Westerkerk Middelburg aan 'uitgestotenen' toegewezen Telefonische hulpdienst voor kinderen niet nodig Startschot voor verkoop gegeven Nieuwbouw sociale dienst in Vlissingen PZC/ provincie Tekort Werkplaatsen Walcheren kleiner ROOIEVROUWZOEKTGRIJZE TRUI. ZONNIGE VERSCHIJNING ZOEKT WEER EN WIND' JAS. JACHTIG ZAKENMAN ZOEKT RUSTIGE COMBINATIE. EB i TEGENPARTIJ WELLICHT IN BEROEP DONDERDAG 15 SEPTEMBER 1983 15 MIDDELBURG - De huidige gebruikers van de Westerkerk aan het Armeniaans Schuitvlot in °egP Middelburg moeten deze afstaan aan de groepering die ruim twee jaar geleden buiten de deur zend leden en doopleden tellende veJ- vt'erd gezet. Dat heeft de meervoudige kamer van de Middelburgse rechtbank bepaald in het band van de gereformeerde gemeen- «■oensdag gepubliceerde vonnis inzake de procedure rond het bezit van het kerkgebouw. {JJ [Te ^beTOrfellne'va" het geschil De vier jaar oude Westerkerk is sinds inhoud van het vonnis. Hij was daar- voordeed in het kerkverband van de *?nd h^t Middelburgse kerkgebouw is van overigens nog niet op de hoogte gebracht omdat deze raadsman vol gens zijn zeggen meegedeeld was dat pas volgende week woensdag vonnis gewezen zou worden. Zoals eerder gemeld zijn de Middel burgse perikelen direct gevolg van de scheuring die zich in 1980 landelijk begin 1981 in het bezit van de gerefor meerde gemeente in Nederland (bui- verband) onder aanvoering van ouderling J Geluk. Dat gebeurde het aanbrengen van een nieuw slot op de toegangsdeur. De tegenpar tij, de gereformeerde gemeente in Ne derland (binnen verband) onder lei ding van ouderling J Westerbeke had daardoor slechts het nakijken Deze groepering week voor het houden van de zondagse kerkdiensten uit naar de Engelse Kerk en gebruikt op het ogenblik voor dat doel de Doopsgezin de Kerk aan de Lange Noordstraat. December vorig jaar spande de groep Westerbeke bij de rechtbank de pro cedure aan met als doel de Wester kerk weer in bezit te krijgen. De rechtbank stelde woensdag de groep Westerbeke in het gelijk. In het MIDDELBURG - Het te- werkplaatsen 2.6 mil- vonnls wordt bepaald dat het kerkge- kort van de Werkplaat- joen meer van Den Haag bouw binnen acht dagen na het van sen Walcheren in Mid- kracht worden overgedragen moet delburg is minder fors worden De groep Geluk moet de dan was begroot. Het sleutels overhandigen aan de tegen- afgelopen jaar werd af- partij en werd bovendien veroordeeld gesloten met een tekort tot het betalen van de kosten die 8250 van 3,4 miljoen gulden, gulden bedragen. hoewel 3,7 miljoen was Wanneer en of dit vonnis tot uitvoe- geraamd. Dit blijkt uit nng wordt gebracht is echter nog het financieel verslag volstrekt onzeker. De rechtbank heeft over '82. dat het bestuur .namelijk ook bepaald dat de werking van de werkplaatsen van het vonnis wordt opgeschort in- woensdag heeft gepu- dien de groep Geluk besluit om in bliceerd. Het verslag joen. Door nog wat klei- beroep te gaan bij het Hof in Den wordt besproken tij- ne voordelen kwam het Haag. Gebeurt dat, dan behoeft de dens een vergadering Westerkerk niet afgestaan te worden van het algemeen be- 20 lang het Hof nog geen uitspraak stuur, die vrijdag 16 heeft gedaan. september om twee uur joen gulden te liggen De groep Geluk heeft drie maanden 's middags begint in het de tijd om beroep aan te tekenen gebouw van de werk- Uit de exploitatiereke- tegen het vonnis van de Middelburgse plaatsen aan de Greve- rechtbank. Het ziet er daarbij naar uit lingenstraat in Middel dat de strijd rond het kerkgebouw in burg. gereformeerde gemeenten in Neder- de rechtbank dn* aan 1het rat land. Be.de groeperingen bleven 21ch Bepan met de 20 genoemde Dordt- overal in het land aanduiden met de2e sdle Knorde (DKO). Beide groepe- benammg De situatie in Middelburg ""sf" beroepen ach op dezekerkor- is 20 dat de groep Westerbeke binnen die in reite dezeUde rechtskracht het oorspronkelijke kerkverband is beert als statuten bij een vereniging. Vnlfzpnt; r)P7P Icprkornp Kan ppn hp- gen behoort tot de buitenverbanders, dan was gepland, post 'minder verbruik grondstoffen en uitbe steed werk' gaf een be drag van 1,7 miljoen gul den aan. Tegenover deze voordelen stond ook een tegenvaller, in totaal daalden de inkomsten uit werk van de perso neelsleden van de werk plaatsen met 2,1 mil- positief verschil tussen begroot en werkelijk te kort daardoor op 0.3 mil- «rkelijkheid nog lang niet beslecht Het financieel resultaat 409.010 gulden heeft ge- ning over '82 blijkt, dat Gelukkig kon voldoen- het 'orgelfiasco' de werkplaatsen in totaal Mr A. Minderhoud. raadsman van werd beïnvloed door een de groep Geluk, liet woensdag in een ruimere subsidie dan eerste reactie namelijk al doorsche- vooraf werd aangeno- meren dat de kans zeer groot is dat in men. In totaal kregen de van beroep wordt gegaan. Gebeurt dat, dan kan de groep Geluk voorlopig van de Westerkerk gebruik blijven maken. .De mogelijkheid om in beroep te jaan wordt serieus overwogen en ik acht het waarschijnlijk dat het er ook van komt'' aldus de raadsman. Vol gens hem heeft de rechtbank met het ronrns eigenlijk kenbaar gemaakt dat ze het niet onwaarschijnlijk acht dat hogere rechters anders oordelen. De heer Minderhoud leidde dit af uit het feit dat het vonnis niet van kracht wordt zolang er sprake is (of kan zijn) van hoger beroep Verheugd Mr W. N. L. Donker, raadsman van de groep Westerbeke en woonachtig in Alpehn aan den Rijn, toonde zich in «n eerste reactie verheugd over de kost. Tegenover onkos ten van 617.424 gulden, stonden opbrengsten werkvoorziening", aldus 414 gulden. Om- het bestuur dat al in '81 een schade post van 556.438 gulden was opgevoerd, blijkt de uiteindelijke schade dus toch mee te vallen. Daarom wordt voor '82 een post 'netto op brengst orgels' van 147.428 gulden opge voerd. In het jaarverslag wordt verder gesteld, dat de economische recessie ook aan de Werkplaat sen Walcheren niet voor bij is gegaan. „Door het faillissement van een van de opdrachtgevers zette het jaar '82 op het gebied van de werkvoP- ziening wat zorgelijk in de vervangend worden aangetrokken. Op middellange termijn is er veel vertrouwen in de continuïteit van de alleen door de kerkeraad (bestaande uit ouderlingen en diakenen) geno men worden. In Middelburg gebeurde dit begin 1981 door ouderling Geluk die toen ook de pas verkozen diaken de heer B. J. Kersten met zich mee kreeg Zijn mede-ambtsbroeders W en J. Westerbeke (broers) waren ech ter niet aanwezig bij een begin januari 1981 gehouden ledenverdagering tij dens welke het besluit om uit te treden verder gestalte kreeg. Kerkeraadsbesluit De rechtbank komt tot de conclusie dat niet van een echt kerkeraadsbe sluit gesproken kan worden en dat de groep Geluk een onrechtmatige daad heeft gepleegd met de inbezitneming van de Westerkerk. Daarbij speelt mee dat van de zijde van de gebroe ders Westerbeke een bezwaarschrift ingediend was tegen de verkiezing van de heer Kersten tot kerkeraads- lid. Zoiets kan de bevestiging van een verkozen kerkeraadslid nog in de weg staan. De rechtbank is dan ook van mening dat over hel betreffende bezwaarschrift eerst door de kerke raad beslist had moeten worden. Nu dit niet gebeurd is heeft ouderling Geluk de heer Kersten ten onrechte als lid van de kerkeraad laten meebe slissen over de losmaking uit het oorspronkelijke kerkverband. Zoals gezegd ziet het er echter naar uit dat aan de onvrijwillige balling schap van de groep Westerbeke in het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente in Middelburg op korte termijn geen eind komt. Eerst zal moeten worden afgewacht of de groep Geluk in beroep gaat tegen het vonnis van de rechtbank Commissaris der koningin dr C. Boertien en zijn echtgenote zoeken, temidden van leerlingen van De Linge, Unicef-artikelen uit als begin van de verkoopactie in Zeeland. BIEZELINGE De protestants christelijke school De Linge in Bie- zelinge beleefde woensdagmorgen de Zeeuwse primeur van de jaar lijkse najaarsactie van het kinder fonds Unicef van dc Verenigde Na ties in Zeeland. De commissaris van de Koningin in Zeeland, dr. C. Boertien, gaf het startschot voor de verkoop van de Unicefartikelen, door een ballon lek te prikken. Vervolgens namen hij en zijn echt genote het eerste artikelenpakket in ontvangst. Deze eerste verkoopdag verliep in aanwezigheid van een aantal geno digden zoals J. Auriel, afdelings hoofd van Unicef-Nederland. H de Koning, de secretaris van het regio nale comité De Bevelanden. de Ka- pelse burgemeester G. Huitsing en zijn vrouw, de onderwijs-ïnspectrice drs. W. Bouwman, vertegenwoordi gers van andere regionale comités en Unicef-gasten uit Indonesië. De laatsten waren aanwezig, omdat zy met plannen rondlopen om In Dja karta een dergelijke actie te voeren. Het was de tweede keer in een reeks van jaren, dat de verkoop vanuit een lagere schoolgebouw begon. Vo rig jaar had de Anne Frankschool in Goes de eer, daarvoor was het altijd in de Middelburgse Abdij te doen. Volgens De Koning is volgend jaar West-Zeeuwsch-Vlaanderen aan de beurt. Voor de leerlingen van De Linge was de gebeurtenis een feest, zij hadden zich verkleed als 'kinde ren van de wereld'. De Koning open de de bijeenkomst met een wel komstwoord en hield toen een vraaggesprek met de kinderen uit de hoogste klassen over het werk van het wereldkinderfonds Daarna zongen de scholieren gezamenlijk een lied. Het schoolhoofd. A. Kole. bracht vervolgens de opbrengst van een door de oudercommissie gehouden bazaarrommelmarkt ter sprake Dit evenement bracht duizend gul- - den op, een bedrag dat gedoneerd T zal worden aan het Unïcef-project I Boethan. „Voor ons Is het vandaag - wel feest, maar voor een heleboel II kinderen in de derde wereld is het helemaal nooit feest", aldus Kole, - het belang van Unicef beklemto- nend Nadat Boertien de ballon had - lekgeprikt. sprak hij een dank- woord uit en bekeek de werkstuk- ken die de kinderen gemaakt had den. Overigens is de commissaris I tevens landelijk voorzitter van Uni- cef. De artikelen (kaarten, briefpapier, beeldjes en dergelijkei worden niet huis-aan-huis gesleten, maar via vaste adressen verkocht. De actie in De Bevelanden is elk jaar goed voor een bruto opbrengst van ruim 20.000 gulden. RAAD MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Vonnis tegen Vlissinger werd nietig verklaard DEN HAAG Het Haagse gerechts hof heeft het vonnis tegen de 28- iwi?e J. G. M. uit Vlissingen vernie ld, De Vlissinger was door de poli- tierechter in Middelburg wegens he- ling tot een maand onvoorwaardelij ke gevangenisstraf veroordeeld, («rdachte had een videorecorder ge acht, die van diefstal afkomstig was. ge Vlissinger zei echter dat hij dat "t wist, Van het vonnis van de ttlerechter ging de Vlissinger in ;er beroep. De procureur-generaal het Haagse hof constateerde dat dagvaarding niet op juiste wijze i uitgebracht en eiste daarom nie- 'erklaring. Het hof deed meteen spraak en vonniste conform. Het ls KJ mogelijk dat de Middelburgse Icier een nieuwe dagvaarding uit- Het gebouw van de Westerkerk in Middelburg. ^Zi^ScWwljj ZIE IE HET WOLMERK. BEN |E ZEKER. MIDDELBURG - De Zeeuwse Raad voor de Maatschappelijke Dienstver lening ziet vooralsnog niets in een telefonische hulpdienst voor kinde ren. kortweg een kindertelefoon. De leden van de Raad, die dit onderwerp woensdagmiddag bespraken tijdens een vergadering in Middelburg, wa ren van mening dat de Telefonische Hulpdienst Zeeland prima functio neert en dat er geen aparte lijn voor kinderen moet worden ingesteld. Aanleiding voor de discussie over dit onderwerp was een nota, opgesteld door Jan Hundscheid functionaris van de Zeeuwse Jeugdraad, die de voors en tegens van zo'n kindertele foon op een rijtje had gezet zonder overigens een oordeel uit te spreken. Secretaris mr J van der Meulen van de ZRMD zei Het is onzinnig om ook maar te denken aan een aparte telefoon voor kinderen. Landelijk msse' In de vorige vergadering (in wordt uitgegaan van een inwoneraan- junn waren zij al uitgebreid op dit tal van 750.000 dat door een kinderte- werkstuk ingegaan Zoals bekend is lefoon moet worden bereikt. In Zee- het rapport gemaakt in opdracht van land is niet eens sprake van de helft het b- en w-overleg Zeeuwsch-Vlaan- van dit aantal". deren. Conclusie van de samenstellers De heer W Veenhoven (Jeugd en is dat vele instellingen kunnen ver- Gezin i zei dat binnen zijn instantie de dwijnen en ondergebracht moeten voorkeur uitgaat naar een integratie worden bij het Algemeen Maatschap van de kindertelefoon binnen de Tele- pelijk Werk fonische Hulpdienst. „De behoefte De secretaris van de ZRMD heeft het aan een telefoondienst voor kinderen rapport in een notitie sterk bekriti- zal echter eerst duidelijk onderbouwd seerd en zijn kritiek werd woensdag moeten worden". Hij stelde voor om door de Raad in zijn geheel overgeno- daartoe een onderzoek te houden op men. Van der Meulen is van mening, lagere en middelbare scholen. De ove- zoais eerder gemeld, dat als er instel- lingen zijn die dubbel werk verrichten (overlappingen), er dan maatregelen genomen kunnen worden Hij ziet echter geen heil in het zomaar ophef fen van instellingen en stichtingen. Zwsch-Vlaanderen De ZRMD w as het daarmee eens en VLISSINGEN - De Vlissingse wet houder voor sociale zaken A. Hoef- kens (CDA) heeft woensdagmiddag de officiële eerste paal geslagen voor de nieuwe huisvesting van de ge- meentelijke sociale dienst, aan de HJELBURG*". Het drumkoTps Dokter Galandatstraat in Vlissü^fflJ c Snirit ..it MiHHnih.trtr H,J d«ed dat in aanwezigheid van een groot aantal medewerkers van de sociale dienst, die al lang te kampen hebben met gebrek aan voldoende cn goede werkruimte. Burgemeester drs Th. J. Westerhout van Vlissingen wees er in zijn korte toespraak op. dat met de verhuizing van de sociale dienst naar de nieuwbouw in april ook weer meer ruimte ontstaat in het stadhuis voor de andere afdelingen. TiGeen enkel lid van het college van b en w had het vorig jaar nog voor ;°fpsBlue Spirit zich na zeven maan- mogelijk gehouden, dat wij nu hier voor het eerst met andere Neder- zouden staan voor de eerste paal en toose korpsen meten Om die reden volgend jaar een nieuwe huisvesting ijken de Blue Spirit-leden met vol- hebben voor de sociale dienst. Het «ring op het behaalde resultaat heeft veel moeite gekost, maar het is erig De eerste plaats ging naar toch gelukt", aldus de Vlissingse bur- Pjnaal kampioen Jubal uit Dor- gemeester. voor wethouder Hoefkens ■^ht Het concours was georgani- om 15.30 uur overging tot het slaan door het drumkorps Oranje in van de eerste officiële paal Burge- ®ienwerking met de stichting meester Westerhout vertelde verder dat geen enkel risico is genomen bij de bouw. Daarom waren volgens hem ook al tevoren enkele palen in de grond geslagen, om zeker te weten dat het goed zou gaan. Wethouder Hoefkens wees op de enor me groei van de sociale uitkeringen In 1977 werd nog 20 miljoen gulden uitgekeerd en voor 1984 wordt een bedrag van 80 miljoen gulden ge raamd. De personeelsbezetting is toe genomen van 38 medewerkers in 1977 tot 57 nu. „Het is geen evenredige stijging, maar dat is ook niet nodig Technische hulpmiddelen maken het mogelijk meer aanvragen en beschikkingen te verwerken dan enkele jaren geleden. Toch is het duidelijk, dat de draad Succes Middelburgs drumkorps in Huizen [jluc Spirit uit Middelburg nam een ■»r dagen deel aan een drumcorps- 'ncours in het Noordhollandse Hui- in. Dc Middelburgers, die sinds de Wiehting tien maanden geleden, 'oor hel eerst in een concours optra- rn' behaalden de achtste plaats. In ■dtaai namen veertien korpsen, 'arvan twee jeugdkorpsen, aan het venement deel. let de aanschaf van instrumenten en schrijven van muziek was drie banden gemoeid. Daarom kon het ^korps Holland. rige leden voelden daar niets voor. De nieuwe voorzitter van de Raad. me vrouw C. van Zanten-Leysen. opperde vervolgens het idee dat een onderzoek wellicht mogelijk is via de schooldeca nen. Ook daarvoor bestond echter weinig enthousiasme. De heer G. Wolters, coordinator van de Telefonische Hulpdienst Zeeland „Het is buitengewoon moeilijk om. met name middelbare scholieren ™mphm,•meerde de secretaris voor daarover te benaderen Ook tegen- duidelijke „erkstuk. In het over een schooldecaan rullen re. denk Zceu»s-VI««nse rapport wordt on- ik, ontkennen dat ze problemen heb- der meer gedacht aan de opheffing of ben. De noodzaak van een aparte mtesratie van de Telefonische Hulp kindertelefoon is voor mi) ook niet dienst. In de jonge vergadering duidelijk aangetoond in de nota. Ver- maakte IVolters zich daar al kwaad zeer gespannen staat verklaarde de bheksvriendelijke ambtenaar. Even niet verder in te willen gaan op de der blijkt ons uit de telefoontjes die over Woensdag zei hij: „Stel dat de Vlissingse wethouder onmisbaar is een accommodatie, die personeelsbezetting, maar college van we krygen. dat het aantal kinderen Zeeuws-Ylaamse gemeenten met hun Ook directeur mr J. L. Osterman van beantwoordt aan de eisen van de b en w en gemeenteraad te willen dat belt weer aan het dalen is. Was financiële bijdragen alkaken dan de sociale dienst wees op de massale tijd aldus directeur Osterman. Het bedanken voor het begrip dat wordt aanloop van de laatste jaren en de ontwerp voor de nieuwbouw heeft getoond daarbij, vele aanvragen voor financiële hulp- volgens hem daar heel sterk rekening verlening. „Om aan de hulpvraag te- mee gehouden door een goede opvang „En voor de daadwerkelijke bijstel- gemoet te komen is meer nodig dan van het publiek in voldoende en goed lingen tot de grens van het mogelij- een warm kloppend hart in een pu- geïsoleerde spreekkamers. Hij zei ook ke", aldus directeur Osterman. het in 1981 nog vier procent, het kunnen w'j met I®6* volgende pro- afgelopen jaar bedroeg hun aantal 2.9 ^leem te kampen krijgen: Iemand uit procent van het aantal 'bellers" Zceuwsch-Vlaandcren belt de Hulp- Hij zei verder dat als er een kinderte- dienst. En dan moeten wij zeker lefoon m Zeeland moet komen hij een «sorry u belt uit een gebied voorstander is van onderbrenging bij dat ons n,et subsideert. dus wij kun de bestaande hulpdienst "e" u n,el, te woord staanDat zou De leden van de ZMRD hielden de ;?ch te sck z,jn 1 discussie kort over het al veel bespro- Het commentaar van secretaris Van ken rapport 'Maatschappelijke 'S™%. Dienstverlening van D'Ee tot Honte- Losgebroken stieren liepen door Veen; (ADVERTENTIE) B|t HEI WOLMERK. BEN |E ZEKER. In beschermende kleding tegen oliespatten sloeg wethouder AHoejketis van Vlissingen woensdag de eerste paal voor de nieuwbouw van de sociale dienst. Gedeputeerde Staten die de ZRMP om advies over het Zeeuws-Vlaamse rapport hadden gevraagd. In het begin van de vergadering nam de Raad afscheid van voorzitter J Don. die de voorzittershamer vervol gens overdroeg aan mevrouw C. vap Zanten-Leysen De heer Don is zeven en een half jaar voorzitter geweest van VEERE - De eigenaar van de Camp- de ZRMD Een periode die nog nootj veerse Toren in Veere keek woensdag- door een voorzitter van de Raad werd avond laat vreemd op. toen hy bij het volgemaakt Uit handen van de heer verlaten van zijn etablissement oog in wolters kreeg hij enkele flessen wijn oog kwam te staan met een zestal en een aantal geschenkbonnen losgebroken stieren Hij stelde onmid- een korte toespraak zei de heel" dellijk de rijkspolitie op de hoogte van Don. De wijzigingen in de samenstel- zijn 'vondst Deze ontfermde zich Dng van deze Raad maakten het daama over de kleine kudde en begon weieens moeilijk om iedereen te leréh pogingen in het werk te stellen om de kennen Het leuke ervan was dat je m dieren weer in de wei terug te dry ven. de ene vergadering afscheid nam van Tegen n uur was men daar nog steeds een lld van deze Raad en dat hij ln mee bezig Voor zover bekend hebben volgende vergadering weer binnen- de stieren geen schade aangericht in stapte, maar dan met een andere pét het slapende dorpje. 0p - ADVERTENTIEi ZIE |E HET WOLMERK, BEN |E ZEKER.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 15