Ministerie: ommekeer in werkloosheid bouw De Koning niet van plan over trendvolgerschap te besluit herzien OOK VOORZICHTIG OPHMISME BIJ CPB Actie tegen plan minister Particuliere raketten Dekking voor uitkering minima nog niet rond PI 3RCHËNEGOES 01 MUM Onbestendig Veel bewolking en perioden met re gen. Middagtemperatuur ongeveer 17 graden. Vrij krachtig zuidwestelijke wind, aan de kust en op het IJssel- meer hard. VOLVO- en MAZDA- SHOW ROTTERDAM (ANP) De meeste oliemaatschappijen en de vrije pomphou ders verlagen morgen (vrijdag) de prijzen van super en normale benzine. Super wordt 2 cent goedkoper en gaat bij de zelftankstations 183,8 cent per liter kosten. Normale benzine gaat 1,4 cent per liter in prijs omlaag en komt op 179,6 cent per liter. De prijsverlaging wordt toegeschreven aan de verlaging van de dollarkoers en aan het teruglopen van de noteringen op de internationale produktenmarkt. Als gevolg van plaatselijke concurrentieverhoudingen kunnen andere prijzen voorkomen. De prijzen van autogas (LPG) en diesel blijven onveranderd. De prijsstijgingen van benzine sinds 1969 zijn vooral toe te schrijven aan het duurder worden van olie. en in mindere mate aan het optrekken van hei. btw-tarief en de invoering van milieuheffingen. Dat staat in het rapport Auto en overheid, dat door het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven is opgesteld in opdracht van het ministerie van verkeer en waterstaat. Het rapport is woensdag gepubliceerd. Gecorngeerd voor inflatie bedroeg de prijsstijging sinds 1969 twintig procent Vergeleken met andere landen is de accijns van benzine (56 cent per liter, plus 2,5 cent milieuheffingen en 18 procent btw, samen circa 70 cent belasting) in Nederland aan de lage kant De dieselaccijns neemt een middenpositie in de EG in (18 cent per liter, plus 1,5 cent milieuheffing en 18 procent btw, samen een belasting van 23 cent per liter). De instelling van een landelijke opsporingsdienst zal veel milieu criminaliteit voorkomen Onvol doende toezicht op de naleving I van vergunningen werkt momen- teel een groot aantal delicten in de I hand. (PAGINA 5) DEN HAAG (ANP/GPD) - Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid meent dat er vaneen ommekeer in de werkloosheidsontwikkeling in de bouw sprake is. De afname van het aantal werkloze bouwvakkers zet door, en dat is tegengesteld aan het algemene beeld van de werkloosheidsontwikkeling, die nog steeds een opgaande lijn vertoond. Ook van andere instanties kwamen optimistische geluiden. Het centraal planbureau liet weten dat de stijging van de werkloosheid afzwakt en de werkgeversorganisatie VNO ziet voor 1984 een mogelijk begin van economisch herstel. Woensdag werd door een werkgroep van ambtenaren en werkgevers en werknemers in de bouw voorts een plan gepubliceerd om bijna 10.000 mensen in de bouw aan werk te helpen op renovatieprojecten. yltkenng hebben. Als de projecten volgens de adviezen van de werkgroep worden uitgevoerd resteert zelfs een financieel voordeel voor het rijk van 56 miljoen gulden. Minister Winsemius van volkshuis vesting en ruimtelijke ordening zal het advies deze week zonder commen taar naar de Tweede Kamer sturen Europa Cup De Nederlandse vertegenwoordi gers in het UEFA Cup-toernooi hebben goede vooruitzichten voor het behalen van de tweede ronde. Sparta pakte fors uit tegen het Ierse Coleraine 4-0 PSV versloeg Ferencvaros met 4-2. Feyenoord won uit tegen St Muren <0-1). FC Groningen ging in Madrid nipt ten onder tegen Atletico <2-1) In het toernooi bij de landskampioenen stelde Ajax ifotoi in eigen huis teleur tegen Olympia Piraeus: 0-0 NEC bekencinnaars i kwam tegen hel bescheiden Noorse Bergen met verder dan een gelijkspel <1-1). (PAGINA'S 23 EN 25) Brand De oorzaak van de brand bij het bedrijf Amgas Middelburg BV is hoogstwaarschijnlijk niet meer te achterhalen. Een bedrijfshal ging volledig verloren De schade be draagt minimaal een miljoen gul den (PAGINA 13) Radio en televisie, kunst: 2. Binnen- en buitenland: 3 en 5. Opinie, achtergrond: 4. Financiën, economie: 7. Varia: 9. Provincie: 13, 15, 17, 19 en 21. Sport: 23 en 25. VNO In het verslag van de arbeidsmarkt over augustus van het ministerie van sociale zaken wordt gemeld dat de werkloosheid in de bouw voor de derde achtereenvolgende maand om laag ging. Gecorrigeerd voor seizoens- tovloeden kwam die uit op 122.600 tegen 125.000 in mei. In de maanden daarvoor was de stij ging al aanzienlijk afgezwakt. Het ziet er volgens sociale zaken naar uit dat er van een ommekeer sprake is Ook andere tekenen wijzen erop dat het minder slecht gaat in de bouw. Het centraal planbureau (CPB) ver wacht voor 1984 een gemiddeld aantal werklozen van 900.000. Een woord voerder van het CPB heeft dat woens dag desgevraagd bevestigd. Dit jaar steeg de werkloosheid ten opzichte van 1982 nog met 150.000 tot een gemiddeld aantal van 800.000 werklo zen DeCPB-verwachting staat in de ma cro-economische verkenningen die volgende week met prinsjesdag wor den gepubliceerd. Het voorstel van de werkgroep is om de komende twee jaar (1984 en 1985) geld beschikbaar te stellen voor het verbeteren van 20.000 naoorlogse en 15.000 vooroorlogse woningen, plus een nog nader te bepalen aantal mo numenten. Het rijk moet een derde tot twee derde van de verbeterkosten direct betalen. De eigenaren van de woningen, vooral woningbouwcorpo raties. betalen de rest. Het njk verdient haar bijdrage terug via de besparing op uitkeringen mits per project minstens zeventig procent van de bouwvakkers die worden inge zet langdurig werkloos zijn en een VNO-voorzilter Van Veen zei gisteren op de maandelijkse persconferentie dat de regering op de goede weg is. Volgend jaar kan het begin worden van de weg naar economisch herstel. Hij waarschuwde wel voor teveel optimisme nu er een „waterig zonne tje van ecnomische opleving door de donkere wolken heen komt". Plan Zonder dat het het rijk eén cent kost. kunnen in 1984 en 1985 bijna 10.000 langdurig werkloze bouwvakkers seer aan het werk komen als er extra renovatieprojecten worden opgezet. Een werkgroep waarin ambtenaren van het ministerie van volkshuisves ting zitten plus vertegenwoordigers van bouwwerkgevers en -werknemers heeft in een advies aan het kabinet voorgerekend hoe dat kan. ADVERTENTIE 1ste-klas behang nog goedkoper Kom kijken en vergelijken bij Zeeland's goedkoopste behangzaak. Geen overjarig behang, maar uitsluitend 1ste keus en de laatste dessins. (lil HERMESWEG 23 VLISSINGEN TEL. 01184-16342 UTRECHT (ANP) Volgens de dienstenbond FNV hebben woens dag ongeveer 1.700 werknemers in het sociaal verzekeringswezen iGAK, ziekenfondsen, bedrijfsver enigingen) gehoor gegeven aan de stakingsoproep van de bond. Nog eens ruim 1.400 mensen namen deel aan werkonderbrekingen. De dienstenbond FNV heeft woens dag uitgeroepen tot eerste actiedag tegen de plannen van minister De Koning (sociale zaken) om de werk nemers bij de sociale verzekering tot trendvolger te bombarderen Naast Amsterdam waren Gronin gen. Meppel, de regio Dordrecht en Den Haag de belangrijkste actie plaatsen Een woordvoerder van de diensten bond FNV noemde de acties aan het eind van de middag 'een politiek succes'. Hij doelde daarmee op de opstelling van de grote partijen in de tweede kamer voor wat betreft het trendvolgerschap. De woord voerder zei dat het publiek nauwe lijks hinder van de acties heeft ondervonden. Woordvoerders van het GAK (ook namens andere be drijfsverenigingen) en de Vereni ging van Nederlandse Ziekenfond sen bevestigden, dat het publiek zo goed als geen hinder van de acties heeft ondervonden Namens de werkgevers zei de GAK-woordvoer- der dat de sociale verzekeringssec tor ten onrechte als trendvolger is aangewezen In Zeeland heeft de stakingsoproep van de Dienstenbond FNV weinig weerklank gevonden. Bij het GAK in Terneuzen legden woensdag morgen zo'n 15 werknemers het werk neer voor een uur en onge veer 25 werknemers van het zie kenfonds Midden-Zeeland in Mid delburg volgden dit voorbeeld woensdagmiddag. (zie ook pag. 13) Een stakingsbijeenkomst in Amsierdum. OBERREUTE Tenvijl duizenden mensen de straat op gaan om raketten weg te krijgen heeft in het Beierse Oberreute een particulier drie overjarige Hawks in zijn voortuin gezet. Ze dienen als blikvanger voor zijnprivé oorlogsmuseum- annex-herberg INVULLING IN MUOENENNOTA DEN HAAG (GPD) Pas bij het uitbrengen van de Miljoenennota, volgende week dinsdag, zal het kabi net een indruk geven van de manier waarop het aan de 225 miljoen gul den denkt te komen die nodig zijn voor de eindejaars-uitkering aan de 'echte minima'. Staatssecretaris van sociale zaken De Graaf kon er de Tw eede Kamer gisteravond nog geen mededelingen over doen. De uitkering is bestemd voor mensen met een minimum-inkomen (mini mumloon of minimum-uitkering) om het verlies aan koopkracht enigszins goed te maken Voor het eerst wordt er ook een kindertoelage bij gegeven voorzover het kinderen betreft die in Nederland wonen. Voor de 225 miljoen was aanvankelijk dekking gevonden in de extra belas ting die op stapel staat voor de zoge- ADVERTENTIE) De mooiste meubelen van vroeger opnieuw gemaakt door de beste meubelmakers van deze tijd Eén uil de Piel Klerkx groep Professor Zeemanweg - Zanddonk - Waalwijk vJelefoon 04160 38225 noemde twee-verdieners' (echtparen en anderszins samenwonenden, van wie beide partners een inkomen ge nieten). Nu de maatregel voorlopig niet door gaat is een 'gat' ontstaan Het CDA werd in het debat over de eenmalige uitkering zwaar onder vuur genomen door de oppositionele PvdA waar het gaat om de kindertoelage. Die wordt niet gegeven voor kinderen die niet in Nederland verblijven, een maatregel waar de beide regerings partijen. de VVD en ook het CDA. zich in kunnen vinden. PvdA-woordvoer- der Buurmeijer verweet het CDA dat het het zogenaamde 'woonland-begin sel' toch weer binnen haalde, terwijl de partij dit idee enkele maanden geleden bestreed. CDA-woordvoerst,er mevrouw Kraaij- eveld wees echter op een verschil in benadering tussen toen en nu. de nationaliteit doet er nu niet toe. de maatregel geldt ook voor Nederlan ders met kinderen in het buitenland. Zowel PvdA als CDA bepleit een zodanige w ijziging van het wetsvoor stel dat de eenmalige uitkering re gelt. dat ook grensarbeiders voor de koopkrachlloeslag in aanmerking komen. Staatssecretaris De Graaf liet weten dat hij daar niet voor voelde. Evenmin is hij van plan in te gaan op de suggestie om de regeling ook voor studenten te laten gelden. Van onze parlementaire redactie DEN HAAG Tegen de wens van een grote meerderheid in de Tweede Ka mer houdt minister De Koning (socia le zaken en werkgelegenheid) vast aan zijn beslissing om met ingang van volgend jaar de werknemers bij de omroepen, bedrijfsverenigingen en ziekenfondsen als trendvolger aan te merken. Dat bleek woensdag tij dens een mondeling overleg met de Tweede-Kamercommissie voor so ciale zaken. PvdA. CDA, VVD en D'66 wezen de beslissing van de minister gisteren eensgezind van de hand. Maar vol gens De Koning wijken de resultaten van het cao-overleg in deze sectoren te sterk af van de arbeidsvoorwaarden in de rest van de collectieve sector. Hij is overigens wel bereid nog eens met de betrokken werkgevers en werkne mers te gaan praten. Als de partijen elkaar kunnen vinden zal het besluit alsnog worden opge schort. aldus De Koiung. In ieder geval zal De Koning na het gesprek een brief aan de Tweede Kamer stu ren, zodat opnieuw een debat hierover kan volgen. Prijscompensatie In de genoemde sectoren wordt de prijscompensatie wel ingeleverd, maar wordt deze volgens De Koning voor een te groot geSeelte gebruikt voor arbeidstijdverkorting en herbe zetting van arbeidsplaatsen. Bij de rest van het overheidspersoneel en de trendvolgers komt meer dan de helft van het ingeleverde geld ten goede van de schatkist. Regeringspartijen en oppositie waren eenstemmig in het afwijzen van het besluit van de minister De Korte (VVD) en Buurmeijer (PvdA) herin nerden eraan dat in een eerder gehou den debat over deze zaak de Kamer in meerderheid vond dat de resultaten van uc ucueilende cao's getoetst moe ten worden aan het arbeidsvoorwaar den in het bedrijfsleven Bezien in dat licht is met ..gezondigd aldus de beide kamerleden. De Korte en Gerritse (CDA) riepen de minister op zich soepeler op te stellen Verder wilde de Kamer dat de minis ter met zijn beslissing wacht op het aanstaande SER-advies. dat morgen uitkomt. Volgens Gerritse zal dat voor hel eerst sinds jaren een una niem advies worden over de niet op het maken van winst ingestelde in stellingen. MAASTRICHTSE IN FRANKRIJK VERMIST MAASTRICHT (ANP) Sinds pre cies drie weken wordt de Maastricht se mevrouw H. Hendriks-Bollen (60) vermist. Zij was met haar man met vakantie in het Noordfranse Wissant. De politie van Maastricht heeft dat meegedeeld. Op 24 augustus ging zij in Wissant naar de kapper maar is daar niet aangekomen Een zoekactie van de politie, de gendarmeriebrigade van Boulogne, soldaten en inwoners van de Franse plaats heeft geen enkel spoor van de vrouw opgeleverd. Ldat met het naderen van de 'hete herfst' 1983 de beslissende periode in de Amerikaans-Russische on derhandelingen in Genéve over beper king van het aantal atoomraketten voor de middellange afstand de spanningen in de wereld zouden oplo pen De Russen kunnen geen enkele waardering opbrengen voor de voor genomen plaatsing in West-Europa Pershings en kruisraketten afhankelijk van het resultaat in Gené ve en de Amerikanen op hun beurt - overladen de Sowjets met verwijten vanwege de voortgaande stationering van SS-20 raketten, gericht op doelen in West-Europa Beide partijen zyn er op uit het maximaal haalbare van de onderhandelingstafel weg te slepen, waarbij zij weinig of geen rekening houden met de gevoelens van de meest betrokkenen, de Europeanen. In het politieke spel van zet en tegen zet kan het dan gebeuren, dat politici woorden in de mond worden gelegd, die kort daarna weer worden tegenge sproken. Zo wist de Westduitse minis ter van buitenlandse zaken Genscher eind vorige week te melden, dat zijn Russische collega Gromyko bereid zou zijn de Britse en Franse kernwa pens niet mee te tellen. Hij verklaarde dat na afloop van een gesprek met Gromyko in Madrid Gisteren belegde de Russische onderminister van bui tenlandse zaken Komienko een pers conferentie in Moskou, waarop hij met grote stelligheid verklaarde, dat de Sowjet-Unie in dit opzicht geen enkele concessie zal doen. Het fatale incident met de Boeing van de Zuidkoreaanse Lucht vaartmaatschappij laat niet na een stempel te drukken op de verhouding Sowjet-Unie-Verenigde Staten. De wijze waarop de heren politici van beide landen op dit moment met elkaar communiceren, doet het ergste vrezen voor een voor alle partijen aanvaardbaar resultaat in Genève De hartstochten zijn hoog opgelaaid als gevolg van het neerschieten van het Koreaans verkeersvliegtuig Het nu ontstane klimaat biedt geen ruim te om zakelijke geschillen van mening op te lossen. De redelijkheid is mo menteel ver te zoeken bij Russen en Amerikanen. De aigelopen dagen is weer eens gebleken hoe diep het wan trouwen wortelt: het 'no' en het 'njet' zijn niet uit de lucht. Als de Sowjets ooit gedacht hebben, dat het neer schieten van het Zuidkoreaans vlieg tuig van weinig of geen invloed zou zijn op de wederzijdse betrekkingen, dan hebben zij zich schromelijk ver gist. De Russische verontwaardiging over de schending van het luchtruim weegt echter bij lange na met op tegen de koude woede van Amerika. Vertrouwen in de tegenpartij ligt aan de basis van elke overeenkomst Zo lang een muur van wantrouwen de relatie tussen de VS en de Sowjet- Unie verziekt, wordt een zware wissel getrokken op het Geneefs overleg Hoe zwaar hebben de dne fractielei ders van de grootste politieke partijen in ons land, dezer dagen in Washing ton kunnen vernemen De VS hebben duidelijk gemaakt, dat als er geen akkoord in Genè ve wordt bereikt de vporgenomen plaatsing van Pershings en kruisra ketten moet doorgaan. Tot uitstel zijn de Amerikanen niet bereid: voor 1 december moet Genève uitkomst hebben gegeven Reagan en de zijnen vnllen het spel hard spelen In Was hington is Den Uyl. De Vnes en Nijpels gebleken, dat van enige soe pelheid in het Amerikaanse stand punt geen sprake is Nederland ver vult in het lugubere spel rond de Euroraketten een tweederangsrol. De Amerikaanse regeringsfiguren met wie de drie fractieleiders overleg heb ben gevoerd, hebben eerbiedig geluis terd. maar daar is dan ook alles mee gezegd. Het kleine Nederland interes seert de Amerikanen nauwelijks Zo lang Engeland en West-Duitsland be reid zijn de moderne raketten voor de middellange afstand te plaatsen, heb ben de Amerikanen geen boodschap aan wat Nederland wil. Niet dat de drie grote partijen een eensluidend standpunt hebben over de kernbewa pening Dat zeker niet De WD staat achter stationering, hetgeen Nijpels genoegzaam heeft doen blijken. Den Uyl is een gloedvol vertolker van het PvdA-standpunt geen plaatsing-De Vries, wiens CDA de beslissing wil laten afhangen van het resultaat in Genève en er zelfs nog wel wat meer tijd voor wil uittrekken, had zo graag een positieve benadering van de Ame rikanen gezien. In dit opzicht is hij teleurgesteld in Washington, zoals hij ook teleurgesteld is in zijn beide colle ga's van VVD en PvdA, die volgens De Vries weinig flexibel zijn. Voor de CDA-fractievooreitter komen daar nog bij de vrijmoedige verklaringen van Nijpels over het voortbestaan van de huidige CDA-VVD-coalitie De par tijpolitiek houdt niet op bij de grens, zo bleek in de Amerikaanse hoofd stad Daar is niets op tegen, maar het bewijst eens te meer. dat men geen hoge verwachtingen mag hebben van een dergelijke reis De standpunten over kernwapens liggen al lang vast ln Nederland. De politieke partijen heb ben al een paar jaar geleden de stellin gen betrokken. Washington kan hoog uit enige achtergrondinformatie ople veren Over het nut ervan valt te twisten. Volgt nu Bonn Wat dichter bij huis, maar daar is dan ook alles mee gezegd Dim Patat-prijs Het ministerie van economische zaken heeft de prijs maatregel voor patat-frites met twee maanden verlengd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 1