Westerkerk Middelburg aan 'uitgestotenen' toegewezen Telefonische hulpdienst voor kinderen niet nodig Uitbreiding van de Julianahaven in Yerseke begint over enkele weken Startschot voor verkoop Unicefartikelen gegeven Tekort Werkplaatsen Walcheren kleiner ROOI E VROUWZOEKT GRIJZE TRUI. ES9I ZONNIGE VERSCHIJNING ZOEKT WEER EN WIND' IAS. JACHTIG ZAKENMAN ZOEKT RUSTIGE COMBINATIE. Wissel zeeuws-viaanaeren TEGENPARTIJ WELLICHT IN BEROEP PZC/provincie '•Z MIDDELBURG - De huidige gebruikers van de Westerkerk aan het Armeniaans Sehuitvlot in Middelburg moeten deze afstaan aan de groepering die ruim twee jaar geleden buiten de deur werd gezet. Dat heeft de meervoudige kamer van de Middelburgse rechtbank bepaald in het woensdag gepubliceerde vonnis inzake de procedure rond het bezit van het kerkgebouw. De vier jaar oude Westerkerk is sinds voordeed in het kerkverband van de gebleven. De groep Geluk daarente- begin 1981 in het bezit van de gerefor- gereformeerde gemeenten in Neder- gen behoort tot de buitenverbanders, meerde gemeente in Nederland (bui len verband) onder aanvoering van 4 ouderling J Geluk. Dat gebeurde door het aanbrengen van een nieuw slot op de toegangsdeur. De tegenpar tij, de gereformeerde gemeente in Ne- herland (binnen verband) onder lei- ik ding van ouderling J. Westerbeke had it, daardoor slechts het nakijken. Deze it groepering week voor het houden van de zondagse kerkdiensten uit naar de Engelse Kerk en gebruikt op het sï ogenblik voor dat doel de Doopsgezin ds de Kerk aan de Lange Noordstraat, vs December vorig jaar spande de groep «jWesterbeke bij de rechtbank de pro fit cedure aan met als doel de Wester- v* terk weer in bezit te krijgen. De rechtbank stelde woensdag de troep Westerbeke m het gelijk In het 3 ramus wordt bepaald dat het kerkge- bouw binnen acht dagen na het van 'kracht worden overgedragen moet va lorden. De groep Geluk moet de sleutels overhandigen aan de tegen- partij en werd bovendien veroordeeld lot het betalen van de kosten die 8250 gulden bedragen Ie Wanneer en of dit vonnis tot uitvoe- öi nng wordt gebracht is echter nog K volstrekt onzeker. De rechtbank heeft tiamelyk ook bepaald dat de werking van het vonnis wordt opgeschort in dien de groep Geluk besluit om in w{ beroep te gaan bij het Hof in Den Haag Gebeurt dat. dan behoeft de Westerkerk niet afgestaan te worden es zo lang het Hof nog geen uitspraak «t heeft gedaan. jDe groep Geluk heeft drie maanden ide tijd om beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de Middelburgse rfihtbank. Het ziet er daarbij naar uit de strijd rond het kerkgebouw in itle ïtrkelijkheid nog lang met beslecht s. Mr A. Minderhoud. raadsman van te d'groep Geluk, liet woensdag in een eerste reactie namelijk al doorsche meren dat de kans zeer groot is dat in beroep wordt gegaan. Gebeurt dat. te cinkan de groep Geluk voorlopig van teWesterkerk gebruik blijven maken. .De mogelijkheid om in beroep te wordt serieus overwogen en ik gt| tóit het waarschijnlijk dat het er ook vm komt" aldus de raadsman. Vol lens hem heeft de rechtbank met het ranis eigenlijk kenbaar gemaakt dat het niet onwaarschijnlijk acht dat lagere rechters anders oordelen. De teer Minderhoud leidde dit af uit. het Sit dat het vonnis niet van kracht wrdt zolang er sprake is tof kan zijn) ran hoger beroep. Verheugd MrW, N. L. D' ker, raadsman van de :p Westerbeke en woonachtig in ehn aan den Rijn. toonde zich in eerste reactie verheugd over de )ud van het vonnis. Hij was daar- un overigens nog niet op de hoogte m hbracht omdat deze raadsman vol lens zijn zeggen meegedeeld was dat Pis volgende week woensdag vonnis pwezen zou worden, teals eerder gemeld zijn de Middel- czse perikelen direct gevolg van de tteunng die zich in 1980 landelijk land. Beide groeperingen bleven zich een groep van ongeveer 4000 mensen overal in het land aanduiden met deze die uit het oorspronkelijke twintigdui- benaming. De situatie in Middelburg zend leden en doopleden tellende ver is zo dat de groep Westerbeke bmnen band van de gereformeerde gemeen- het oorspronkelijke kerkverband is ten in Nederland traden. MIDDELBURG - Het te kort van de Werkplaat sen Walcheren in Mid delburg is minder fors dan was begroot. Het afgelopen jaar werd af gesloten met een tekort van 3.4 miljoen gulden, hoewel 3,7 miljoen was geraamd. Dit blijkt uit het financieel verslag over '82, dat het bestuur van de werkplaatsen woensdag heeft gepu bliceerd. Het verslag wordt besproken tij dens een vergadering van het algemeen be stuur, die vrijdag 16 september om twee uur 's middags begint in het gebouw van de werk plaatsen aan de Greve- lingcnstraat in Middel burg. Het financieel resultaat werd beïnvloed door een ruimere subsidie dan vooraf werd aangeno men. In totaal kregen de werkplaatsen 2.6 mil joen meer van Den Haag dan was gepland De post 'minder verbruik grondstoffen en uitbe steed werk' gaf een be drag van 1.7 miljoen gul den aan. Tegenover deze voordelen stond ook een tegenvaller: in totaal daalden de inkomsten uit werk van de perso neelsleden van de werk plaatsen met 2,1 mil joen. Door nog wat klei ne voordelen kwam het positief verschil tussen begroot en werkelijk te kort daardoor op 0.3 mil joen gulden te liggen Uit de exploitatiereke ning over '82 blijkt, dat het 'orgelfiasco' de werkplaatsen in totaal 409.010 gulden heeft ge kost. Tegenover onkos ten van 617.424 gulden, stonden opbrengsten van 208.414 gulden Om dat al in '81 een schade post van 556 438 gulden was opgevoerd, blijkt de uiteindelijke schade dus toch mee te vallen Daarom wordt voor '82 een post 'netto op brengst orgels' van 147.428 gulden opge voerd. In het jaarverslag wordt verder gesteld, dat de economische recessie ook aan de Werkplaat sen Walcheren niet voor bij is gegaan. „Door het faillissement van een van de opdrachtgevers zette het jaar '82 op het gebied van de werkvoP- ziening wat zorgelijk in. Gelukkig kon voldoen de vervangend werk worden aangetrokken. Op middellange termijn is er veel vertrouwen in de continuïteit van de werkvoorziening", aldus het bestuur. Bij de beoordeling van het geschil rond het Middelburgse kerkgebouw is de rechtbank ook druk aan het werk gegaan met de zo genoemde Dordt- sche Kerkorde iDKOi. Beide groepe ringen beroepen zich op deze kerkor de die in feite dezelfde rechtskracht heeft als statuten bij een vereniging. Volgens deze kerkorde kan een be sluit om uit een kerverband te treden alleen door de kerkeraad (bestaande uit ouderlingen en diakenen) geno- mer} worden. In Middelburg gebeurde dit begin 1981 door ouderling Geluk die toen ook de pas verkozen diaken de heer B, J. Kersten met zich mee kreeg. Zijn mede-ambtsbroeders W. en J. Westerbeke (broers) waren ech ter niet aanwezig bij een begin januari 1981 gehouden ledenverdagenng tij dens welke het besluit om uit te treden verder gestalte kreeg. Kerkeraads besluit De rechtbank komt tot de conclusie dat niet van een echt kerkeraadsbe- sluit gesproken kan worden en dat de groep Geluk een onrechtmatige daad heeft gepleegd met de inbezitneming van de Westerkerk. Daarbij speelt mee dat van de zijde van de gebroe ders Westerbeke een bezwaarschrift ingediend was tegen de verkiezing van de heer Kersten tot kerkeraads- lid. Zoiets kan de bevestiging van een verkozen kerkeraadslid nog in de weg staan. De rechtbank is dan ook van mening dat over het betreffende bezwaarschrift eerst door de kerke raad beslist bad moeten worden. Nu dit niet gebeurd is heeft ouderling Geluk de heer Kersten ten onrechte als lid van de kerkeraad laten meebe slissen over de losmaking uit het oorspronkelijke kerkverband. Zoals gezegd ziet het er echter naar uit dat aan de onvrijwillige balling schap van de groep Westerbeke in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente in Middelburg op korte termijn geen eind komt. Eerst zal moeten worden afgewacht of de groep Geluk in beroep gaat tegen het vonnis van de rechtbank. Commissaris der koningin dr C. Boertien en zijn echtgenote zoeken, temidden van leerlingen van De Linge. Unicef-artikelen uit als begin van de verkoopactie in Zeeland. B1EZELINGE Dc protestants christelijke school De Linge in Bie- zelinge beleefde woensdagmorgen de Zeeuwse primeur van de jaar lijkse najaarsactie van het kinder fonds Unicef van de Verenigde Na ties in Zeeland. De commissaris van de Koningin in Zeeland, dr. C. Boertien, gaf het start schol voor de verkoop van de Unicefartikelen. door een ballon lek te prikken. Vervolgens namen hij en zijn echt genote het eerste artikelenpakket in ontvangst. Deze eerste verkoopdag verliep in aanwezigheid van een aantal geno digden zoals J. Auriel, afdelings hoofd van Unicef-Nederland. H de Koning, de secretaris van het regio nale comité De Bevelanden, de Ka- pelse burgemeester G. Huitsing en zijn vrouw, de onderwijs-inspectrice drs. W. Bouwman, vertegenwoordi gers van andere regionale comités en Unïcef-gasten uit Indonesië. De laatsten waren aanwezig, omdat zij met plannen rondlopen om m Dja karta een dergeüjke actie te voeren. Het was de tweede keer in een reeks van jaren, dat de verkoop vanuit een lagere schoolgebouw begon. Vo rig jaar had de Anne Frankschool in Goes de eer: daarvoor was het altijd in de Middelburgse Abdij te doen. Volgens De Koning is volgend jaar West-Zeeuwsch-Vlaanderen aan de beurt. Voor de leerlingen van De Linge was de gebeurtenis een feest, zij hadden zich verkleed als 'kinde ren van de wereld'. De Koning open de de bijeenkomst met een wel komstwoord en hield toen een vraaggesprek met de kinderen uit de hoogste klassen over het werk van het wereldkinderfonds. Daarna zongen de scholieren 'gezamenlijk een lied. Het schoolhoofd, A. Kole, bracht vervolgens de opbrengst van een door de oudercommissie gehouden bazaar rommelmarkt ter sprake. Dit evenement bracht duizend gul den op, een bedrag dat gedoneerd zal worden aan het Unicef-project Boethan „Voor ons is het vandaag wel feest,, maar voor een heleboel kinderen in de derde wereld is het helemaal nooit feest", aldus Kole, het belang van Unicef beklemto nend. Nadat Boertien de ballon had lekgeprikt, sprak hij een dank woord uit en bekeek de werkstuk ken die de kinderen gemaakt had- den. Overigens is de commissaris' tevens landelijk voorzitter van Uni cef. De artikelen (kaarten, briefpapier, beeldjes en dergelijke) worden niet huis-aan-huis gesleten, maar via vaste adressen verkocht. De actie in De Bevelanden is elk jaar goed voor een bruto opbrengst van ruim 20.000 gulden. RAAD MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Het gebouw van de Westerkerk in Middelburg. Vonnis tegen Vlissinger werd ïietig verklaard JEN' HAAG Het Haagse gerechts- (i of heeft het vonnis tegen de 28- nf- Jirige J. G. M. uit Vlissingen vcrnic- isjB i|d. De Vlissinger was door de poli- krechter in Middelburg wegens hc- «4 tot een maand onvoorwaardelij- tevangenisstraf veroordeeld. 'fidachte had een videorecorder ge- Wnt, die van diefstal afkomstig was. vlissinger zei echter dat hij dat «(t wist. Van het vonnis van de fc|?Tieffc'lter ging de Kissinger in j, «ter beroep. De procureur-generaal té Je! Haagse hof constateerde dat n. «dagvaarding niet op juiste wijze ,i, «uitgebracht en eiste daarom nie- ?'(rklaring. Het hof deed meteen b «spraak en vonniste conform Het is j. '- mogelijk dat de Middelburgse i -oer een nieuwe dagvaarding uit- reigt "braak in sexshop Sas van Gent JS Van GENT - In de nacht van /Kdagop woensdag is ingebroken in !Xshop van p- ~M-aan de °ost- J^t in Sas van Gent De politie Seen mededeling te doen over n!! ftr t waarop de daders het pand J*1™ binnengedrongen, In ieder ge- er sI:,rake var> braak. Er b ,en achttien videobanden buit ge- alsmede het aanwezige wissel- Hoeveel de schade bedraagt, .'^dagavond nog niet bekend. 1 vOIitie stelt een onderzoek in. ZIE )E HET WOLMERK. BEN )E ZEKER. MIDDELBURG - De Zeeuwse Raad voor de Maatschappelijke Dienstver lening ziet vooralsnog niets in een telefonische hulpdienst voor kinde ren. kortweg een kindertelefoon. De leden van de Raad. die dit onderwerp woensdagmiddag bespraken tijdens een vergadering in Middelburg, wa ren van mening dat de Telefonische Hulpdienst Zeeland prima functio neert en dat cr geen aparte lijn voor kinderen moet worden ingesteld. Aanleiding voor de discussie over dit onderwerp was een nota. opgesteld door Jan Htindscheid functionaris van de Zeeuwse Jeugdraad, die de voors en tegens van zo'n kindertele- RUIMTE VOOR ONGEVEER 17 NIEUWE LIGPLAATSEN YERSEKE De uitbreiding van de Koningin Julianahaven in Yerseke zal binnen enkele weken beginnen. Aannemingsmaatschappij gebroe ders De Koning bv uit Papendrecht wacht momenteel nog op de aanvoer van stalen damwanden uit Luxem burg. Wanneer dit materiaal aan komt. kan hel aannemingsbedrijf aan de slag. De uitbreiding bestaat uit het vergroten van de haven met 260 meter kadewand. Daarnaast worden de nodige faciliteiten als steigers en meerpalen aangebracht. Ook de toe- rit naar de haven krijgt een opknap beurt. De weg wordt verbreed en geasfalteerd. De werkzaamheden zor gen voor een uitbreiding van de haven met circa 17 ligplaatsen. De Koningin Julianahaven is driejaar geleden aangelegd. Vernieuwing en uitbreiding van de Yersekse mossel- vloot zorgden echter de afgelopen jaren voor ruimtegebrek. Alleen het vorig seizoen werden al zes nieuwe mosselkotters te water gelaten. Bo vendien neemt de lengte van de ge middelde mosselkotter toe (nu onge veer 35 meter). Daarom werd al snel tot uitbreiding van de haven besloten. De provincie Zeeland telde 900.000 gulden neer. terwijl de gemeenteraad van Reimerswaal de resterende som in juni dit jaar voteerde Het totale karwei kost 2.3 miljoen gulden. Met betrokken visserijorganisaties is over eengekomen dat de üggelden twee keer worden verhoogd. In 1984 gaan de gelden vijftien procent omhoog en in 1985 nog eens vijftien procent. Gebroeders De Koning bv plaatst allereerst een stalen voorwand. Deze is 13 meter breed en wordt de grond ingeheid. Enkele meters landinwaarts komt een soort ankerwand voor ver steviging. De tussenliggende ruimte wordt opgevuld met zand Tenslotte komt op deze ruimte de bestrating. Over de gehele lengte van de voor wand legt het aannemingsbedrijf be tonnen balken. Dan begint het in de grond slaan van de meerpalen en het aanleggen van de steigers. De uitbreiding, zo luidt het plan, is eind december, begin januari vol tooid. De Julianahaven in Yerseke. 'ADVERTENTIE) foon op een rijtje had gezet zonder overigens een oordeel uit te spreken Secretaris mr J van der Meulen van de ZRMD zei: Het is onzinnig om ook maar te denken aan een aparte telefoon voor kinderen Landelijk wordt uitgegaan van een inwoneraan tal van 750.000 dat door een kinderte lefoon moet worden bereikt. In Zee land is niet eens sprake van de helft van dit aantal" De heer W. Veenhoven (Jeugd en Gezin) zei dat binnen zijn instantie de voorkeur uitgaat naar een integratie van de kindertelefoon binnen de Tele fonische Hulpdienst. „De behoefte aan een telefoondienst voor kinderen zal echter eerst duidelijk onderbouwd moeten worden". Hij stelde voor om daartoe een onderzoek te houden op lagere en middelbare scholen. De ove rige leden voelden daar niets voor. De nieuwe voorzitter van de Raad. me vrouw C. van Zanten-Leysen, opperde vervolgens het idee dat een onderzoek wellicht mogelijk is via de schooldeca nen. Ook daarvoor bestond echter weinig enthousiasme. De heer G Wolters. coördinator van de Telefonische Hulpdienst Zeeland: „Het is buitengewoon moeilijk om, met name middelbare, scholieren daarover te benaderen. Ook tegen over een schooldecaan zullen ze. denk ik. ontkennen dat ze problemen heb ben De noodzaak van een aparte kindertelefoon is voor mij ook niet duidelijk aangetoond in de nota Ver der blijkt ons uit de telefoontjes die we krijgen, dat het aantal kinderen dat belt. weer aan het'dalen is. Was het in 1981 nog vier procent, het afgelopen jaar bedroeg hun aantal 2.9 procent van het aantal "bellers Hij zei verder dat als er een kinderte lefoon in Zeeland moet komen hij een voorstander ls van onderbrenging bij de bestaande hulpdienst. De leden van de ZMRD hielden de discussie kort over het al veel bespro ken rapport 'Maatschappelijke Dienstverlening van D'Ee tot Honte- nisse'. In de vorige vergadering (in juni) waren zij al uitgebreid op dit werkstuk ingegaan Zoals bekend is het rapport gemaakt in opdracht van het b- en w-overleg Zeeuwsch-Vlaan- deren. Conclusie van de samenstellers is dat vele instellingen kunnen ver dwijnen en ondergebracht moeten worden bij het Algemeen Maatschap pelijk Werk. De secretaris van de ZRMD heeft het rapport m een notitie sterk bekriti seerd en zijn kritiek werd woensdag door de Raad in zijn geheel overgeno men. Van der Meulen is van mening, zoals eerder gemeld, dat als er instel lingen zijn die dubbel werk verrichten (overlappingen), er dan maatregelen genomen kunnen worden Hij ziet echter geen heil m .het zomaar ophef fen van instellingen en stichtingen; Zwsch-Vlaanderen De ZRMD was het daarmee eens en complimenteerde dc secretaris voor zijn 'duidelijke' werkstuk. In het Zeeuws-Vlaamse rapport wordt on der mèer gedacht aan de opheffing of integratie van de Telefonische Hulp dienst. In de vorige vergadering maakte Wolters zich daar a! kwaad over. Woensdag zei hij: „Stel dat de Zeeuws-Vlaamse gemeenten met hun financiële bijdragen afhaken dan kunnen wij met het volgende pro bleem te kampen krijgen: Iemand uit Zeeuwsch-Vlaanderen belt de Hulp dienst. En dan moeten wij zeker zeggen: „sorry u belt uit een gebied dat ons niet subsideert, dus wij kun nen u niet te woord staan'. Dat zou toch te gek zijn". Het commentaar van secretaris Van der Meulen zal verstuurd worden naai Gedeputeerde Staten die de ZRMD om advies over het Zeeuws-Vlaamse rapport hadden gevraagd. In het begin van de vergadering nam de Raad afscheid van voorzitter J. Don. die de voorzittershamer vervol gens overdroeg aan mevrouw C. van Zanten-Leysen De heer Don is zeven en een half jaar voorzitter geweest van de ZRMD. Een periode die nog nooit door een voorzitter van de Raad werd volgemaakt. Uit handen van de heer Wolters kreeg hij enkele Hessen wijn en een aantal geschenkbonnen. In een korte toespraak zei de heer Don „De wijzigingen in de samenstel ling van deze Raad maakten het weieens moeilijk om iedereen te leren kennen. Het leuke ervan was datje in de ene vergadering afscheid nam van een lid van deze Raad en dat hij in de volgende vergadering weer binnen stapte. maar dan met een andere pet Materiële schade bij ongevai Tholen THOLEN - Bij een aanrijding tussen twee personenauto's op de kruising Gildenstraat-Molenvlictstraat in Tholen. raakten woensdagmiddag beide auto's beschadigd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Het ongeval ontstond toen bestuur der M. B. uit Tholen met zijn auto geen voorrang verleenden aan èen van rechts komende auto bestuurd door M B eveneens uit Tholen. aIE HET WOIMEIIK, BEN |E ZEKER. ZIE|E HET WOLMERK, BEN |E ZEKER.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 29