LIBANON Een jaar na Bashir Gemayel Fransen willen vertrek immigranten Nieuwe Prinsjesdag met een oud gezicht Door Rudolph Bakker naarmate de sociaal-economische staan. Het afgelopen weekend leidde toestand in het land verslechtert. En het altijd onder de oppervlakte De Fransen leven in voorbijgaande bij iedere verkiezing is er wel een smeulende onbehagen tot een opval- aanvallen van razernij met hun partij die denkt stemmen te kunnen lende knal. immigrantenprobleem. Af en toe winnen door op de zere teen van het Bij tussentijdse gemeenteraadsver- laait het op. en dat des te heviger gastarbeidersvraagstuk te gaan kiezingen in het stadje Dreux zag een ADVERTENTIE Echte Boter, die laat je je neus niet voorbijgaan. Want waar blijf je als zelfs de echt lekkere dingen geschrapt worden? Bovendien is Echte Boter lichter verteerbaar. Er zitten natüürlijke vitaminen in. Daarom mag Echte Boter hoog op uw boodschappenlijstje blijven staan. Zo is het toch? Als 't éven kan. tot nog toe onbeduidend gebleven ultra-rechtse groep als het „Nationale Front" kans de stem van de gram schap op zich te verenigen en daar mee voor het eerst in de geschiedenis van het na-oorlogse Frankrijk enige prominente bestuursleden voor de stad te leveren. Nu is Dreux toevallig een voorbeeld van een gemeenschap waarin de ver houding tussen immigranten en oor spronkelijke bevolking verkeerd ligt, Dreux telt 35.000 inwoners. Niet min der dan 22 procent daarvan bestaat uit „buitenlanders". De sfeer is daar zo door verziekt, dat de vorige burge meester. een aantrekkelijke socialiste met een grote dadenkracht. besloot af te treden toen ze bij de gemeente raadsverkiezingen van afgelopen maart maar met acht stemmen meer derheid gewonnen had en ze bedolven was geraakt onder de ruzies. Uitbarsting Die gemeenteraadsverkiezingen van maart hadden ook elders in Frankrijk al tot een periodieke uitbarsting van het gastarbeidersprobleem geleid, on der andere in Marseille, waar van de 900.000 inwoners er op het ogenblik 180.000 uit Noord-Afrika afkomstig zijn. De socialisten kwamen toen met een affiche voor de dag waarop hun leuze te lezen stond: „Kies de juiste weg" Daaraan was met spuitbussen toegevoegd: „Naar Algerije". Uit een opinie-onderzoek in „Le Pansien Li- bérè" bleek dezer dagen, dat 51 pro cent van de ondervraagden in zijn hart wilde dat de immigranten zo gauw mogelijk het land zouden verla ten. Zo dramatisch is de stemming in feite nog niet. Ze is echter wel rijp om te worden uitgebuit. En daarin heeft het „Nationale Front" de grote partij en, die ook grotere verantwoordelijk heden hebben, een vlieg afgevangen De grote immigratie begon rond '56. In de daaropvolgende tien jaar kwa men er ieder jaar zo'n 135.000 buiten landers Frankrijk binnen. Een aantal van hen was daartoe daadwerkelijk uitgenodigd, zoals door ronselaars van de grote automobielfabrieken, DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1983 PZC opinie en achtergrond Door Gijs Korevaar) ffOt De-. Ook volgende week dinsd^, ^gi: vert Prinsjedag in Den Hu het vertrouwde beeld op. Deg« den koets met (een deel van 4 Koninklijke Familie, veel publld langs de route van de rijtoer. 4 plechtige lezing van de Troontrf door de koningin en het koff«t> van de minister van financièntK de Miljoenennota. Dit alles meiij caL de achtergrond het gedruis van j groei Haagse kermis. Onder het uiterlijke vertoon is? Enge echter wel degelijk een nieuw -ogen1 heid. De koningin opent dinsó;; de niet meer de jaarlijkse zittingu De- de Staten-Generaal. Voor het ee West sedert 135 jaar zal het ziny „hiermee verklaar ik de zitting;* kei' de Staten-Generaal voor geopend De in de Troonrede ontbreken. Kom. gic gin Beatrix leest slechts „eens vonn eenzetting van het door de ra bouw ring te voeren beleid" voor Qj kraei blijft de sluiting van de zittingra mrdi het parlement door de mini® sleuti van binnenlandse zaken nana i de koningin dit jaar achtenree Dit alles is het gevolg vat''j ruide nieuwe Grondwet, waarmee le Wanr parlement vorig jaar akkoord i ring gegaan. Daarin is opgenomen ce volsti de „zitting" van het parlement a name periode omvat tussen twee T*s v. de-Kamerverkiezingen, onder a dier. male omstandigheden dus b jaar. Tot nu toe stond in de GroE H wet dat de zitting van de ba Wesie Kamers der Staten-Generaal Ka lai jaar wordt gesloten en geops beeft door of namens de Koninglin) :De gi Vondeling Deze procedure was het pari- ment, en vooral oud-voor van de Tweede Kamer wijlen.li ne Vondeling, een doorn in te oog. Terwijl de Grondwet «e s^ie voorzag in een permanente wezigheid van het koninklijk p teroe| zag, moest ieder jaar weer te parlement een korte poos den te bestaan. Tot 1975 was dat zelfs een ia weekend, omdat toen de zitting? de zaterdag voor Prinsjesdag wsi gesloten. De laatste jaren waste gebruikelijk up maandag de r ttó ting te sluiten en de volgende dij met het voorlezen van de Troo» de de zitting weer te openen. Et 'parlementsloze-tijdperk' duurtk zo iets minder dan een volle da Minister Wiegel (binnenlandse5 ken van 1977 tot 19811 maakten: de sluiting van de zitting weere echt evenement. Waar zijn ganger De Gaaij Fortman zijn dienstauto naar het Binnentó kwam, gebruikte Wiegel je. Bovendien werd hij begelte door ongeveer 50 man (en vrour bereden politie. Minister RoodiÈ terimkabinetje van 1982» tas "brac voor de laatste traditionele, lijkse sluiting van de Staten-Ges P5 raai weer in een dienstwagen Beleid Hoewel de koningin met de Troz rede niet meer de Staten-Genera opent, zal het staatshoofd tod V jaarlijks in de Haagse riddensi het woord tot de parlementariër, i ministers en staatssecretans' en andere genodigden richten. Sr. gaat dan om het bekendmaStf [J] van het algemene beleid dat öf regering het daaropvolgende ja Dl wil gaan voeren. Daarna volgt 4 aanbieding van de begrotingen 3 irije. de miljoennota door de mini?/ iji D van financiën aan de Tweede Ki lle- mer. Het tijdstip van Troonrede a aanbieding van miljoenennoUf j.( niet meer onlosmakelijk verb» den met de derde dinsdag in se? tcmber, die al sinds 1887 Prinsjes- dag heet. De nieuwe grondml opent de mogelijkheid voor 4 regering om ook een andere dagï kiezen. „Jaarlijks op de derè dinsdag in september of op een bp de wet te bepalen tijdstip", slM het artikel in de Grondwet. De herkomst van de naam PnB jesdag is niet geheel duidelijk B de zeventiende eeuw werd 4 naam voor het eerst gebruikt vo® de verjaardag van prins Willem op 8 maart. Op die dag kon uitat worden gegeven aan de aanhanke lijkheid aan het Huis van OraH< toen nog de stadhouder(s) van 4 Republiek der Zeven Verenig® Nederlanden. Pas na 1887 o£ stond de Prinsjesdag die wij tot® jaar hebben gekend. Misschien! fsexs de naam ontstaan omdat staatshoofden zich op de rijt* lieten vergezellen door prinsen? prinsessen. Er is nog een ander nieuwtje gevolg van de herziene grondt De beide Kamers zullen zelf!® voorzitters kiezen. Tot nu woede den de Kamers een voordracht - de Koningin, die uiteindelijk® Pollt voorzitters benoemde. In de prak tijk volgde het staatshoofd (uitk aard) de voordracht, maar «c leek het alsof de koningin zeg? schap had over deze benoeming Bovendien werden voorzitters? kozen voor één zitting. Nu dl' begrip uit de Grondwet is verd«t nen worden Dick Dolman en P* Steenkamp als respectieve;1 voorzitters van de Tweede en le ste Kamer voor meerdere ja® verkozen. Met de wijzigingen in de Gro» wet hebben vele opeenvolg'8* regeringen en Kamers zich Wk gehouden. Het werd een gro^; wet, die is aangepast aan del»» en praktijk van vandaag. D®' mee is opnieuw de (hoofdzah'b' ceremoniële) 'macht des Koninf ingeperkt. cat di nrke it Mr id' gre eerste Kier. taoei dank; (te We; *het togert ter N frit de wordt ranhr Ver Mr W. ttwezr Zoals i burgse Kheuri Vor VTis met BH lag tol Kerb net dag uit igverkl IS J8W -"■sdag teste !»ijzt ten b wa< Wen; Wakt, e K4 Hi a»-oe Bashir Gemayel. Maar de zwaarste klap hebben de falangisten gedurende de afgelopen twee weken moeten opvangen. In eerste instantie bleek dat de macht van de regering-Gemayel zelfs in Bei roet beperkt was en dat de verschil lende moslim-milities nog steeds in staat waren zwaarbewapend in de straten van YVest-Beiroet te verschij- Druzen Erger nog was het offensief van de druzen nadat de Israëlische troepen zich teruggetrokken hadden uit de Chouf-bergen ten zuidoosten van Bei roet. Binnen enkele dagen hadden de falangisten in de bergen de ene gevoe lige nederlaag na de andere geleden. Terwijl zij uit een veertigtal plaatsen gekomen waren, onder andere uit de belangrijke stad Bhamdoun op de hoofdweg tussen Beiroet en Damas cus, moesten zij ervaren hoe het leger dat zo lang door de falangisten is veracht—hen in diverse plaatsjes aan de westelijke rand van de bergen moest komen redden. Tachtig pro cent van de Chouf is nu in handen van de druzen en over het algemeen zijn het legereenheden die in de resteren de dorpen in de bergen boven Beiroet de druzen weerhouden van algehele controle over het gebied. Martelaar In de grote gebouwen van de oude internationale school van het plaatsje Mishrif. dichtbij de stad Damour. lig gen tientallen falangisten uit te rus ten na de gevechten van de afgelopen tien dagen. Ook hier is overal het portret van de „martelaar Bashir" te herkennen, maar de sfeer in deze nieuwe barak van de falangisten is nauwelijks opgewekt te noemen. Op het eerste gezicht lijkt het alsof de Israëli's nooit vertrokken zijn de zelfde helmen en uniformen, dezelfde Amerikaanse geweren en gepantserde voertuigen, de materiële hulp die door Israel aan de falangisten gegeven is, moet niet onderschat worden. Terwijl op slechts enkele kilometers het voortdurende gedreun van artil leriebeschietingen te horen is, vertelt een grimmige woordvoerder dat het niet goed gaat met de strijd. „De hele nacht en ook vanochtend hebben onze troepen onder vuur gelegen. Ze houden maar niet op", zegt hij als een klagend, doodvermoeid kind. „Maar wij geven het niet op", voegde hij er aan toe, even nieuwe hoop puttend uit de foto's van de vergane leider. Een twintig minuten later wordt een klein groepje journalisten naar een verlaten huis gebracht. „De druzen zeggen dat het gevangenen zijn, maar wij noemen hen gasten". Even latei- wordt ons een tiental druzen acht vrouwen, een kind en een oude man getoond die aan de buitenwereld zou den moeten bewijzen, althans zo ver klaart de falangistische woordvoer der. dat er geen bloedbaden door de falangisten zijn begaan. Het is een trieste vertoning van een stel bange mensen. Het bewijst ook niets, want honderden anderen wor den nog steeds vermist. En de hele vertoning.wordt nog triester als de woordvoerder er stilletjes aan toe voegt: „Bloedbaden? Dat doen zij. de druzen, dat is nooit de weg van sjeik Bashir geweest". Legende Een jaar na de dood van Bashir Gemayel spreken de falangistische strijders nog steeds over hem alsof hij een soort messias was, een heilige die hen het rechte, juiste pad had laten zien, een uniek figuur wiens kracht en leiding met te evenaren zijn. Het is een legende die weinig met de werkelijkheid te maken heeft. Bashir Gemayel was een meedogenloos lei der van een van de feodale groeperin gen binnen de maronitische christe lijke gemeenschap van Libanon. Ui terst ambitieus en in de wetenschap dat hij gesteund werd door een beter georganiseerde en bewapende militie dan de andere leiders onder de chris tenen, heeft Gemayel binnen enkele jaren kans gezien alle andere milities uit te schakelen om zodoende een 'I verenigd christelijk (falangisten-ile- ger onder zijn commando te forme ren. Met dit leger en met de steun van een Karantina, Tel el Zaatar en alle ande re kleinere, minder bekende bloedba den waarbij duizenden moslims en Palestijnen tijdens de burgeroorlog van 1975 en 1976 gedood werden op bevel van Bashir Gemayel, zijn al weer vergeten. De man is een mythe geworden die niets met de werkelijk heid te maken heeft. Een mythe die evenwel de falangistische droom doet voortleven in de harten van duizenden christenen in Libanon, een droom die echter nooit verwezenlijkt zal worden want Bashir is dood en de werkelijkheid is anders gebleken dan hij een jaar geleden had voor- Een jeep van het Libanese leger rijdt over de kustweg in de buurt van het plaatsje Khalde, tenoijl in de naaste omgeving artilleriegranaten ontplof fen. Het 'officiële' leger ligt vrijwel voortdurend onder vuur van artille riestellingen van druzen in de nabij gelegen bergen. die de toekomstige lopende-band- werkers nog in eigen land een spoed cursus lieten doorlopen. In 1970 had den echter nog steeds acht op de tien immigranten geen papieren en geen contract. Vreemd, maar begrijpelijk was deze groep het meest welkom. Ze eisten niets en waren tot ieder baan tje tegen ieder hongerloon bereid. Toen de werkloosheid om zich heen greep, raakte deze groep echter ook liet eerst in het nauw. Toen president Giscard d'Estaing zijn ambt in '74 aanvaardde, werd het aantal „gastarbeiders" in het land op rond vier miljoen geschat. Gek ge noeg is dit getal nooit wezenlijk over schreden en het Parijse dagblad „Li- bération" heeft zojuist uitgerekend dat er in feite „maar" 3.600.000 gastar beiders zijn Dat komt volgens het blad omdat de regeringscijfers uit gaan van de officiële documenten en de enquête van „Libération" van de documentloze werkelijkheid. Gelukzoeker President Giscard sloot de grenzen tegen de toevloed van nieuwe geluks zoekers; een maatregel die er op papier eenvoudiger uitzag dan in de praktijk. Hoewel het totale cijfer niet steeg, bleef er een opvallende ver keersstroom heen en weer gaan tus sen Frankrijk en de „Magrcb", de kustlanden van Noord-Afrika, tot zo'n anderhalf miljoen personen per jaar. allemaal op „familiebezoek". De poging van president'Giscard de immigranten naar hun haardsteden te doen terugkeren met een forse afkoopsom in de hand mislukte. Zelfs de hen toegewezen gleuf in de grauw ste woningwetwoning was de mee3we gastarbeiders nog liever dan hun ge boorteplaats. waar ze wisten in werk loosheid zonder sociale steun te ver zinken Aan de vooravond van de parlements verkiezingen in '81 zorgden de com munisten voor een opzienbarend ini tiatief ter oplossing van het immi grantenprobleem. In de Parijse voor stad Vitry dirigeerde de besjerpte communistische burgemeester een bulldozer, die de ingang van het man- ncnverblijf van fabrieksarbeiders uit Mali met een aarden wal versperde En in Montigny-les-Cormeilles begon de communistische burgemeester een hetze tegen een Marokkaanse familie door het gerucht te verspreiden dat een zoon in de drugshandel zat. Toen dezelfde communisten na hun neder laag van toen met vier man aan de socialistische regering mochten mee doen, hielden deze verbluffende acties op. Communistenleider Marchais verkon digt nu een bezadigd standpunt. Hij vindt dat er geen nieuwe immigranten mogen binnenkomen en dat wie er al is mag blijven. Dat vond ook presi dent Giscard al en het is ook het standpunt van de huidige gaullisten leider en burgemeester van Parijs. Chirac. Het ultra-rechtse „Nationale Front" bulldozert louter oraal. Zijn leider, Le Pen. noemt de immigratie „niet alleen een culturele schok, maar ook een fysieke schok voor de Fransen die ermee worden bedreigd in hun eigen heid en erdoor worden beroofd van hun toekomst". Boom Een belangrijk deel van de gastarbei ders heeft wezenlijk bijgedragen tot de industriële „boom" van Frankrijk. Ook nu nog zou hel werk dat zij doen niet graag door de Fransen worden overgenomen. De immigratie is dan ook een duurzaam probleem, zoals „Liberation" opmerkte, „en de Fran sen zijn bezig dat tot zich tc laten doordringen". Gemakkelijke succes sen als die van het „Nationale Front" brengen de verantwoordelijke partij en dan ook in grote verlegenheid. De regering van president Mitterrand wil het vertrek van een flink aantal immigranten best bevorderen. Onder voorwaarde dat ze zelf willen en dat er overeenstemming met de regeringen van hun moederland wordt bereikt. Wat dus betekent: als de kalveren op het ijs dansen. (Door Aernout van Lyndeni T-vrie weken geleden reden lange, toeterende kolonnes van auto's door de oostelijke, ■^christelijke wijken van de Libanese hoofdstad Beiroet. De auto's en de muren van de straten waar zij doorheen reden, waren volgeplakt met foto's en geschilderde portretten van een nog tamelijk jonge man met pikzwart haar en donkere, brandende ogen. Dat was op 23 augustus de eerste opportunistisch en niet altijd even later staat Libanon wederom te wan- herdenking van een voor de christe- realistisch bondgenootschap met Is- kelen aan de rand van een nieuwe, nen van Oost-Beiroet onvergetelijke rael dacht Gemayel de wederopbouw algehele burgeroorlog. Al mag de ou- gebeurtems. De dag waarop al hun van Libanon te kunnen garanderen, dere broer van Bashir, Amin Ge- dromen werkelijkheid leken te zijn In augustus vorig jaar lpken zijn dro- mavel. nu president zijn, hebben de geworden, de dag dat de slechts 34 men werkelijkheid te zijn geworden, falangisten gedurende het afgelopen jaar oude Bashir Gemayel gekozen De door Gemayel zo gehate PLO was jaar gevoelige klappen moeten incas- was tot president van de republiek door de Israëlische invasie van Liba- seren. Amin Gemayel heeft slechts Libanon. non uit Beiroet verdreven en wat eens het recht van spreken in de hoofdstad - De portretten hangen nog steeds op onmogelijk werd geacht, was toen en wordt dan ook betiteld als „de de muren, maar de geforceerde feest- gebeurd een Gemayel was met burgemeester van Beiroet" de rest stemming van drie weken geleden zal beperkte moslimsteun tot president van het land is verdeeld: het noorden zeker niet nu tot Oost-Beiroet terug- gekozen. en oosten staan onder controle van keren. Want herdenkt Libanon het Syrië en de zo door de christenen feit dat Bashir Gemayel, de gevrees- Verdeeld land gehate PLO. waarvan zeker de helft de. charismatische leider van de van de guerrillastrijders naar Libanon christelijke militie, de zogenaamde Veel verder zijn de Gemayels en hun zijn teruggekeerd; het zuiden is in falangisten, het slachtoffer werd van falangisten nooit gekomen. Een jaar handen van de Israëli's, een gigantische bomexplosie in het hoofdkwartier van de falangisten. Bashir Gemayel mag dan wel tot president gekozen zijn, hij is het nooit geworden. Slechts negen dagen voor dat hij de leiding over het verdeelde land zou overnemen, overleed hij en met hem veel van de hoop die de christenen gekoesterd hadden na zijn verkiezing. i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 28