Landbouwschap handhaaft keuze zoete Grevelingen Grontmij legt te veel de nadruk op de kuststreek9 BARBERSHOPZANG Een vorm van gezongen dixieland Ruim tienduizend mensen bij opnamen Nederland Muziekland LOGISCH GEVOLG TOEZEGGINGEN' MARIS-KOSTER IN NIEUWVLIET PZC/ provincie lovooy mode DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1983 WÊUWVLIET Gedeputeerde E. wis Koster vindt dat de Grontmij. ID naar rapport over het provinciale Ktteatiebclcid té veel de nadruk legt JNe ontwikkeling van het kuslgc- „Alle aandacht wordt op de westelijke zóne, het kustgebied, ge- *80, terwijl we daar in bepaalde «wieden al problemen mee hebben", w woensdag bij een bijeenkomst recreatieve ontwikkelingen in ^featiecentrum 'De Pannenschuur' "leuwvliet. „Als die problemen 'worden vergroot slibt de zaak wt. Dat gevaar is zeker aanwezig". gedeputeerde maakte kantteke nen bij het tweede rapport van de rontmij, bedoeld als bouwsteen van toekomstige provinciale recreatie- Weid. Vooral de indeling van de !rht'nc'e 'n twee zones kust en wterland - sprak haar niet zo aan. ■oaar ben ik niet zo gelukkig mee", K- Bij het. ontwikkelen van de ^roatie moeten volgens haar "vooral sterke kanten"worden benadrukt. Pijlers van de recreatie in Zeeland tnri stranden- het open landschap «n-t. de ruimte, het akkerbouw- nr e scoren hoog bij de toeris- "Ij een uitbouw van de voorzie- Tlipfn 'n ^acizand, Groede en Nieuw- moeten we oppassen dat we het kind niet met het badwater weggooi en De Zeeuwse gedeputeerde zag ook positieve aspecten in het tweede rap port van de Grontmij, dat vorige week verscheen. „Seizoenverlenging, el- kweer-voorzieningen en stimuleren van verscheidenheid in' de aanwezige voorzieningen zijn zeker goede ge dachten". merkte ze over deze aanbe velingen in het rapport op. De bijeenkomst in café-restaurant 'De Travalje' op camping 'De Pannen- schuur' werd gehouden naar aanlei ding van het 25-jarig bestaan van het Nieuwvlietse recreatiecentrum. De fo rumbijeenkomst bracht onder de titel 'De recreatie van vandaag is niet van gisteren meer dan honderd recreatie- ondernemers. deskundigen, en politi ci bijeen Naast gedeputeerde Mans-Koster voerden het woord directeur J. van de Velde van het jubilerende recreatie centrum. secretaris H van Lambal- gen van de Terneuzense Kamer van Koophandel, directeur C Paans van 'Stad en Landschap' en algemeen secretaris F. van der Zee van 'Recron'. Vlaanderen wat stedelijke groei be treft sterk te beknotten hoeft volgens de gedeputeerde geen belemmerin- Groei De recente planologische kernbeslis sing van het rijk om West-Zeeuwsch- mevrouto E. Maris- gen in te houden voor de recreatieve 'spccrpunt'-ontwikkeling in dit ge bied. West-Zeeuwsch-Vlaanderen wordt in die beslissing ingedeeld bij de 'noordwestelijke open ruimte' in België. Directeur Paans van Stad en Land schap' hield een sterk pleidooi voor een continu overlegplatform' van re- creatieondernemers met gemeenten. Dat is volgens hem hard nodig om het recreatiebeleld, vastgelegd in de nieu we landelijke kampeerwet en door gemeenten ingepast in een kampeer- verordening en een kampeerplaatsen- plan. van de grond te krijgen „Ge meenten en ondernemers moeten sa men het beleid waarmaken, en als ze onalhankelijk van elkaar blijven we ten we zeker dat de oplossingen bij zonder moeilijk te realiseren zullen zijn, ook al is iedereen het over die oplossingen eens" Experimenten, on der meer in Westerschouwen, hebben volgens hem de noodzaak van een 'goed, continu overleg' van gemeente met recreatie-ondernemers duidelijk aan het licht gebracht. Na de inleidin gen volgde woensdag nog een discus sie, waarna de jubileum-bijeenkomst werd besloten met een koud buffet en een gezellige avond. Het Vlissingse koor, met op de voorgrond dirigent Rob van der Meulen. bezig met de repetities. bleek bovendien een gat te hebben ge slagen in de interessesfeer van de deelneemsters en daarmee ook in het ledenbestand. Velen kwamen niet meer terug. De overgebleven leden vormen nu een trouw ploegje van ongeveer vijftien dames, dat elke week opnieuw verschijnt „Er zijn mensen bij. die nog nooit hebben gezongen Anderen hebben wel zangervaring. Dat werkt alle maal erg moeizaam, omdat je toch zo snel mogelyk verder wilt gaan. maar ook iedereen op hetzelfde ni veau moet brengen. Dat is dus erg primitief werken, maar ik ben wel tevredpn over de vorderingen en de zangeressen ook over mij, hoop ik", vertelt Rob van der Meulen Daar lijkt het overigens wel op Er wordt oplettend geluisterd naar zijn aanwijzingen en wanneer hij voor zingt hangen velen bijna aan zijn lippen. .Kunt u het nog een keer over doen", vraagt een van de vrou wen en zonder aarzelen begint hij opnieuw, maar nu verlangt hij van de betreffende vrouw dat ze hem nazingt, terwijl hij de melodie op piano speelt „Eigenlijk is er geen enkele begelei ding bij barbershopsinging. maar voor de repetities is dat toch wel gemakkelijker, zodat je alles kunt voorspelen. Mevrouw Maple zong alles zelf voor, maar ik heb een mannenstem en daarmee kan ik niet bij alle tonen", verklaart hij. De dirigent beschikt over ongeveer zes liedjes voor het barbershopsin ging. die hij heeft overgenomen van mevrouw Maple. Maar eigenlijk zjjn volgens hem alle liedjes zodanig te arrangeren dat ze kunnen worden gebruikt. Voorlopig is het wel voldoende, want ze zijn zo moeilijk, dat 'het instuderen erg veel tijd kost. Boven dien zijn in Engeland dergelijke liedjes te bestellen" Het koor is nu bezig met 'Teil me why' en hoofot dat over twee weken voldoende te beheersen. Daarom wordt volgende week al weer begonnen met een nieuw lied. 'Have a happy day', voor de nodige afwisseling. „Enkele avonden slechts een en hetzelfde lied. dat is voor de koorleden ook niet leuk", zegt de dirigent, die binnenkort een eigen arrangement wil maken. Het eerste jaar denkt men voorlopig nog niet aan optredens, of het moet zijn voor een of twee nummers, als gastkoor. „Maar toch niet voor ja nuari". voegt Hieke de Moet daar onmiddellijk aan toe. Wel denkt men aan uitwisseling van ervarin gen met andere koren. Zoals tijdens de bijeenkomst van eind oktober in Lelystad, waar ook koren uit Enge land zullen komen. Er zijn work shops, een soort van congres en 's avonds een concert in Dronten. „Daaraan doen wij nog niet mee hoor, maar ik sta wel te trappelen van ongeduld om met andere diri genten te kunnen praten", aldus Rob van der Meuien. ..En ik zou ook best graag een mannenkoor voor barbershopsinging willen beginnen in Zeeland, als daar tenminste de animo voor is", zegt hij geestdriftig. Hans Tabbers De zingende barbier van Sevilla heeft nooit gedacht, dat zijn collega's in Amerika nog eens een nieuwe stroming in de muziek zouden ontwikkelen. Dat hadden ze wellicht aanvankelijk zelf ook niet. Maar barbershopsin ging is inderdaad ontstaan in Amerikaanse kapperszaken (barbershop), in de jaren dertig. Wanneer het niet te druk was (en dat kwam in die jaren nogal eens voor) begonnen de kappers samen te zingen en als ze de handen vrij hadden konden ze er zelfs nog een klein dansje bij maken ook. Zij arrangeerden alle genres van liedjes in een dixieland-stijl en zongen die in close-harmony. En natuur lijk zonder enige begeleiding (a capella), want een piano stond er niet in een kapperswinkel. Inmiddels telt Nederland drie ko ren. die zich hebben gericht op het barbershop-zingen, zoals de term ook in Nederland luidt. De oudste is die van Nieuwegem. die in januari drie jaar bestaat Daarna volgde Harderwijk en sinds enkele maan den is in Vlissingen een gezelschap dames druk aan het oefenen, om volgend jaar wellicht als eerste koor in Zeeland te kunnen optreden met enkele liedjes barbershopsinging. Elke woensdagavond repeteren zij in het Vlissingse buurt- en clubhuis Open Hof In een klem zaaltje, want zo moetje beginnen. -Het gezelschap bestaat uit ongeveer vijftien dames, van alle leeftijden, gezindten en beroepen uit Vlissingen, Souburg. Middelburg en Koudekerke. Alleen vrouwen, want barbershopsinging vindt met gemengd plaats. Je hebt mannenkoren en dameskoren, zoals je ook altijd gescheiden dames- en mannenkappers kende in die tijd. De'secretaresse Hieke de Moet uit Vlissingen is met haar 22 jaar de jongste zangeres en mevrouw E. van Strien (60i de oudste. Hoe verschil lend elk lid van het koor ook is. ze hebben allemaal een gezamenlijk kenmerk en dat is een vurig enthou siasme voor het barbershopzingen Wanneer de fotograaf arriveert voor het maken van een groepsfoto wordt iedereen opgewonden en vliegen de kammen, poederdoosjes en spiegeltjes uit de tassen De eerste presentatie voor het publiek Die moet een goede indruk maken. Daarom wil het koor dan ook pas optreden, als er enkele nummers zo goed zijn ingestudeerd, dat ze volle dig worden beheerst. Uitvoeringen zijn het doel. dat iedereen voor ogen staat. Repetities zijn wel gezellig en dankbare gelegenheden om de spanningen van de dagelijkse be slommeringen even te doorbreken, maar belangrijker is toch het uitein delijke resultaat, een prachtig lied. swingend uitgevoerd, met daar- naast uitbeeldingen van de tekst door middel van eenvoudige bewe gingen. Hoe is deze vorm van koorzang in Zeeland terecht gekomen? Daarvoor is de Amerikaanse Ruth Maple verantwoordelijk geweest. Haar echtgenoot werkte tijdelijk bij Eurogas en zij was een geest driftig zangeres en dirigente van barbershop liedjes. Voor deze hob by moest zij steeds naar het koor in Nieuwcgcin, omdat deze vorm van samenzang in Zeeland nog niet werd beoefend. Aan die wantoe stand moest volgens haar een einde komen, want zo zag op tegen het vele reizen, steeds weer naar Nieu- wegein. Ze besloot zelf een vereni ging in Vlissingen op te richten en plaatste in april een advertentie, waarin ze belangstellenden opriep naar een bijeenkomst te komen. Het koor uit Nieuwegein kwam naar Vlissingen om te later, horen wat barbershopsinging eigenlijk precies was. Die zaterdagmiddag in mei van dit jaar waren er onge veer dertig dames aanwezig en de meesten raakten zo diep onder de indruk, dat zij zich onmiddellijk opgaven als lid van het koor, de Seasound Singers. De eerste repeti ties werden bijgcu oond door onge veer 25 dames. Dirigent was Ruth Maple, die de liedjes eerst allemaal voorzong. Ze moest echter weer vertrekken uit Vlissingen. omdat haar man ander werk kreeg in Engeland. Er moest dus worden gezocht naar een ande re dirigent. Dat is de reden, dat de 21-jarige dirigent Rob van der Meu len uit Vlissingen het enige manne lijke element is in dit verder uitslui tend vrouwelijke gezelschap Hij was zelf al lid van een Vlissings koor. namelijk de Ruyterstadsin- gers. Voor dit koor speelt hij ook wel eens piano, als begeleiding. Zijn dirigent wees hem op een adverten tie m de krant, waarin werd ge vraagd naar een dirigent „In januari begin ik zelf ook meteen dirigentencursus, in Bergen op Zoom De muziek wordt dan toch mijn brood", verklaart hij. Het be grip barbershopsinging was hem toen nog volledig onbekend. Hij belde echter op om te informeren en de vooratster bleek met de handen in het haar te zitten, omdat men nog steeds geen opvolging had voor mevrouw Maple. Nou, ik ben toen, op 3 augus tus, naar de repetitie ge weest. Er waren maar enkele men sen. want het was vakantie, maar ze vertelden me wat barbershop singing inhield en ik kreeg een dik boek, dat van mevrouw Maple was geweest, waarin werd uitgelegd hoe je een dergelijk koor moet dirigeren. Dat is namelijk heel moeilijk, want de stemverdeling ligt totaal anders, dan bij een ge woon koor. De lead is namelijk de alt en zingt de melodie, de tenor is de sopraan en zingt tweede stem, dan volgt de bariton, die is tenor en de bas is gewoon bas. De bariton vult dus op tussen bas en lead," verklaart de dirigent. Barbershopsingihg is volgens hem een vorm van gezongen dixieland. Belangrijke kenmerken zijn het snelle tempo, de grote verschillen in tempo, maar ook in hard en zacht, de dynamiek. Er wordt bijna chro matisch gezongen, met veel halve tonen en een karakteristieke eigen schap is ook de show, met bewegin gen en soms zelfs kleine dansjes Voor de dirigent was alles ook nieuw, evenals overigens voor de meeste andere leden De vakantie Gortstraat 32-34 - Middelburg Telefoon 01180-13508 DONDERDAG KOOPAVOND bromfietser gewond in Kapellebrug KAPELLEBRUG De bromfietser W. B. uit Clinge is woensdagmiddag omstreeks vier uur in Kapellebrug bijeen botsing met een personenauto lichtgewond geraakt. Hij liep enkele kneuzingen op. B. werd voor onderzoek naar het Sint-Liduinaziekenhuis m Hulst ge bracht, maar kon later weer naar huis. Het ongeluk gebeurde op de splitsing tan de Gentsevaart met de Stropers- itraat De automobilist R. van R. uit Sint-Ni1'' die vanuit de Stropers- straat de Gentsevaart wilde oprijden, verleende geen voorrang aan de brom fietser, die over de Gentsevaart reed. MIDDELBURG Ruim tienduizend mensen trot seerden woensdagavond de regen op de Markt in Mid delburg. waar opnames werden gemaakt voor hel televisieprogramma 'Ne derland Muziekland'. Dir Voor dit programma van de omroeporganisatie Veroni ca, werd de Markt drie da gen in beslag genomen door stellages van de NOS en podia voor de optredende artiesten. Volgens een zegsman van Veronica was ditmaal Mid delburg uitgekozen, „omdat we altijd een lokatie zoeken die er een beetje schilder achtig uitziet" Omdat de opbouw van decors en stel lages bijna een dag in be slag neemt, worden in ie dere plaats twee program ma's opgenomen die op ver schillende data worden uit gezonden. De artiesten niet meegerekend, werken er ruim veertig mensen mee aan de totstandkoming van een dergelijke programma De enige Zeeuwse bijdrage aan het programma werd geleverd door de volksdans groep Medioburgum. Hal verwege het lied 'Ik zie ze vliegen' van Tineke Schou ten. traden achttien leden van het Middelburgse gezel schap in polonaise voor het voetlicht. Na het optreden werd mevrouw H. Jonge- pier-Bakker (70) uit Vrou wenpolder voor de micro foon gehaald, die iets vertel de over de kostuums en zichzelf. „Ik ben van beroep mutsenstrijkster liet ze weten. Mevrouw Jongepier maakt ook een deel van de kleding van de volksdansgroep. Me dioburgum was voor deze gelegenheid gekleed m de Middelburgse ambacht dracht Hoewel het tijdens de opna men van het eerste pro gramma, dat aanstaande zondag wordt uitgezonden, nog regende, liet het pu bliek zich niet wegjagen. De artiesten die in het tweede programma optraden bof ten. want toen bleef het droog Deze opnames wor den uitgezonden op zondag 9 oktober. Beide uitzendin gen zijn op Nederland II en beginnen om half acht. De presentatie is in handen van Chiel van Praag en de regie is van Geert Popma. Aan het programma van aanstaande zondag is mee gewerkt door Maria Verano. Forrest, Polle Eduard Band. Lee Towers (die door pech aan zijn auto de gene rale repetitie miste). Vites se, Corrie Konings. De Dijk. Tineke Schouten. Daniel Patricia Paay en Risqué De artiesten die de uitzen ding van 9 oktober 'vullen' zijn Arne Jansen et Les Ci- gales. Frank Boeyen Groep, Secret Sounds. Spence. Ben Cramer. Oscar en Debby. Tineke Schouten. The Cats. Braak. Babe en de Time Bandits. Het oorverdoven de applaus dat na ieder optreden over de Middel burgse Markt klonk, was niet afkomstig van het dui zendkoppige publiek maar van een geluidsband Een van de medewerkers zei daarover: „Dat is alleen maar bedoeld om het pu bliek tot klappen aan te moedigen..." GOESDe georganiseerde landbouw in Zeeland houdt vast aan een zoete Grevelingen. Dit blijkt uit een reactie van de gewestelijke raad van het Landbouwschap. De agrariërs vinden dat in de (ontwerp)Grevelingennota, die rijkswaterstaat onlangs presenteerde en waarin een zout meer op alle fronten voorkeur krijgt boven een zoet bekken, de boerenbelangen maar mager uit de verf komen. Met nadruk wordt gewezen op de toezeggingen die in het verleden gedaan zijn over verbetering van de zoetwatervoorziening voor de Zeeuwse landbouw. De gewestelijke raad: „Het beschik- zoet Zoommeer en een zoel Grevelin- dat een zoete Grevelingen meer moge- baar komen van zoet water kan voor gen". lijkheden biedt voor verbetering van de verbetering van de produktiestruc- De gewestelijke raad meent dat de de binnendijkse kwaliteit, dan een tuur grote gevolgen hebben. De ver- ombouwkosten van de Flakkeese pijpleiding, temeer omdat de kwali- mindering van de produktiensico's en Spuisluis geen rol behoren te spelen teit van het via een pijpleiding in te de intensivering van het grondge- in de kosten-baten analyse bij de nemen water niet op voorhand als braik kunnen leiden tot een aanzien- keuze zout-zoet. Een pijpleiding kan goed te garanderen is. Beter is het om lijke versterking van het economisch naar de mening van de agrariërs al- voortdurend over een zoet bekken te draagvlak. Nu de Oosterschelde ais leen een volwaardig alternatief zijn, beschikken. Vanuit zo'n meer kan via zoetwaterbekken afgeschreven is. is wanneer de kosten daarvan door het hevels op verschillende plaatsen wa de landbouw zich ervan bewust dat rijk worden betaald. Ten aanzien van ter worden ingelaten, waardoor een het water uit een zoete Grevelingen de waterkwaliteit wordt opgemerkt beter beheer van de wateraanvoer voor vele bedrijven van doorslagge- rende betekenis zal zijn voor het al i**" dan niet voortbestaan. Een goede zoetwatervoorziemng zal met name de talrijke kleine bedrijven meer ont plooiingsmogelijkheden bieden en het behoud van werkgelegenheid verzeke ren, terwijl ook toeneming van werk gelegenheid kan worden verwacht". Volgens de gewestelijke raad geeft de memorie van toelichting op de Delta wet ondubbelzinnig aan dat de land bouw een verbetering van de zoetwa- lerhuishouding in het vooruitzicht wordt gesteld. Van belang is daarbij, aldus het Landbouwschap, dat met zoveel woorden wordt vermeld dat hiervoor géén bijdrage van de streek zal worden gevraagd in aanpassings- werken. "dat wil zeggen bij een keuze voor Grevelingen zoet geen kosten voorde Flakkeese Spuisluis en bij een keuze voor Grevelingen zout geen bijdrage in de pijpleiding" De ge westelijke raad concludeert dat de Deltawet meer aanknopingspunten biedt dat het zoet worden van de Grevelingen in de besluitvorming vanzelfsprekend is. dan in de beleids analyse van rijkswaterstaat naar vo ren komt. „De discussie rond de Oos terschelde doet hieraan niets af en noopt nu tot het realiseren van een zoet meer in overeenstemming met het oorspronkelijk streven, namelijk een qua oppervlakte zo groot moge lijk zoet zuidelijk Deltabekken". Het Landbouwschap vestigt voorts de aandacht op de nota waterhuishou ding 1983 van het rijk, waarin staat: „Thans voorziet het Deltaplan in een mogelijk is dan door enkelvoudige aanvoer via een pijpleiding Verder neemt bij een zoete Grevelingen de zoute kwel af Scheef Tenslotte stelt de gewestelijke raad dat in de nota van rijkswaterstaat de baten voor de landbouw bij een zoete Grevelingen met grote terughou dendheid zijn berekend. Sommige aspecten zijn terloops gemeld en zo doende ontstaat een scheef beeld. Onder meer de financiële voordelen en het belang voor de werkgelegen heid blijft in het vage. De reactie van de landbouw is gezonden aan de leden van de provinciale planologi sche commissie. Die praten er '21 september over. VOOR DAMES HEREN PULLOVERS V-HALS, COLTRUIEN, VESTEN, RONDE HALS, IN ALLE (MODE)KLEUREN. De disco-zanger Forrest tijdens zijn optreden, vanonder een paraplu.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 19