B en w van Aardenburg missen stem werklozen V-A-G van Dixhoorn Zuster Edmunda in Westdorpe 40 jaar bij orde Franciscanessen 50 JAAR v. DIXHOORN/^ Wissel Zeeuws-Vlaanderen Ihe Rumpies Jazzband in Hulst Conferentie toekomst van volwasseneneducatie E-ë «*S s Autobedrijven Jos Voet b.v. Voor 't eerst in onze showroom DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1983 PZC/streek IN EVALUATIERAPPORT AARDENBURG Het colle ge van b en w in Aardenburg vindt het evaluatierapport over de West-Zeeuws-Vlaam- se werklozenprojecten onvol ledig. „We missen de stem van de werklozen, toch de voor naamste mensen in deze zaak", zei wethouder R. van de Wijnckel woensdag. „Het rapport moet daarmee aange vuld worden". Het Aardenburgse college heeft woensdag al aangedrongen op een 'aanvulling' bij de begeleidingsgroep, die het rapport over de projecten in het eerste, afgelopen jaar heeft opge steld. „Aardenburg zal beslist geld beschik baar stellen voor de werklozenprojec- ten. maar hóe zal afhangen van de opmerkingen van de werklozen zelf zegt de wethouder ..We willen eerst weten wat de wensen, ideeen en erva ringen van de betrokkenen zelf zijn". De wethouder zet vraagtekens bij het plan van de evaluatiegroep om een full time, normaal betaalde 'coördina tor' uit de kring van werklozen aan te stellen voor de begeleiding van de projecten. „Ik ben een beetje huiverig om de begeleiding van de projecten te veel te institutionaliseren' zegt. Van de Wijnckel „Je kunt je afvragen of dat principieel wel juist is Bovendien willen we de verantwoordelijkheid juist naar de groep werklozen toe schuiven Dat werkt hier goed de werklozen voelen zich erg bij de zaak betrokken Ik vraag me af of dat zo blijft als er straks vanuit Oostburg een goedbetaalde kracht langs komt om werklozen te benaderen voor pro jecten. Dat kan problemen geven". Manifestatie luidt Vredesweek in Het Aardenburgse college vindt dat de komst van zo n betaalde coordina tor moet afhangen van de wensen van de werklozen zélf. B en w zullen pas een standpunt Innemen over het sub sidiëren van de West-Zeeuws-Vlaamse projecten - én de betaalde coordinator - als de betreffende werklozen zich daarover hebben uitgesproken Schade bij botsing in Breskens in Westdorpe WESTDORPE - Twee auto's zijn dins dagmiddag omstreeks vijf uur bescha digd bij een aanrijding op de kruising van de Graaf Jansdijk en de Eteringe- weg in Westdorpe. Bestuurder W. M. S uit Westdorpe kwam bij het in draaien van de Eteringeweg in bot sing met een auto. bestuurd door W C. uit Westdorpe. die juist de weg uit kwam Er deden zich geen persoonlij ke ongelukken voor Bevestiging vonnis geest wegens beschadigen auto DEN HAAG Het werd een dure kras die een 27-jarige inwoner van Hulst. G, M. L„ op een auto had aangebracht. De politierechter in Middelburg had hem daar 300 gulden boete voor opgelegd, maar hij had ook nog 400 gulden schadevergoe ding betaald. Omdat hij dat bij el kaar aan de hoge kant vond. kwam hij bij het Haagse gerechtshof in hoger beroep, waar de procureur- generaal echter geen reden zag het goedkoper te maken. Verdachte kreeg ruzie met een auto bestuurder. die hem bij het overste ken van de straat bijna tegen zijn benen reed. Daardoor ontstond een woordenwisseling en toen zou de au tobestuurder nogmaals verdachte hebben willen aanrijden. Toen haalde verdachte een sleutel tevoorschijn waarmee hij een forse kras over de motorkap haalde Als gevolg van die gebeurtenissen werd het verkeer gehinderd en ont stond een hele nj auto's. Verdachte bekende fout te hebben gehandeld. De procureur-generaal was van me ning dat een dergelijke handelwijze niet kan worden getolereerd en vond de boete juist, gezien ook de schade vergoeding. zodat bevestiging werd geëist van het vonnis. Arrest op 26 september 't Duumpje praat over recreatie ZLTDZANDE Vrijdagavond wijdt de natuurbeschermingsvereniging 'T Duumpje een bijeenkomst aan re creatie. natuur en landschap. Een speciale werkgroep heeft zich in die materie verdiept aan de hand van de inhoud van de recreatienota van de gemeente Oostburg. De natuurbescheriuingsvereniging le verde de nodige kritiek op onderdelen van die nota Daarover wordt vrijdag avond in Zuidzande van gedachten gewisseld. De bijeenkomst begint om acht uur 's avonds. Plaats van behan deling: hotel 'De Zwaan' BRESKENS Het Vredesplatform Zeeuwsch-Vlaanderen begint vrij dagavond de vredesweek met een manifestatie in Breskens. David de Leeuw, voorzitter van de onderne mingsraad van 'De Schelde' in Vlis- singen, praat tijdens een bijeenkomst in een ruimte van de rooms-katholie- ke kerk aan het Europaplein over de problemen en mogelijkheden die kle ven aan de ombouw van oorlogsin dustrie naar vredesindustrie. Direct daarna is er gelegenheid om te discussiëren en na de pauze volgt een inleiding van priester-kunstenaai Omer Gielliet. Hij praat over de on derdrukking van de mens. Daarbij maakt hij gebruik van een van zijn kunstwerken Het optreden van Giel liet heeft alles te maken met het thema dat het platform aan de vredes week gaf: 'Vrede en kunst'. Op de manifestatie zijn ook werkstukken te zien, vervaardigd door leerlingen van verschillende Zeeuwsvlaamse scho len Op een oproep, een paar weken geleden, reageerde een handjevol scholen Tijdens de manifestatie in Breskens wordt ook informatie ver strekt over een vredeskamp bij het vormingscentrum 'Hedenesse' in het weekeinde van de grote vredesdemon stratie (29 oktober) in Den Haag. Er rijden trouwens ook weer bussen naar die demonstratie Broinfietsster gewond bij ongeval SLUIS De 16-jarigc bromfietsster F. B. uit Sluis is dinsdagavond om streeks half negen bij een aanrijding gewond geraakt. Zij werd met ver wondingen aan haar rechter been per ambulance overgebracht naar hel Sint Antoniusziekenhuis in Oost- burg. Het ongeval gebeurde op de kruising Julianastraat-Korte Wolstraat in Sluis. B. kwam uit de Julianastraat en verleende op de kruising geen voor rang aan een personenauto bestuurd door H. R. C. uit Sluis, die uit de Korte Wolstraat kwam. De bromfiets werd geheel vernield. De auto liep lichte schade op Grimecursus ZCA Zeeuwsch-Vlaanderen BIERVLIET - De Zeeuwse Centrale voor Amateurtoneel ZCA, begint voor de regio Zeeuwsch-Vlaanderen een cursus grimeren De lessen worden gegeven door kunstenaar Jan Wolffers in café Beukelszoon aan de West straat in Biervliet. De cursus bestaat uit vijf lesdagen op zaterdag .van 10 tot 14 uur en is bestemd voor eerste en tweedejaars cursisten. Schade bij botsing in Sas van Gent SAS VAN GENT - Bij een kop-staart- botsing op de rijksweg ter hoogte van de Tramstraat in Sas van Gent zijn woensdagmorgen omstreeks kwart over tien twee personenauto's aan zienlijk beschadigd. Bestuurder M J H. S uit Gent bemerkte te laat dat de voor hem rijdende H. C. van S uit Eeklo vaart minderde om linksaf de Tramstraat in te slaan Het gevolg was een kop-staartbotsing, waarbij zich geen persoonlijke ongelukken voordeden Zaalvoetbal Axel AXEL Wat in de Axelse zaalvoet balcompetitie de Markt Boys/Dolf Schoot-Combinatie vorig seizoen niet een keer is gelukt (een tegenstan der een nederlaag toebrengen) is nu reeds in de tweede wedstrijd van het seizoen gebeurd. Het slachtoffer van de dadendrang van de Zeeuwsvlaam se ambulante handelaren werd het Koewaehtse Wilton, dt met 3-1 het onderspit moest delven. Dit gebeurde in een aantrekkelijke wedstrijd waarin met een gelijke stand, 1-1, de rust werd bereikt. Het team van de Markt Boys is onge twijfeld in kracht toegenomen; iets wat de strijd in de tweede klassen van de Axelse competitie ten goede zal komen Want naar het zich nu laat aanzien is het verschil in kracht tus sen de teams kleiner geworden en het spelpeil gestegen. De foto Dieleman Schepper-combina tie wist ook zijn tweede wedstrijd in winst om te zetten. Dit gebeurde tegen Axel met een nipte 3-1 overwin ning. Hoewel nog maar aan het begin van de competitie, kan nu al gesteld worden dat het team van Cees Witte zich ook dit seizoen met de strijd en het kampioenschap zal gaan be moeien Ook de strijd tusen de Wapen van Axel - Kesbeke-Combinatie en HCG werd met de kleinst mogelijke uitslag beslist. Hier trokken de Terneuzena- ren met 1-0 aan het langste eind Twee nieuwkomers in de competitie, het Axelse Le Feber en het Westdorp- se BroomsmanSmulders. moesten het deze speelweek tegen elkaar opne men. De Axelaars waren in het veld zeker niet sterker maar wisten wel iets beter de kansen te benutten, iets dat hen een 3-1 overwinning opleverde. In de eerste klasse werd maandag slechts één wedstrijd gespeeld. AZW - Wim de Waal. De mannen van De Waal toonden zich aanmerkelijk ster ker dan de zaalvoetballers van de Axelse Rood-Witte zaterdagclub. De 4-2 overwinning was volkomen ver diend. MET MINISTER DEE1MAN VLISSINGEN Het Zeeuws steunpunt vol wasseneneducatie houdt dinsdag 4 okto ber een conferentie over 'het toekomstig beleid volwasseneneducatie'. Tijdens deze conferen tie zal waarschijnlijk minister drs W. J. Deel man een inleiding hou den over de volwasse neneducatie. Het Zeeuws steunpunt houdt de bijeenkomst mede naar aanleiding van de onlangs versche nen hoofdlijnennotitie over de volwassenene ducatie die aan de Tweede Kamer is aan geboden. In die notitie worden in tenties neergelegd voor de volwasseneneducatie ln de toekomst. Het pro gramma van de. studie conferentie ziet ei «ji.s volgt uit: om half tien is er ontvangst, van tien 'uur tot vijf over tien wordt de conferentie ge opend en daarna houdt de heer Deetman tot half elf een toespraak over de volwassenene ducatie. Van half elf tot half twaalf is er een fo rumdiscussie over de in houd van de hoofdlij nennotitie Het forum bestaat uit de heer Deet man. de heer mr L B. van Ommen, drs K. J Snijders, drs E Crince le Röy (de laatste drie zijn staflid van het project bureau volwassenene ducatie van het ministe rie van onderwijs), me vrouw dr L Dresen- Coenders i voorzitter van de landelijke pro jectgroep introductie open school) en de heer G W Eyssens wethou der van de gemeente Borsele Voorzitter van het forum is mr J P. Boersma, lid van het college van gedeputeer de staten van Zeeland Na de discussie is er een muzikaal intermezzo met een optreden van de Zeeuwse troubadour Engel Reinhoudt en vanaf twaalf tot één uur wordt de hoofdlijnenno titie besproken in het licht van de eigen regio nale en plaatselijke ont wikkeling Na de lunchpauze be gint om kwart voor twee tot. half vier een plenaire discussie met de leden van het forum. De stu diedag in de conferentie zaal van Britannia in Vllssmgen wordt om streeks half vier beslo ten Zeeuws-Vlaamse fietscrossers in titelstrijd TERNEUZEN Zaterdag 17 septem ber valt in Eksaarde de beslissing in het Open Belgisch kampioenschap (ietscross. In de afgelopen maanden kwam ook een aantal Zeeuwsvlamin gen aan de start. Die hebben in de beslissende vijf proeven zodanige prestaties geleverd dat ze zaterdag zeker met een paar titels uit de laatste wedstrijd naar huis keren. Bij de achtjarigen maakte Jimmy Vermeire uit Hoek furore in zijn cate gorie. Hij won al zijn wedstrijden en is zeker kampioen Een titel zit er even eens in voor-Erik Fijhout uit Oostburg die in Eksaarde als leider bij de vijftienjarigen van start gaat en en kampioenschap binnen zijn bereik weet Peter Vermeire uit Hoek (vijfde). Arjan de Mey uit Westdorpe (eerste maar nog fel belaagd). Rob de Rijke uit Oostburg (derde) en Erwin Sarfati hebben een uitstekend seizoen achter de rug De wedstrijden in Eksaarde beginnen om 13 00 uur Zeeuwse Landschap houdt wandeltocht dooi- Het Zwin CADZAND In het kader van de landelijke wandeldag op 17 septem ber houdt de Stichting Het Zeeuwse Landschap die zaterdag een wandel tocht door Het Zwin. Voor deze tocht heeft de stichting een route door en rond het Zwinreservaat ten westen van Sluis uitgezet Het startpunt is bij hotel De Schelde in Cadzand-Bad en er kan begonnen worden tussen 9 00 en 14 00 uur. Aan de tocht kleeft ook een prijsvraag; wie het vragenlijstje naar behoren invult maakt kans op een prijs HULST In zalencentrum Tiffany aan de Vismarkt in Hulst treedt zaterdag 24 september de Brabantse dixielandformatie 'The Rumples Jazzband' op. Het optreden in de kleine zaal begint om 20.00 uur. De band uit Oss begon ooit als carna valsorkest, maar besloot vijfjaar gele den zich op de oude stijl jazzmuziek te werpen Het werd een straatorkest en de oude naam CV De Kreukels werd verlaten De Rumples Jazzband is inmiddels ook geen straatorkest meer en bestaat momenteel uit zeven man. De band heeft zich steeds meer ge richt op de New Orleans revival mu ziek Inmiddels is de eerste grammo foonplaat uit: Rumples First Actie voor Polen in Kloosterzande KLOOSTERZANDE De drumband van showband 'Kloortje' in Klooster zande ondersteunt vanavond, donder dag. de actie voor het kindertehuis in Polen Tussen 19.00 uur. het tijdstip waarop de actie van start gaat, en 20.00 uur trekt de drumband door de straten vah Kloosterzande. In Terhole en Lamswaarde wordt gebruik ge maakt van een geluidswagen. Daar het comité 'Hontenisse Helpt Polen' voor Kloosterzande te weinig collec tanten heeft, zullen leden van de volksdansgroep 'Hava Naquila' uit Vogelwaarde die kern voor hun reke ning nemen. Daardoor wordt in Vogelwaarde. Hengstdijk en Ossenisse pas vrijdag avond gecollecteerd, eveneens door leden van de volksdansgroep In Ter hole collecteren vandaag leden van de plaatselijke voetbalvereniging. In Lamswaarde gebeurt dat vanavond door leden van de voetbalvereniging SDO. De actie is op touw gezet om geld in te zamelen voor een kindertehuis in Olsztyn. in Polen. Het. initiatief is genomen door de volksdansgroep uit Vogelwaarde, die medewerking kreeg van het comité 'Hontenisse Help Po len'. Zalencentrum TUl'any heeft de ko mende maand nog enkele activiteiten op het programma staan Vandaag, donderdag, is in de grote zaal van Tiffany de modeshow 'Nadette'. De aanvang is 20.00 uur Maandag 19 september treedt de. Hammondorga nist Guido Buijsse op Dit optreden begint om 20.00 uur Zaterdag 1 okto ber is het kermis in Hulst. Ter gele genheid daarvan wordt in Tiffany een dansavond gehouden met medewer king van het dansorkest Ed Fields. Aanvang 20.00 uur Om 21.30 uur die dag begint dan een balavond. Daar aan werken mee The Five Penny's. Anna Christie, de Tiffany Dance Group en de organist Guido Buijsse De balavond, die door de 'Erevossen Hulst' is georganiseerd, wordt gehou den in de grote zaal en de bijzalen. Gevonden voorwerpen TERNEUZEN Op het bureau de gemeentepolitie in Terneuzen de volgende voorwerpen als ge- aangegeven. Bordeauxrode portemonnee met zwarte portemonnee met inhoud, bril: herenzonnebril, herenbril, herenbi; koker, bril ln koker, zwarte poes, hond. blauwe grasparkiet, kinderansba met naamplaatje, wil dameshorloge, meshorloge; dameshorloge met rood ba je, ketting met horloge als hanger; tab', ten: pantalon met portefeuille, öoy- blauw jongensjack. blauw klndqji blauw jack. lichtblauw damesvest; r. mesvest, speelgoed pandabeer, rolmo surfzwaard, opblaasboot, agenda en I» ken; rode fietstas; steekwagen Collecte HEIKANT - De collecte ten bate var.» Koningin Wilhelmina Fonds bracht ui ft kant 943,23 op. JUBILEUM KRIJGT EEN FEESTELIJK TINTJE WESTDORPE „Ik hou veel van de natuur, vooral van vogels. Wat ligt nou meer voor de hand dan de orde der Franciscanessen. De heilige Fran- ciscus was een groot natuurliefheb ber". Veertig jaar geleden legde zus ter Edmunda (Helena Hendrickx) uit Westdorpe haar eeuwige gelofte af. Vandaag Idonderdagi wordt in het moederhuis der Franciscanessen in Breda een feestelijke tintje gegeven aan dit jubileum. Dinsdag 20 september wordt in hel bejaardencentrum 't Verlaet'. in West dorpe waar zuster Edmunda tot voor enkele jaren werkzaam was, een eu charistieviering gehouden, waarna de bewoners koffie met gebak krijgen aangeboden s Middags om 15 00 uur volgt er een kleine receptie ten huize van de zuster Franciscanessen Hele na Hendrickx. afkomstig uit het Bra bantse Gilze ging in 1941 het klooster in. Nadat ze in 1943 haar gelofte had afgelegd, werd ze overgeplaatst van Breda naar Hillegom. Ze was daar werkzaam in een bejaardentehuis De lange winter van 1944 zal ze nooit vergeten. „We hadden niks te eten. ja. bloembollen dat was alles Ook de hygiëne liet te wensen over. Wasmid delen waren er niet of nauwelijks Nagenoeg iedreen had vlooien" Maar wat ze zich vooral van de oorlogsjaren herinnert is de onderlinge hulp „Moeilijkheden waren er om te over winnen. vonden we Samen kwamen we er wel uit" Zuster Edmunda bleef tot 1950 in Hillegom, vervolgens ging ze naar Lisse en m 1969 verhuisde ze naar Westdorpe, waai- ze ging werken in bejaardencentrum 't Verlaet. Ook nu ze niet meer werkzaam is in het bejaardencentrum blijft ze zich werk Voorts is ze actief in de hand- werkclub. Haar grote hobby's zijn poppen maken en toneel spelen (in het verleden voerde zuster Edmunda regelmatig sketches opi. Iedere vrij- dienstbaar maken. Voor de bewoners dag en zaterdag gaat ze in het bejaar- doet. ze nogal wat naai- en verstel- denhuis kaarten LU u rsi a. U N a> CB CS cs Oh o "C ai Xl Met dankbaarheid voor wat zij met liefde voor ons gedaan heeft en geweest is. delen wij u met droefheid mede, dat na een langdurig geduldig gedragen lijden, zacht en kalm. toch nog onver wacht is ontslapen, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder MAGDALENA BLAAKMAN weduwe van Jacobus Abraham Leenhouts op de leeftijd van bijna 82 jaar. Breskens: J. C. Leenhouts Groede: M. C. Oosterling-de Baare J. I. Oosterling Paul en Ernest Rotterdam: P. J de Baare 14 september 1983. Visserijstraat 14. 4511 BD Breskens De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 17 september a.s. om 11.30 uur op de Algemene begraafplaats te Breskens. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in Dien stencentrum 'Goedertyt', Van Zuyenstraat 80, welke aanvangt om 11.00 uur. Gelegenheid tot condoleren in voornoemd ge bouw na de begrafenis. Zij die door omstandigheden geen rouwbnef hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen Terneuzen tel. 01150-13456 DIT WEEKEND JETTfl 'LX' Zeer luxe uitgevoerde Jetta Tal van extra's Voor de prijs van een stan daarduitvoering, va 19.196,- Geheel rijklaar incl. btw Polo Classic (Derby) 'Special' Met aktiepakket t.w.v. 900,- NU VOOR SLECHTS 250,- meerprijs. De prijs voor deze auto bedraagt; va 18.149,-. Geheel rijklaar. Onze showroom is dagelijks ge opend: van 9.00-18.00 uur; vrijdag 9.00- 21.00 u.; zat. 10.00-17.00 u. Op vrijdag 16 september en zaterdag 17 september, Reeds een halve eeuw mannen-, jeugd- en jongenskleding. Dit vieren wij met extra Ons speciaal jubileumgeschenk aan u MODECHEQUE groot 25 gld. verzilvering bij aankoop van kleding met een minimale waarde van 250 gld MODECHEQUE groot 10 gld. verzilvering bij aankoop van kleding met een minimale waarde van 1 00 gld. Deze modecheques zijn geldig t'm oktober 11 Per aankoop slechts 1 cheque inwisselbaar. MODECHEQUE groot 5 gld. verzilvering bij aankoop van kleding met een minimale waarde van 50 gld Promenade Noordstraat 23 Terneuzen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 32