermostaat Philipskombi koelkast ARB 439 Koelruimte met automati sche ontdooiing en ver stelbare rekken. Bruto-in- houd 240 liter Aluminium Philips wasautomaat AWB 901 Volautomatische voor lader. Centriguge 400 toeren per minuut. 14 programma's, inclusief wolwas Advlespri|s 995.- Voor 2 tot 12 koppen. Constante warmhoud- temperatuuren aan-' uit-schakelaar met in- dikatielampje. GOES De sociale werkvoorziening is slecht te spreken over een subsidiepot die het ministerie van landbouw en visserij heeft opengezet voor het onderhoud van groenvoorzie ningen. De subsidie (beschikbaar is in totaal 175 miljoen gulden) is bestemd voor overheidsinstanties. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door het vrije bedrijfsle ven. De sociale werkvoorziening staat daarbij buitenspel. De subsidie dekt alle kosten boven naar de concurrentie die de Betho een bedrag van 3 gulden per man per mogelijk ondervindt van projecten uur ..Je reinste concurrentieverval- die worden opgezet om mensen zon- sing". zei directeur P. de Bakker van der baan met behoud van hun uitke- het produktie-, toeleverings- en hove- ring bezig te houden. Directeur De niersbedrijf de Betho woensdag tij- Bakker verklaarde dat de Betho in dens een vergadering van het alge- zijn werkgebied (de Bevelanden, Tho- meen bestuur. Hij wees erop dat de len en Sint-Philipsland) nog niets van buitendiensten van de sociale werk- dergelijke projecten heeft gemerkt plaatsen daar met hun prijzen nooit Anders is het met de zogenaamde tegenop kunnen. Voorzitter P Stoter thuiswerkers. De Bakker „Je kunt zag één troost. „Op deze manier zal dat moeilijk aantonen, maar we heb-( die subsidiepot wel snel op zijn" ben sterk de indruk dat het thuiswerk' Tijdens de algemeen-bestuursverga- een steeds grotere rol gaat spelen. De dering informeerde L. Phernambucq prijzen staan sterk onder druk" Som mige sociale werkplaatsen gaan met hun prijzen naar beneden. Dat is overigens niet het geval in Zeeland en West-Brabant, waar over dit soort zaken regelmatig overleg wordt ge pleegd Volgens de Betho-direcleur is er spra ke van een vrij ongezonde toestand door de concurrentie die het thuis werk voor de sociale werkplaatsen betekent. Het gaat om eenvoudig werk, bijvoorbeeld het inpakken van allerlei zaken Bij uitstek geschikt voor sociale werkplaatsen, maar ook voor thuiswerkers. „We zullen reke- Collecte 's-HEER ABTSKERKE De collecte ten bate van het Koningin Wilhelmi- nafonds (kankerbestrijding) heeft in 's-Heer Abtskerke 677.25 opge bracht. Wilhelminadorp heeft nieuwe jeugdsoos WILHELMINADORP Wilhelmina- dorp heeft vanaf vrijdag 16 september moeten houden met een toena- K j - mp van her thuiswerk meende voor een nieuwe jeugdsoos, en wel in het Wilhelminahuis. Dit initiatief is tot stand gekomen na een eerder gehou- me van het thuiswerk", meende voor zitter Stoter. „Als het nodig is zullen onze prijzen maar aan moeten den jongerenbijeenkomst. De soos is Passen toegankelijk voor iedereen tussen de twaalf en de zeventien jaar Belang- DciMt/WgfWg stellenden kunnen er één keer per Het algemeen bestuur ging vlot ak- maand terecht, van 19.30 tot 22.30 koord met de begroting voor 1984. De achtergelaten. Dat bleek in Rotter- uur. Het soosbestuur bestaat uit acht bijdragen van de acht gemeenten die dam te zijn. De Rotterdamse politie mensen. aan de Betho deelnemen, zijn vol- trof de auto daar inderdaad aan. gend jaar 9 procent lager dan die voor 1983. Voorzitter Stoter vestigde er de aandacht op dat de Betho daarmee ruimschoots heeft voldaan aan de opdracht minstens 3 procent te bezuinigen. Hij verzocht de verte genwoordigers van dc verschillende gemeenten in het bestuur daar toch vooral de aandacht van de colleges van b en w en de gemeenteraden op te vestigen. Het dagelijks bestuur van de Betho gaat cr overigens van uit dat de gemeenten dc sociale werk plaats volgend jaar niet opnieuw zullen verplichten 3 procent te bezui nigen. De Betho heeft vestigingen in Goes en Dief meldt per telefoon vindplaats van gestolen auto GOES Een personenauto, die in de nacht van zondag op maandag bij een garagebedrijf aan de Van der Spiegel straat in Goes is gestolen, is na een telefoontje van de dief woensdag in Rotterdam teruggevonden. Dinsdag belde deze al met de garage. Hij liet weten dat hij de auto had meegeno men en dat hij de volgende dag zou laten weten waar het voertuig terug gevonden kon worden. Hij hield woord. De man meldde zich woensdag stipt en vertelde waar hij de auto had Tholen Het Thoolse bedrijf zal bin nenkort worden uitgebreid. Dat is nodig om de houtafdeling meer ruim te te geven. Aan die extra ruimte bestaat behoefte ïn verband met een nieuwe order Het gaat onder meer om de vervaardiging van onderstellen voor massief eiken tafels. Die zijn zo groot dat in de bestaande ruimte van de houtafdeling te weinig plaats is om ze te bewerken De uitbreiding levert 40 procent meer ruimte op. Er is 148 000 gulden mee gemoeid Vergadering over winterprogramma Welzijn Ouderen GEERSDIJK Tijdens een vergade ring van de Stichting Welzijn voor Ouderen, met vertegenwoordigers van de bonden en sozen van Noord- Beveland, is het Drentehuis te Geers- dijk. werd uitvoerig het winterpro- gramma besproken Dit beslaat uit voorlichtingsmidda gen in de verschillende dorpen over veiligheid in huis, alternatieve ge neeswijzen, afkomst van achterna men, en de algemene vereniging pa tiëntenbelangen. Deskundigen zullen, aan de hand van dia's, hierover infor matie geven. Verder werd A. de Ko ning uit Kamperland dank gebracht voor zijn werkzaamheden voor de ouderen in verband met diens vertrek naar elders Uil de mededelingen dooi de vertegenwoordiger van de soos uit Kats, bleek dat er onduidelijkheden zijn bij de wijze van financiering van de verbouwing van het dorpshuis! Tenslotte werd door de vertegenwoor diger uit Colijnsplaat meegedeeld dat het 10-jarig bestaan van de ANBO uit die plaats gevierd zal worden op 20 december. Die wordt gecombineerd met de kerstmaaltijd, DE HOGE INRUILPRIJS van uw auto zal u doen verbazen, dus kom langs of bel even UW OPELDEALER AUTO HENDRIKS Klein Frankrijk 31 Goes 01100-16210 Vertegenwoordigers D. C. Commee, tel. privé 01102-3340 E. L Maat, tel. privé 01104-412 J. v. d. Have, tel. privé 01100-16634 Men anibr EXTOC *EL - ruim tl/10) sekm tKGE> 30-171 &ES- De Zuid -iade ïsam Sederl =chcal te (ton

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 34