Oosterscheldeziekenhuizen blijven in crisissituatie Amgas Middelburg door brand zwaar getroffen Nieuw bouwplan voor ziekenhuis in Goes Weinig animo voor acties bij ziekenfondsen en GAK almanak Vertraging voor Lourdes-gangers Superpompoen OORZAAK NIET TE ACHTERHALEN PAGINA 13 MIDDELBURG - Het bedrijf Amgas Middelburg BV - fabrikant van pijpen en schoorstenen voor huishoudelijk en industrieel gebruik - is zwaar getroffen door de brand die in de nacht van woensdag op donderdag een bedrijfshal volledig in de as legde. Het uiteindelijke schadebedrag stond woensdag nog niet vast. Minimaal moet op een miljoen gulden worden gerekend, maar dit bedrag kan tot een veelvoud oplopen als de exacte waarde van de verloren gegane voorraden en produktie-eenheden, waaronder zeer kostbare machines, is vastgesteld. De brand moet al enige tijd gaande zijn geweest toen de brandweer werd gealarmeerd. Dat gebeurde om één Het bedrijf loopt ook een gevoelige concurrentieachterstand op de vrije j markt op. Deze klap is des te groter, omdat in het verwoeste deel van het dat tijdstip zijn honden uitliet op de Oude Veerseweg, waar Amgas is ge vestigd. de brandweer meegedeeld. vervaardiging van het nieuwe pro- dukt, een schoorsteen voor open haar den en houtbranders, kan worden begonnen, kon hij woensdag nog niet zeggen. Wel zal Amgas zo snel moge lijk beginnen met de bouw van een nieuwe produktie- en opslaghal. Amgas Middelburg BV is onderdeel van de TBI Holding BV. dat zijn hoofdkantoor heeft in Rotterdam. De vestiging in Middelburg bestaat uit zes grote fabriekshallen en een kan toor. Van die zes hallen is er één - die minuut na middernacht. Om hall Directeur Waterman zei woensdag te aan de Stadsambachtweg - uitge- bednjf een gloednieuw produkt werd twaalf 's avonds was er echter nog hopen, dat de produktie vandaag brand. De andere hallen grenzen aan vervaardigd en stond opgeslagen. geen spoor van brand te bekennen, (donderdag) weer voor een deel kan de Oude Veerseweg. deNoordmon- De oorzaak van de brand kan hoogst- Dit heeft een voorbijganger, die om worden hervat. Wanneer weer met de sterweg en de Ramsburgerweg. waarschijnlijk niet meer worden ach- V terhaald. Doordat de bedrijfshal tot jf W de grond toe afbrandde, is er geen j Jg» <m'9 enkele aanwijzing hoe en waar de I IH J r <Hi J%£. M brand kan zijn ontstaan, liet brand weercommandant J. de Klerk woens dag desgevraagd weten. In de loop van woensdag werd het bedrijf bezocht door verzekeringsex- JJ perts. die in het afgebrande deel van de fabriek een onderzoek instelden, 's 9""Morgens verschenen twee draglines bij de nog smeulende en rokende psten van de hal om het nog branden de puin 'om te ploegen'. Hierdoor werd de brandweer in staat gesteld om het vuur definitief te blussen. Brandweercommandant' De Klerk legde uit, dat het nablussen anders nog enkele dagen in beslag zou ne- .A oen Dankzij het omploegen van de imeulende resten kon de laatste J\ brandweerwagen 's middags om vijf Uur naar de kazerne terugkeren. De brandweer van Middelburg rukte uit IP net in totaal zeven wagens, waaron- ck vier blusvoertuigen en de ladder- Vigen. De 65 ingezette brandweerlie- bestreden het vuur met dertien Itralen. Tijdens de brand ontstond Ontploffingsgevaar, omdat zich in de e Pum,l°Pen van de tot de grond toe afgebrande fabriekshal van Amgas Middelburg aan de Oude Veerseweg. Ir kis een fakkel brandende fabriekshal ten aantal flessen met C02 bevonden. VLISSINGEN De acties van de Dienstenbond FNV tegen het be sluit van minister De Koning (so ciale zaken) om de 23.000 werkne mers bij ziekenfondsen en sociale verzekeringsorganen (GAK, be drijfsverenigingen) tot trendvolger tc'maken, hebben in Zeeland wei nig weerklank gevonden. Nog geen vijftig GAK- en ziekenfondswerk nemers hebben woensdag in Zee land aan de actie meegedaan. Bij het rayonkantoor van het GAK in Terneuzcn legden ongeveer vijftien werknemers gistermorgen het werk voor een uur neer. Zo'n vijf entwintig van de ruim honderd personeelsleden van het Zieken fonds Midden-Zeeland in Middel burg volgden woensdagmiddag dat voorbeeld. Bij de overige ziekenfondsen in Zee land (het Algemeen Ziekenfonds voor West-Brabant en Zeeuwsch- Vlaanderen in Terneuzen en het Ziekenfonds Schouwen-Duiveland in Zierikzee) werd gewoon doorge werkt. Datzelfde gold voor het- dis trictskantoor van het GAK in Goes en het GAK-rayonkantoor in Vlis- singen. De 'klanten' van het GAK in Ter- neuzen troffen gistermorgen een pamflet op de voordeur van het rayonkantoor aan, waarop de actie voerende werknemers meldden dat 'de meesten van ons het werk van 10.00 tot 11.00 uur neerleggen, om dat minister De Koning ons tot trendvolger heeft gebombardeerd'. „De pijlsnelle bediening die u van ons gewend bent. staat dus even op een laag pitje". Het merendeel van de bijna twintig Temeuzense GAK- medewerkers deed aan de actie mee Anders lag dat in Middelburg, waar slechts zo'n twintig van de ruim honderd personeelsleden van het Ziekenfonds Midden-Zeeland woensdagmiddag het werk voor een uur onderbraken Er was op gere kend dat minstens de helft van de ziekenfondswerknemers zou mee doen Overval Districtsbestuurder J. van den Brink van de Dienstenbond FNV hield de actievoerende GAK- en ziekenfondswerknemers voor, dat in het verleden al tot vijf keer toe geprobeerd is een 'overval te ple gen' op de positie van het personeel van ziekenfondsen en verzeke ringsorganen. Het is iedereen ge lukt om die plannen op basis van argumenten te torpederen, zei hij. Maar, constateerde de vakbondsbe stuurder, de politieke wil om de minister nu terug te fluiten lijkt niet groot. Hij hekelde 'drammeri ge' opstelling van de minister en bracht in herinnering dat de socia le verzekeringsraad, de raad van centrale ondernemingsorganisa ties en de SER unaniem de plannen van de bewindsman hebben afge wezen. Door het trendvolgerschap krijgt het personeel in de betreffende sec toren te maken met alle bezuini gingsmaatregelen die de regering momenteel voor overheids- en se- mioverheidspersoneel klaar heeft liggen. Het betekent dus dat dc werknemers bij de ziekenfondsen en in de sociale verzekeringssector flink moeten inleveren. Van den Brink noemde het woensdag echter een 'naieve veronderstelling' dat de maatregel van de bewindsman de schatkist 'ook maar iets zal opleve ren' Van den Brink voorspelde gisteren dat wanneer de acties van woens dag niet het door de Dienstenbond gewenste resultaat zal opleveren de onrust onder de werknemers zal toenemen. „Er zal dan nog heel wat afgebakkeleid worden". Hij maakte duidelijk dat indien de minister niet 'om' gaat—hardere acties in de nabije toekomst beslist niet uitge sloten mogen worden. De brandweer heeft deze gasflessen ii xeiligheid gebracht. Naar huis Het personeel van Amgas - in totaal werken 81 mensen bij de vestiging in Middelburg - is woensdagmorgen door de directie van het bedrijf inge- Het produktiepersoneel - 58 sterk - is daarop naar huis estuurd. Al in de vroege ochtend eeft de directie een draaiboek sa mengesteld waarin de te nemen stap pen zijn geïnventarisserd. Een groot deel van de woensdag is besteed aan Het herstellen van telefoon- en telex- terbindingen en het in orde brengen tan de electriciteits-, gas- en water- jleidingcn. De directeur van Amgas Middelburg BV, ir J. F. P. Waterman, deelde mee dat niet alleen een deel van de pro- ouktieruikte en de totale voorraad tan een bepaald produkt in vlammen o opgegaan. Ook het bedrfjfslabora- Wrium, het bedrijfsarchief en de afde ling technische documentatie zijn prooi geworden van het vuur. Het faat hier om documentatie en gege- ^ns, die niet in de archieven van •ndere Amgas-vestigingen waren op slagen. GOES De stichting Oosterschelde ziekenhuizen te Goes verkeert nog steeds in een (bestuurlijke) crisis. Het dagelijks bestuur is sinds enige we ken demissionair en beheert alleen de lopende zaken. Algemeen direc teur C. Lampe verricht, na een con flict met het bestuur over zijn func tioneren, geen werkzaamheden in het ziekenhuis. Hij is sinds de afloop van zijn vakantie, half augustus, thuis. De raad voor maatschappelijke reke ning en verantwoording van de stich ting Oosterscheldeziekenhuizen (ves tigingen in Goes en Zierikzee) moet voor een oplossing zorgen. Volgens voorzitter T. Hekman van deze raad, is hard gewerkt aan voor stellen om uit de problemen te raken. Hij wilde op de inhoud ervan geen commentaar geven. Hekman zei dat de raad zich binnenkort over de voor stellen kan buigen. Het feit dat één en ander lang duurt, zag hij niet als zo'n groot bezwaar, omdat er daardoor enige gelegenheid tot bezinning ge weest is. Wegens vakantie van Hek man. heeft de waarnemend-voorzitter van de raad, C. Slabbekoorn, zich de afgelopen weken ook uitvoerig bezig gehouden met de moeilijkheden. Ook hij hield zich op de vlakte en zei dat hij aan de raad verslag zal doen van zijn bevindingen. Voorzitter M. Loeve van het demissio naire bestuur (de zetels werden ter beschikking gesteld nadat de raad voor maatschappelijke rekening het beleid inzake de affaire Lampe niet goedkeurde) stelde vast dat er géén duidelijkheid is over het tijdstip waar op de afgetreden bestuursleden'hun taak kunnen neerleggen. Hij vond wel dat op korte termijn een oplossing noodzakelijk is. George Martens uil Sint-Jansteen met in zijn armen de superpompoen. SINT-JANSTEEN George Martens uit Sint-Jansleen houdt het op 'stom toeval'. Hij had dat stukje land nu eenmaal en het zaaigoed lag klaar. Dus waarom niet even uitgeprobeerd. Het resultaat is geworden een monsterlijke pompoen van veertig kilo met een omtrek van één meter vijfenzeventig. Voor zover Mariens weet. weegt de pompoen van de Nederlands kampioen uit Almere vijfenveertig kilo Niet alleen de pompoenen, maar vrijwel alles - met uitzondering van de meloenen - groeide weelderig op het landje tussen Sint-Jansteen en Heikant. Zijn courgettes, die hij inmiddels heeft weggegeven bereikten eveneens respectabele afmetingen, van tegen de tachtig centimeter lengte. Mariens ziet de 'uitwas' niet als eigen verdienst, maar geeft het schitterende weer van de afgelopen maanden alle eer .Ik heb zomaar de zaadjes in de grond gestoptzegt hij bescheiden Mariens weet nog niet wat hij met de monstrueuze vrucht moet aanvangen. Voorlopig ligt het ding achter in z'.n tuin. Het stukje land is onlangs verkocht. Misschien een idee voor de huidige eigenaar om een poging te wagen het record van Mariens volgend Jaar te verbeteren? ZEEUWSE flef verhaal moet al oud zijn, naar liet is te mooi om het in de stoffige vergeethoek te la ten liggen. Een electricien wordt op een Watchers dorp in een bejaar- tenhuisje bij een alleenwo- Mnd vrouwtje ontboden, orn aat de electnciteitszekeringen voortdurend doorslaan. °P speurtocht naar de bron ®®t al dat kwaad stuit de dectncièn op een stopcontact dat verdacht aanvoelt. ■Sou nou, dat is behoorlijk ïuTm"' sted de man vast' als "IJ het omhulsel van het stop contact even heeft vastgehou den. •M ik wel geloven", reageert te bejaarde vrouw, fat is het stopcontact van tet striekiezer". TERNEUZEN Een kleine honderd Zeeuwse Lourdes-gangers worden vrijdag bij hun terugreis uit de Franse bedevaartsplaats geconfronteerd met urenlange vertragingen. Dat is een gevolg van de stakingen bij het openbaar vervoer in Belgié. Vrijdag keren ruim 1100 pelgrims uit Zuid-Nederland (erug. Het gaat om patiënten van drie ziekenfondsen, waaronder het AZWZ, het ziekenfonds voor West-Brabant en Zeeuwsch-Vlaanderen. Jaarlijks worden, met steun van de ziekenlondsen, verschillende reizen naar Lourdes georganiseerd. Enkele dagen geleden reisde een groep van 1100 pelgrims per trein af naar het bedevaartsoord. Zeshonderd pelgrims zijn min of meer invalide, een deel maakt de reis mee op brancards. Op het moment dat duidelijk werd dat de spoorwegstakingen in België de terugreis zouden bemoeilijken, werden door de organisatoren de nodige maatregelen genomen. Het inschakelen van de Internationale Vervoersorganisatie leverde weinig of geen resultaat op. Uiteindelijk werd besloten de Lourdes-gangers met een trein via Luxemburg en Duitsland om te laten rijden Dat betekent wel een vertraging van minstens tien uur. Het komt er op neer dat de pelgrims niet, zoals aanvankelijk de bedoeling was, vrijdagochtend op de verschillende stations in West-Brabant en Zeeland aankomen, maar in de avonduren. De ziekenfondsen organiseren al jaren reizen naar Lourdes. Een en ander is een overblijfsel uit de tijd dat de katholieke ziekenfondsen nog alom actief waren. Voor de tochten naar Lourdes bestaat nog steeds een enorme belangstelling. Slakende GAK-medewerkers tijdens een protestvergadenng in Terneuzen. Er werd gebak gegeten, maar dat had te maken met het feit dat er een jarige onder de gelederen was. MET MINDER BEDDEN GOES Het (demissionaire) bestuur van de stichting Oosterscheldezie kenhuizen heeft een nieuw plan ge maakt voor de bouw van een streek ziekenhuis bij Goes. In dat plan. dat grotendeels gegrond is op eerder ont wikkelde bouwplannen, wordt uitge gaan van een ziekenhuis met 305 bedden en 10 bedden voor zogenaam de dagverpleging. Ten opzichte van de door hel vroegere ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne verleende nieuwbouw-goedkeuring, betekent het een verlaging van het beddenaantal met 20. Op een vermin dering van de bedden was met name door het huidige ministerie van wel zijn, volksgezondheid en cultuur sterk aangedrongen. Bestuur en directie hebben afgelopen weken volgens voorzitter M. Loeve en medisch directeur J Hekking erg veel tijd besteed aan het maken van een aangepast plan. Daar was ook om gevraagd door een werkgroep, die zich buigt over een heroverweging van de ziekenhuisplannen in Midden-Zee land (behalve in Goes, moet er ook op Walcheren zo spoedig mogelijk een nieuw streekziekenhuis komen) Loe ve was blij dat het gelukt is in korte tijd een nieuw plan op te stellen, dat het oude plan (waarvoor al een aanbe steding haci plaatsgevonden) niet vol ledig overhoop gooit. Daardoor kan ook zonder vertraging met de daad werkelijke bouw begonnen worden. Mogelijkheden Er zijn drie verschillende mogelijkhe den bekeken. Gelet is bij de afweging met name op de bouwkosten en de exploitatie in de toekomst. Een zie kenhuis van 305 bedden en 10 bedden voor dagverpleging kwam als de beste mogelijkheid uit dc bus De twee andere plannen zouden erg veel tijd vergen, omdat dan een geheel of ge deeltelijk nieuw bouwplan gemaakt moet worden. In het voorstel aan de werkgroep heroverweging, is opgeno men dat de beddencapaciteit van het Rode Kruisziekenhuis in Zierikzee 'bespreekbaar' is. in het kader van eventuele beddenvermindering. Daar aan is door het bestuur echter na drukkelijk de voorwaarde gekoppeld dat het bestaande functiepakket van het ziekenhuis in Zierikzee niet aan getast mag worden De ondernemingsraad heeft zich in beginsel positief uitgesproken over hel nieuwe plan, dat als 'zeer realis tisch' wordt beschouwd. Wel is daar bij aangetekend dat het personeel eindelijk recht heeft op duidelijk heid, temeer omdat zo'n 10 jaar over bouwen gepraat wordt. Loeve had de indruk dat de raad voor maatschappelijke rekening moeite heeft met het uitzetten van een nieu we koers. „Ik geloof dat ze een beetje met de handen in het haar zitten. In elk geval zal er bestuurlijke continuï teit moeten zijn", aldus Loeve. Hij begreep niet waarom in de afgelopen weken geen stappen zijn gezet om nieuwe bestuursleden te zoeken De demissionaire voorzitter verwachtte dat verschillende demissionaire be stuursleden niet meer bereid zijn on der opgefriste omstandigheden hun werk te doen. Hijzelf houdt het in elk geval voor gezien „Ik kom niet meer terug. Ik heb het bekeken. Misschien had ik wel eerder moeten weggaan" Ondraaglijk Loeve liet weten dat het bestuur directeur Lampe niet heeft terugge haald. „Dat mogen we ook niet merkte hij op. De voorzitter erkende dat langzamerhand wel sprake is van een ondraaglijke situatie, in het bij zonder voor dokter Lampe. ..Het is erg dat deze zaak niet snel wordt afgehan deld" Voorzitter J Wedekind van de onder nemingsraad toonde zich erg bezorgd over de situatie van dit moment. Hij hoopte dat de raad voor maatschap pelijke rekening snel besluiten neemt Wedekind herinnerde eraan dat de ondernemingsraad zich steeds heeft uitgesproken voor terugkeer van Lampe.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 13