Schade windturbine PZEM niet door constructiefout Boerderijproject kan jaar zonder tekorten na zes werken Nieuw voorsorteercentrum PTT Zierikzee in gebruik Administratie van ZDASG door onderbezetting in de problemen WEL ANTIRECLAME WINDENERGIE' Goes sluit zich aan bij districts gezondheidsdienst NA ZES JAAR IN NOODBEHUIZING De uitvinding van de eeuw nü in het Boek van de Maand voor slechts f 14,90. STICHTING DIENT MEERJARENBEGROTING IN Flinke schade bij botsing Vlissingen DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1983 MIDDELBURG - Het aantal werklo zen in Zeeland is vorige maand licht gestegen en beneden de toena me van de landelijke werkloosheid gebleven. Uit de cijfers van het districtsbureau voor de arbeids voorziening over augustus blijkt, dat die stijging geheel bij de vrou wen is te situeren: het aantal man nen zonder werk daalde met vijf tien (tot 14,8 procent tegen een landelijk beeld - een stijging - van 16,9 procent. In Zeeland over schreed het aantal werkloze vrou wen de grens van 5000, met ruim 50. De toename van de werkloosheid onder vrouwen van 1,3 procent was minder dan de landelijke groei met 3,7 procent. Over het geheel genomen nam de werkloosheid in Zeeland toe van 15,8 procent naar 15,9 procent, terwijl landelijk de score opliep van 17.3 naar 17,7 procent. Binnen Zeeland ligt de werkloosheid in de gebieden Middelburg en Goes lager dan het gemiddelde, in Zeeuwsch-Vlaande- ren komt het daar met 17,7 procent duidelijk bovenuit en ligt zelfs op ndelijk niveau. Dat het aantal mannen zonder werk daalde, moet volgens de analyse van het Zeeuwse districtsbureau ar beidsvoorziening „nog volledig aan seizoensinvloeden worden toe geschreven". Wel verhult de daling, dat het aantal schoolverlaters op zoek naar werk in augustus in Zeeland met 24 jongelui toenam; daar tegenover stond, dat er 45 werkloze jongeren, die al eerder hebben gewerkt, opnieuw aan een baan kwamen. De toename van de werkloosheid onder vrouwen plus 67 is vooral het gevolg van de stijging van het aanbod in de groe pen kantoor- en onderwijzend en huishoudelijk personeel. In de loop van vorige maand groei de wel het aantal mensen, dat lang durig zonder werk is. Eind augustus stond bijna tweederde van de gere gistreerde mannen en 60 procent van de vrouwen een half jaar of langer ingeschreven: een jaar gele den schommelden deze verhoudin gen in beide groepen nog rond de 50 procent. (Van een onzer redacteuren) NOORDWIJKERHOUT Een storing in het micro-elektronisch gedeelte is de oorzaak geweest van de schade aan de windturbine van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschap pij, NEWECS 25, in het Sloe. Het technisch onderzoek dat thans vrijwel is afgesloten, heeft dat aan het licht gebracht. Hoewel nog nader gekeken zal worden naar de mechanische constructie, beschikt men thans over voldoende gegevens om te concluderen dat de schade aan de wieken niet het gevolg is van constructiefouten. Er is dan ook geen aanleiding voor bijzondere maatregelen en verwacht mag worden dat de windturbine over vier tot zes weken weer in gebruik zal worden gesteld. Ing. A. C. M. Kuys van technisch draaien. Niet alleen de rem maar ook de wind draait, reageerden als gevolg adviesbureau FDO deelde dat woens- het mechanisme dat in zo'n geval als van het defect te laat. Daardoor dag mee op de eerste dag van de extra veiligheid dient en de molen uit scheurden de kunststof wieken, nationale windenergieconferentie 1983 in Noordwijkerhout, Hij noemde het ongeluk met de PZEM-windmolen een teleurstellende gebeurtenis van wege het negatieve uitstralingseffect. Het incident, begin deze maand, bete kent anti-reclame voor de windener gie. De storing heeft zich voorgedaan in het meetsysteem dat daardoor ver keerde informatie verstrekte aan de computer, die als gevolg daarvan het remsysteem niet tijdig in werking stelde toen de turbine onder de in vloed van windstoten te hard ging Ing. Kuys noemde het een meevaller dat de rotor niet bij de lagerring is afgerukt. In dat geval zou van een te zwakke constructie sprake kunnen zijn. Op het moment van het ongeluk draaide de turbine op haar volle ver mogen van 300iKiloWatt. Door het falen van het technische gedeelte kreeg de turbine een belasting van 600 KiloWatt te verduren. Lering Zo zag de windturbine van de PZEM er enkele weken geleden uit toen de wieken het tijdetis stormachtig weer begaven. molenbouw wel eens in de kiem zou den kunnen smoren, Tegen het eind van dit jaar verwacht de commissie met de eerste resultaten te komen. GOES - De gemeenteraad van Goes is eensgezind akkoord gegaan met toe treding tot de districtsgezondheids dienst Zeeland. Vestigingsplaats van dit nieuwe samenwerkingsverband lussen gemeenten: Goes, met een de pendance in Terneuzen. Tijdens de woensdag gehouden raadsvergade- 'RIJKSBIJDRAGE VOLSTREKT ONVOLDOENDE' niet onze hoogste prioriteit. Het lijkt in de Zeeuwse situatie een wat opge bold idee". Haar partijgenoot, wet houder J. de Graaf (volksgezondheid) haastte zich op te merken dat het „van uitermate groot belang" is dat er een DGD komt. Hij stelde Mol in het vooruitzicht met haar nog eens een robbertje te praten over de wen selijkheid ervan. Woordvoerders van andere partijen deelden de liberale twijfels niet. C. van den Boomgaard (CDA) wilde we ten of de gemeente Goes de nieuwe dienst in korte tijd huisvesting kan bieden. PvdA-er. P. Duinkerke herin nerde eraan dat zijn partij steeds vurig voorstander van de dienst is geweest. Hij vond het fijn dat, na veel aarzelingen, een groeiend aantal ge meente zich aan wil sluiten. Wethou der De Graag vond het nog te vroeg om op de huisvesting in te gaan. „We onderzoeken de mogelijkheden en er zullen wel openingen gevonden wor den. Het bestuur van de DGD zal zelf moeten beslissen. We hebben wel1 en- hele suggesties gedaan". De wethou der liet weten dat de positie van de .centrale post ambulancevervoer in Goes (nu ondergebracht bij de op te heffen bescherming bevolking) nog Op de opmerking uit de conferentie dat de NEWECS 25 is geënt op een horizontale as-turbine (HAT) met ge lijkstroomdynamo die met een over- belastbaarheidsfactor van 1,6 meer kan hebben dan de wisselstroomver sie, antwoordde ing. Kuys dat hier- was overgedimensioncerd. „We kun- nen uit deze gebeurtenis lering trek ken", zei ing. Kuys. Een van die lessen is: „Laat zo weinig mogelijk micro-elektronica toe in een wind- turbine-ontwerp". Ing. L. G. Sisouw de Zilwa van de PZEM zei dat uit de gebeurtenis met de NEWECS 25 is gebleken dat eisen moeten worden gesteld met betrek king tot veiligheid en constructie en dat aandacht moet worden besteed aan de elektronica, vooral waar die een rol speelt bij het uit gebruik nemen van de installatie bij harde wind. Ing. Sisouw de Zilwa sprak als voorzitter van de nationale normcom missie windturbines (NEC '96) die in maart van dit jaar is ingesteld met als taak het opstellen van veiligheidsei sen. Het gaat hier om basiseisen en de commissie waakt er vooral voor te stringente normen voor te schrijven Door een zogeheten lopende stortleesband in werking te stellen opende burgemeester De Meester van Zierïkzee tweede van rechts) woensdag het nieuwe voorsorteercentrum van de PTT in Zierikzee. ZIERIKZEE Het nieuwe PTT- voorsorteercentrum in Zierikzee is woensdag officieel in gebruik geno men. Het oplaten van zo'n 700 post duiven. het uitreiken van dankbetui- jaar heeft moeten behelpen in Karremans van het postkantoor Zie- belangrijke rol speelt, gelet bijvoor- rikzee. beeld op de postlijnen van PTT in In zijn toespraak maakte hij verder Zeeland en Brabant. De directeur duidelijk dat de besteldienst zich zes maakte duidelijk dat PTT veel gele gingen met afgestempelde Rode Kruis-postzegels, vlaghijsen en een optreden van de postharmonie en het PTT-tamboerkorps Breda gaven het gebeuren een feestelijk aanzien. gen is aan een snelle dienstverlening. De eigenlijke openingshandeling ver- noodbehuizing, de Graanbeurs. „Dat Daarom gaat tante Pos de mogelijk- was bepaald geen ideale situatie en heden daarvoor, zoals de landelijke gaf aanleiding tot allerlei problemen, expresdienst. telegraafdienst en fax- En als er hoge eisen aan het aanpas- post. komende tijd uitgebreid onder singsvermogen van de mensen wor- de aandacht van het publiek brengen, den gesteld is zes jaar een hele tijd", door middel van een voorlichtings- -„bi.w .-w. - - - aldus directeur Karremans. Hij wees campagne. die de technische ontwikkeling in de richtte burgemeester T. H. de Meester er0p ^at het nieuwe voorsorteercen- in dit verband rangschikte de direc- j i i g| tmam aan de Harmgvlietstraat mede teur van het postdistrict mede het tot stand gekomen is op aandrang nieuwe voorsorteercentrum Zienkzee. - van de dienstencommissie PTT Zie- Want het is doelmatig ingericht en gezelschap genodigden bijeen in^de rikzee. die de nieuwbouw bepleitte bij gunstig gelegen voor aan- en afvoer aula van de rijksscholengemeenschap de centrale directie. „Maar intussen van de postauto's. „Het kan er dan ProfefSor Zeem,a"' zijn we dik tevreden over het feit dat ook aan bijdragen de kwaliteit van de PTT had namelijk onder meer alle in ^e bestellers hun werk ondanks de dienstverlening aan het publiek te Zierikzee werkzame eigen medewer- moeilijke omstandigheden zo goed verhogen", kers en hun vrouwen of mannen uitge- hebben verricht", onderstreepte Kar- nodigd. „Dat is niet overal de gewoon- remans. door een zogeheten lopende stortlees band in werking te stellen. Maar voor dat het zover was kwam een groot 'Service-centrum voor sport in centrum Middelburg' MIDDELBURG - Het te stichten sport-service-ccntrum voor Zee land zou moeten worden gehuis vest in de directe nabijheid van het gebouw van het Provinciaal Opbouworgaan Sichting Zee land in Middelburg. Er moet voor worden gezorgd, dat er samenhang kan zijn tussen de activiteiten van het centrum en het opbouworgaan. Dat is het oordeel van het be stuur van de stichting, zoals het Is vervat in een brief aan het dagelijks bestuur van de provin cie, In de brief wordt aangeduid, dat er samenwerking en coördinatie "loet zijn tussen de verschillen de sectoren op het gebied van het welzijn. Dat is op principiële, maar ook op praktische gronden hodig. De Zeeuwse Sportraad heeft intussen besloten te laten onderzoeken of het sport-servi- cecentrum in de binnenstad van Middelburg kan worden gehuis vest. Aanvankelijk was uitge gaan van het sportcomplex aan de Kruitmolenlaan in Middel- ourg-Zuid als locatie, maar men *11 nu ook mogelijkheden in het centrum van de stad bekijken. VLISSINGEN - De situatie bij met name de administratie van de Zeeuwse Dag- en Avondscholenge meenschap (ZDASG) is zorgwek kend. Dit constateerde voorzitter ing G. J. A. M. Adan, wethouder van onderwijs in Vlissingen, woensdag tijdens de vergadering van het alge meen bestuur van de ZDASG in Vlis singen. Niet alleen de administratie kampt met onderbezetting, zo bleek uit een reactie van de heer L. Wille, adjunctdirecteur van die onderwijs instelling, maar ook de schoolleiding dreigt overbelast te raken doordat men te weinig mensen ter beschik king heeft. Een oplossing voor de problemen is echter moeilijk te vin den, aldus de heer Adan, omdat, zoals hij zei, 'de rijksbijdrage volkomen onvoldoende is'. Het bestuur van de avondscholenge- rneenschap kan weinig doen aan de bleek uit een reactie van de heer Adan op vragen van bestuurslid C. de Keij- zer. ..Van het ministerie van onderwijs is weinig te verwachten", aldus de voorzitter, „Ik denk dat we door zul len moeten gaan met het aankaarten van die problemen, waar dan ook". Overigens heeft het ministerie van onderwijs en wetenschappen de pro blemen gedeeltelijk onderkend De ZDASG krijgt over de jaren '81 tot en met '84 een extra vergoeding in het kader van de zogenaamde HREP- regeling (Harmonisatie rechtspositie exploitatiepersoneel). De ZDASG kan nu aanspraak maken op een vergoe ding van in totaal ruim 52.000 gulden. Over de bestemming van dit bedrag werd woensdag nog geen beslissing genomen. Als mogelijke bestedingen noemt hel dagelijks bestuur de finan ciering van de automatisering van de administratie en de dekking van de tekorten op de begroting. ADVERTENTIEi tekort wordt deels veroorzaakt door uit het verleden, wat het begrotingste de huisvestingskosten die bedragen kort uiteindelijk is". 175.000 gulden, terwijl het rijk slechts Het dagelijks bestuur van de ZDASG 60.000 gulden bijdraagt - en de exploi- heeft bij het ministerie een aanvraag tatiekosten. Hier bedraagt het nega- ingediend om in aanmerking te ko- tieve saldo ruim 15.000 gulden. men voor deelname in het werkgele genheidsproject voor jongeren. Het De heer Adan gaf aan dat de extra ministerie van onderwijs heeft 15 mll- rijksbijdrage in het kader van de joen gulden beschikbaar gesteld voor HREP-regeling - die is verleend op dit project, dat erop is gericht jonge- grond van de hoeveelheid administra- ren de kans te geven arbeidservaring tief werk die ten behoeve van de 0p te doen op de onderwijsarbeids- ZDASG moet worden verricht - ter markt. De aanvraag omvat een halve dekking van dat tekort kan worden weektaak in de adminstratieve sector iedereen die in de ban is van de computer. In 146 gebruikt. Het verdient echter voor- en een halve weektaak in de onder- Da«'ina's alles over de automntiqprintKor<;rhiprlimi<i keur. zo bleek uit zijn woorden, het wijssector van de ZDASG. De scho- KI, ,-Tu r aulomati^rmfrsgeschic ck nis geld te gebruiken voor automatise- lengemeenschap heeft hiermee een cn c'e ontwikkelingen die voor de deur staan, ring van de administratie. „Dat is een maximumaanvraag gedaan. De heer Rijk geïllustreerd. Met btpendicn gratis kans op structurele oplossing voor de proble- wille sprak de hoop uit dat daardoor IBM personal computer. Op naar de boekwinkel dus! men uit de toekomst", aldus de heer ruimte zal ontstaan om een ervaren Zolang de voorraad strekt. Adan. „Dat is voor mij belangrijker leerkracht op te laten treden als de- dan de oplossing van de problemen kaan. Toegattkelijkh eid extra pluim op hun postpet. We zijn Directeur J, L. de Wild van het post- Met enige schroom stelde De Wild bijzonder blij met dit gebouw. En district Middelburg keek terug m het nog vast dat het beter toegankelijk daarom hebben we het hele personeel postale verleden en signaleerde een maken van het postkantoor Zierikzee J—feestelijke ope- structuur van het staatsbedrijf die voor invaliden nog steeds niet is feitelijk 00j{ in deze dagen nog een gerealiseerd. „Dat is vervelend, maar alleen een kwestie van financiën", aldus de directeur, die gelet daarop de kans op verbetering van de huidi ge situatie ten behoeve van de invali den voorshands niet groot achtte. te. maar onze bestellers verdienen een uitgenodigd c ning bij te wonen", aldus directeur C (Met kans op IBM personal computer!) Kijk. automatisering', verplichte iectuur voor Na I oktober: f26,50. geen onderwerp van gesprek is ge- problemen bij de administratie, zo weest. Hy wilde eerst afwachten hoe de opheffing van de bescherming be volking precies geregeld gaat worden. Begroting MIDDELBURG - Voor het boerderij- stand m voorzieningen voor gehandi- project voor geestelijk gehandicap- capten deels wil in lopen, ten op Tholen is de afgelopen dagen Gedeputeerde Staten moeten op hun een meerjarenbegroting opgesteld beurt vóór 1 oktober het ministerie die pas na zes jaar sluitend is. De van WVC laten weten hoe ze denken eerste jaren vertoont deze begroting over de Invulling van de in totaal 21 echter nog flinke tekorten vanwege plaatsen die de provincie op grond aanloopverliezen. Een en ander is van de noodoperatie zou kunnen kry- woensdagmorgen meegedeeld door gen. de heer W. van Ballegooyen, be stuurslid van de Stichting OVEM De begroting voor 1984 werd overi- (Ook Voor Mekaar) die al anderhall een woon- Zoals gemeld is het boerderijproject wat de exploitatie betreft gesplitst in Vandaar dat de op 3 oktober aan- de mee. hebben gedeputeerde staten staande vergaderende uitgebreide dinsdag een beslissing genomen over vaste kamercommissie voor gehandi- de noodoperatie. Hij wilde woensdag captenbeleid gevraagd is tussenbeide echter nog niet zeggen hoe het advies te komen. Deze commissie is verzocht van gs ten opzichte van het boerderij- uit te spreken dat de overheadkosten, project is uitgevallen De brief waarin al was het maar voor de beginperiode over het besluit mededeling wordt van het boerderijproject niet betaald gedaan aan het bestuur van OVEM. is behoeven te worden. Burgemeester De Meester gaf aan dat het gemeentebestuur verheugd is met de komst van het nieuwe PTT-voor- sorteercentrum. Dat was overigens in eerste instantie gepland bij het post kantoor aan de Poststraat in de bin nenstad. maar van de bouw aldaar moest om verschillende redenen wor den afgezien. „Achteraf zyn we blij met deze nieuwe plaats aan de Ha rmgvlietstraat. Want we hadden er in feite toch wel enige moeite mee dat anders de bestelauto's in de binnen stad hadden moeten opereren. Gelet op de problemen van het verkeer in de binnenstad is deze plaats een goede oplossingaldus De Meester. Het voorsorteercentrum staat er door het ontbreken van bebouwing in de omgeving nog wat kaaltjes bij En in dit verband hoopte de burgemeester dat de plannen om in de nabijheid de nieuwe openbare bibliotheek te bou wen verwerkelijkt zullen worden. A. van de Sande verwoordde de tevre denheid van de PTT-bestellers en dienstencommissie. „De bestellers zyn eindelijk verlost van een precaire toe3wand en de dienstencommissie heeft dus niet voor niets aan de bel getrokken. Het kon echt niet langer in de Graanbeurs, al hebben we er toch ook heel wat afgelachen". aldus Van de Sande. Vandaag, donderdag, wordt in het voorsorteercentrum open huis voor de bevolking gehouden. in i werkgedeelte. Wachten project voor geestelijk gehandicap ten van de grond te krijgen. king aangegaan worden met de socia le werkvoorziening De Betho in Goes. steeds obstakels op haar weg vond Op zich geen probleem, maar vanuit die uitvoering van het plan onmoge lijk maakten. gens niet behandeld tijdens de verga- jaar lang probeert om het boerderij- Voor het laatste moet een samenwer- dering, hoewel behandeling daarvan wel op de agenda stond vermeld. Volgens de heer Adan zijn er de laatste weken echter zoveel wijzigin gen van de kant van het ministerie gekomen dat de ontwerp-begroting die was opgesteld alweer was achter- Zoals gemeld moest de stichting ui- haald. Tijdens de vergadering werd terlijk vandaag, donderdag, aan gede- een nieuw ontwerp aan de bestuurs- puteerde staten kenbaar maken hoe Het gaat daarbij om een bedrag van leden uitgedeeld, maar de behande- de zaak er fmancieel voor staat. De 15 minstens zestigduizend gulden per ling ervan werd uitgesteld tot de plaatsen binnen het boerderijproject jaar. OVEM vindt dat De Betho dit volgende vergadering, die 4 novcm- kunnen door het ministerie van WVC ber wo2vt gehouden. OVEM hoopt nu dat WVC wil wach ten mei een beslissing over het boer derijproject tot de kamercommissie Den Haag is de eis gesteld dat het boerderijproject gaat betalen voor de diensten die door De Betho worden verleend, de zogenoemde 'overhead kosten'. geld niet zou moeten krijgen omdat er De ontwerpbegroting vertoont een tekort van ruim 46.000 gulden. Dat aan Zeeland gegeven worden in het nauwelijks sprake zal rijn van extra kader van de 'Noodoperatie 1982', kosten ingeval van samenwerking waarmee het departement de achter- met deze sociale werkvoorziening. VLISSINGEN' Bij een aanrijding namelijk woensdag pas aan de stich- die z'ch woensdagochtend voordeed ting verzonden en in afwachting van ?p kruising Inslaan-Anjelierclaan ontvangst op dat adres wilde Ten ,n Dssingen is aanzienlijke schade Wolde nog geen mededeling doen over ontstaan- de inhoud. Het ongeluk gebeurde omstreeks Het Provinciaal Overlegorgaan Zwak- 11 40 uur De Vrouwelijke bestuurder uitspraak heeft gedaan. Moeten zinnigenzorg Zeeland iPOZi heeft gs N.J -T uit Vlissingen reed met haar de overheadskosten toch niet betaald vorige week geadviseerd om, bij on- personenauto over de Irislaan. ko- worden, dan nóg kan de stichting verhoopt niet doorgaan van het boer- mend uit de Paul Krugerstraat, in de zich overigens bedruipen zoals uit de derijproject, de 21 plaatsen te verde- richting van de President Roosevelt- nieuwe meerjarenbegroting blijkt. len over een gezinsvervangend tehuts laan terwijl de eveneens uit Vlissingen De eerste jaren vertoont die tekorten, m de Kanaalzone 110 plaatsen) en een afkomstige M.P. de B. over de Anjelie- maar deze zyn na zes jaar ingelopen, soortgelijke voorziening van 11 plaat- relaan naderde, komend uit de nch- Desalniettemin hoopt de stichting, na sen in VlissingenAndere mogelijk- tmg Beatrixlaan De laatste reed in de een uitspraak vam de kamercommis- heid die opengehouden werd was het richting van de Irislaan. T. verleende sie toch onder betaling van de kosten boerderij project in afgeslankte vorm 8een voorrang aan De B. hetgeen een uit te komen. (ll in plaats van 15 plaatsen) en botsing tot gevolg had, waarbij aan- Intussen. zo deelde woensdag namens daarnaast 10 plaatsen voor de Ka- zienlijke schade aan beide auto's ont- de provincie woordvoerder J. ten Wol- naalzone. stond. Er deden zich geen persoonlij- ke ongelukken voor.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 17