Grontmij legt te veel de ladruk op de Landbouwschap handhaaft keuze zoete Grevelingen BARBERSHOPZANG Een vorm van gezongen dixieland Ruim tienduizend mensen opnamen Nederland Muziekland LOGISCH GEVOLG TOEZEGGINGEN DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1983 PZG *M»Vlnci Het Vlissingse koor. met op de voorgrond dirigent Rob van der Meuten, bezig met de repetities. bleek bovendien een gat te hebben ge slagen in de interessesfeer van de deelneemsters en daarmee ook in het ledenbestand Velen kwamen niet meer terug De overgebleven leden vormen nu een trouw ploegje van ongeveer vijftien dames, dat elke week opnieuw verschijnt. .Er zijn mensen bij, die nog nooit hebben gezongen Anderen hebben wel zangervanng. Dat werkt alle maal erg moeizaam, omdat je toch zo snel mogelijk verder wilt gaan. maar ook iedereen op hetzelfde ni veau moet brengen Dat is dus erg primitief werken, maar ik ben wel tevreden over de vorderingen en de zangeressen ook over mij. hoop ik", vertelt Rob van der Meulen Daar lijkt het overigens wel op Er wordt oplettend geluisterd naar zfjn aanwijzingen en wanneer hij voor zingt hangen velen bijna aan zijn lippen ..Kunt u het nog een keer over doen vraagt éen van de wou wen en zonder aarzelen begint hij opnieuw, maar nu verlangt hij van de betreffende vrouw dat ze hem nazingt, terwijl hij de melodie op piano speelt. ..Eigenlijk is er geen enkele begelei ding bij barbershopsinging, maar voor de repetities is dat toch wel gemakkelijker, zodat je alles kunt voorspelen. Mevrouw Maple zong alles zelf voor. maar ik heb een mannenstem en daarmee kan ik niet bij alle tonen", verklaart hij. De dirigent beschikt over ongeveer zes liedjes voor het barbershopsin ging. die hij heeft overgenomen van mevrouw Maple. Maar eigenlijk zijn volgens hem alle liedjes zodanig te arrangeren dat ze kunnen worden gebruikt Voorlopig is het wel voldoende, want ze zijn zo moeilijk, dat het instuderen erg veel tijd kost. Boven dien zijn in Engeland dergelijke liedjes te bestellen". Het koor is nu bezig met 'Teil me why' en hoopt dat over twee weken voldoende te beheersen. Daarom wordt volgende week al weer begonnen met een nieuw lied. 'Have a happy day', voor de nodige afwisseling. ..Enkele avonden slechts een en hetzelfde lied. dat is voor de koorleden ook niet leuk", zegt de dirigent, die binnenkort een eigen arrangement wil maken. Het eerste jaar denkt men voorlopig nog niet aan optredens, of het moet zijn voor een of twee nummers, als gastkoor. ..Maar toch niet voor ja nuari' voegt Hieke de Moet daar onmiddellijk aan toe Wel denkt men aan uitwisseling van ervarin gen met andere koren Zoals tijdens de bijeenkomst van eind oktober in Lelystad, waar ook koren uit Enge land zullen komen Er zijn work shops. een soort van congres en 's avonds een concert in Dronten. ..Daaraan doen wij nog niet mee hoor. maar ik sta wel te trappelen van ongeduld om met andere diri genten te kunnen praten", aldus Rob van der Meulen.En ik zou ook best graag een mannenkoor voor barbershopsinging willen beginnen in Zeeland, ais daar tenminste de animo voor is", zegt hij geestdriftig Hans Tabbers De zingende barbier van Sevilla heeft nooit gedacht, dat zijn collega's in Amerika nog eens een nieuwe stroming in de muziek zouden ontwikkelen. Dat hadden ze wellicht aanvankelijk zelf ook niet. Maar barbershopsin ging is inderdaad ontstaan in Amerikaanse kapperszaken (barbershop), in de jaren dertig. Wanneer het niet te druk was (en dat kwam in die jaren nogal eens voor) begonnen de kappers samen te zingen en- als ze de handen vrij hadden konden ze er zelfs nog een klein dansje bij maken ook. Zij arrangeerden alle genres van liedjes in een dixieland-stijl en zongen die in close-harmony. En natuur lijk zonder enige begeleiding (a capella). want een piano stond er niet in een kapperswinkel. Inmiddels telt Nederland drie ko ren. die zich hebben gericht op het barbershop-zmgen. zoals de term ook in Nederland luidt, pe oudste is die van Nieuwegein, die in januari drie jaar bestaat Daarna volgde Harderwijk en sinds enkele maan den is in Vlissmgen een gezelschap dames druk aan het oefenen, om volgend jaar wellicht als eerste koor in Zeeland te kunnen optreden met enkele liedjes barbershöpsinging. Elke woensdagavond repeteren zij in het Vlissingse buurt- en clubhuis Open Hof In een klein zaaltje, want zo moet je beginnen Het gezelschap beslaat uit ongeveer vijftien dames, van alle leeftijden, gezindten en beroepen uit Vlissmgen, Souburg, Middelburg en Koudekerke Alleen vrouwen, want barbershopsinging vindt niet gemengd plaats. Je hebt mannenkoren en dameskoren, zoals je ook altyd gescheiden dames- en mannenkappers kende in die tijd De secretaresse Hieke de Moet uit Vlissingen is met haar 22 jaar de jongste zangeres en mevrouw E. van Strien (60) de oudste. Hoe verschil lend elk lid van het koor ook is. ze hebben allemaal een gezamenlijk kenmerk en dat is een vurig enthou siasme voor het barbershopzingen Wanneer de fotograaf arriveert voor het maken van een groepsfoto wordt iedereen opgewonden en vliegen de kammen, poederdoosjes en spiegeltjes uit de tassen. De eerste presentatie voor het publiek. Die moet een goede indruk maken Daarom wil het koor dan ook pas optreden, als er enkele nummers zo goed zijn ingestudeerd, dat ze volle dig worden beheerst. Uitvoeringen zijn het doel. dat iedereen voor ogen staat Repetities zijn wel gezellig en dankbare gelegenheden om de spanningen van de dagelijkse be slommeringen even te doorbreken maar belangrijker is toch het uitein delijke resultaat, een prachtig lied. swingend uitgevoerd, met daar naast uitbeeldingen van de tekst door middel van eenvoudige bewe gingen. Hoe is deze vorm van koorzang in Zeeland terecht gekomen? Daarvoor is de Amerikaanse Ruth Maple verantwoordelijk geweest. Haar echtgenoot werkte tijdelijk bij Eurogas en zij was een geest driftig zangeres en dirigente van barbershop liedjes. Voor deze hob by moest zij steeds naar het koor in Nieuwegein. omdat deze vorm van samenzang in Zeeland nog niet werd beoefend. Aan die wantoe stand moest volgens haar een einde komen, want ze zag op tegen het vele reizen, steeds weer naar Nieu wegein. Ze besloot zelf een vereni ging in Vlissingen op te richten en plaatste in april een advertentie, waarin ze belangstellenden opriep naar een bijeenkomst te komen. Het koor uit Nieuwegein kwam naar Vlissingen om te laten horen wat barbershopsinging eigenlijk precies was. Die zaterdagmiddag in mei van dit jaar waren cr onge veer dertig dames aanwezig en de meesten raakten zo diep onder de indruk, dat zij zich onmiddellijk opgaven als lid van het koor. de Scasound Singers. De eerste repeti ties werden bijgeu oond door onge veer 25 dames. Dirigent was Ruth Maple, die de liedjes eerst allemaal voorzong. Ze moest echter weer vertrekken uit Vlissingen, omdat haar man ander werk kreeg in Engeland Er moest dus worden gezocht naar een ande re dirigent. Dat is de reden, dat de 21-jange dirigent Rob van der Meu len uit Vlissingen het enige manne lijke element is in dit verder uitslui tend vrouwelijke gezelschap Hij was zelf al lid van een Vlissings koor, namelijk de Ruyterstadsin- gers. Voor dit koor speelt hij ook wel eens piano, als begeleiding. Zijn dirigent wees hem op een adverten tie in de krant, waarin werd ge vraagd naar een dirigent In j anuari begin ik zelf ook met een dirigentencursus, m Bergen op Zoom De muziek wordt dan toch mijn brood verklaart hij Het be grip barbershopsinging was hem toen nog volledig onbekend. Hij belde echter op om te informeren en de voorzitster bleek met de handen in het haar te zitten, omdat men nog steeds geen opvolging had voor mevrouw Maple Nou, ik ben toen, op 3 augus tus, naar de repetitie ge weest. Er waren maar enkele men sen. want het was vakantie, maar ze vertelden me wat barbershop singing inhield en ik kreeg een dik boek. dat van mevrouw Maple was geweest, waarin werd uitgelegd hoe je een dergelijk koor moet dirigeren. Dat is namelijk heel moeilijk, want de stemverdeling ligt totaal anders, dan bij een ge woon koor. De lead is namelijk de alt en zingt de melodie, de tenor is de sopraan en zingt tweede stem, dan volgt de bariton, die is tenor en de bas is gewoon bas. De bariton vult dus op tussen bas en lead," verklaart de dirigent. Barbershopsinging is volgens hem een vorm van gezongen dixieland Belangrijke kenmerken zijn het snelle tempo, de grote verschillen in tempo, maar ook in hard en zacht, de dynamiek. Er wordt bijna chro matisch gezongen, met veel halve tonen en een karakteristieke eigen schap i3 ook de show. met bewegin gen en soms zelfs kleine dansjes. Voor de dirigent was alles ook nieuw, evenals overigens voor de meeste andere leden De vakantie ADVERTENTIEI De disco-zanger Forrest tijdens zijn optreden, vanonder een paraplu VOOR DAMES HEREN PULLOVERS V-HALS, COLTRUIEN, VESTEN, RONDE HALS, IN ALLE (MODE)KLEUREN. I Gortstraat 32-34 - Middelburg Telefoon 01180-13508 DONDERDAG KOOPAVOND -momfietser gewond |in Kapel lebrug IPELLEBRUG De bromfietser LB. uit Clinge is woensdagmiddag itreeks vier uur in Kapellebrug ten botsing met een personenauto *1 gewond geraakt. Hij liep enkele luiingen op. werd voor onderzoek naar het lt-Liduinaziekenhuis in Hulst ge- icht.maar kon later weer naar huis. et ongeluk gebeurde op de splitsing mde Gentse vaart met de Stropers- raat De automobilist R. van R uit jut-Ni1'' die vanuit de Stropers- raat de Gentsevaart wilde oprijden, trleende geen voorrang aan de brom- etser, die over de Gentsevaart reed. MIDDELBURG - Ruim tienduizend mensen trot seerden woensdagavond de regen op de Markt in Mid delburg, waar opnames weiden gemaakt voor het televisieprogramma 'Ne derland Muziekland'. Dir Voor dit programma van de omroeporganisatie Veroni ca, werd de Markt drie da gen in beslag genomen door stellages van de NOS en podia voor dc optredende artiesten. Volgens een zegsman van Veronica was ditmaal Mid delburg uitgekozen, ..omdat we altijd een lokatle zoeken die er een beetje schilder achtig uitziet". Omdat de opbouw van decors en stel lages bijna een dag in be slag neemt, worden in ie dere plaats twee program ma's opgenomen die op ver schillende data worden uit gezonden De artiesten niet meegerekend, werken er ruim veertig mensen mee aan de totstandkoming van een dergelijke programma De enige Zeeuwse bijdrage aan het programma werd geleverd door de volksdans groep Medioburgum Hal verwege het lied 'Ik zie ze vliegen' van Tineke Schou ten, traden achttien leden van het Middelburgse gezel schap in polonaise voor het voetlicht. Na hei optreden werd mevrouw H Jonge- pier-Bakker (70) uit Vrou wenpolder voor de micro foon gehaald, die iets vertel de over de kostuums en zichzelf. ,,Ik ben van beroep mutsenstrijkster liet ze weten Mevrouw Jongepier maakt ook een deel van de kleding van de volksdansgroep Me dioburgum was voor deze gelegenheid gekleed in de Middelburgse ambacht dracht Hoewel het tijdens de opna men van het eerste pro gramma, dat aanstaande zondag wordt uitgezonden, nog regende, liet het pu bliek zich niet wegjagen. De artiesten die in het tweede programma optraden bof ten. want toen bleef het droog. Deze opnames wor den uitgezonden op zondag 9 oktober Beide uitzendin gen zijn op Nederland II en beginnen om half acht De presentatie is in handen van Chiel van Praag en de regie is van Geert Popma Aan het programma van aanstaande zondag is mee gewerkt door Maria Verano. Forrest. Polle Eduard Band, Lee Towers (die door pech aan zijn auto de gene rale repetitie miste). Vites se. Corrie Konings, De Dijk, Tineke Schouten. Daniel Patricia Paay en Risque De artiesten die de uitzen ding van 9 oktober 'vullen zijn Arne Jansen et Les Ci- gales, Frank Boeyen Groep Secret Sounds, Spence, Ben Cramer, Oscar en Debby, Tineke Schouten. The Cats, Braak. Babe en de Time Bandits Het oorverdoven de applaus dat na ieder optreden over de Middel burgse Markt klonk, was niet afkomstig van het dui zendkoppige publiek maar van een geluidsband. Een van de medewerkers zei daarover: ..Dat is alieen maar bedoeld om het pu bliek tot klappen aan te moedigen VlARIS-KOSTlR IN NII UWVI II T ffiUWVLIET Gedeputeerde E. «K Koster vindt dat de Grontmij. 'haar rapport over het provinciale tttatiebeleid té veel de nadruk legt »ae ontwikkeling van het kustge- „Alle aandacht wordt op de Welijke zone, het kustgebied, ge in, terwijl we daar in bepaalde 'leden al problemen mee hebben", w woensdag bij een bijeenkomst recreatieve ontwikkelingen in treaiieeentrum 'De Fannenschuur' Meuwvhet. „Als die problemen woeden vergroot slibt de zaak Dat gevaar is zeker aanwezig". gedeputeerde maakte kantteke nen bij het tweede rapport van de "ntmij, bedoeld als bouwsteen van JtoekomsUge provinciale recreatie- «id Vooral de indeling van de jmncie m twee zones - kust en «Ierland sprak haar niet zo aan "aar den ik niet zo gelukkig mee". ze. Bij het ontwikkelen van de ®watie moeten volgens baar "vooral sterke kanten"worden benadrukt •pijlers van de recreatie in Zeeland Afle stranden, het open landschap de ruimt:e- het akkerbouw im Die scoren hoog bij de toeris- BU een uitbouw van de voorzie- sen m Cadzand, Groede en Nieuw- 1 moeten we oppassen dat we het kind met met het badwater weggooi en" De Zeeuwse gedeputeerde zag ook positieve aspecten in het tweede rap port van de Grontmij. dat vorige week verscheen. „Seizoen verlenging, el- kweer-voorzieningen en stimuleren van verscheidenheid in de aanwezige voorzieningen zijn zeker goede ge dachten", merkte ze over deze aanbe velingen ln het rapport op De bijeenkomst in café-restaurant 'De Travalje' op camping 'De Pannen- schuur' werd gehouden naar aanlei ding van het 25-jang bestaan van het Nieuwvlietse recreatiecentrum. De fo rumbijeenkomst bracht onder de titel 'De recreatie van vandaag is mét van gisteren' meer dan honderd recreatie- ondernemers, deskundigen, en politi ci bijeen Naast gedeputeerde Maris-Kosler voerden het woord directeur J van de Velde van het jubilerende recreatie centrum, secretaris H. van Lambal- gen van de Terneuzense Kamer van Koophandel, directeur C Paans van 'Stad en Landschap en algemeen secretaris F. van der Zee van 'Recron' Vlaanderen wat stedelijke groei be- gen in te houden voor de recreatieve treft sterk te beknotten hoeft volgens de gedeputeerde geen belemmerin- Groei De recente planologische kernbeslis sing van het rijk om West-Zeeuwsch- ievrouw E Maris- 'speerpuntontwikkeling in dit ge bied. West-Zeeuwsch-V laanderen wordt in die beslissing ingedeeld bij de 'noordwestelijke open ruimte' in Belgie. Directeur Paans van 'Stad en Land schap' hield een sterk pleidooi voor een 'continu overlegplatform' van re creatieondernemers met gemeenten Dat is volgens hem hard nodig om het ïecrealicbeleid vastgelegd in de nieu we landelijke kampeerwet -en door gemeenten ingepast in. een kampeer- verordening en een kampeerplaatsen- plan. van de grond te krijgen Ge meenten en ondernemers moeten sa men het beleid waarmaken, en als ze onafhankelijk van elkaar blijven we ten we zeker dat de oplossingen bij zonder moeilijk te realiseren zullen zijn, ook al is iedereen het over die oplossingen eens". Experimenten, on der meer in Westerschouwen. hebben volgens hem de noodzaak van een 'goed. continu overleg van gemeente met recreatie-ondernemers duidelijk aan het licht gebracht Na de inleidin gen volgde woensdag nog een discus sie, waarna de jubileum-bijeenkomst werd besloten met een koud buffet en een gezellige avond gOES De georganiseerde landbouw in Zeeland houdt vast aan een zoete Grevelingen. Dit blijkt uit een reactie van de gewestelijke raad van het Landbouwschap. De agrariërs vinden dat in de (ontwerp)Grevelingennota, die rijkswaterstaat onlangs presenteerde en waarin een tout meer op alle fronten voorkeur krijgt boven een zoet bekken, de boerenbelangen maar mager uit de verf komen. Met nadruk wordt gewezen op de toezeggingen die in het verleden edaan zijn over verbetering van de zoetwatervoorziening voor de ZeeuWse landbouw. gewestelijke raad „Het beschik- zoet Zoommeer en een zoet Grevehn- dat een zoete Grevelingen meer moge- nmii komen van zoet water kan voor gen' lijkheden biedt voor verbetering van Be verbetering van de produktieslruc- De gewestelijke raad meent dat de cie binnendijkse kwaliteit dan een I tuur grote gevolgen hebben. De ver- ombouwkosten van de Flakkeese pijpleiding, temeer omdat de kwali- jidenng van de produktierisico's en Spuisluis geen rol behoren te spelen teit van het via een pijpleiding in te intensivering van het grondge- in de kosten-baten analyse bij de nemen watersniet op^voorhand als jilt kunnen leiden tot een aanzien- keuze zout-zoet Een pijpleiding kan ------ J versterking van het economisch naar de mening van de agrariërs al- jjüagvlak. Nu de Oosterschelde als leen een volwaardig alternatief zijn. mogelijk is dan door enkelvoudige aanvoer via een pijpleiding. Verder neemt bij een zoete Grevelingen de zoute kwel af Scheef waterbekken afgeschreven is, is .e landbouw zich ervan bewust dat jet water uit een zoete Grevelingen Ivoor vele bedrijven van doorslagge vende betekenis zal zijn voor het. al met voortbestaan. Een goede ratefvoorziening zal met name (talnjke kleine bedrijven meer ont- uoimgsmogelijkheden bieden en het ehoud van werkgelegenheid verzeke- 1, terwijl ook toeneming van werk- lelegenheid kan worden verwacht" Volgens de gewestelijke raad geeft de jemorie van toelichting op de Delta- t ondubbelzinnig aan dat de land- j»uw een verbetenng van de zoetwa- rhuishouding in het vooruitzicht •dt gesteld Van belang is daarbij, het Landbouwschap, dat met foveel woorden wordt vermeld dat Hervoor géén bijdrage van de streek ll worden gevraagd in aanpassings- «rken, "dat wil zeggen bij een keuze r Grevelingen zoet geen kosten irde Flakkeese Spuisluis en bij een voor Grevelingen zout geen Jdrage in de pijpleiding' De ge estelijke raad concludeert dat de Deltawet meer aanknopingspunten 'biedt dat het zoet worden van de prevelingen in de besluitvorming zelfsprekend is. dan in de beleids- alyse van rijkswaterstaat naar vo- nkomt, De discussie rond de Oos- schelde doet hieraan niets af en wpt nu tot het realiseren van een t meer in overeenstemming met liet oorspronkelijk streven, namelijk Jen qua oppervlakte zo groot moge- ijk zoet zuidelijk Deltabekken'' Het «ndbouwschap vestigt voorts de andacht op de nota waterhuishou- 1983 van het rijk. waarin staat Thans voorziet het Deltaplan in een goed te garanderen is. Beter is het voortdurend over een zoet bekken te beschikken Vanuil zo n meer kan via wanneer de kosten daarvan door het hevels op verschillende plaatsen wa- rijk worden betaald Ten aanzien van ter worden ingelaten, waardoor een de waterkwaliteit wordt opgemerkt beter beheer van de wateraanvoer Tenslotte stelt de gewestelijke raad dat in de nota van rijksw aterstaat de baten voor de landbouw bij een zoete Grevelingen met grote terughou dendheid zijn berekend. Sommige aspecten zijn terloops gemeld en zo doende ontstaat een scheef beeld. Onder meer dc financiële voordelen en het belang voor de werkgelegen heid blijft in het vage. De reactie van de landbouw is gezonden aan de leden van de provinciale planologi sche commissie. Die praten er 21 september over.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 31