iVestduitse autoindustrie draait weer op topniveau Nedlloyd fors in de rode cijfers Damrak zakt in Minder Nederlandse investeringen in VS Verdubbeling vermogen kerncentrale verwacht PZC/ financiën en economie ERKOOP DERTIEN PROCENT GESTEGEN Financiering order Peru voor ADM rond IfVinst Telegraaf ors gestegen AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS fliJDAG 26 AUGUSTUS 1983 is» ENEN (RTR/ANP) - Tegen het einde van deze eeuw zullen kerncentrales Jjjna een kwart van de elektriciteit over de hele wereld opwekken, ruim rtemaal zoveel als op het ogenblik. De komende tien jaar zal er 800 miljard illar worden geinvesteerd in nieuwe kerncentrales. «staat in het jaarverslag van het Internationale Bureau voor Kernenergie EAE). een instelling van de Verenigde Naties. nd vorig jaar waren kerncentrales goed voor tien procent van de elektrici- teitsproduktie. In vrijwel alle landen zal op de lange duur de vraag naar elektricteit sneller toenemen dan de vraag naar primaire energie. Deze ■ontwikkeling wordt versneld door de verstedelijking, vooral in de landen van de Derde Wereld Het IAEA is in 1957 opgericht om internationale samenwerking bij het vreedzame gebruik van kernenergie te bevorderen Er zijn nu 111 landen bij aangesloten. Kortgeleden heeft China laten weten belangstelling te hebben voor het lidmaatschap. Het VDA maakte verder bekend dat 244.000. De waarde van de auto-uit- West-Duitsland in 1982 in totaal 4.1 voer was 75 miljard mark en dat was de machinebouw, tot dan de miljoen motorvoertuigen heeft gepro duceerd, 4,3 procent meer dan in het jaar ervoor. Het Westduitse aandeel in belangrijke exportsector de wereldproduktie is daardoor toege- Bondsrepubliek, nomen van 10,4 tot 11,2 procent. Bo- In het binnenland was de autover- vendien werden er in buitenlandse koop vorig jaar kleiner, voor het derde vestigingen van Westduitse fabrikan- achtereenvolgende jaar. Het aantal ten nog eens een miljoen wagens voor nieuwe auto's afgegeven kente- gemaakt. (DPA) - De auto-industrie in West-Duitsland produceert weer op volle toeren. ot nu toe dit jaar zijn er gemiddeld per dag net zoveel auto's van de band gelopen als in de 1978 en 1979 en in de eerste helft van dit jaar is de verkoop van personenwagens ertien procent groter geweest dan in de eerste helft van het afgelopen jaar, zo heeft het 'estduitse verbond van autofabrikanten (VDA) laten weten. !n- eigens de voorzitter van het VDA, orst Backsmann, zullen ook 1984 en «5 goede jaren voor de autoprodu centen worden. De sterke toeneming o de autoverkopen in West-Duits- voor een groot deel te danken m de technische prestaties en en de mieuwingen van de industrie, ücksmann wees erop dat de brand- ofoesparing van vijftien procent die autofabrikanten in 1985 hadden illen bereiken al werkelijkheid is jrden, zoals zal blijken op de iemationale autotentoonstelling a Frankfort in september, fabrikanten zijn ook tevreden over uitvoer van personenwagens. Te rn de verwachting in lijkt het erop de recorduitvoer van vorig jaar, 2 miljoen stuks, weer zal worden ereikt. Dat is een gevolg van de Kde zaken die met Groot-Brittannië orden gedaan, want de export naar rankrijk, Italië en de Verenigde Sta- gaüjb is wat kleiner geworden. .opleving in de auto-industrie heeft rtnwel nog niet geleid tot een toene- ten ring van het aantal werknemers. MIJ ilverwege dit jaar waren er in de nto-industrie ongeveer 655.000 men- werkzaam. ongeveer evenveel als mg jaar. wel met zeven procent. De gehele auto-industrie in West-Duitsland wist vorig jaar haar omzet te vergroten met 8.8 procent tot 118,8 miljard mark. In het binnenland bedroeg die vergroting selchts 0,6 procent, maar in het buitenland 17.8 procent. Vol gens het VDA is de autosector een ugrote steun voor de binnenlandse con- meer dat de waarde van de export juncturele ontwikkeling, omdat die sector als enige de produktie t omzet kon vergroten. i de Export De auto-export van de Bondsrepu bliek nam vorig jaar toe met 12,2 procent. De belangrijkste afzetmarkt was Groot-brittanniè, dat goed was voor 369.000 stuks, gevolgd door Frankrijk met 343.000 en Italië met Surséance Raymakers De recht bank in Breda heeft de surséance van betaling van Koninklijke Textielfa brieken J.A. Raymakers en Co. opge- kens verminderde met 7,5 procent tot heven ,na het bereiken van een ac- 2,16 miljoen. Bij auto's van buiten- coord met crediteuren. Het accoord landse makelij bedroeg die verminde- wordt gefinancierd door nieuw aange- ring 11,8 procent en voor Westduitse trokken kapitaal, waardoor weer ge- wagens zes procent. zonde balansverhoudingen bij het be- De produktie van bedrijfswagens ver- drijf zijn ontstaan. In de periode van minderde in 1982 met 5.6 procent tot surséance is de produktiecapaciteit 301.000 stuks. Ook in de eerste helft teruggebracht en aangepast aan de van dit jaar was er sprake van een krimpende markt voor velours. Het achteruitgang van de produktie en aantal personeelsleden is nu 150. Amsterdamse wisselmarkt ZwIlS Ir.'mk 100. 4,4635-4685 111 970-2,020 37.145-195 5,5755-5805 137,375-425 31.075-125 39.855-905 2 39925-40175 15 9370-9470 3.S210-5310 I 9710-9810 2.6200 6300 1,6325-6525 111 11 INLANDS BANKI'AI AMSTERDAM lANPl - Dt sen iaan en verkoopprijzen' land: bankpapier geldend ln op <le volgende v.eikdag li Amerikaanse dollar Engelse pond Belgische fr lOOi Duitse mark (1001 Oos'.cnr sh. '100. Spaanse pes ilOOi Griekse drachme Finse mark Jocgosl dinar ilOOi 35.75 13525 38.25 38.25 29.25 139.75 41.25 41.25 32.25 Algemeen-lokaal 86.90 130.60 Internationals 78.40 149,50 Industrie 64,00 114,30 Scheep- en Luchtv 154 10 13980 Bonken 204,00 237310 Verzekering 172,80 2393)0 Handel e a 70 10 11 s on CBS-oblig index 78 70 Rendem Slaaisl 12 21 12 16 8 jr e 98,10 in 5-8 i'<~z20 VERLIES VAN 190 BANEN ROTTERDAM (ANP) Nedlloyd naar een op de toekomst gerichte, op heeft in de eerste helft van dit jaar de containervaart afgestemde organi- een nettoverlies geleden van f 72,9 satievorm voor het lijnvaartbedrijf min tegen een winst van f 53,6 min in heeft geleid tot voorstellen tot reorga- dezelfde periode van 1982. De om- nisatie door verdere decentralisatie vang van het al verwachte verlies van taken en bevoegdheden Daar- werd bepaald door de sterk tegenval- naast noodzaakt de ernstige terug lende resultaten in de lijnvaartsector gang in de lijnvaart Nedlloyd tot een en de nog altijd zeer onbevredigende ingrijpende rationalisatie van het lij gang van zaken in de buiksector. nennet. om zo door het uitsnijden van Hoewel de groep verwacht, dat door verliesgevende activiteiten tot een re de lichte verbetering van de economie sultatenverbetering te komen. Nadere en de voor het bedrijf gebruikelijke bijzonderheden zullen binnenkort vol- seizoeneffecten de resultaten over het gen. Door het teruglopend aantal tweede halfjaar beter zullen zijn, schepen door het containerisatiepro- meent zij toch dat over die periode ces en de rationalisering van lijndien- ook moer worden gerekend met een sten zullen echter onvermijdelijk ar- fors verlies beidsplaatsen binnen de walorganisa- Een dit jaar uitgevoerd onderzoek tie in binnen- en buitenland komen te vervallen. Dit betekent in Nederland het verlies JEXDOrt compenseert van ongeveer 190 arbeidsplaatsen op t de in totaal 800 in het lijnvaartbe- overcapaciteit drijf- Met dc bonden is °verie£ se- AIlioH Rrnworipc Ook op de vloot zal door het teruglo- /"YIIICU UI C tt Cl Ito pen van het aantal schepen het al BREDA (ANP) - Allied Breweries geconstateerde teveel aan officieren Nederland NV heeft in het per 5 toenemen, waardoor de voor de vloot maart geeindigde boekjaar 1982-83 te getroffen bijzondere maatregelen kampen gehad met een stagnatie van wellicht enige uitbreiding zullen be- A.WSTERDAM (ANP) De prijzen van goud en zilver zijn donderdagmiddag als volgt vastgesteld: (tussen haakjes dc vori ge noteringen) de binnenlandse bierafzet. De overca paciteit kon echter voor een groot deel worden opgevangen door een intensieve bewerking van export markten, hetgeen leidde tot een toe neming van het geëxporteerde volu me met 12 pet, zo blijkt uit het jaarverslag. In het lopende boekjaar wordt weinig verandering verwacht in de geschet ste situatie. De verwachte koop krachtdaling zal niet nalaten de hore ca verder onder druk te zetten. Op nieuw zal worden getracht compensa tie te vinden in de export alsmede in meer huisverbruik. De markt voor frisdranken vertoont hoeven. MSTERDAM (ANP) De netto- inst van Holdingmaatschappij De tltgraaf is in de zeven vierwekelijk- perioden van dit jaar tot 16 juli «genomen met 47,6 pet van f 12,2 liatot f 17,9 min. De in de eerste van dit jaar behaalde winst fceflmeer dan voldoende uitzicht op tenraor heel 1983 alleszins bevredi gend resultaat, aldus De Telegraaf. De winst voor belastingen nam toe if 18,5 min in 1982 tot f28,9 min dit mede door ten laste van het ate halfjaar 1982 geboekte kosten inruim f2,5 min van de verandering jade hoogdrukpersen naar offset, •e geconsolideerde omzet steeg met pet van f 270,2 min tot f 284,1 min. «advertentievolume van de Tele- nab; bleef vrijwel gelijk, voor De ^^cjrant Nieuws van de Dag werd een wneming gemeten van 4,8 pet. Het Mïertentievolume van de landelijke jgbladen samen daalde met 5.6 pet, «ardoor het marktaandeel van De elegraaf toenam van 21,5 tot 22,6 pet ■edi; 1 van Nieuws van de Dag van 13.1 tl tot 14,6 pet. tor de verminderde koopkracht is lichte terughoudendheid merk- aar bij het afsluiten van nieuwe bonnenmenten, maar dank zij de roei van de losse verkoop blijft de ,eiilt «taalde oplage van De Telegraaf op HITTFELD 1AP1 Ook de Duitse boeren ondervinden de gevolgen van een lange, hete zomer. Op de foto trekt een boer in de omgeving van Hamburg een enorme stofwolk bi) het bewerken van zijn land. De aanhoudende tropische temperaturen hebben het akkerland tot poeder gemaakt. AMSTERDAM (ANP) - De financie ring van de grote Peruaanse order voor de Amsterdamnse Droogdok ue marei voor ™ur«rnicu Maatschappij (ADM) en Hollandse ook stagnatie. Ondanks het fraaie sicnaal Aooaralen (HSA) is rond. De zomerweer in 1982 werd een verdere daling in de consumptie van frisdran- Signaal Apparaten (HSA) is rond. De aanvraag van beide maatschappijen tot verzekering van de betalingsrisi- is goedgekeurd, zo heeft de Ne- derlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM) bekendge maakt. Polynorm Metaalindustrie Poly- norm heeft een belangrijk contract ken met voorkomen. De zich voortdu- gesloten met Daimler-Benz (Merce- rend toespitsende prijsconcurrentie des» voor de levering van samenge- jn deze bedrijfstak zal in de komende stelde service-onderdelen. Het gaat jaren de rendementen op een onaan- om een opdracht van enkele jaren, vaardbaar peil houden. Niettemin be- waarvan de omvang zal afhangen van staat het vertrouwen bij de directie MlnjSter Ruding van financien en de behoefte'aan onderdelen. Zij zal in dat zij middelen en wegen zal weten te staatssecretaris Bolkestein van eco- ïeder geval in de miljoenen per jaar vinden om de moeilijkheden het nomische zaken hebben zich bereid belopen. De aard van de order brengt hoofd te bieden en de positie van de Vprkiaarf] tot herverzekerine van deze mee. dat een speciale hal bij Poly- onderneming te versterken Sffi£Jdc5T?kSS5S norm zal worden ingericht Een germ- zoals eerder gemeld heeft de ondeme- ring is verleend ondanks de zeer grote ge uitbreiding van het aantal arbeids- ming in het boekjaar 82-83 een netto- risico-s die aan deze transacties zijn plaatsen zal daardoor naar verwach- Wjnst behaald van f 4.5 min. De omzet verb0nden. Het dekkingspercentage tme "liilcinnclhn qIHiic Pnlundrm UAHmnn f (3QO min is vastgesteld op 90 pet. Na ontvangst van de gebruikelijke aanbetaling zal het te verlenen kre diet en de mee te verzekeren rente leiden tol een maximum aansprake lijkheid voor de Staat van f 480 min. De order betreft een grote opknap beurt van de kruiser Almirante Grau. de vroegere H.M.de Ruyter. Met de order is f 350 min gemoeid, waarvan ADM en HSA elk de helft krijgen toebedeeld. Levensonderhoud De kosten van het levensonderhoud in de Euro pese Gemeenschap zijn de afgelopen maand ten opzichte van juni met gemiddeld 0.6 procent gestegen, zo is donderdag in Brussel bekendge maakt. In juni stegen de kosten ten opzichte van de maand ervoor met 0,4 procent. Denemarken kwam er in juli het beste van af met onveranderde kosten, terwijl Griekenland de groot ste stijging kende met 0,9 procent. In de twaalf maanden tot en met juli is het leven in de tien EG-landen gemiddeld 8,4 procent duurder gewor den. ting plaatsvinden, aldus Polynorm. aan derden bedroeg f 682 min. de totaal van 15.6 tot land op de vierde met 23,3 miljard dollar. Die 8.2 miljard. Zwitserland verschuiving ontstond op de vijfde met 4.8 mil- voornamelijk doordat jard, Frankrijk op de de investering van 4.5 zesde met 4.7 miljard vorig jaar van de eerste miljard dollar van Bri- dollar, plaats verdrongen door tish Petroleum in Alas- Het totaal van de recht- ka tot het tweede kwar- streekse buitenlandse taal van 1982 werd toe- investeringen in de Ver- gerekend aan een Ne- enigde Staten (boek- derlandse houdster- waarde van het aande- maatschappij van BP en lenbelang in en van de daarna, in verband met netto uitstaande lenin- de opheffing van de Ne- gen van de buitenland- derlandse houdster, aan se investeerder aan zijn Britse belangen van BP. Amerikaanse dochter- Japan kwam op de der- ondernemingen) steeg de plaats met een totaal verleden jaar met der van 8.7 miljard dollar tien procent tot 101.8 WASHINGTON (ANP- UPI) Nederland is niet langer de grootste investeerder in de Ver enigde Staten. Het Groot-Brittanniè, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministe rie van economische za ken. Eind 1982 stond het be drag van de Nederland se rechtstreekse investe ringen m de VS op 21.4 miljard dollar tegen 23,1 miljard een jaar tevoren. Voor Groot-Brittannle steeg het geaccumuleer- eind 1982, West-Duits- miljard dollar. kei Ondernemersprijs (oor Nederlandse ambassade in Tokio •EN HAAG (ANP) De Nederlandse imbassade in Tokio heeft dc export- rijs van het Nederlands Christelijk erkgeversverbond (NCW) en dc Fe- tratie voor de Nederlandse export "ronnen wegens bijzondere ver nisten voor de export. AMSTERDAM (ANP) - De daling op 100. In de verdrukking raakten ook het Damrak, die zich woensdag in de fondsen als Twenthe, IHC en Grasso. loop van de dag steeds duideljker De flink hogere winst bij De Telegraaf aftekende, heeft zich donderdag ver- leverde een f 2 hogere koers op van f sterkt voortgezet. In de ochtenduren 160 Beers was f3 in herstel op f 130.50 moesten nagenoeg alle avctieve waar- en ook Riva zat weer in de lift Niet den flkink terrein prijsgeven. Alleen gehandeld werd er in obligaties Ne- Boskalis en Pakhoed ontsprongen derhorst. Curatoren hebben laten we- vooreerst, de dans. Rond het midda guur was Boskalis f 1 beter op f 48,50 en Pakhoed was bijna f 1 in herstel op f 57,30. Van de internationals verloor Akzo f 1 tweehonderd exporterende bedrijven op f75.70en Unilever f2,10 opf212,50. tomden in een enquête 75 maal de ten, dat er binnen afzienbare tijd tegen de f 40 min beschikbaar komt voor crediteuren. Westland Utrecht zakte later verder weg tot f 109 wat het verlies op f 4 bracht Ahold onderging eenzelfde lot en kwam op een verlies van f 2.40 te Dorduche Pet Dordisehc Pet ElseviCT-NDU Ennln FOH Gut Brocades 167.80 164.60 76.30 75.20 370.00 366 00 124.70 123,40 59.30 59 30e 1 47.50 49.50 133.00 130.30 130.20 128 10 38900 379.00 13100 130.80 14.70 3.00 tnbassade in Tokio wegens actieve leun bij exportinspanningen. De üeuwe) tweejaarlijkse prijs is don- ïdag door NCW-voorzitter S. J. van Jjkelenburg in Den Haag uitgereikt sn secretaris-generaal I. Verkade in het ministerie van binnenlandse iken. lehalve de Nederlandse vertegen- oordiging in Tokio noemden de on- lervraagde bedrijven ook veelvuldig e ambassades in Saoedie-Arabie, In- ia en Algerije. De gegevens van de Philips moest f 0,70 prijsgeven op f slaan bij eén koers van f 164,1 43,70. Hoogovens f 1.70 op 32,60, Kon. daüng op de actieve markt leek ver- Olie f 1,80 op 141,70 en KLM f 3 op f der vroeg in de middag tot stilstand te 146,50. komen De staatsfondsen begonnen echter later wat weg te zakken. In de financiële sector was de situatie al niet veel beter. ABN zakte f 3 naar f 366. Amrobank f 0.60 naar f 59.70 en Middenstandsbank f 2 op f 145 FGH moest f 1,70 terug naar f 44. Westland Utrecht, die in het eerste halfjaar de verliezen heeft weten te verminderen, hield zich redelijk met een achteruit gang van maar f 0,50 op f 112.50. Bij de nquéte zeggen overigens niets over [Je^met dalmgV van8?? op f nindex dle sloot op 141,95 feitelijk doelmatig functioneren uezer e b y Op de optiebeurs speelde de activiteit zich donderdag voornamelijk af in de aandelenoptiehoek waar de actiefste klassen Philips en Kon. Olie waren met resp. 5240 en 2031 contracten. Sommige aanmdelen daalden flinkl, vandaar een 3 punten lagere aandele- ,50 163.80 130.00 127.50 -r.Hotd 116 50 113.30 toner 97 00 94 30 er.s 3450 32.00e 149.50 146.30 T?ci 148.50 14550 ie 143.60 141.50 derlandcn 153 20 153.50 ,d Groep 89.60 87.50 147 OOd 146 00 I Grinten 206.50 206.00 nmerrn 27.00 26,90 •k Hold 56.10 -56 50 •d Hold. 51 00 51 30 4480! 43 10e 1 310.00 308.30 ■co 133.90 13390 303.00 301.00 O 191.10 190,90 •r 214.40 212 10c lit VNU 90.00 98.00 StCVlIl 37.00 35,6U M de Nederlandse ambassades, aan- de behoefte aan assistentie van ind tot land verschilt. China maakt geparfumeerde dameskousen PEKING (RTR) - Een textielfa briek in de Volksrepubliek- Chi na heeft iets op de markt ge bracht voor de vrouw 'die alles olheeft': geparfumeerde kousen. Ret Volksdagblad, dat dit we reldkundig maakte zei dat de kousen 'doorzichtig, zacht en elastisch zijn en dat zij minstens tien wasbeurten lang hun geur behouden'. 122.70. Elsevier-NDU werd f 5 minder waard op f 382 en VNU liet r 1.50 liggen op f 98. HBG raakte f 2 kwijt op f 95 en Nedlloyd f 2,30 op f 87,20. Gist-Broea- des daalde f 1,50 tot f 162.50 en Heineken ging met eenzelfde bedrag omlaag op f 129.80. Bij de staatsfondsen deden zich in hoofdzaak bij de lager rentende soor ten wat verschuivingen voor. Deze waren vaak iets hoger. Ook de lokale markt stond weer over wegend onder druk. De lagere winst Het bedrijfsresultaat verbeterde ten bij Verto leidde ertoe dat op een f 7 opzichte van dezeirde periode van lagere koers van f 40 geen kopers voor vorig jaar van f 3.9 min tot f 10.3 min. de stukken waren te vinden. Bredero Aan de voorziening voor Algemene moest ruim f 5 inleveren op f 175 en bedrijfsrisicos VAR wordt onveran- Twijnstra en Gudde f 2,50 op f 31. derd f 25 min toegevoegd. Dat was BAM vereloor f2 op f50.50 en Gamma over heel 1982 f 150 min. Het nettover- f 3 op f50,20. Meneba zakte f3 naar f70, lies verminderde van f 21,1 min tot f en Holec raakte eenzelfde bedrag 14,7 min. Onvoorziene ontwikkelin- kwijt op f 39, Flauw waren ook de gen voorbehouden verwacht dc bank. uitgevers Audet en Kluwer. Audetliet dat de opgaande lijn in de ontwikke- f 4 liggen op f 146 en Kluwer f 5 op f lingen zich zal voortzetten Minder verlies Westland-Utrecht AMSTERDAM (ANP) Het resultaat van Westland-Utrecht Hypotheek bank (WUHl heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een verbete ring te zien gegeven en de balans structuur verbeterde door omvang rijke verkopen van onroerend goed tegen liet eind van de verslagperiode. 103,40 103.00 107,20 106.80 101.40 101.10 101.00 101.20 102 20 102.20 103,00 10280 101,70 101.90 101.00 98.70 99.80 102.50 102.50 102.50 102.50 103.00 103 30 101.00 10100 99.50 97.50 90.90 99.50 08 50 97.00 93.00 97 00 er! lik 101.00b 101.20b IN"' 97.50 97.50 NDU 100.60 100.00

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7